• Σχόλιο επί του στ. Προβληματική η έννοια του «μη μέλους» στην πράξη, ιδίως στις περιπτώσεις υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης (ά. 18 και 49 του ν. 2121/1993), όπου τρίτοι δικαιούχοι μπορεί να μην είναι μέλη κάποιου ΟΣΔ και να είναι άγνωστοι. Ερωτάται λοιπόν εάν εμπίπτουν οι παραπάνω περιπτώσεις στους δικαιούχους –μη μέλη «που έχουν νομική σχέση με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης από το νόμο». Τυχόν θετική απάντηση στο ερώτημα αυτό δημιουργεί μια σειρά από πρακτικά προβλήματα για τους ΟΣΔ, όπως: 1. Πώς ακριβώς θα καλύπτεται το ζήτημα πληροφόρησής τους; 2. Εάν είναι άγνωστοι, πώς θα θεωρείται ο ΟΣΔ, ότι ενεργεί σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο; 3. Μήπως πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο έστω -μάχιμο- τεκμήριο, που να λύνει τα πρακτικά αυτά ζητήματα; 4. Το πρόβλημα διογκώνεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΟΣΔ, με τους οποίους υφίσταται αυτή η σχέση εκ του νόμου.