• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ' | 26 Νοεμβρίου 2014, 09:34

    Να λάβετε υποψιν σας το σχετικό πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με τις μεταγραφές ανηλίκων Αθλητών (ΦΕΒ 2013) http://www.synigoros.gr/resources/docs/353125.pdf (ΠΟΡΙΣΜΑ) Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας ως Συνήγορος του Παιδιού, διαπίστωσε ότι λόγω της ισχύουσας κατάστασης, παραβιάζονται δικαιώµατα κατοχυρωµένα από τη ∆ιεθνή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (Ν.2101/92) καίτοι η τελευταία έχει αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι της λοιπής εθνικής νοµοθεσίας.