• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:20

    Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο Άρθρο 69 (παράγραφος 15) 15. Στο Ν.2121/1993 Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (η), προστίθεται το εδάφιο “Δεν συνιστά παρουσίαση στο κοινό η παραπομπή μέσω συνδέσμου (link) σε προστατεύομενο έργο που φιλοξενείται σε ιστότοπο τρίτου ή η ενσωμάτωση (embedding) σε ένα δικτυακό τόπο του προστατευόμενου έργου που φιλοξενείται σε υπηρεσία τρίτου, διότι τα εν λόγω έργα δεν αφορούν ούτε κοινοποιούνται σε ένα νέο κοινό, ούτε κάνουν διαφορετική χρήση τεχνικών μέσων από εκείνη που χρησιμοποιείται για την αρχική επικοινωνία.” Αιτιολόγηση Η πρόταση αυτή βασίζεται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία. Η Απόφαση 965/2010 Πλημμ. Κιλκίς και η Τελεσίδικη Απόφαση 2517/2013 Εφ. Θεσσαλονίκης, καθώς και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13/2/2014 προσφυγή Svenson εναντίον Retriever Sverige, και 21/10/2014 προσφυγή της BestWater International GmbH εναντίον Michael Mebes και Stefan Potsch), με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2001/29/ΕΚ, έκριναν ότι η παραπομπή από μία ιστοσελίδα σε περιεχόμενο που δημοσιεύει μια τρίτη ιστοσελίδα, δεν συνιστά εκ νέου παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό. Οι αποφάσεις αυτές έρχονται να αποσαφηνίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα ερμηνείας της έννοιας της παρουσίασης περιεχομένου στο κοινό, υπό το πρίσμα των τεχνικών παραμέτρων της διάθεσης αυτών μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, η παραπομπή στα έργα μέσω συνδέσμου ή με τη χρήση της τεχνολογίας πλαισίων, δεν διαθέτει τα εν λόγω έργα σε νέο κοινό. Το κοινό το οποίο στοχεύεται από την αρχική δημοσιοποίηση του λαμβάνει υπόψιν όλους τους δυνητικούς επισκέτες στον αρχικό δικτυακό τόπο, και δεδομένου ότι πρόσβαση στα έργα σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν υπόκειται σε περιορισμούς πρόσβασης, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου θα μπορούσαν κατά συνέπεια να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.