• Σχόλιο επί της παρ.1: Ορθότερο φαίνεται όλες οι ειδικές ρυθμίσεις του παρόντος να προσαρμόζονται στην εκάστοτε νομική μορφή, για λόγους αποφυγής σύγχυσης και ευθείας σύγκρουσης με τα ισχύοντα στο γενικό δίκαιο των εταιρειών (Εμπορικό Δίκαιο). Μια τέτοια γενική διάταξη δεν δικαιολογείται. Σε περίπτωση εντέλει κατίσχυσης, αυτή να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις ευθείας σύγκρουσης με το σκοπό και το πνεύμα του παρόντος. Σχόλιο επί της παρ.2: Είναι προβληματική η παραπομπή στα άρθρα του ν. 1746/88, επειδή έχουν καταργηθεί. Το μόνο που ισχύει είναι το άρθρο 24 του νόμου αυτού.Γιατί γίνεται ειδικά παραπομπή στο Ν. 1746/1988; Ορθότερο θα ήταν να γίνεται ρητή αναφορά συγκεκριμένης διάταξης εν προκειμένω με δικαιολόγηση της υποχρεωτικής ονομαστικοποίησης των μετοχών, πρβλ. π.χ. την ειδική ρύθμιση για την τηλεόραση.