• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Καφίδας' | 4 Νοεμβρίου 2021, 11:20

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Tο έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, που αναφέρεται στην παρ. 3 του τροποποιούμενου άρθρου 350, καταργείται με άρθρο 17 του προτεινόμενου νομοσχεδίου (καταργητικές διατάξεις). Επομένως γίνεται παραπομπή σε διάταξη, η οποία θα καταργηθεί. Θα πρέπει να γίνει ευθεία περιγραφή ή παραπομπή σε άρθρο που θα ισχύσει στη νέα μορφή του ν. 4412/2016.