• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ρ/Ε Πιερίας (ΣΥ.ΡΑ.Π.)' | 30 Οκτωβρίου 2018, 23:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας (ΣΥ.ΡΑ.Π.) εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αντιμετώπιση των ραδιοερασιτεχνών από τον εισηγητή του νομοσχεδίου και συνυπογράφει τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών όπως αναρτήθηκαν στην παρούσα διαβούλευση και στο http://www.raag.org/LH2Uploads/ItemsContent/1172/DIABOYLEFSH_EER.pdf Σε συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των μελών του συλλόγου αναφέρθηκαν και οι παρακάτω θέσεις τις οποίες θέτουμε υπόψη σας. Το άρθρο 10 θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες στην παράγραφο 1. α) μαζί με τις κεραίες "των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π., της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)" με μόνο όρο την συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα επίπεδα αυτά μπορούν να ελέγχονται οποτεδήποτε από την αρμόδια κρατική αρχή η οποία έχει την εξουσιοδότηση να διενεργεί ελέγχους και μετρήσεις πεδίου (ΕΕΑΕ), είτε δειγματοληπτικά είτε μετά από αίτημα, κατόπιν εννόμου συμφέροντος όπως ισχύει σήμερα. Για το 1. δ) α. Όσον αφορά στην ασφάλεια της αεροπλοΐας, η οποία είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί με σαφή κριτήρια (μετρήσιμα) και όρους ώστε να μπορεί να είναι βέβαιος κάποιος ότι τα πληροί ή όχι. Για δε το το 1. δ) β. "έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης" ο εισηγητής του νόμου θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο εκάστοτε τρέχων Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ ΦΕΚ 105 Β'/27-1-2016) αυτό ακριβώς κάνει, εκχωρεί και εγκρίνει ραδιοσυχνότητες, ονομαστικά, στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη όπως και στις ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρει στη στήλη "Κατανομή στις υπηρεσίες" Ερασιτεχνική ή Ερασιτεχνική Δορυφορική και στη στήλη "Εφαρμογές (Applications)" εφαρμογές ερασιτέχνη ή δορυφορικές εφαρμογές ερασιτέχνη. Σε αυτές τις συχνότητες λειτουργεί ο κάτοχος εν ισχυ ραδιοερασιτεχνικής αδείας (που του δίνει δικαίωμα ο ΕΚΚΖΣ και η κατηγορία της αδείας του) με τη νόμιμη ισχύ εκπομπής (που επίσης του δίνει δικαίωμα η κατηγορία αδείας του) με μόνο περιορισμό να μη ξεπερνά τα όρια προφύλαξης του κοινού. Με βάση τους ορισμούς του "Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου" (ΦΕΚ 1969 Β'/2-9-2011) στο άρθρο 2: ... 6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. ... και τα αναφερόμενα στο άρθρο 9: ... 2. Η τροποποίηση γίνεται με αίτηση του κατόχου της άδειας σε περιπτώσεις αλλαγής κάποιου ή κάποιων από τα στοιχεία της αδείας του (κατηγορία, χώρος εγκατάστασης σταθμού βάσης, διεύθυνση κατοικίας κλπ). ... συνεπάγεται ότι η κεραία είναι αναπόσπαστο μέρος του σταθμού και είναι αδειοδοτημένη μαζί με το σταθμό η δε θέση της όπως και εναλλακτική αυτής αναγράφονται στην άδεια. Μεταβολές θέσης δηλώνονται στην εκδούσα αρχή και τροποποιείται η άδεια. Επίσης, και πάλι με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 του κανονισμού, ορίζεται ως: ... 3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος. ... όπου γίνεται εμφανής ο ερευνητικός και πειραματικός χαρακτήρας της υπηρεσίας ερασιτέχνη, ενώ από το Άρθρο 5 "Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα Μαθήματα και Βαθμολογία" ... Για τον ραδιοερασιτεχνικό σταθμό έχει εκδοθεί κρατική άδεια από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε κάτοχο Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη το οποίο χορηγεί η ίδια αρχή κατόπιν εξετάσεων που διενεργεί η ίδια σε εεξεταστέα ύλη η οποία περιλαμβάνει ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’– ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ... και το Παράρτημα Α όπου προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη φαίνεται ότι ο ραδιοερασιτέχνης είναι καταρτισμένος σε θέματα τεχνικής φύσεως. Επιπλέον, το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΦΕΚ 1969 Β'/2-9-2011) συνεχίζει: ... 2. Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών «κατηγορίας 1», είναι εναρμονισμένα πτυχία HAREC σύμφωνα με τη Σύσταση TR−61−02 όπως ισχύει. 3. Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών «κατηγορίας εισαγω−γικού επιπέδου» (entry level), είναι εναρμονισμένα με την Αναφορά της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της CEPT «ECC REPORT 89 − A radio amateur entry level examination and licence». ... και το άρθρο 6: ... Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η άδεια «κατηγορίας 1» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου «κατηγορίας 1» ή σε κάτοχο αντιστοίχου πτυχίου HAREC της αλλοδαπής ή σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με τη Σύσταση Τ/R 61−02 και επιτρέπει στον κάτοχό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια καθώς και στις χώρες που έχουν αποδεχθεί την υπόψη Σύσταση στα πλαίσια αμοιβαιότητας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και τους περιορισμούς της Σύστασης. ... γεγονός που δείχνει ότι η ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία είναι κατ'αντιστοιχία με ό,τι προτείνεται και λειτουργεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (CEPT). Κατόπιν αυτών γίνεται εμφανής ο ιδιαίτερος και πειραματικός χαρακτήρας της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Ο πειραματικός, αυτός, χαρακτήρας των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών και κατασκευών κεραιών, οι συχνές τροποποιήσεις τους και αλλαγές τους δε μπορούν να βρίσκονται σε μια αέναη διεξαγωγή μελετών ραδιοεκπομπών και αδειοδοτήσεων. Τέτοιες αδειοδοτήσεις είναι αποτρεπτικές για την λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Άρθρο 10 και 16 του παρόντος σχεδίου νόμου. Για τις άδειες εισαγωγικού επιπέδου οι περιορισμοί ισχύος και κέρδους κεραίας είναι αυστηρότεροι από το άρθρο 16 "Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας" το οποίο αναφέρει ότι "Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης." Συνεπώς οι ραδιοερασιτέχνες εισαγωγικής κατηγορίας εξαιρούνται, εξ ορισμού από τις απαιτήσεις του άρθρου 10, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 καθώς η σύνθεση του εξοπλισμού τους και ο συνδυασμός ισχύος εισόδου και κέρδους κεραίας δεν υπερβαίνει τους όρους του άρθρου 16. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί ότι οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους για την κεραία τους. Όσο για την "έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου" για την εγκατάσταση μιας ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, σε καμιά δημοκρατία δεν λαμβάνονται αποφάσεις με απαίτηση ομοφωνίας (100%). Απλή πλειοψηφία είναι αρκετή για να αναδειχθεί ακόμα και κυβέρνηση ενώ για μια ραδιοερασιτεχνική κεραία να απαιτείται πλήρης ομοφωνία; Κανονικά θα έπρεπε να ενημερώνονται οι συνιδιοκτήτες και όχι να ερωτώνται, για έγκριση, πλην ειδικών περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με κανονισμούς και νόμους, που αφορούν ιδιαίτερη θέση κτιρίου, οικοδομή ευρισκόμενη σε περιοχή με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κτλ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως οι κανονισμοί και νόμοι θα πρέπει να εκφράζονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις και όχι να φωτογραφίζουν ραδιοερασιτεχνικές κεραίες. Ο Σύλλογος Ρ/Ε Πιερίας εδώ και 20 χρόνια, σχεδόν, προσπαθεί και έχει καταφέρει να έχει στις τάξεις του εκπαιδευμένους Ρ/Ε - εθελοντές, σε ετοιμότητα για την αποκατάσταση επικοινωνιών σε πιθανή έκτακτη ανάγκη, διεξάγοντας εκπαιδεύσεις, συμμετέχοντας σε ασκήσεις περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς (GlobalSET) κλίμακας καθώς και σε διαλέξεις και συνέδρια αντίστοιχης κλίμακας. Με τέτοιες διατάξεις και περιορισμούς είναι αμφίβολο αν μπορεί να διατηρηθεί το ενδιαφέρον ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτραπεί κι ο πιο καλοπροαίρετος από την ενασχόληση με τον ραδιοερασιτεχνισμό - εθελοντισμό. Όταν θα χρειαστεί βοήθεια για επικοινωνίες απλά δεν θα υπάρχει. Αλλού ενσωματώνουν τον ραδιοερασιτεχνισμό στο σχεδιασμό ακόμη και στρατιωτικών επικοινωνιών (MARS, US) εδώ εκτός του ότι τον αγνοούμε, φτάνουμε ακόμα και στο σημείο να τον πολεμούμε. Για τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας Ο Γ.Γραμματέας Γ.Χρυσοστόμου,SV2DOF