Άρθρο 03 – ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

3.1 Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν Άδειας που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η Άδεια περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται και τις υποχρεώσεις του Κατόχου της. Προβλέπονται δυο τύποι Αδειών :

Τύπος 1 – Άδεια Διεξαγωγής Στοιχήματος. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 1 ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ.

Τύπος 2 – Άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 2 ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.

3.2 Κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί την έκδοση Άδειας ενός τύπου ή Άδειες και των δυο τύπων, με ξεχωριστή αίτηση.

3.3 Κάθε Άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

3.4 Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της Άδειας, ο Κάτοχος μπορεί να υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση ανανέωσης αυτής για ίσο χρονικό διάστημα.

3.4.1 Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό τίμημα, καθώς και η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 7 του άρθρου 46 του Νόμου.

3.4.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας με αιτιολογημένη γνώμη της.

3.5 Οι Άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο πρόσωπο. Κάθε Άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της.

3.6 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:21 | The Remote Gambling Association (RGA)

  The proposed licensing fees are extremely high. We would recommend the Greek Government to adopt licensing fees that are reasonable and primarily aim to cover the administrative costs incurred as a result of the licensing process and the regulator’ duties during its operations. In particular, licensing fees should not constitute a way to raise additional tax revenues, as this is the role of the gambling tax. Importantly also, prohibitive licensing fees and high financial requirements are very likely to deter operators, especially mid/small size operators, from applying for a license and will hinder the success of the regulatory regime. By way of comparison, the proposed licensing fees are ten to twenty times larger than what is required in comparable markets, such as Bulgaria and the Czech Republic, as well as in much larger ones, such as Spain and Italy.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:45 | Regency Entertainment

  Για την ανανέωση της άδειας διεξαγωγής στοιχηματικών/ή λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων προτείνουμε την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του αρχικού αντιτίμου, ήτοι το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων όπως είναι και στο σύνολο του αντίτιμου των Ευρωπαικών χωρών (~ 1.500.000 ευρώ, πηγη: H2GC legal framework) και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για την άδεια των λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.
  Θεωρούμε ότι η διάρκεια ισχύς των δύο αδειών δύναται να ορίζεται στα δέκα (10) χρόνια από πέντε (5).

  Στο θέμα της φορολογίας, εκτιμούμε ότι ένας σταθερός φορολογικός συντελεστής στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό πλαίσιο για επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την φυγή κερδών σε μη αδειοδοτημένους παρόχους. Παράλληλα είναι σε συνάφεια με τον μέσο όρο των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών χωρών που είναι μεταξύ 20-25% (πηγη: Remote Gambling Association (RGA)).

  Για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά την λήξη της παικτικής συνεδρίας προτείνεται να είναι αφορολόγητα μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και από το ποσό αυτό και πάνω την επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) ή άλλως την πλήρη κατάργηση του φόρου επί των κερδών του παίκτη ανά παικτική συνεδρία.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:16 | Intralot

