Άρθρο 05 – Υπεύθυνο Παιχνίδι

5.1 Πληροφορίες

Ο Πάροχος (operator) διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού είναι προσβάσιμες από όλες τις σελίδες του Ιστοτόπου ή/και κάθε διαδικτυακού Σημείου.

5.2 Αυτοεπιβαλλόμενα Όρια.

Ο Φ.Ε. παρέχει στους Παίκτες μέσω του ΠΣ απλό μηχανισμό για την επιβολή αυτο-περιορισμών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ΠΣ διασφαλίζει ότι:

α) όλα τα οριζόμενα όρια αυτοπεριορισμού καταχωρούνται και εφαρμόζονται ορθά, με πληρότητα και άμεσα ή κατά τη χρονική στιγμή που ορίζεται από τον Παίκτη (δηλαδή κατά την επόμενη σύνδεση, την επόμενη ημέρα, κ.λ.π.).

β) οι αυτό-περιορισμοί που τίθενται από τον Παίκτη δεν καταστρατηγούν περιορισμούς που επιβάλλονται από το σύστημα ή έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες του παιγνίου

γ) η εφαρμογή αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών έχει άμεση ισχύ. Εφαρμογή ευνοϊκότερων για τον Παίκτη περιορισμών ισχύει μετά την παρέλευση  μίας τουλάχιστον εβδομάδας.

δ) οι αυτο-περιορισμοί δεν πρέπει να επηρεάζονται από εσωτερικές αλλαγές κατάστασης, όπως εντολές αυτο-αποκλεισμού και ανακλήσεις αυτο-αποκλεισμού.

5.3  Όρια επιβαλλόμενα από το σύστημα (Ε.Ε.Ε.Π./Παρόχου (operator))

5.3.1 Το ΠΣ πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει τα όρια Παίκτη που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Ε.Π. ή/και τον Παρόχου (operator). Ο Παίκτης ενημερώνεται εκ των προτέρων για επιβαλλόμενα από το σύστημα όρια και για τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος τους. Μόλις ανανεωθούν τα επιβαλλόμενα από το σύστημα όρια πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με αυτά που έχουν επικοινωνηθεί στον Παίκτη.

5.3.2 Με την παραλαβή κάθε αιτήματος περιορισμού από το σύστημα, το ΠΣ πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα καθοριζόμενα από το αίτημα όρια έχουν εφαρμοστεί σωστά αμέσως ή κατά τη χρονική στιγμή που έχει αναφερθεί σαφώς στον Παίκτη (δηλαδή κατά την επόμενη σύνδεση, την επόμενη ημέρα, κ.λ.π.).

5.3.3 Στις περιπτώσεις όπου οι τιμές των ορίων που έχουν επιβληθεί από το σύστημα (π.χ. κατάθεσης, στοιχήματος, απώλειας (loss), διάρκειας συνεδρίας παίκτη) είναι μεγαλύτερες από τις τιμές των ορίων που έχουν αυτό-επιβληθεί από τον Παίκτη, οι αυτο-επιβληθείσες τιμές πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

5.3.4 Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το σύστημα δεν πρέπει να υπονομεύονται από εσωτερικές αλλαγές κατάστασης, όπως εντολές για αυτο-αποκλεισμό και ανακλήσεις αυτο-αποκλεισμού.

5.4 Αυτό-αποκλεισμός

Ο Φ.Ε. παρέχει στον Παίκτες μέσω του ΠΣ απλό μηχανισμό για την επιβολή αυτο-αποκλεισμού, σύμφωνα με τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Το ΠΣ διασφαλίζει ότι:

α) Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να αυτο-αποκλειστεί προσωρινά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ’ αόριστον.

β) Σε περίπτωση προσωρινού αυτο-αποκλεισμού:

i) Νέα στοιχήματα ή καταθέσεις του Παίκτη δεν γίνονται δεκτά, μέχρι τη λήξη του προσωρινού αυτο-αποκλεισμού,

ii) Κατά την διάρκεια της προσωρινής περιόδου αυτο-αποκλεισμού, ο παίκτης επιτρέπεται να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού του μέσω της κονσόλας διαχείρισης του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΣ ενημερωθεί ότι τα κεφάλαια έχουν εκκαθαριστεί.

γ) Σε περίπτωση επ’ αορίστου αυτο-αποκλεισμού:

i) Νέα στοιχήματα ή καταθέσεις του Παίκτη δεν γίνονται δεκτά, μέχρι την ανάκληση της αυτό-εξαίρεσης

ii) Ο Παίκτης πληρώνεται στο ακέραιο για το υπόλοιπο του λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΣ έχει ενημερωθεί ότι τα κεφάλαια έχουν εκκαθαριστεί.

iii) Συνιστάται η ύπαρξη μηχανισμού που θα δίνει στους Παίκτες τη δυνατότητα ακύρωσης της εντολής αυτο-αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.5 Αποκλεισμός επιβαλλόμενος από το σύστημα ( Ε.Ε.Ε.Π./Πάροχος (operator))

Ο αποκλεισμός του Παίκτη από την Αρχή ή/και τον Φ.Ε πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αυτήν την περίπτωση το ΠΣ διαθέτει μηχανισμό που:

α) Στέλνει κοινοποίηση στον Παίκτη με ενημέρωση για την κατάσταση του αποκλεισμού και γενικές οδηγίες για την επίλυση του θέματος,

β) Νέα στοιχήματα ή καταθέσεις του Παίκτη δεν γίνονται δεκτά, μέχρι την ανάκληση του αποκλεισμού,

γ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού, ο παίκτης δεν πρέπει να εμποδίζεται από το να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΣ έχει ενημερωθεί ότι τα κεφάλαια έχουν εκκαθαριστεί και ότι ο/οι λόγο(οι) του αποκλεισμού δεν απαγορεύει(ουν) την απόσυρση κεφαλαίου.

