Άρθρο 18 – Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος:
Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η ανάκληση των τυχόν υφισταμένων αδειών, η άμεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήματος και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεων του.

Β) Με φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο που την εξέδωσε, δύναται δε να διαταχθεί η άμεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήματος. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.
Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α` και Β` θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Γ) Με απόφαση της ΕΕΤΤ, μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:
α) που δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή
β) που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης η οποία έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η ΕΕΤΤ στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Δ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 13:06 | ΑΜ

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 300 μ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ κλπ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 02:16 | Σάρρας Ευάγγελος – SV1GZT

  Παρ’ ότι η παραβατικότητα των ραδιοερασιτεχνών δεν είναι το αντικείμενο στόχου τους, προτείνεται γιά αυτούς η δημιουργία μιάς εισαγωγικής κατηγορίας κυρώσεων όπως πχ. «έγγραφη ειδοποίηση συμμόρφωσης εντός 30 ημερών» μετά από επιβεβαίωση ελέγχου από σχετική υπηρεσία, σε περίπτωση χαμηλής παραβατικότητας περιστατικών, τα δε χρηματικά πρόστιμα να είναι κατά πολύ μικρότερα των εταιριών που έχουν οικονομικό όφελος.

 • Κάποιοι σχολιαστές αναφέρουν «Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών». Δυστυχώς δεν είμαστε υπέρ αυτής της άποψης, καθώς όπως προείπαμε δεν κοστολογείται η δημόσια υγεία. Ειδικά όταν ακόμα η επιστημονική κοινότητα δείχνει διχασμένη στο θέμα της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, ο ΠΟΥ να το παίζει Πόντιος Πιλάτος με το «πιθανά καρκινογόνο» και επί έτη να μας λένε «απαιτούνται περισσότερες μελέτες». Αφήνει υπογραφή ο καρκίνος; Γνωρίζουμε τα αίτια της παγκόσμιας έξαρσης υπογονιμότητας και κατάθλιψης (άρα και αυτοκτονιών) που πετάνε ένα γενικό και αόριστο «οφείλεται σε περιβαλλοντικούς λόγους»;

  Η Johnson & Johnson και η Monstanto με το Roundup της πληρώνουν κάθε τόσο εκατομμύρια αποζημιώσεις σε θύματα των καρκινογόνων προϊόντων τους και ωστόσο εξακολουθούν να μην τους έχουν απαγορευτεί. Ζούμε στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης κι αυτό πλέον από τους πολίτες δεν είναι αποδεκτό.

  Ως εκ τούτου, εκτός από τα πρόστιμα και τις ποινές που σαφώς θα πρέπει να είναι πιο αυστηρές, η μοναδική κύρωση που θα πονέσει είναι ο «αιφνίδιος θάνατος» του παραβάτη, δηλαδή η αφαίρεση της κεραίας με έξοδα του και η απαγόρευση επανεγκατάστασης της. Αν δε μια εταιρεία κάνει σειρά παραβάσεων, να της ακυρωθεί η άδεια λειτουργίας. Τα δε έσοδα των αποζημιώσεων που θα πηγαίνουν στο δημόσιο, να διατίθενται για τους πολίτες σε έργα υποδομής -σχολεία, πάρκα κλπ- και στην θωράκιση των σπιτιών ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμων με σύνδρομο Η/κής Υπερευαισθησίας, σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και γηροκομείων.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 17:00 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 18 :

  Παρά τον προβληματισμό μας για το εάν έπρεπε να ασχοληθούμε με τις Κυρώσεις για τους Παραβάτες, τελικά λάβαμε υπόψη ότι οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν σκοπώ το κέρδος, οι δε κυρώσεις του άρθρου 18, δεν ξεχωρίζουν τις παραβάσεις για δραστηριότητες που έχουν σκοπώ το κέρδος ή που υποστηρίζουν δραστηριότητες που έχουν σκοπώ το κέρδος, με αυτές που δεν έχουν σκοπώ το κέρδος όπως οι ραδιοερασιτέχνες και θα παραθέσουμε τις απόψεις μας.
  Πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις του άρθρου 18 απευθύνονται σε παραβάτες οι δράσεις των οποίων έχουν σκοπώ το κέρδος. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν σκοπώ το κέρδος και συνεπώς ή όποια παράβαση από αυτούς για ραδιοερασιτεχνική αποκλειστικά δράση δεν θα γίνει με σκοπώ το κέρδος. Άποψή μας είναι, ότι ο σκοπός των κυρώσεων που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο νόμου, δεν πρέπει να είναι η εξόντωση, αλλά ο συνετισμός. Για δράσεις που δεν έχουν σκοπώ το κέρδος (οικονομικό όφελος άμεσα ή έμμεσα) οι κυρώσεις δεν πρέπει να είναι εξοντωτικές. Πρέπει να προβλεφθούν διαφορετικές κυρώσεις για τους ραδιοερασιτέχνες, εφόσον η παράβαση έγινε στα πλαίσια της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας και εντός αυτής. Να εξαιρείται η περίπτωση που η ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε για συγκάλυψη άλλης χρήσης (αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης κεραίας). Ραδιοερασιτέχνες είναι και άνθρωποι του μεροκάματου καθώς και άνεργοι.

