• Άρθρο 38 παρ. 1 τελ. εδ. Νομοσχεδίου 1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης βάσει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού του ρεπερτορίου είναι μη αποκλειστικού χαρακτήρα. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά δικαιώματα κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Παρά τη σύναψη της ως άνω συμφωνίας ο εξουσιοδοτών οργανισμός μπορεί να χορηγεί άδειες αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια για το δικό του μουσικό ρεπερτόριο και για κάθε άλλο ρεπερτόριο, το οποίο ενδέχεται να έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί στην ελληνική επικράτεια. Σχόλιο ΑΕΠΙ: Η παρ. 1 εδ. τελ. του άρθρου 38, η οποία ορίζει «αποκλειστικά στην Ελληνική Επικράτεια» δεν εμπεριέχεται στην Οδηγία και επομένως δεν αποτελεί μεταφορά αυτής, ως όλως εσφαλμένως και παραπειστικώς αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου. Μάλιστα, όλως αντιθέτως, αντιφάσκει με το πρώτο εδάφιο της ιδίας παραγράφου, που ενσωματώνει το άρθρο 29 της Οδηγίας που αναφέρει ειδικώς ότι απαγορεύεται η σύναψη αποκλειστικών συμφωνιών εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης μεταξύ Οργανισμών. Άρα η συγκεκριμένη διάταξη αντιτίθεται ευθέως στην Οδηγία. Είναι εξάλλου γνωστό ότι θεμελιώδης κανόνας του κοινοτικού ανταγωνισμού είναι η απαγόρευση θεσπίσεως ρητρών εδαφικότητας, όπως η ρήτρα «άδειες αποκλειστικά για την Ελληνική Επικράτεια» που παρανόμως θέτει η ως άνω διάταξη του Νομοσχεδίου.