• Άρθρο 6 παρ. 1 Νομοσχεδίου Άρθρο 6 (1): Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, στον βαθμό που έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και προβλέπεται στο καταστατικό τους, έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και τον σκοπό ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 3. Σχόλια ΑΕΠΙ: 1. Η διάταξη αντίκειται ευθέως στην Οδηγία (ιδίως στα άρθρα 2 παρ. 4, άρθρο 16 παρ. 1 & άρθρο 2 παρ 4 και άρθρο 3(β) αυτής σε συνδ. με τις σκέψεις 14, 15 & 19 του Προοιμίου της), σύμφωνα με την οποία οι Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης λειτουργούν απολύτως ισότιμα (βλ. ad hoc σκέψη 15, άρθρο 2 παρ. 4 σε συνδ. με άρθρο 16 παρ. 1 Οδηγίας). Επομένως, το άρθρο 6 παρ. 1 του Νομοσχεδίου, το οποίο χορηγεί αρμοδιότητες μόνον στους ΟΣΔ και όχι και στις ΑΟΔ αντίκειται ευθέως στην Οδηγία. 2. Επίσης αντίκειται ευθέως στους εγχώριους και κοινοτικούς κανόνες περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, διότι ευνοεί ευθέως τους ΟΣΔ έναντι των ΑΟΔ, τις οποίες αντίθετα με τους παραπάνω κανόνες κατατάσσει αδικαιολόγητα σε υποδεέστερη θέση έναντι των ΟΣΔ. Επιπροσθέτως, έτσι επιβάλλει όρους άνισης μεταχείρισης μεταξύ ΟΣΔ και ΑΟΔ παραβιάζοντας και εξ αυτής της αιτίας τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό. 3. Για τους ίδιους λόγους η συγκεκριμένη διάταξη αντίκειται ευθέως στα άρθρα 4 & 5 του Συντάγματος κατά το μέρος που αφενός αντιμετωπίζει αδικαιολόγητα (χωρίς τη θέσπιση γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων) άνισα τις ΑΟΔ και τους ΟΣΔ και αφετέρου αποκλείει τις ΑΟΔ από τις χορηγούμενες στους ΟΣΔ αρμοδιότητες. 4. Επισημαίνουμε όλως ιδιαιτέρως ότι η Οδηγία δεν εμπεριέχει απολύτως καμμία διάταξη, η οποία να χορηγεί περισσότερα δικαιώματα στους ΟΣΔ έναντι των ΑΟΔ. Αντιθέτως, προβλέπει ρητώς και ειδικώς ότι οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ διαφέρουν μόνον ως προς την νομική και ιδιοκτησιακή τους φύση, ενώ κατά τα λοιπά οι σκοποί και η δραστηριότητά τους στην αγορά της συλλογικής διαχειρίσεως δικαιωμάτων είναι ταυτόσημοι (βλ. ανωτέρω διατάξεις της Οδηγίας). 5. Είναι απολύτως σαφές ότι η παραπάνω διάταξη είναι σκοπίμως διατυπωμένη με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, προκειμένου να αποκλείσει την ΑΕΠΙ από τις αρμοδιότητες που δίδει στους λοιπούς ΟΣΔ. Πρόκειται περί φωτογραφικής διατάξεως κατά της ΑΕΠΙ, που εξυπηρετεί έτσι ευθέως συμφέροντα αντίθετα της ΑΕΠΙ. 6. Πρακτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι ο ουσιαστικός αποκλεισμός της ΑΕΠΙ από την δυνατότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης (άρθρο 16 παρ. 1 Οδηγίας) διαχειρίσεως, αδειοδοτήσεως και δικαστικής και εξώδικης προστασίας των έργων των μελών της, πνευματικών δημιουργών. Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ιστ) Νομοσχεδίου ιστ) να ενεργούν με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 ν. 2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών, Σχόλια ΑΕΠΙ: Η διατύπωση της περ. ιστ) είναι εσφαλμένη και δημιουργεί σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα. Θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί εις τρόπον τέτοιο ώστε να καθίσταται σαφές ότι η περ. ιστ) αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ΟΣΔ ή της ΑΟΔ , προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη παραβάσεως. Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η ως άνω διάταξη μπορεί πολύ εύκολα να ερμηνευθεί ότι η ύπαρξη παραβάσεως μπορεί να διαπιστωθεί αποκλειστικώς και μόνον με την σύμπραξη της δημόσιας αρχής. Δυστυχώς όσο ακραία και αν φαντάζει αυτή η άποψη, πολλές διοικητικές αρχές έχουν αρχίσει να την ασπάζονται όταν ερμηνεύουν την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 εδ. ζ’ ν. 2121/93 .