• ΑΡΘΡΟ 53 Οι ΟΣΔ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, διαθέτουν θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της διοίκησης, της διαχείρισης και της λειτουργίας τους, όπως η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο. Συνεπώς, οι ΟΣΔ μέσα από τα προαναφερόμενα ελεγκτικά και διοικητικά όργανα, με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αυτά έχουν, ελέγχονται ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ταυτόχρονα μπορούν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των οποιωνδήποτε δυσλειτουργιών, διαχειριστικών προβλημάτων και καταστάσεων οικονομικής συρρίκνωσής τους. Άρα, ο επίτροπος σκόπιμο είναι να διορίζεται σε ΟΣΔ και ΑΟΔ που δεν ανήκουν στα μέλη τους και δεν ελέγχονται από αυτά ή που δεν έχουν οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση (αρθρο 3 παρ.α), ιδίως στις ΑΟΔ που έχουν δεσπόζουσα θέση στην Ελληνική αγορά.