  3.1 Προτείνεται να εκλογικευτεί το μέγεθος του τιμήματος.
  Αιτιολόγηση της πρότασης:
  Το προτεινόμενο τίμημα και για τους δύο τύπους αδειών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Ως ένδειξη σύγκρισης σημειώνεται ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το αντίτιμο άδειας κυμαίνεται μεταξύ €15-70 χιλιάδων ευρώ το χρόνο.
  Η Ελληνική αγορά είναι μια από τις εξελισσόμενες ευρωπαϊκές αγορές αλλά με μικρότερο μέγεθος από τις περισσότερες εξ’ αυτών. Το τίμημα αναλογικά δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο των συγκεκριμένων αγορών και η διάρκεια μικρότερη. Το υψηλό τίμημα μπορεί να επιφέρει αρχικά μεγαλύτερα έσοδα στο ελληνικό κράτος, η παρουσία όμως περιορισμένου αριθμού παρόχων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά:
  • Μακροπρόθεσμα στο μέγεθος της αγοράς και κατά συνέπεια στο ύψος των δημοσίων εσόδων
  • Θα δημιουργηθούν ολιγοπωλιακές συνθήκες, αντικίνητρα στην υλοποίηση επενδύσεων και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού
  • ‘Έλλειψη αυξημένου ανταγωνισμού πιθανώς να περιορίσει το προϊόν και να στρέψει τους παίκτες προς μη αδειοδοτημένους παρόχους που θα προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.
  3.3 Προτείνεται να οριστεί ως χρόνος έναρξης ισχύος της διάρκειας της άδειας η κοινοποίηση της απόφασης της Ε.Ε.Π.Π με την οποία βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έναρξης διεξαγωγής των παιγνίων του άρθρου 6.5.
  Προτείνεται η διάρκεια της άδειας να είναι δέκα (10) έτη.
  Αιτιολόγηση της πρότασης:
  Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη οι συγκεκριμένες άδειες έχουν διάρκεια από 5-10 έτη. Η επιλογή για ομαδοποίηση των παιγνίων σε δύο γενικές κατηγορίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση και γίνεται, τόσο για να δημιουργηθούν αυξημένα κίνητρα για υλοποίηση επενδύσεων και μακροχρόνιο σχεδιασμό, όσο και να απαιτηθεί υψηλότερο τίμημα. Για αυτό το λόγο και με βάση το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς προτείνεται 10ετή διάρκεια αδείας.
  Επιπλέον η χορήγηση άδειας μακράς διάρκειας κρίνεται ως επαρκής προκειμένου να δημιουργηθεί αυξημένο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και δυνατότητα ανάπτυξης στην αγορά. Συγχρόνως κρίνεται κατάλληλη καθώς δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο ρυθμιστή να επαναξιολογεί τις συνθήκες της αγοράς, να επανεξετάζει τις τεχνολογικές αλλαγές και να θέτει νέους όρους βέλτιστης λειτουργίας.
  3.4 Προτείνεται η αίτηση για την ανανέωση της άδειας να υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα από τη λήξη της και η καταβολή του τιμήματος να πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της ανανέωσης.
  Προτείνεται για τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας να ισχύει η αντίστοιχη διαδικασία για την αδειοδότηση σύμφωνα με το σχόλιό μας στην παρ. 3.3.
  3.4.2 Προτείνεται ο πάροχος θα πρέπει να έχει τόσο το δικαίωμα προσφυγής κατά της αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Ε.Π.Π για την μεταβολή των όρων χορήγησης της ‘Αδειας όσο και το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση της ανανέωσης μετά την μεταβολή των όρων χορήγησής της από την Ε.Ε.Π.Π.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:57 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 3

  (Α) Σύμφωνα με το άρθρο 3.4.2. του σχεδίου Κανονισμού δίδεται η εξουσία στην Ε.Ε.Ε.Π. να μεταβάλλει συλλήβδην τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας. Η συγκεκριμένη διάταξη, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματική, δεδομένου ότι πολλοί εκ των όρων χορήγησης άδειας θα καθορίζονται ρητά από το ν. 4002/2011 (όπως η τροποποίησή του έχει ήδη προταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης), συνεπώς και η έγκυρη μεταβολή τους είναι νομικώς επιτρεπτή και εφικτή μόνο με τροποποίηση του ν. 4002/2011 και όχι με αιτιολογημένη γνώμη/απόφασή της Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς το ουσιαστικό και νομικό πλαίσιο χορήγησης (αλλά και ανανέωσης) της άδειας.

  (Β) Τόσο η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011, όσο και ο όρος 3.1. του σχεδίου Κανονισμού, προβλέπουν ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. Επιπρόσθετα, τόσο η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, όσο και οι όροι 3.5. και 3.6. του σχεδίου Κανονισμού, προβλέπουν ότι οι άδειες είναι προσωποπαγείς, ότι δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο πρόσωπο, ότι κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, καθώς επίσης και ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3.7. στον Κανονισμό ως ακολούθως:

  «3.7. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο κατάρτιση και υλοποίηση από τον Κάτοχο Άδειας ενδιάμεσων συμβάσεων, συμφωνιών μεσολάβησης (intermediary agreements) και white-label agreements με τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.»

