• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Δαμιανός' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:11

    Άρθρο 51 Προϋπολογισμός –Ισολογισμός - Απολογισμός - Οικονομική εποπτεία 1. Τα αθλητικά σωματεία (8), οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους(8). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. (8) Αν δεν υποβληθούν μέχρι την 30ή Μαρτίου, το ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο. 2. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών σωματείων (9), ενώσεων και ομοσπονδιών καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου (9) κάθε έτους. (9) Μέχρι την 30ή Μαρτίου, για την έγκαιρη προετοιμασία της επόμενης περιόδου και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Σωματείου ή της ΓΓΑ.