• Σχόλιο του χρήστη 'Intralot' | 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:26

    6.1 Προτείνεται να αναμορφωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης κατά αναλογία των προβλέψεων του άρθρου 362 παράγραφος 2 του ν. 4512/2018 περί καζίνο για λόγους ισότητας ώστε εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου να εκδίδεται πλήρης και αιτιολογημένη απόφαση περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αίτησης του υποψηφίου κατόχου ‘Αδειας από την Ε.Ε.Π.Π. 6.1.1 Η σχετική απορριπτική απόφαση θα δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με προσφυγή ουσίας εντός διμήνου με πρόβλεψη για σύντομη εκδίκαση της προσφυγής εντός τριών μηνών από την κατάθεσή της με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. (βλ. γενικό σχόλιο Δ) Επίσης προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα στην Ε.Ε.Π.Π να ζητά από τον υποψήφιο κάτοχο άδειας , πρόσθετα έγγραφα προς τεκμηρίωση της βασιμότητας της αιτήσεώς του και μόνο εφόσον αυτά δεν προσκομιστούν εντός ευλόγου προθεσμίας μόνο τότε να εκδίδεται η αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση (όπως αντίστοιχα πχ υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 11.1 (μετά την περ. δ) του Κανονισμού. 6.2 δ Να οριστεί συγκεκριμένα ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τιμήματος. Επίσης προτείνεται να διαγραφεί η φράση «σύμφωνα με την παρ. 6.3» διότι αυτή αφορά την εγγυητική επιστολή των 500χιλ.€. 6.3 Προτείνεται η προθεσμία των 15 ημερών να γίνει 30 ημέρες. Επίσης θα πρέπει ο χρόνος επιστροφής εγγυητικής επιστολής να επαναπροσδιοριστεί ανάλογα με το αν έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης ή όχι. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί και εφόσον είναι γνωστό 1 χρόνο πριν την λήξη της το διάστημα πρέπει να μειωθεί. 6.4 Προτείνεται ο Κάτοχος Άδειας να μπορεί να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία με την χορήγηση της Άδειας από την ΕΕΕΠ, γνωστοποιώντας την έναρξή της στην ΕΕΕΠ, και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις ενέργειες του άρθρου 6.4. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διατύπωση του άρθρου 6.4 ως εξής: «Ο Κάτοχος Άδειας προκειμένου να προβεί στην έναρξη της διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Ε.Π. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης της διεξαγωγής των Παιγνίων να έχει ολοκληρώσει τις κατωτέρω ενέργειες:» Για την έναρξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εν τω μεταξύ οι απαιτούμενες αποφάσεις της ΕΕΕΠ, όπως πχ η αναφερόμενη στην παρ. 6.4.3. Εάν οι απαιτούμενες ενέργειες καθυστερούν λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή της ΕΕΕΠ (πχ καθυστέρηση άδειας καταλληλότητας σε Συνεργάτες) το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα πρέπει να παρατείνεται. 6.4.3 Να οριστούν οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που επιτελούν τις Κρίσιμές Λειτουργίες καθώς και το πλαίσιο της ‘Αδειας Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Π.Π . 6.4.4 Να οριστούν ποια είναι τα πιστοποιητικά που αναφέρονται. ( παραπομπή σε Κανονισμό ή Τεχνικές Προδιαγραφές). 6.5 Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση για το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.5: «Η πλήρωση των ενεργειών των άρθρων 6.4.1. έως και 6.4.9 βεβαιώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π κατόπιν αίτησης του Κατόχου, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 6.4.1- 6.4.9 και τα στοιχεία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων ενεργειών». Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το ανωτέρω σχόλιο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάρκεια της Άδειας θα πρέπει να αρχίζει από την βεβαιωτική απόφαση της Ε.Ε.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να οριστεί χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδεται η απόφαση της Ε.Ε.Π.Π. καθώς και τα ένδικα μέσα που έχει δικαίωμα να ασκήσει ο Κάτοχος. Προτείνεται η απόρριψη της αίτησης να γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Ε.Π.Π η οποία θα δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου εντός διμήνου με εκδίκαση της προσφυγής εντός τριών μηνών από την κατάθεσή της με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. ( όπως και στο άρθρο 6.1.1) Τέλος θα πρέπει να επιστρέφεται το τίμημα που έχει καταβληθεί για την έκδοση της άδειας.