Άρθρο 54 – Φορέας άσκησης της δραστηριότητας

1. Κάθε Έλληνας υπήκοος, κάθε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ που επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή σύμφωνα με δίκαιο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και έχει αποκτήσει νόμιμα μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί ιδιωτικό γυμναστήριο και ιδιωτική σχολή εκμάθησης αθλημάτων, εφόσον δεν εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2.
2. Δεν επιτρέπεται να ασκεί ατομική επιχείρηση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων ούτε να είναι νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ, γενικός διευθυντής νομικού προσώπου που λειτουργεί και εκμεταλλεύεται ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων:
(α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
(β) Όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς αυτό,
(γ) Αλλοδαπός υπήκοος σε βάρος του οποίου έχει διαταχθεί, με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, η απέλαση από τη χώρα ή η επιστροφή του στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε τρίτη χώρα επιλογής τους, καθώς και αλλοδαπός υπήκοος που έχει εγγραφεί, για τον οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) για όσο χρόνο παραμένει εγγεγραμμένος,
(δ) Όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί, με αμετάκλητο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, να δικαστεί ως υπαίτιος για κακούργημα ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, για δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και παράνομο στοιχηματισμό, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, εγκληματική οργάνωση, κατάρτιση ένοπλης ομάδας, λαθρεμπορία, παράβαση του νόμου περί όπλων και πυρομαχικών ή για οποιοδήποτε αδίκημα αθλητικής βίας. Το κώλυμα της παρούσας περίπτωσης αίρεται με την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης με την οποία παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υφ’ όρους, με νόμο, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη.
(ε) Όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση αυτή, ή νωρίτερα, αν του χορηγηθεί αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 66 ΠΚ,
(στ) Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκει ή εποπτεύεται ή επιχορηγείται από φορέα της κεντρικής κυβέρνησης, για όσο χρόνο διατηρεί την υπαλληλική αυτή ιδιότητα.