• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 18:51

    Σχόλιο στην παρ.1 ιε): Η πρόταση είναι η διάταξη να εμπλουτισθεί ως εξής: να λαμβάνουν εξωδίκως ή δικαστικώς, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό και την εφαρμογή των αμοιβολογίων, τον υπολογισμό της αμοιβής ή της αποζημίωσής τους, την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα. Η αξίωση αυτή μπο-ρεί να σωρεύεται με εκείνη εκ του άρθρ. 45 παρ. 2 του παρόντος, εφαρμοζομένου αναλόγως των άρθρ. 303 ΑΚ και 473-477 του ΚΠολΔ. Η ιδέα της προτεινόμενης προσθήκης είναι η εξής: Στις υποθέσεις δημόσιας εκτέλεσης, ο οσδ δεν γνωρίζει λ.χ. τα τ.μ. του καταστήματος ή τα έσοδα ενός τ/σ ή ρ/σ. Με τη σώρευση που προτείνεται, συντέμνε-ται η διαδικασία. Κατά το πρότυπο της αγωγής λογοδοσίας, θα ζητείται η πληροφορία και το αίτημα θα είναι η καταδίκη στο ποσό που προκύπτει. Θα πρόκειται για δίβαθμη αγωγή. Σχόλιο παρ. 1 ιστ): Σκόπιμο και επιθυμητό θα ήταν να προστεθεί δικαίωμα των οσδ να πληροφορούνται από τη ΓΓΔΕ τα στοιχεία των χρηστών, κατά κωδικό δραστηριότητας. Τούτο μειώνει τα έξοδα διαχείρισης.