• Σχόλιο επί του α.: Είναι θέμα ερμηνείας πότε ένας ΟΣΔ ανήκει στα μέλη. Πάντως εάν πρόκειται για ΑΕ/ΕΠΕ με μετόχους όλα τα μέλη, συνάγεται ότι εφαρμόζεται ο Νόμος. Κατά πόσο πρέπει όλοι οι μέτοχοι π.χ. μιας ΑΕ/ΕΠΕ που είναι ΟΣΔ, να είναι ταυτόχρονα και μέλη αυτής για να θεωρείται ότι πληρούται αυτή η προϋπόθεση του Νόμου είναι ζήτημα ερμηνείας. Ορθότερα, εφόσον προβλέπονται από το καταστατικό η εκάστοτε απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τον ΟΣΔ και γενικότερα υπάρχουν τα εχέγγυα που οδηγούν σε πλήρωση του σκοπού του νομοσχεδίου και της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, η απάντηση να είναι θετική. Βάσει της διατύπωσης της διάταξης αυτής, εφόσον πληρούται μία από τις δύο προϋποθέσεις, τηρείται η έννοια του ΟΣΔ.