• Σχόλιο του χρήστη 'GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:57

    ΑΡΘΡΟ 3 (Α) Σύμφωνα με το άρθρο 3.4.2. του σχεδίου Κανονισμού δίδεται η εξουσία στην Ε.Ε.Ε.Π. να μεταβάλλει συλλήβδην τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας. Η συγκεκριμένη διάταξη, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματική, δεδομένου ότι πολλοί εκ των όρων χορήγησης άδειας θα καθορίζονται ρητά από το ν. 4002/2011 (όπως η τροποποίησή του έχει ήδη προταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης), συνεπώς και η έγκυρη μεταβολή τους είναι νομικώς επιτρεπτή και εφικτή μόνο με τροποποίηση του ν. 4002/2011 και όχι με αιτιολογημένη γνώμη/απόφασή της Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς το ουσιαστικό και νομικό πλαίσιο χορήγησης (αλλά και ανανέωσης) της άδειας. (Β) Τόσο η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011, όσο και ο όρος 3.1. του σχεδίου Κανονισμού, προβλέπουν ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. Επιπρόσθετα, τόσο η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, όσο και οι όροι 3.5. και 3.6. του σχεδίου Κανονισμού, προβλέπουν ότι οι άδειες είναι προσωποπαγείς, ότι δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο πρόσωπο, ότι κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, καθώς επίσης και ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους. Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3.7. στον Κανονισμό ως ακολούθως: «3.7. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο κατάρτιση και υλοποίηση από τον Κάτοχο Άδειας ενδιάμεσων συμβάσεων, συμφωνιών μεσολάβησης (intermediary agreements) και white-label agreements με τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.» Αντιστοίχου περιεχομένου παράγραφος θα πρέπει να προστεθεί και στην προτεινόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011.