  Η παράγραφος Β) του άρθρου 18 του εν λόγω σχεδίου νόμου, αναφέρει ότι : «……… όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).»
  Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τους ραδιοερασιτέχνες,
  γιατί το άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. ορίζει:
  «Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.»,
  Ενώ η παράγραφος 12 του άρθρου 15 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. ορίζει:
  «12. Απαγορεύεται η εκπομπή εκτός των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για τους ραδιοερασιτέχνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ζωής ή την ασφάλεια πλοίου ή αεροσκάφους οι ραδιοερασιτέχνες επιτρέπεται να επικοινωνούν με σταθμούς άλλων υπηρεσιών. Η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών δεκτών εκτός των ζωνών ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων επιτρέπεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 15.»

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:37 | Μέτσης Θεοδωρος

  Το Άρθρο 18 έχει τίτλο Λειτουργία Πληροφοριακής Υποδομής, αλλά αφήνει τον πολίτη εντελώς απληροφόρητο για τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία εξ αιτίας της ΗΜ Ακτινοβολίας (βλέπε δημοσίευση του καθηγητή Martin Pall 5G: Great Risks for EU, U.S. and International Health) https://www.radiationresearch.org/research/dr-martin-palls-latest-compilation-of-emf-medical-research-literature/ με 21 τεκμηριωμένες μελέτες για προβλήματα στο DNA και την διάσπαση της αλυσίδας του DNA, 18 τεκμηριωμένες μελέτες για την μειωμένη γονιμότητα του άνδρα και της γυναίκας, για 25 τεκμηριωμένες μελέτες για νευρολογικά και νευροψυχικά προβλήματα. 13 τεκμηριωμένες μελέτες για κυτταρολογικά προβλήματα, 19 τεκμηριωμένες μελέτες για το οξειδωτικό στρες, 12 τεκμηριωμένες μελέτες για ενδοκρινικές παθήσεις και τις 35 τεκμηριωμένες μελέτες για εμφάνιση καρκινικών όγκων. Βάσει του ανωτέρω επιστημονικού έργου και 10000 άλλων σοβαρών επιστημονικών αναφορών το άρθρο 18 θα πρέπει να μετονομασθεί σε “Λειτουργία παρά πληροφοριακής Υποδομής.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 05:06 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενικές Παρατηρήσεις στο Άρθρο 18 1. Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών. Τα χρηματικά διοικητικά πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές του παρόντος νομοσχεδίου είναι ΜΗΔΑΜΙΝΑ και μάλλον προτρεπτικά προς ανυπακοή, λαμβανομένων των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών.

  2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου την ευθύνη να φέρει ο κύριος του έργου ( η εταιρεία κινητής τηλ) και όχι ο εκάστοτε μηχανικός. Είναι γνωστή η τακτική να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως εξιλαστήρια θύματα.

  Παρατήρηση στο άρθρο 18 περίπτωση Α. Στις παραπάνω περιπτώσεις αυτές δύναται κάθε πολίτης ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να παρίσταται ως πολιτική αγωγή

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 05:56 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενικές Παρατηρήσεις στο Άρθρο 18 1. Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών. Τα χρηματικά διοικητικά πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές του παρόντος νομοσχεδίου είναι ΜΗΔΑΜΙΝΑ και μάλλον προτρεπτικά προς ανυπακοή, λαμβανομένων των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών.

  2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου την ευθύνη να φέρει ο κύριος του έργου ( η εταιρεία κινητής τηλ) και όχι ο εκάστοτε μηχανικός. Είναι γνωστή η τακτική να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως εξιλαστήρια θύματα.