• Σχόλιο του χρήστη 'GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:41

    ΑΡΘΡΟ 7 (Α) Το άρθρο 7.3. του σχεδίου Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «7.3. Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας σε πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧ ή των οποίων οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί έχουν καταστεί Ανενεργοί. Η απαγόρευση για τον Κάτοχο Άδειας ισχύει μετά την πάροδο 24 ωρών από τον αποκλεισμό Παίκτη η την μετάπτωση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη σε Ανενεργό.» (Β) Η διαθεσιμότητα και χρήση ειδικών φίλτρων, εφαρμογών και μηχανισμών αποκλεισμού της πρόσβασης των ανηλίκων και των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αφορά στα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι στον Κάτοχο Άδειας. Το άρθρο 7.5. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «7.5. Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί Εμπορική Επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των ανηλίκων και των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και τέτοιου είδους μηχανισμοί ελέγχου και διακρίβωσης παρέχονται αποτελεσματικά από το κατά περίπτωση μέσο κοινωνικής δικτύωσης) και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αποφάσεις και Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.».