Άρθρο 04 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

4.1 Τα πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση Άδειας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

β. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και εν γένει οι ασκούντες τη διοίκηση ή διαχείριση και εκπροσώπηση του αιτούντος δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, το αδίκημα της φοροδιαφυγής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων.

γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

δ. Δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. Οι μέτοχοι ή εταίροι του Κατόχου Άδειας πληρούν τις απαιτήσεις Καταλληλότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

στ. Δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (blacklist) της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Νόμου ή έχουν διαγραφεί από αυτόν τουλάχιστον ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

ζ. Διαθέτουν την κατάλληλη οργανωτική δομή, την απαιτούμενη τεχνική, επαγγελματική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την κατάλληλη τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

η. Διαθέτουν πλήρες, τεκμηριωμένο και σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους υπό την ισχύ της Άδειας.

θ. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές, κανόνες δεοντολογίας και ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της διεξαγωγής των Παιγνίων, την προστασία των ανηλίκων, των Παικτών και των καταναλωτών, καθώς και την εν γένει συμμόρφωσή τους με τις κείμενες διατάξεις.

4.2 Προς απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων τα πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση Άδειας προσκομίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:31 | Intralot

  4.1.β Η υποχρέωση της παραγράφου 4.1.β θα πρέπει να αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ αναλογία με τη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
  Επίσης αντίστοιχα θα πρέπει να τροποποιηθεί και η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011. Η γενική αναφορά σε ασκούντες τη διοίκηση , εντεταλμένα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση είναι αόριστη και θα δημιουργήσει προβλήματα. Η αντίστοιχη διατύπωση που υπήρχε και στο άρθρο 73 του ν 4412/2016 δημιούργησε περισσότερα προβλήματα με αποτέλεσμα την τροποποίησή του σύμφωνα με την ανωτέρω πρότασή μας.
  Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και σε όσα άλλα σημεία του Κανονισμού γίνεται αναφορά σε ασκούντες τη διοίκηση και εντεταλμένα πρόσωπα.
  4.1.ε Προτείνεται η τροποποίησή της παραγράφου ως εξής: «Οι μέτοχοι ή εταίροι του Κατόχου Άδειας που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου, πληρούν τις απαιτήσεις Καταλληλόλητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.»
  4.1.ζ Η παράγραφος είναι πολύ ασαφής και προτείνεται να οριστούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 16:24 | Κώστας Λειβαδίτης

  α) Εν σχέσει με την παράγραφο 1 περ. α ευλόγως γεννάται το ερώτημα γιατί περιορίζεται ο νομοθέτης στην «Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε». και δεν περιλαμβάνει τις χώρες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Χ.

  β) Εν σχέσει με την παράγραφο 1 περ. β προτείνεται η περαιτέρω αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως όχι μόνο από άτομα ήδη καταδικασθέντα για τα προβλεπόμενα αδικήματα, αλλά και από άτομα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί η άσκηση ποινικής δίωξης, για λόγους που άπτονται στη διασφάλιση των παικτών και των εργαζομένων της επιχείρησης σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:39 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις Χορήγησης της Άδειας
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:

  Με το εν λόγω άρθρο και, συγκεκριμένα, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. β, τις παρ. ε, η και θ και, εν μέρει, με την παρ. ζ του άρθρου 4.1, η ΕΕΕΠ θεσπίζει προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας, επιπλέον όσων προβλέπονται στο άρθρο 46 του Ν. 4002/2011, όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων -Τροποποίηση του Ν. 4002/2011».
  Αναμφίβολα, οι εν λόγω πρόσθετες προϋποθέσεις συντείνουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς αφορούν βασικά χαρακτηριστικά και εχέγγυα ικανότητας εκτέλεσης της Άδειας που θα πρέπει να φέρει ο εκάστοτε υποψήφιος Κάτοχός της: φερεγγυότητα και επαγγελματική αξιοπιστία, διαθεσιμότητα των απαιτούμενων υλικών μέσων, τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών, επιχειρηματική βιωσιμότητα, καθώς και ύπαρξη στο εσωτερικό του των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών που θα του επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με διαφάνεια και ακεραιότητα και σύμφωνα με τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού για την προστασία τόσο των παικτών όσο και, εν γένει, των καταναλωτών και δη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ανηλίκων).
  Εν τούτοις, προκειμένου η θέσπιση με το άρθρο 4 του σχεδίου Κανονισμού υποχρέωσης του εκάστοτε υποψηφίου Κατόχου Άδειας να πληροί το σύνολο των εκεί οριζόμενων προϋποθέσεων να είναι σύμφωνη ή σε αρμονία με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4002/2011 (όπως προτείνεται να τροποποιηθούν), κατά την αρχή της νομιμότητας, δέον όπως οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αναθεωρηθούν αναλόγως, με την προσθήκη σε αυτές των ως άνω επιπλέον προϋποθέσεων για τη χορήγηση Άδειας.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 13:18 | ΠΟΕΠΠΠ

  Η ρύθμιση της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4.1 πρέπει να επεκταθεί και να αφορά και τις συνδεδεμένες με τους παρόχους αυτούς εταιρείες, οι οποίες ομοίως πρέπει να αποκλείονται από την αδειοδοτική διαδικασία.

  Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται με την καταπολέμηση της συναφούς με τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας και την υποχρέωση για αυξημένη προστασία των παικτών, πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε μη νόμιμος πάροχος θα παραμένει στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, πριν την παρέλευση του οποίου δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή του. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η σύνταξη και αναθεώρηση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων πρέπει να λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε εβδομαδιαία ή κατ’ ανώτατο όριο μηνιαία βάση.