• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:06

    Άρθρο 5- Υπεύθυνο Παιχνίδι Απόψεις / Παρατηρήσεις - Προτάσεις: 1. Στα σημεία β) ii) και γ) ii) του άρθρου 5.4 καθώς και στο σημείο γ) του άρθρου 5.5, αναφέρεται ως προϋπόθεση η εκκαθάριση των κεφαλαίων του Παίκτη προκειμένου αυτά να επιτρέπεται να αποδοθούν στον τελευταίο. Προτείνεται η αντικατάσταση της προϋπόθεσης της «εκκαθάρισης των κεφαλαίων» με αυτήν της «έγκρισης των κεφαλαίων», καθώς η εκκαθάριση λαμβάνει χώρα μέρες μετά την έγκριση. 2. Στο σημείο γ της παρα. 2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι «η εφαρμογή αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών έχει άμεση ισχύ. Εφαρμογή ευνοϊκότερων για τον Παίκτη περιορισμών ισχύει μετά την παρέλευση μίας τουλάχιστον εβδομάδας». Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι προκειμένου να υλοποιηθεί τεχνικά η άμεση εφαρμογή των αυστηρότερων ορίων που θέτει ο Παίκτης απαιτείται η πάροδος κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος. Παραδείγματος χάριν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται ότι η εφαρμογή των αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών έχει ισχύ μετά την πάροδο 24 ωρών (cooling off period), ενώ στην αγορά της Ρουμανίας μετά την πάροδο 48 ωρών. Εκτιμούμε ότι για την εφαρμογή των αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών θα πρέπει να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.