• Σχόλιο του χρήστη 'Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:35

    AΡΘΡΟ 3(Α) ΟΡΙΣΜΟΙ Η διατύπωση αυτού του εδαφίου, που αφορά τον ορισμό του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης κατά τη γνώμη μας δεν είναι ορθή από νομοτεχνικής άποψης. Ο νόμος και η πράξη μεταβίβασης δικαιωμάτων δεν "εξουσιοδοτούν". Συνεπώς προτείνουμε την πιο κάτω διατύπωση: Ως «οργανισμός συλλογικής διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που σύμφωνα με διάταξη νόμου ή μετά από μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία (νομιμοποιείται να) διαχειρίζεται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ανεξάρτητα αν η συλλογική διαχείριση αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) να ανήκει στα μέλη του ή να ελέγχεται από αυτά και β) να έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση. Αντίστοιχα προτείνεται και οι επόμενοι δύο ορισμοί να διαμορφωθούν ως εξής: β. Ως «οργανισμός συλλογικής προστασίας» νοείται κάθε οργανισμός που μετά από μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της προστασίας, ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία προβαίνει στην προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ανεξάρτητα αν η προστασία των δικαιωμάτων αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του γ. Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που μετά από μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία διαχειρίζεται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ανεξάρτητα αν η συλλγοική διαχείριση αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του και ο οποίος: α) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και β) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση. 3.γ. Με τις συμβάσεις αμοιβαιότητας μεταξύ ΟΣΔ ο κάθε συμβαλλόμενος Οργανισμός μεταβιβάζει προς το σκοπό διαχείρισης δικαιώματα στον άλλο Οργανισμό. Η διατύπωση του αντίστοιχου εδαφίου της Οδηγίας που ενσωματώνεται με το παραπάνω εδάφιο δεν αναφέρεται σε υποχρεωτική εκατέρωθεν μεταβίβαση. Πράγματι στην πράξη υπάρχουν και συμβάσεις που ο ένας μόνον ΟΣΔ αναθέτει με μεταβίβαση τη διαχείριση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί στον άλλο ΟΣΔ, χωρίς ο τελευταίος να προβαίνει αντίστοιχα – αμοιβαία σε ανάθεση διαχείρισης των δικών του δικαιωμάτων. Μάλιστα στο Κεφάλαιο Ι του νομοσχεδίου οι συμβάσεις μεταξύ των ΟΣΔ είναι ακριβώς αυτής της μορφής. Συνεπώς οι συμβάσεις του εν λόγω εδαφίου αλλά και όπου αλλού ο νόμος αναφέρει συμβάσεις αμοιβαιότητας προτείνουμε να αντικατασταθούν με τον όρο «συμβάσεις εκπροσώπησης.»