• Σχόλιο του χρήστη 'GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:11

    ΑΡΘΡΟ 6 (Α) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6.1. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό. Δεν νοείται η προηγούμενη (πριν από την έκδοση της άδειας και ενόψει αυτής) εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, τιμήματος, πολλώ δε μάλλον όταν ο οικείος νόμος (ν. 4002/2011) δεν ορίζει διαδικασία και προθεσμία για την επιστροφή στον αιτούντα του καταβληθέντος τιμήματος σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της οικείας αίτησης. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6.1. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Για την έκδοση της Άδειας απαιτείται η εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο Άδειας, τιμήματος, στην οποία ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να προβεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας χορήγησης της Άδειας, καταθέτοντας εντός της ιδίας προθεσμίας στην Ε.Ε.Ε.Π. τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στοιχεία, άλλως η χορηγηθείσα Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια.» (Β) Η διάταξη του άρθρου 6.1.1. του σχεδίου Κανονισμού περί σιωπηρής απόρριψης αίτησης για την χορήγηση άδειας είναι, ως προτείνεται, νομικά προβληματική. Σε διαδικασίες που προβλέπεται η χορήγηση διοικητικής άδειας υπό όρους και προϋποθέσεις, δεν νοείται σιωπηρή απόρριψη αίτησης. Τυχόν απορριπτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα πρέπει, ως ατομική διοικητική πράξη, να είναι έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη, ώστε ο αιτών να είναι σε θέση να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.