  Αντιστοίχου περιεχομένου παράγραφος θα πρέπει να προστεθεί και στην προτεινόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 16:49 | Κώστας Λειβαδίτης

  Επιπλέον, αναφορικά με το την καταβολή του αντιτίμου προτείνεται η δυνατότητα καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου σε δόσεις για την ορθή και δίκαιη διευκόλυνση της τήρησης της διαδικασίας από τους υποψηφίους.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 15:29 | Κώστας Λειβαδίτης

  Εν σχέσει με το άρθρο 3 είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος επισταμένως σχετικά με το κατά πόσο είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, ιδίως ως προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

  Αναφορικά με το προβλεπόμενο τίμημα για τη χορήγηση αδειών, κρίνεται υπέρογκο αν λάβουμε υπόψη τις διεθνείς πρακτικές και συνθήκες της αγοράς. Ενδεικτικά στη Βουλγαρία με πληθυσμό 7 εκατομμυρίων ανθρώπων το σχετικό τίμημα ορίζεται στις 50.000 ευρώ, ενώ στην Ιταλία των 60 εκατομμυρίων ανθρώπων το τίμημα δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά στη χώρα ένα εύλογο τίμημα θα μπορούσε να κυμαίνει περίπου στις 80.000 ευρώ. Επίσης, δεν διαφαίνεται, εις βάρος των αιτούντων, ο τρόπος και χρόνος καταβολής του αντιτίμου για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων, καθώς και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 15:26 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Τα ποσά για το αντίτιμο κάθε άδειας είναι σαφέστατα εκτός πραγματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κόστη σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  Μια ρεαλιστική πρόταση θα είχε ως εξής:Στοιχηματικά παίγνια: 1.500.000 για 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις
  Παίγνια τύπου casino (Live and RNG): 1.500.000 για 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις
  Παίγνια τύπου Poker (Peer to peer): 500.000 για 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις
  * το παραπάνω προτεινόμενο κόστος είναι αρκετά υψηλό ώστε μόνο εταιρείες με κύρος και σημαντικές επενδύσεις να συμμετέχουν στην αγορά
  * το τίμημα είναι (αν και το υψηλότερο) εναρμονισμένο με τις πρακτικές άλλων χωρών της ΕΕ
  Αντίστοιχα, φορολόγηση Μικτού Κέρδους 20% στα Μικτά κέρδη του αδειοδοτημένου παρόχουΝα σημειωθεί ότι:
  * ο συντελεστής είναι (αν και ο υψηλότερος στα Μικτά Κέρδη) εναρμονισμένος με τις πρακτικές άλλων χωρών της ΕΕ
  * ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς θα αποφέρει στο κράτος τα ίδια έσοδα καθώς οι εταιρείες θα κάνουν πιο ανταγωνιστικό το προϊόν τους
  * ένα πιο ελκυστικό Φορολογικό πλαίσιο θα φέρει επενδύσεις στην χώρα και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη διαφημιστική δαπάνη στα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης, και περισσότερους άμεσους και έμμεσους φόρους.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:16 | bet365

  Το τέλος αδειοδότησης είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποτελέσει φραγμό για την είσοδο πολλών φορέων μεσαίου / μικρού μεγέθους στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, η αγορά θα καταστεί ένα ολιγοπώλιο και ο αριθμός των φορέων που υποβάλλουν αίτηση θα είναι πολύ περιορισμένος.
  Το τέλος αδειοδότησης πρέπει να καλύπτει τα έξοδα της διαδικασίας και να μην αποτελεί τρόπο πρόσθετου εισοδήματος για τα κρατικά ταμεία.
  Για λόγους σύγκρισης, τα προτεινόμενα τέλη χορήγησης αδειών είναι πολύ υψηλότερα από όλε τις άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ.

