• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:11

    Προσθήκη στην παρ. 1 β): Εφ’ όσον δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό του. Σχόλια στην παρ. 1 γ) Καλύτερα: Τυποποιημένες, όπως αναφέρει η Οδηγία. Στο άρθρο 23 η υποχρέωση αφορά μόνον στα αμοιβολόγια, εδώ αναφέρονται και οι τυχόν εκπτώσεις. Δοθέντος ότι οι δύο διατάξεις ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα, πρέπει να εναρμονισθούν. Προτείνεται η απαλοιφή των εκπτώσεων. Σχόλιο στην παρ. 1 ε): Να αναγραφεί τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. Σχόλιο στην παρ. 1ιδ): Ο μορφότυπος εγκρίνεται από τον οπι. Μήπως, να προβλεφθεί αυτό? Σχόλιο στην παρ. 1ιη): Πρέπει να γίνει γενικότερο. Λ.χ. διάσπασης, απόσπασης.