Άρθρο 4 Λειτουργική ανεξαρτησία – Τροποποίηση άρθρου 349 ν. 4412/2016

 

Στο άρθρο 349 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), α) η αναφορά στα μέλη της ΑΕΠΠ αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής, β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο ασυμβίβαστο, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται προκειμένου να αποσαφηνισθεί ότι αναφέρεται στην κατοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα έμμισθης θέσης στον δημόσιο τομέα και διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, γ) στην παρ. 3 γίνεται νομοτεχνική βελτίωση, δ) στην παρ. 7 τροποποιούνται οι προϋποθέσεις της απαγόρευσης και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, ε) στην παρ. 8 τροποποιείται η παραπομπή στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 και το άρθρο 349 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 349
Λειτουργική ανεξαρτησία

1. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
2. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, αν κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.
3. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα ή να είναι μέτοχοι ή να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
4. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι μέλη πολιτικού κόμματος.
5. Δεν διορίζεται σε θέση Προέδρου, Συμβούλου ή μέλους της Αρχής εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο σύζυγος του ή συγγενής του μέχρι β` βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά, άμεσο προσωπικό, οικονομικό ή άλλου είδους συμφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
6. Η διαπίστωση των κωλυμάτων και των ασυμβίβαστων των παρ. 2 έως 5 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Συμβούλου ή του μέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται για δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της θητείας τους ή τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την Αρχή, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή να αποκτήσουν μετοχές σε εταιρία ή επιχείρηση υποθέσεις των οποίων οι ίδιοι χειρίστηκαν ή έλαβαν μέρος στη λήψη σχετικής απόφασης της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν το πρώτο εδάφιο επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε ο παραβάτης κατά τη λήξη της θητείας του.
8. Για τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής εφαρμόζεται, ως προς τις αποδοχές, η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της Αρχής.
9. Η θητεία των μελών της Αρχής λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Μετά από τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από τον διορισμό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους, η οποία συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
10. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής υποβάλλουν, κατ’ έτος, την προβλεπόμενη στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309), δήλωση περιουσιακής κατάστασης και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).»

  • 8 Νοεμβρίου 2021, 13:53 | Λάμπρος Καφίδας

    Ίσως να είναι σκόπιμο να εξεταστεί η υπαγωγή του Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών της Αρχής, στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 68-76) του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’133) που αφορά σε «Κωλύματα, Ασυμβίβαστα και Κανονές Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων των … Οργάνων Διοίκησης του Δημοσίου Τομέα …».

  • 31 Οκτωβρίου 2021, 18:17 | Γιάννης Κανάβας

    1) Αφού ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι είναι συνταξιούχοι, πως συνάδει η πρόβλεψη της παρ. 2 » Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας». Λογικά αυτό πρέπει να περιορίζεται στα μέλη.
    2) Για τη παρ. 7, τα δύο έτη για επαναδραστηριοποίηση είναι λίγα.Προτείνεται η θέσπιση 5 ετών, όσο δηλαδή ισχύει και μια θητεία μελών.