• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Καφίδας' | 8 Νοεμβρίου 2021, 13:53

    Ίσως να είναι σκόπιμο να εξεταστεί η υπαγωγή του Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών της Αρχής, στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' (άρθρα 68-76) του Μέρους Δ' του ν. 4622/2019 (Α'133) που αφορά σε "Κωλύματα, Ασυμβίβαστα και Κανονές Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων των ... Οργάνων Διοίκησης του Δημοσίου Τομέα ...".