• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαβασιλείου Έμμυ' | 13 Μαΐου 2019, 15:21

    Αξιέπαινη απόφαση, καλύπτει μια χρόνια έλλειψη γι’ αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή. Παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων 1, 2 και 6: • Η λειτουργία δύο Συμβουλίων για τον Σύγχρονο Πολιτισμό, και μάλιστα όταν η σύνθεσή τους διαφέρει ελάχιστα, είναι πιθανόν να δημιουργήσει σύγχυση. • Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (π.χ. άρθρο 1, παρ. 2δ και άρθρο 06, παρ. 1β) που κάνει ασαφή τον ρόλο του Συμβουλίου. • Ο σχεδιασμός της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για τον σύγχρονο πολιτισμό στην ελληνική επικράτεια προϋποθέτει γνώση της κατάστασης στην περιφέρεια της χώρας. Για τη χάραξη, επίσης, Περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής είναι αναγκαία η γνώση των ευρύτερων στρατηγικών στόχων στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού. Ένα ενιαίο Συμβούλιο που θα διαμορφώνει από κοινού τους άξονες, με δυνατότητα λειτουργίας κατά ομάδες όταν απαιτείται, μπορεί να είναι μια πιο λειτουργική και αποτελεσματική δομή. • Η οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού κεντρικά θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε αυτή να ανταποκριθεί στο ρόλο της. • Σύμφωνα με τους ορισμούς της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα για τις έννοιες των επιθέτων πολιτιστικός και πολιτισμικός, δεν είναι δόκιμη η χρήση του όρου Πολιτισμικός στον τίτλο του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής. (http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=πολιτιστικός&dq=)