• Άρθρο 3 παρ. α Νομοσχεδίου α. Ως «οργανισμός συλλογικής διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ανεξάρτητα αν αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) να ανήκει στα μέλη του ή να ελέγχεται από αυτά και β) να έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση. Σχόλιο ΑΕΠΙ: Ο ορισμός του άρθρου 3(α) αντίκειται ευθέως στην Οδηγία, η οποία αναφέρει στο αντίστοιχο άρθρο της 3(α) ότι οι ΟΣΔ πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τους την συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται. Άρθρο 3 παρ. β Νομοσχεδίου β. Ως «οργανισμός συλλογικής προστασίας» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται μέσω μεταβίβασης του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της προστασίας, ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ανεξάρτητα αν αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του. Σχόλια ΑΕΠΙ: 1. Ο ορισμός του άρθρου 3(β) αντίκειται ευθέως στην Οδηγία, η οποία ούτε διαχωρίζει ούτε προβλέπει σε κανένα σημείο της την ύπαρξη «Οργανισμών Συλλογικής Προστασίας» αλλά προβλέπει μόνον «Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης» (άρθρο 3(α) Οδηγίας) και «Ανεξαρτήτων Οντοτήτων Διαχείρισης (άρθρο 3(β) Οδηγίας). 2. Επίσης αντίκειται στο άρθρο 3(α) της Οδηγίας, κατά το οποίο οι ΟΣΔ πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τους την συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται. Άρθρο 3 παρ. γ Νομοσχεδίου γ. Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ανεξάρτητα αν αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του και ο οποίος: α) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και β) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση. Σχόλιο ΑΕΠΙ: Ο ορισμός του άρθρου 3(γ) αντίκειται ευθέως στην Οδηγία, η οποία αναφέρει στο αντίστοιχο άρθρο της 3(β) ότι οι ΑΟΔ πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τους την συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται.