• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:15

    Άρθρο 6 – Χορήγηση Άδειας και Προϋποθέσεις Έναρξης Διεξαγωγής Παιγνίων Μέσω Διαδικτύου Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: 1.Καθότι στην παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 4002/2011, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011»,προβλέπεται ότι η κατάθεση της εκεί περιγραφόμενης εγγυητικής επιστολής απαιτείται «για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου», προτείνεται όπως η κατάθεση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής προστεθεί στο άρθρο 6.1 ως προαπαιτούμενο για την έκδοση της Άδειας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το άρθρο 6.3.1 του σχεδίου Κανονισμού παρέλκει και θα πρέπει να απαλειφθεί. 2.Δοθείσης της υφιστάμενης αρμοδιότητας της Ε.Ε.Ε.Π. να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια εφόσον διαπιστώνει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο, λόγοι απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δύνανται να είναι οι οριζόμενοι στις περ. (γ) και (δ) του άρθρου 6.2 του σχεδίου Κανονισμού, καθώς και η μη εμπρόθεσμη κατάθεση της εγγυητικής επιστολής, εφόσον υιοθετηθεί το ανωτέρω σχόλιο. 3. Όσον αφορά τη σχετική απαίτηση κατάθεσης του πιστοποιητικού ISO 27001 στην Αρχή εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας στην παράγραφο 6.4 θα πρέπει να τονίσουμε πως η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου εντός 12 μηνών θα εμποδίσει την ομαλή λειτουργία των Παρόχων, δεδομένου ότι η λήψη των σχετικών πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την επέκταση της εν λόγω προθεσμίας στους 24 μήνες. 4. Στην παρ. 6.5 του σχεδίου Κανονισμού προβλέπεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του Κατόχου της Άδειας για την έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ ότι πληροί τις προϋποθέσεις έναρξης διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, «η Άδεια που έχει χορηγηθεί ανακαλείται αυτοδίκαια και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3. Το τίμημα που έχει καταβληθεί για την έκδοση της Άδειας δεν επιστρέφεται.» Η εν λόγω ποινή εγείρει ζήτημα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι, κατ’ άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4002/2011, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, η διάρκεια της Άδειας είναι 5ετής και ο Κάτοχός της ενδεχομένως να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να καλύψει τις τυχόν πλημμέλειες (και μετά την πάροδο των 12 μηνών) για να λάβει βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων έναρξης διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (πέραν του 12 μήνου) μέχρι τη λήξη της διάρκειας της.