 • Άρθρο 3.4.2:

  Δεδομένου ότι στο άρθρο 4 προβλέπονται οι όροι χορήγησης της Άδειας, δεν μπορεί η Ε.Ε.Ε.Π. να μεταβάλλει ad hoc τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας. Μεταβολή των όρων χορήγησης Άδειας θα μπορούσε να γίνει μόνο με τροποποίηση του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς τι ισχύει για τη χορήγηση και την ανανέωση Άδειας.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 10:13 | Konstantina

  Είναι πασιφανής η ανάγκη τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου και η πραγματική εναρμόνισή του με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.
  το καθεστώς και το κόστος αδειοδότησης σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εν λόγω νομοσχέδιο!μελετώντας κανείς τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαικες χώρες διαπιστώνει αμέσως το χάσμα που υπάρχει σχετικά με το κόστος αλλά και την παντελή έλλειψη εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές. Μήπως λοιπόν καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά αποκλείοντας έτσι όλες τις υπόλοιπες και οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο τους παίκτες στην παρανομία;
  Πόσες από τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες –βάσει των οικονομικών στοιχείων τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. – πιθανολογείτε πως θα είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά των 4.000.000 και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες άδειες και επιπλέον βάσει αυτών των οικονομικών στοιχείων θεωρείτε ότι αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα των εταιρειών αυτών ή απλώς η εν λόγω διάταξη φωτογραφίζει 1 ή 2 εταιρείες οι οποίες πιθανόν να μπορέσουν να καταβάλλουν τα χρήματα αυτά;
  Eάν το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και επεξηγήσεις οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην παύση λειτουργίας αρκετών-αν όχι όλων- των εταιρειών τέτοιου είδους. Επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, είναι επόμενο ότι θα ανθίσει η παράνομη αγορά όπου δεν υπάρχει καμία προστασία των παικτών αλλά και κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και φυσικά τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου θα είναι μηδενικά. Συγχρόνως καμία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να συμβεί αφού κυριολεκτικά προσπαθείτε να τις απομακρύνετε με κάθε δυνατό τρόπο ενισχύοντας την πρακτική του ολιγοπωλίου

