• Σχόλιο στην παρ. 3, εδ. α΄: Κρίνεται ότι είναι πολύ σύντομη η προθεσμία των 5 ημερών. Προτείνεται το 20ημερο, που ισχύει και βάσει κανόνων εμπορικού δικαίου. Σχόλιο στην παρ. 3 εδ. β΄: Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διάταξη; Πώς διατυπώνεται ότι θεωρείται «εγκριθείσα» η μεταβολή του αμοιβολογίου, αφού δεν υπάρχει διαδικασία έγκρισης αμοιβολογίων, όπου θα προβλέποντο και αντίστοιχα έννομα βοηθήματα των ΟΣΔ και των Ενώσεων Χρηστών. Σε κάθε δε περίπτωση η πλήρωση των προϋποθέσεων αδείας σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου. Δυσχέρεια εφαρμογής στην πράξη και αντίφαση στις εν λόγω διατάξεις. Προτείνεται η απάλειψη του εδαφίου αυτού, αλλά και του επόμενου.