• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΙ ΚΡΗΤΗΣ' | 6 Δεκεμβρίου 2016, 12:57

    1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Κατ’ εξαίρεση, αν ο αριθμός των μελών δεν επαρκεί για τη σύσταση συνδέσμου σε μία περιφερειακή ενότητα, μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για περισσότερες της μιας περιφερειακές ενότητες της ίδιας Περιφέρειας. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο εν ενεργεία και μη διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, το οποίο τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ομοσπονδία διαιτητών, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου. 2. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου. Δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και έχει ως κύριο έργο την υποβολή κατ ετος στην Οικεία Ομοσπονδία και Ενωση του αθλήματος των πινάκων διαιτητών εν ενεργεια ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, την στελέχωση των επιτροπών διαιτησίας Ενώσεων και Ομοσπονδιών και τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών, και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών. Μπορεί να ασκεί και άλλες δραστηριότητες που συνάδουν με τον καταστατικό του σκοπό, καθώς επίσης και να έχει και οποιονδήποτε άλλο, δευτερεύοντα, καταστατικό σκοπό, αρκεί να μην αναιρείται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του. 3. α)Σε σύνδεσμο διαιτητών χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση του συνδέσμου και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος, εφόσον: ααα)το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και βββ)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο. β)Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν διαπιστωθεί ότι ο σύνδεσμος: ααα) παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των κανονισμών του προς τις διατάξεις του νόμου αυτού ή βββ)παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων ή τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας ή γγγ)πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο ή δδδ)δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. γ)Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο αθλητικής αναγνώρισης των αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών. 4. Για τους διαιτητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, κριτές, παρατηρητές, βοηθητικά όργανα της διαιτησίας και μέλη των συνδέσμων διαιτητών, ομοσπονδιών διαιτητών, οργάνων διαιτησίας και όλων των οργάνων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν τα κωλύματα και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 27. Στους συνδέσμους διαιτητών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 30 έως 35. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