• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Δαμιανός' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:23

    Άρθρο 56 Μετοχικό Κεφάλαιο Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου – Προσωρινή Επιτροπή – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση οφειλής Α.Α.Ε. 2. Η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε., η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53, καλεί, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Γ.Σ., με έγγραφη πρόσκληση, τα μέλη του ιδρυτικού της εταιρείας σωματείου, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα που τους παρέχεται κατά τα ανωτέρω. Τα μέλη δικαιούνται να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμά τους μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτά της έγγραφης πρόσκλησης, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν καθένα από αυτά. Η πρόσκληση δημοσιεύεται (15) σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και, κατά την κρίση της προσωρινής επιτροπής, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, (15) Όλη η διαδικασία κάλυψης του Μ.Κ. να δημοσιεύεται ΚΑΙ στον ιστότοπο του Σωματείου. 3. Αν και τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου δεν ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει το παραπάνω δικαίωμα, η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. απευθύνεται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, προς το κοινό για την κάλυψη με δημόσια εγγραφή του μέρους του μετοχικού κεφαλαίου που υπολείπεται, με ταυτόχρονη καταβολή ολοσχερώς σε μετρητά της αξίας των μετοχών. Η προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση αυτή είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (16) από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β της παρ. 3 του παρόντος. Η κάλυψη κατά τα ανωτέρω του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών, όπως κάθε φορά ισχύουν. (16) Οι 15 μέρες δεν επαρκούν, για τη συγκεκριμένη κάλυψη, με δημόσια προσφορά, αφού απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι χρονοβόρα (3 έως 6 μήνες, για Ενημερωτικό Δελτίο, αν το μετοχικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο των 2.500.000 € ή τουλάχιστον ένας μήνας, για Πληροφοριακό Σημείωμα, αν το μετοχικό κεφάλαιο είναι μικρότερο των 2.500.000 €). 4. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραμείνει ακάλυπτο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο υποχρεούται να το αναλάβει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών ολοσχερώς σε μετρητά. Η υποχρέωση ανάληψης από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο του ακάλυπτου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα (17) και ισχύει μόνο στην περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55. Διαφορετικά ακολουθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Α.Α.Ε. για την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού της εταιρείας για το μετοχικό κεφάλαιο και την προσαρμογή του στο ύψος του ποσού που πραγματικά καταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. (17) Η έκφραση "άλλα αθλητικά τμήματα" είναι αόριστη και δημιουργεί "ΚΕΝΟ ΝΟΜΟΥ". Πρέπει να οριστούν επακριβώς τα τμήματα του αθλητικού Σωματείου και να είναι τουλάχιστον 4-5 εκ των : Στίβος, κολύμβηση, χάντμπολ, πυγμαχία, ποδηλασία, ποδόσφαιρο σάλας, πινγκ-πονγκ, ξιφασκία, σκάκι κλπ, δεδομένου, ότι και το βόλεϊ γίνεται επαγγελματικό. 7. Η ίδρυση Α.Α.Ε. συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος (18). (18) Η έναρξη του πρωταθλήματος πρέπει να ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ πολύ έγκαιρα, για να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος δημιουργίας της Α.Α.Ε.