Άρθρο 07 – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1 Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

7.2 Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.

7.3 Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας σε πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧ ή των οποίων οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί έχουν καταστεί «Ανενεργοί».

7.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

7.5 Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί Εμπορική Επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των ανηλίκων και των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αποφάσεις και Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:59 | Intralot

  7.3 Προτείνεται να επιτρέπεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας στους Ανενεργούς Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:41 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 7

  (Α) Το άρθρο 7.3. του σχεδίου Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «7.3. Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας σε πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧ ή των οποίων οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί έχουν καταστεί Ανενεργοί. Η απαγόρευση για τον Κάτοχο Άδειας ισχύει μετά την πάροδο 24 ωρών από τον αποκλεισμό Παίκτη η την μετάπτωση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη σε Ανενεργό.»
  (Β) Η διαθεσιμότητα και χρήση ειδικών φίλτρων, εφαρμογών και μηχανισμών αποκλεισμού της πρόσβασης των ανηλίκων και των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αφορά στα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι στον Κάτοχο Άδειας.

  Το άρθρο 7.5. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «7.5. Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί Εμπορική Επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των ανηλίκων και των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και τέτοιου είδους μηχανισμοί ελέγχου και διακρίβωσης παρέχονται αποτελεσματικά από το κατά περίπτωση μέσο κοινωνικής δικτύωσης) και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αποφάσεις και Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.».

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:27 | bet365

  7.5 – Πιστεύουμε ότι ακόμη και η χρήση φίλτρων και εφαρμογών για την επαλήθευση της ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αξιόπιστη, έτσι πιστεύουμε ότι αυτός ο περιορισμός πρέπει να καταργηθεί.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 10:03 | ΠΟΕΠΠΠ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι απαγορεύεται στους Κατόχους Άδειας και σε οποιονδήποτε τρίτο να διενεργούν εμπορική επικοινωνία διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε επίγεια – φυσικά καταστήματα και εν γένει επίγειους – φυσικούς χώρους, πλην της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.).