• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΑΣ (ΣΕΠΕ)' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:12

    Με την προτεινόμενη παράγραφο 8 του Άρθρου 66Ε, γίνεται απόπειρα να προστατευθούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα που προσβάλλονται λόγω της μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης προστατευόμενου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, καθώς στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι πάροχοι της υπηρεσίας φιλοξενίας του εν λόγω περιεχόμενου εδρεύουν στο εξωτερικό και υπάρχει πληθώρα ευρέως διαθέσιμων τεχνικών ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί να αποκαταστήσει την πρόσβασή του στο περιεχόμενο αυτό ακόμα και μετά από τη υλοποίηση των προβλεπόμενων από την προτεινόμενη διάταξη ενεργειών, η προτεινόμενη διάταξη το μόνο που θα πετύχει είναι να επιβάλλει ένα σημαντικό διοικητικό φόρτο στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με υψηλά δυνητικά πρόστιμα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ή όφελος για τους κατόχους των προσβαλλόμενων δικαιωμάτων. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος για να εισαχθεί το προτεινόμενο Άρθρο 66Ε. Επιπλέον και δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν έχουν τη δυνατότητα διακοπής της πρόσβασης των συνδρομητών τους σε μεμονωμένες ιστοσελίδες, αλλά σε ιστοτόπους βάσει domain name, η πρόταση του νέου Άρθρου 66Ε ενέχει τον κίνδυνο να αποκλεισθεί η πρόσβαση μεγάλου αριθμού συνδρομητών σε καθ’ όλα σύννομο περιεχόμενο σε άλλες ιστοσελίδες του ιστοστόπου. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και της αρχής της αναλογικότητας. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να αποσυρθεί η προτεινόμενη διάταξη από το σχέδιο νόμου, προκειμένου το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς, να διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας των δικαιούχων εξασφαλίζοντας υπέρ των χρηστών και παρόχων την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα δεδομένα σε επίπεδο νομοθεσίας και νομολογίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την αντίστοιχη εμπειρία από τα μέτρα που λήφθηκαν σε άλλα κράτη. Εφόσον βέβαια υιοθετηθεί η πρόταση, θα πρέπει, κατ΄ ελάχιστον, να αφαιρεθεί η αναφορά σε δυνατότητα της Επιτροπής να «καλεί (σ.σ. τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο) στη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνει η Επιτροπή πρόσφορο». Οι τρόποι δράσης της Επιτροπής και τα δυνατά μέτρα θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένα και αναλογικά με την παραβίαση που κρίνεται ότι έχει συντελεσθεί. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η άσκηση προσφυγής κατά απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.