• Σχόλιο του χρήστη 'Intralot' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:31

    4.1.β Η υποχρέωση της παραγράφου 4.1.β θα πρέπει να αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ αναλογία με τη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Επίσης αντίστοιχα θα πρέπει να τροποποιηθεί και η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011. Η γενική αναφορά σε ασκούντες τη διοίκηση , εντεταλμένα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση είναι αόριστη και θα δημιουργήσει προβλήματα. Η αντίστοιχη διατύπωση που υπήρχε και στο άρθρο 73 του ν 4412/2016 δημιούργησε περισσότερα προβλήματα με αποτέλεσμα την τροποποίησή του σύμφωνα με την ανωτέρω πρότασή μας. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και σε όσα άλλα σημεία του Κανονισμού γίνεται αναφορά σε ασκούντες τη διοίκηση και εντεταλμένα πρόσωπα. 4.1.ε Προτείνεται η τροποποίησή της παραγράφου ως εξής: «Οι μέτοχοι ή εταίροι του Κατόχου Άδειας που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου, πληρούν τις απαιτήσεις Καταλληλόλητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.» 4.1.ζ Η παράγραφος είναι πολύ ασαφής και προτείνεται να οριστούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται.