• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:33

    Άρθρο 5 – Αίτηση Χορήγηση Άδειας Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: 1. Με το εν λόγω άρθρο η ΕΕΕΠ επιβάλει στον υποψήφιο Κάτοχο Άδειας την υποχρέωση να συνυποβάλλει με την αίτησή του για χορήγηση Άδειας δικαιολογητικά επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 46 του Ν. 4002/2011, όπως το εν λόγω άρθρο προτείνεται να τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων -Τροποποίηση του Ν. 4002/2011». Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έγγραφα που ορίζονται στις περιπτώσεις (στστ) και (θθ) της παρ. α του άρθρου 5.1, στις περιπτώσεις (ββ), (δδ), (εε), (στστ), (ζζ), (ηη), (ιι) και (ιαια) της παρ. β του ίδιου άρθρου 5.1 και στις περιπτώσεις(αα), (γγ), και (ζζ) της παρ. γ του αυτού άρθρου 5.1 του υπό διαβούλευση Κανονισμού. Τα εν λόγω επιπλέον έγγραφα ζητούνται προς απόδειξη προϋποθέσεων για τη χορήγηση Άδειας, οι οποίες είτε τίθενται επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων στο ως άνω σχέδιο νόμου είτε συνάγονται από αυτές (βάσει μιας διασταλτικής ερμηνευτικής ανάγνωσης) - π.χ. η προϋπόθεση περί μη λύσης της εταιρείας και προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού προκύπτει από την προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 46 Ν. 4002/2011, όπως στο σχέδιο νόμου, ο υποψήφιος Κάτοχος Άδειας να είναι υφιστάμενο νομικό πρόσωπο. Σαφώς, πρόκειται για στοιχεία τα οποία ενισχύουν τη διαπίστευση του υποψηφίου από απόψεως διαφάνειας της ταυτότητάς του, φερεγγυότητας και επαγγελματικής αξιοπιστίας του, επιχειρησιακής του ετοιμότητας, διάθεσης εκ μέρους του επαρκών και κατάλληλων υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την ορθή εκμετάλλευση της Άδειας και την ομαλή διεξαγωγή Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που τη διέπουν. Ωστόσο, προκειμένου η θέσπιση της υποχρέωσης συνυποβολής των εν λόγω στοιχείων να είναι σύμφωνη προς τους κανόνες που ορίζουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας, θα πρέπει το περιεχόμενο των τελευταίων να αναδιαμορφωθεί (συμπληρωθεί/αποσαφηνιστεί) ώστε τα επιπλέον ζητούμενα στοιχεία να αντιστοιχούν επακριβώς στους όρους που θέτουν οι διατάξεις για τη χορήγηση της Άδειας. 2. Εξ άλλου, όσον αφορά στη ρύθμιση της μερικότερης περίπτωσης της διάταξης του (τροποποιούμενου) άρθρου 46 παρ. 8 (α) του Ν. 4002/2011, όπου ο υποψήφιος ενδέχεται να μην διαθέτει δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (π.χ. σε περίπτωση που αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία), η εναλλακτική απόδειξη της σχετικής χρηματοοικονομικής του επάρκειας θα πρέπει να προσδιοριστεί κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή [βλ. περ. (αα) της παρ. β του άρθρου 5.1 του σχεδίου Κανονισμού].