• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:20

    Συμφωνούμε απόλυτα με τον συντάκτη του σχολίου. Προτείνεται: A) Nα προβλεφθεί στην παρ.1 η ύπαρξη μεταβατικού σταδίου για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης μιας Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού χορηγείται σε αθλητική Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή της, "προσωρινή" ειδική αθλητική αναγνώριση εφόσον: α) υπάρχει για το άθλημα ή τον κλάδο αθλήματος που αυτή καλλιεργεί αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική Ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), είτε το άθλημα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, είτε όχι, β) το καταστατικό της είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου, γ) συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο. "Με νέα αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, παύεται ο προσωρινός χαρακτήρας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον μετά την πάροδο τριών (3) ετών διαπιστώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η αγωνιστική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και η αναγκαιότητα ένταξης αυτής στον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό." B) Πρέπει να αποφευχθεί η δυνατότητα ύπαρξης 2 Ομοσπονδιών για τον ίδιο άθλημα. Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί η φράση ως εξής: 2. Για να αναγνωριστεί αυτοτελής Ομοσπονδία αθλήματος, που αποχωρεί από την Ομοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί, απαιτείται: α) Η ύπαρξη αντίστοιχης αυτοτελούς παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αναγνωρισμένης από τη Δ.Ο.Ε., στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθλημα ή ο κλάδος αθλήματος, είτε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, είτε όχι, β) η λήψη σχετικών συστατικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον είκοσι (20) Αθλητικών Σωματείων που αποχωρούν, στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος. Ο συνολικός αριθμός των Σωματείων που απαιτούνται για την ίδρυση Ομοσπονδίας είναι τουλάχιστον είκοσι (20). Τα Σωματεία που δεν αποφάσισαν την αποχώρησή τους από την αρχική Ομοσπονδία παραμένουν στην τελευταία. "Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξουν δύο Ομοσπονδίες που να καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή αγώνισμα συναφές με το άθλημα." γ) το καταστατικό της νέας Ομοσπονδίας να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου, δ) η νέα Ομοσπονδία να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.