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 10:33 | Konstantina

  Το τέλος αδειοδότησης είναι εξαιρετικά υψηλό και θα αποτελέσει φραγμό για την είσοδο των Εταρειών στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, η αγορά θα γίνει ολιγοπώλιο και ο αριθμός των Εταιρειών που θα υποβάλουν αίτηση θα είναι πολύ περιορισμένος.
  Το τέλος αδειοδότησης πρέπει να καλύπτει τα έξοδα της διαδικασίας και να μην αποτελεί τρόπο πρόσθετου εισοδήματος για τα κρατικά κεφάλαια.
  Συγκριτικά, τα προτεινόμενα τέλη χορήγησης αδειών είναι πολύ υψηλότερα από ό, τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.
  Ενδεικτικά:
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας για:
  • Στοίχημα: 20.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG) : 35.000 ευρώ
  Ετήσιο κόστος ανανέωσης: 50.000 ευρώ
  ΓΑΛΛΙΑ
  Φορολογία:
  • Στοίχημα: 9.3% στον τζίρο
  • Ιπποδρομίες: 7.1% στον τζίρο
  • Πόκερ: 2% στον τζίρο
  Κόστος άδειας:
  • 5.000 ευρώ για κάθε άδεια. Αν μια εταιρεία αιτηθεί για 2 άδειες, θα καταβάλει 8.000 ευρώ ενώ αν αιτηθεί και για τις τρεις, θα καταβάλει 10.000 ευρώ.
  • Κόστος ανανέωσης: 20.000 ευρώ για κάθε άδεια ετησίως. Αντίστοιχα όμως, ο κάτοχος 2 αδειών θα πληρώσει 30,000 ευρώ, ενώ ο κάτοχος 3 αδειών θα πληρώσει 40.000 ευρώ.
  ΔΑΝΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 36.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 36.000 ευρώ
  Αν βέβαια μια εταιρεία αιτηθεί και για τις 2 άδειες, το κόστος είναι 50.000 ευρώ
  Ο πάροχος καταβάλει ένα ποσό ετησίως, που καθορίζεται από το ετήσιο μικτό του κέρδος, σύμφωνα με τις παρακάτω τάξεις:
  Μικτό κέρδος Ποσό
  Κάτω από 670,000 7,200 ευρώ
  670,000 έως 1,345,000 18,000 ευρώ
  1,345,000 έως 3,360,000 32,400 ευρώ
  3,360,000 έως 6,700,000 64,700 ευρώ
  6,700,000 έως 13,400,000 115,000 ευρώ
  13,400,000 έως 26,800,000 215,000 ευρώ
  26,800,000 έως 67,200,000 360,000 ευρώ
  Πάνω από 67,200,000 647,000 ευρώ
  ΕΣΘΟΝΙΑ
  Φορολογία: 5% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 32.000 ευρώ συν 3.200 για την άδεια λειτουργίας
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 48.000 ευρώ συν 3.200 για την άδεια λειτουργίας
  ΛΕΤΟΝΙΑ
  Φορολογία: 10% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας: 200.000 ευρώ για μία γενική άδεια με την οποία μια εταιρεία μπορεί να παρέχει και στοίχημα και καζίνο (συν παιχνίδια RNG) μέσω διαδικτύου.
  Έπειτα, ο πάροχος καταβάλει 37.000 ευρώ ετησίως.
  ΙΣΠΑΝΙΑ
  Φορολογία: 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας: 10.000 ευρώ για κάθε γενική άδεια (στοίχημα, υπόλοιπα παιχνίδια κλπ), 10.000 ευρώ για κάθε τύπο παιχνιδιού που επιτρέπεται από την αντίστοιχη γενική άδεια (πχ στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης, αμοιβαίο στοίχημα κα). Επιπλέον, απαιτούνται 38.000 ευρώ για την αρχική πιστοποίηση.
  ΙΤΑΛΙΑ
  Φορολογία:
  • Στοίχημα: 22% στο μικτό κέρδος
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 20% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας (που περιλαμβάνει όλα τα επιτρεπόμενα παιχνίδια, συν RNG) 200.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια ο πάροχος απαιτείται να καταβάλει 50.000 ευρώ κάθε πρώτο εξάμηνο και 2.5% των κερδών του κάθε δεύτερο εξάμηνο.
  ΠΟΛΩΝΙΑ
  Φορολογία: 12% στον τζίρο
  Κόστος άδειας για στοίχημα: 90.000 ευρώ.
  ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  Φορολογία: 16% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας κάτω από την οποία επιτρέπεται και στοίχημα και παιχνίδια καζίνο (και RNG):
  2.500 ευρώ για την αίτηση, 8.500 ευρώ για την ανάλυση του φακέλου και 100.000 ευρώ για την άδεια.
  Επίσης, ο πάροχος καταβάλει ετησίως ένα πόσο που καθορίζεται από τον τζίρο του σύμφωνα με τα παρακάτω:
  Τζίρος Ποσό
  Έως 500.000 ευρώ 6.000 ευρώ
  500.001 έως 1.000.000 ευρώ 24.000 ευρώ
  1.000.001 έως 5.000.000 ευρώ 60.000 ευρώ
  5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ 96.000 ευρώ
  Πάνω από 10.000.000 ευρώ 120.000 ευρώ
  ΣΟΥΗΔΙΑ
  Φορολογία: 18% στο μικτό κέρδος
  Κόστος άδειας:
  • Στοίχημα: 38.000 ευρώ
  • Παιχνίδια καζίνο (και RNG): 38.000 ευρώ
  Αν μια εταιρεία αιτηθεί και για τις δύο άδειες, τότε το αρχικό κόστος θα είναι 68.000