• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:39

    Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις Χορήγησης της Άδειας Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: Με το εν λόγω άρθρο και, συγκεκριμένα, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. β, τις παρ. ε, η και θ και, εν μέρει, με την παρ. ζ του άρθρου 4.1, η ΕΕΕΠ θεσπίζει προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας, επιπλέον όσων προβλέπονται στο άρθρο 46 του Ν. 4002/2011, όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων -Τροποποίηση του Ν. 4002/2011». Αναμφίβολα, οι εν λόγω πρόσθετες προϋποθέσεις συντείνουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς αφορούν βασικά χαρακτηριστικά και εχέγγυα ικανότητας εκτέλεσης της Άδειας που θα πρέπει να φέρει ο εκάστοτε υποψήφιος Κάτοχός της: φερεγγυότητα και επαγγελματική αξιοπιστία, διαθεσιμότητα των απαιτούμενων υλικών μέσων, τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών, επιχειρηματική βιωσιμότητα, καθώς και ύπαρξη στο εσωτερικό του των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών που θα του επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με διαφάνεια και ακεραιότητα και σύμφωνα με τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού για την προστασία τόσο των παικτών όσο και, εν γένει, των καταναλωτών και δη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ανηλίκων). Εν τούτοις, προκειμένου η θέσπιση με το άρθρο 4 του σχεδίου Κανονισμού υποχρέωσης του εκάστοτε υποψηφίου Κατόχου Άδειας να πληροί το σύνολο των εκεί οριζόμενων προϋποθέσεων να είναι σύμφωνη ή σε αρμονία με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4002/2011 (όπως προτείνεται να τροποποιηθούν), κατά την αρχή της νομιμότητας, δέον όπως οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αναθεωρηθούν αναλόγως, με την προσθήκη σε αυτές των ως άνω επιπλέον προϋποθέσεων για τη χορήγηση Άδειας.