• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:28

    Παρ’ όλο που με την παρούσα διάταξη εισάγονται ΟΣΠ, που διαφοροποιούνται από τους ΟΣΔ, στο υπόλοιπο νομοσχέδιο η κατηγορία αυτή δε ρυθμίζεται επαρκώς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασάφειες και αμφιβολίες ως προς τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. Π.χ. δεν διευκρινίζεται αν οι ΟΣΠ απολαμβάνουν ή όχι των προνομίων του άρθρου 7, τα οποία ρητά ισχύουν για τους ΟΣΔ (άρθρο 7) και όχι για τους ΑΟΔ (άθρο 32). Ίσως θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί μία διάταξη για τους ΟΣΠ, αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 32 για τους ΑΟΔ. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία, οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ πρέπει έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τους τη διαχείριση δικαιωμάτων. Στο σχέδιο νόμου για τους ορισμούς ΟΣΔ, ΟΣΠ και ΑΟΔ υιοθετείται η κοινή διατύπωση «ανεξάρτητα αν αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του», που δεν αποδίδει σωστά το λεκτικό της Οδηγίας. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «που αποτελεί τον αποκλειστικό ή τον κύριο σκοπό του».