• Σχόλιο του χρήστη 'bet365' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:07

    5.1 - Οι απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αιτούντα είναι εξαιρετικά επαχθές. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα (ΕΕ) της έδρας του αιτούντος. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σημεία 5.1 (κβ) έως 5.1 (κδ) μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ΕΕΕΠ θα πρέπει είτε να μην απαιτεί ένα τέτοιο έγγραφο είτε να δέχεται κάτι αντίστοιχο και οι Κανονισμοί θα πρέπει να παρέχουν στην ΕΕΕΠ την ικανότητα και την ευελιξία να δέχονται εναλλακτικά ή ισοδύναμα πρότυπα υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται ο γενικός στόχος επίτευξης της ακεραιότητας. 5.1 (ιε) Δεν είναι δυνατόν να σχολιάσουμε πλήρως αυτό το τμήμα, καθώς δεν γνωρίζουμε αυτή την απόφαση της ΕΕΕΠ και χρειαζόμαστε τον ορισμό των κρίσιμων λειτουργιών. Παρ 'όλα αυτά, εάν ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να εξακριβωθεί η ταυτότητα των βασικών διευθυντικών στελεχών, αυτό μπορεί να γίνει μέσω της τακτικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και κάθε μεταβολή θα μπορούσε να κοινοποιηθεί στη ρυθμιστική αρχή από τους φορείς εκμετάλλευσης μετά. Δεν θεωρείται απαραίτητο να υπάρχουν ειδικές άδειες για τα άτομα.