• Σχόλιο επί της παρ. 1: Ποιες αμοιβές θεωρούνται «εύλογες». Αόριστη νομική έννοια που υπόκειται σε ερμηνεία από τον Έλληνα δικαστή. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η λέξη «κατάλληλες» ή «ανάλογες» σε σχέση με την οικονομική αξία κλπ. Δημιουργείται σύγχυση με την «εύλογη αμοιβή» του άρθρου 18 και 49 του Ν. 2121/1993, οι οποίες βασίζονται σε ενοχικές αξιώσεις των δικαιούχων, σε αντίθεση με άλλα δικαιώματα απόλυτα και αποκλειστικά (π.χ. άρθρου 47), τα οποία ισχύουν erga omnes και παρέχουν –μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης/εκμετάλλευσής τους από τους χρήστες. Ενώ στη θετική τους μορφή, παρέχουν στους δικαιούχους το δικαίωμα όπως ζητήσουν την υπογραφή σύμβασης παροχής αδείας, έναντι κατάλληλου οικονομικού ανταλλάγματος.