• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 18:19

    Γενικό Σχόλιο επί των άρθρων 2 και 3: Οι ορισμοί, άρθρ. 3, πρέπει να προταχθούν του πεδίου εφαρμογής. Και είναι μεν ακριβές ότι και η οδηγία ακολουθεί αυτή τη δομή, πλην όμως, στην οδηγία προηγείται το προοίμιο, που «εισάγει» τον αναγνώστη στο κείμενο Σχόλιο επί του γ: Νομικοτεχνικά, ορθότερος είναι ο όρος «εκχώρηση», αφού πρόκειται για άυλα αγαθά Σχόλια στο ιδ: Να διαγραφεί το φυσικό ή νομικό. Ορθότερο: Άδεια, αφού η έγκριση, κατά το αστικό δίκαιο, έπεται της πράξης. Να προστεθεί: καταναλωτή φυσικό πρόσωπο. Κατά το κοινοτικό δίκαιο, καταναλωτής, πλέον, είναι το φυσικό πρόσωπο. Σχόλιο στο ιζ: Φρονούμε ότι το «και» πρίν την λέξη .."απαιτούνται" αποδίδει ορθότερα το πνεύμα της διάταξης