5.6 Υπηρεσία αυτοαποκλεισμού παικτών

Οι λειτουργίες που διασφαλίζονται από την παρούσα υπηρεσία είναι οι ακόλουθες:

α) Ειδοποιήσεις αυτοαποκλεισμού παικτών

β) Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να αποστείλουν στην Αρχή, εντός διαστήματος που δε θα υπερβαίνει τις 24 ώρες από την παραλαβή του αιτήματος, τα δεδομένα των παικτών των οποίων ζητείται ο αυτοαποκλεισμός ή των οποίων τροποποιείται ή ανακαλείται προηγούμενο αίτημα αυτοαποκλεισμού.

γ) Ενημερώσεις για τροποποιήσεις που αφορούν αυτοαποκλεισθέντες παίκτες θα αποστέλλονται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης σε πραγματικό χρόνο.

δ) Οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να εγγυούνται τη δέουσα απάντηση παραλαβής των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο και να προβαίνουν στη λήψη της τελευταίας εκδοχής του καταλόγου των αυτοαποκλειόμενων παικτών.

ε) Λήψη της τελευταίας εκδοχής του καταλόγου των αυτοαποκλειόμενων παικτών μέσω web service της ΕΕΕΠ αν υπάρχει.

στ) Ο Πάροχος (operator) οφείλει να προβαίνει στη μεταφόρτωση (download) της τελευταίας εκδοχής του καταλόγου αυτοαποκλειόμενων παικτών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 19:03 | bet365

  «Article 5 Υπεύθυνο Παιχνίδι
  5.3 Όρια επιβαλλόμενα από το σύστημα (Ε.Ε.Ε.Π./Παρόχου (operator))
  5.4 Αυτό-αποκλεισμός
  5.5 Αποκλεισμός επιβαλλόμενος από το σύστημα ( Ε.Ε.Ε.Π./Πάροχος (operator))
  5.6 Υπηρεσία αυτοαποκλεισμού παικτών
  ε) Λήψη της τελευταίας εκδοχής του καταλόγου των αυτοαποκλειόμενων παικτών μέσω web service της ΕΕΕΠ αν υπάρχει. »

  Εάν η υπηρεσία Web δεν είναι διαθέσιμη, είναι αποδεκτό ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δυνητικά και ξεπερασμένη λίστα.
  Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις στις παραπάνω ενότητες (5.3 – 5.6) – Ανακολουθίες στην ανάγνωση των παραπάνω τμημάτων με αντιφάσεις δηλώσεων ειδικά στο τμήμα 5.6 – (γ), (ε) & (στ).

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:28 | GVC

  Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε αν η ρυθμιστική αρχή θα ζητήσει από τους κατόχους άδειας να εφαρμόσουν ένα ξεχωριστό, ατομικό σύστημα αυτό-αποκλεισμού, πλέον του εθνικού μητρώου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:06 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 5- Υπεύθυνο Παιχνίδι
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:

  1. Στα σημεία β) ii) και γ) ii) του άρθρου 5.4 καθώς και στο σημείο γ) του άρθρου 5.5, αναφέρεται ως προϋπόθεση η εκκαθάριση των κεφαλαίων του Παίκτη προκειμένου αυτά να επιτρέπεται να αποδοθούν στον τελευταίο. Προτείνεται η αντικατάσταση της προϋπόθεσης της «εκκαθάρισης των κεφαλαίων» με αυτήν της «έγκρισης των κεφαλαίων», καθώς η εκκαθάριση λαμβάνει χώρα μέρες μετά την έγκριση.

  2. Στο σημείο γ της παρα. 2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι «η εφαρμογή αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών έχει άμεση ισχύ. Εφαρμογή ευνοϊκότερων για τον Παίκτη περιορισμών ισχύει μετά την παρέλευση μίας τουλάχιστον εβδομάδας». Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι προκειμένου να υλοποιηθεί τεχνικά η άμεση εφαρμογή των αυστηρότερων ορίων που θέτει ο Παίκτης απαιτείται η πάροδος κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος. Παραδείγματος χάριν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται ότι η εφαρμογή των αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών έχει ισχύ μετά την πάροδο 24 ωρών (cooling off period), ενώ στην αγορά της Ρουμανίας μετά την πάροδο 48 ωρών. Εκτιμούμε ότι για την εφαρμογή των αυστηρότερων για τον Παίκτη περιορισμών θα πρέπει να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.