• Σχόλιο του χρήστη 'GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΡΘΡΟ 1 (Α) Ο προτεινόμενος στο σχέδιο Κανονισμού ορισμός του «Αποκλεισμένου Παίκτη» διαφέρει σαφώς από τον αντίστοιχο ορισμό που συμπεριλαμβάνεται στην προσφάτως προτεινόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών τροποποίηση της περίπτωσης ιστ) του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση γίνεται χρήση του όρου «Αποκλειόμενος Παίκτης»), γεγονός το οποίο ενδεχομένως προκαλέσει εύλογη σύγχυση στην ερμηνεία και στη εφαρμογή των δύο διατάξεων από τα εμπλεκόμενα μέρη. Προτείνεται η χρήση ενιαίου/κοινού όρου και ορισμού τόσο στον Νόμο όσο και στον Κανονισμό. (Β) Αν και είναι προφανές ότι αφορά στην Ε.Ε.Ε.Π., προτείνεται να προστεθεί στον Κανονισμό ο ορισμός της λέξης «Αρχή». (Γ) Η διατύπωση από την Ε.Ε.Ε.Π. αντίθετης άποψης στην πρόθεση Κατόχου Αδείας να μεταβάλει στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη. Το δεύτερο εδάφιο του ορισμού στον Κανονισμό της λέξης «Γνωστοποίηση» προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Η μεταβολή, που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει εγγράφως αιτιολογημένη αντίθετη άποψη.» (Δ) Προτείνεται ο ορισμός στον Κανονισμό της λέξης «Εισαγωγέα» να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα Διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα Διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από άλλη αρμόδια εποπτική/ρυθμιστική αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.» (Ε) Προτείνεται ο ορισμός στον Κανονισμό της λέξης «Ιστότοπος» να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Επίσης, είναι οι διαδικτυακοί τόποι των Εισαγωγέων και Κατασκευαστών.» (ΣΤ) Προτείνεται ο ορισμός στον Κανονισμό της λέξης «Κατασκευαστής» να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και με κάθε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα σε Εισαγωγέα ή/και Κάτοχο Άδειας και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή/ρυθμιστική κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.» (Ζ) Στο σχέδιο του Κανονισμού δεν ορίζεται η «Παικτική Συμπεριφορά» παρά μόνο η «Παικτική Δραστηριότητα». Προτείνεται είτε να ταυτιστούν οι δύο όροι, είτε (εφόσον διαφοροποιούνται ως προς τον ορισμό τους) να οριστούν ξεχωριστά.