Άρθρο 5 Οικονομική αυτοτέλεια – Τροποποίηση άρθρου 350 ν. 4412/2016

 

Στο άρθρο 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), α) η λέξη «ΑΕΠΠ» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αρχή» και η αναφορά στα μέλη αντικαθίσταται από την αναφορά στον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 διευρύνεται τα πεδίο κάλυψης της οικονομικής αυτοτέλειας της Αρχής, γ) στην παρ. 2 διαγράφονται τα τελευταία έξι εδάφια, δ) στα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 3 τροποποιούνται οι κρατήσεις που επιβάλλονται και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο, ε) στην παρ. 4 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 350 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 350
Οικονομική Αυτοτέλεια

1. Η οικονομική αυτοτέλεια της Αρχής εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα να καλύπτει, με ίδια μέσα, τις δαπάνες λειτουργίας της και αμοιβής του Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών της, του πάσης φύσεως προσωπικού και των εμμίσθων δικηγόρων της, καθώς και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 351. Προς τούτο, έχει ίδια έσοδα και ίδιο προϋπολογισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από την καταβολή της κράτησης της παρ. 3.
2. Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης ρυθμίζονται με τον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης που εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που συνάπτονται μετά από τη δημοσίευσή του παρόντος και υπάγονται στον παρόντα και στον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση του έκτου εδαφίου. Για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις που έχουν συναφθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να ισχύει η κράτηση ύψους 0,06%, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, καθώς και η κράτηση ύψους 0,07% του έβδομου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης.
4. Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής, προκύπτει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, θετικό καθαρό αποτέλεσμα χρήσης, ποσοστό του οικονομικού αυτού αποτελέσματος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 20:22 | ΣΕΙΒ

  Η επαύξηση της επιβολής κρατήσεων σε ύψος 0,1% επί όλων των συμβάσεων σε συνδυασμό και με τα παράβολα που ισχύουν για την άσκηση των προδικαστικών προσφυγών δεν κρίνεται δικαιολογημένη. Υπάρχει άραγε μελέτη που δικαιολογεί τέτοια αύξηση ως αναγκαία ;

 • Επιπλέον να υπάρξει μείωση των παραβόλων που απαιτούνται για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής.
  Στις περιπτώσεις δε, που απαιτείται προσφυγή για κάθε πράξη της ίδιας Αναθέτουσας Αρχής πριν την υπογραφή μίας σύμβασης να υπάρξει έκπτωση στη δαπάνη των παραβόλων της τάξεως του 10%, 20% και ούτω καθεξής.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 12:57 | Δημήτριος Αθανασόπουλος

  Πρέπει να τεθεί αναλυτική μεταβατική ρύθμιση διότι θα κωλύσει κυριολεκτικά για μήνες όλο το σύστημα δημοσίων συμβάσεων καθώς δεν θα ξέρουν οι αναθέτουσες αρχές πότε, πόσα και που θα καταθέτουν για τον πόρο της νέας αρχής και της ΕΑΑΔΗΣΥ-ΑΕΠΠ κατά τον μεταβατικό χρόνο λειτουργίας τους.

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 12:23 | Λάμπρος Καφίδας

  Επί των παρ. 2 και 3

  Και εδώ τίθεται θέμα των εξουσιοδοτικών διατάξεων σε Υπουργούς σε σχέση με την ανεξαρτησία και αυτοτέλεια της Αρχής, και ιδίως του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς εάν πρόκειται για θέματα που ενέχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις η συνυπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών είναι επιβεβλημένη.

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 11:20 | Λάμπρος Καφίδας

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Tο έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, που αναφέρεται στην παρ. 3 του τροποποιούμενου άρθρου 350, καταργείται με άρθρο 17 του προτεινόμενου νομοσχεδίου (καταργητικές διατάξεις).

  Επομένως γίνεται παραπομπή σε διάταξη, η οποία θα καταργηθεί.

  Θα πρέπει να γίνει ευθεία περιγραφή ή παραπομπή σε άρθρο που θα ισχύσει στη νέα μορφή του ν. 4412/2016.

 • 1 Νοεμβρίου 2021, 07:38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν

  Καμία κράτηση υπέρ καμμίας αρχής. Δεν χρειάζεται το κόστος της Αρχής το οποίο πρέπει να καλύπτεται από το Δημόσιο να το μετακυλύουμε στους αναδόχους έργων οι οποίοι με την σειρά τους το μετακυλύουν στο Δημόσιο με αυξήσεις στο κόστος των έργων. Για να μην αναφέρουμε το κρυφό κόστος από τις εργατοώρες των υπαλλήλων που έχουν επομιστεί την παρακράτηση και μετά τον έλεγχό της.

 • 31 Οκτωβρίου 2021, 18:35 | Γιάννης Κανάβας

  Αχρείαστη πολυπλοκότητα κρατήσεων.
  Ας θεσπιστεί ένα ενιαίο ποσοστό κρατήσεων υπέρ της Αρχής για τις συμβάσεις που αφορούν τον 4412 και τον 4413.