• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011' | 30 Οκτωβρίου 2018, 17:00

    Άρθρο 18 : Παρά τον προβληματισμό μας για το εάν έπρεπε να ασχοληθούμε με τις Κυρώσεις για τους Παραβάτες, τελικά λάβαμε υπόψη ότι οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν σκοπώ το κέρδος, οι δε κυρώσεις του άρθρου 18, δεν ξεχωρίζουν τις παραβάσεις για δραστηριότητες που έχουν σκοπώ το κέρδος ή που υποστηρίζουν δραστηριότητες που έχουν σκοπώ το κέρδος, με αυτές που δεν έχουν σκοπώ το κέρδος όπως οι ραδιοερασιτέχνες και θα παραθέσουμε τις απόψεις μας. Πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις του άρθρου 18 απευθύνονται σε παραβάτες οι δράσεις των οποίων έχουν σκοπώ το κέρδος. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν σκοπώ το κέρδος και συνεπώς ή όποια παράβαση από αυτούς για ραδιοερασιτεχνική αποκλειστικά δράση δεν θα γίνει με σκοπώ το κέρδος. Άποψή μας είναι, ότι ο σκοπός των κυρώσεων που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο νόμου, δεν πρέπει να είναι η εξόντωση, αλλά ο συνετισμός. Για δράσεις που δεν έχουν σκοπώ το κέρδος (οικονομικό όφελος άμεσα ή έμμεσα) οι κυρώσεις δεν πρέπει να είναι εξοντωτικές. Πρέπει να προβλεφθούν διαφορετικές κυρώσεις για τους ραδιοερασιτέχνες, εφόσον η παράβαση έγινε στα πλαίσια της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας και εντός αυτής. Να εξαιρείται η περίπτωση που η ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε για συγκάλυψη άλλης χρήσης (αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης κεραίας). Ραδιοερασιτέχνες είναι και άνθρωποι του μεροκάματου καθώς και άνεργοι. Η παράγραφος Β) του άρθρου 18 του εν λόγω σχεδίου νόμου, αναφέρει ότι : «…...... όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).» Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τους ραδιοερασιτέχνες, γιατί το άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. ορίζει: «Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών. 1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών. 2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.», Ενώ η παράγραφος 12 του άρθρου 15 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. ορίζει: «12. Απαγορεύεται η εκπομπή εκτός των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για τους ραδιοερασιτέχνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ζωής ή την ασφάλεια πλοίου ή αεροσκάφους οι ραδιοερασιτέχνες επιτρέπεται να επικοινωνούν με σταθμούς άλλων υπηρεσιών. Η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών δεκτών εκτός των ζωνών ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων επιτρέπεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 15.»