Άρθρο 10 – Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών.

1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται:
α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π., της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων, του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της ΕΕΤΤ, του Ε.Π.Η.Π., των πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης και γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών.
γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) , είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση, είτε για επικοινωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
δ) Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης και γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017.
ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
(γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.
στ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.
η) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).
θ) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ:
α) Καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές δύνανται να εξαιρούνται κατά περίπτωση από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος.
β) Ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.
β) Σε πυλώνες φωτισμού.
γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.
δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών , σε εθνικά και αφορούν:
α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.
β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.
Για το έργο της τυποποίησης δύναται να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή Οργανισμούς Τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:38 | ΑΜ

  Οι κεραίες ΕΚΚΧΟ είναι μόνον κατ΄ ευφημισμό « χαμηλής όχλησης» για να
  αποφεύγεται η αδειοδότησή τους. Ο όρος δεν χρησιμοποιείται σε καμία άλλη χώρα, ελληνικής εφεύρεσης και παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Όμως ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:27 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ X. ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
  SV7ERA

  2 Νοεμβρίου 2018 (12:20)

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Η υπό διαβούλευση ρύθμιση για τις εγκαταστάσεις κεραιών ραδιοερασιτεχνών (Ρ/Ερ) είναι αποτυχημένη όπως διαπιστώνεται από τους εξής λόγους :

  1) Υπερβαίνει την Συνταγματικώς κατοχυρωμένη Αρχή της Αναλογικότητας, θέτοντας ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ στην εγκατάσταση κεραιών Ρ/Ερ σε οικοδομές δεδομένου ότι :

  α) με την εγκατάσταση αυτή δεν παραβιάζεται ο Κανονισμός συνιδιοκτησίας της οικοδομής, διότι πρόκειται συνήθως για μικρές εγκαταστάσεις ελαφράς κατασκευής που δεν προκαλούν επιβάρυνση στα δικαιώματα κυριότητας και νομής της οικοδομής, όπως δεν προκαλούν επιβάρυνση οι εγκατεστημένες στο δώμα κεραίας TV, WIFI, δορυφορικές κλπ.

  β) Είναι απορίας άξια η βιασύνη της επιχειρουμένης ρυθμίσεως, που εξαντλεί δρακόντεια μέτρα κατά των ραδιοερασιτεχνών, ενώ η νομοθεσία σε άλλες περιπτώσεις επιτρέπει ευθεία παραβίαση του Κανονισμού της οικοδομής, όπως στην περίπτωση του φυσικού αερίου που εγκαθίσταται σε διαμέρισμα με μια απλή -απρόσβλητη στα Δικαστήρια- Γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη προς τη Γεν. Συνέλευση, (Ν. 4495/2017 άρθ. 127 )ακόμη και να παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου περί οριζοντίου ιδιοκτησίας. Γιατί δεν ορίζετε και εδώ το ίδιο ;

  γ) Δεν τίθεται θέμα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των ενοίκων διότι οι κεραίες των Ρ/Ερ δεν εκπέμπουν συνεχόμενα και το φάσμα εκπομπών τους είναι πολύ λιγότερο επιβλαβές από παρακείμενες κεραίες κινητής τηλεφωνίας και WIFI που εκπέμπουν όλο το 24ωρο, σε μικροκυμματικό φάσμα, σαφώς βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία και ειδικά όταν βρίσκονται σε πυκνό δίκτυο ακόμη και αδειοδοτημένο. Επομένως δεν είναι οι Ρ/Ερ κεραίες ο «αποδιοπομπαίος τράγος» για το επιβαρυμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

  δ) Καμμία νομοθεσία δεν όρισε μέχρι τώρα να ερωτώνται υποχρεωτικά οι περίοικοι όταν πρόκειται για κεραίες υψηλής ΗΜ επιβάρυνσης, όπως της Κινητής τηλεφωνίας όπως επιβάλει η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Ιουνίου 1985 άρθ. 6 παρ. 2 . Γιατί όλη η αυστηρότητα του Υπουργείου σας εξαντλείται στους Ρ/Ἔρ ;

  2. Προσβάλει την Αρχή της Ισότητας και την ελευθερία Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (άρθ 5 Σ) , διότι

  α) ζητώντας την συναίνεση όλων (!) των συνιδιοκτητών φέρνει τους Ρ/Ερ σε φανερά δυσμενέστερη θέση από όσους μένουν σε μονοκατοικίες ; Η πράξη έχει αποδείξει ότι σε οικοδομές μένουν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, γνώσεων κα αντιλήψεων, οπότε αν το θέμα έλθει σε Γενική Συνέλευση, είναι σφόδρα πιθανόν πολλοί λόγω φοβίας του αγνώστου και της μη επικινδυνότητας, να αρνηθούν την συγκατάθεσή τους. Το πιό πιθανόν είναι να δημιουργηθούν άσκοπες εντάσεις και δικαστικές διεκδικήσεις, διότι οι Ρ/Ερ ευλόγως θα θέσουν θέμα να κατέβουν όλες οι κατασκευές από τη στέγη.

  β) Οι Ρ/Ερ είναι ενεργά μέλη της Κοινωνία που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στην Πολιτική Προστασία και συνδράμουν σε πλήθος άλλων αναγκών, έτοιμοι να θυσιάσουν χρόνο , ξεκούραση, χρήμα , οικογενειακό χρόνο, ακόμη και όταν τυχόν καταρρεύσει ο Κρατικός τηλεπικοινωνιακός μηχανισμός. Είναι τουλάχιστον ΑΝΗΘΙΚΟ να επιχειρείται να καταβάλλουν και τέλη για την εγκατάσταση ή διατήρηση κεραιών, αντί να ακούσουν ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από την Πολιτεία.

  Γιά τον λόγο αυτό ζητώ να καταργηθεί η απαράδεκτη ρύθμιση αυτή.

  Με εκτίμηση

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ X. ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
  SV7ERA

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:41 | Ι. Μ.

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ.ΚΑΜΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΚΤΗ ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:38 | Δρ. Κων/νος Ζαχαρίας (SV2CBA)

  Συναινώ και προσυπογράφω το παρακάτω κείμενο της ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

  Η «Ραδιολέσχη Καστοριάς» είδε την δημοσίευση στην «Διαύγεια» ενός απαραδέκτου, άσκοπου,
  δίχως επιστημονική και νομική βάση νομοσχεδίου ως προς το μέρος που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της. Απαιτούμε οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν ουσιαστικά ως απαράδεκτες. Οι ραδιοερασιτέχνες ή «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» είναι υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος (παρ.3, άρθρο 2, ΥΑ 38200/1136/2011). Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Η «Ραδιολέσχη Καστοριάς» επιμένει στην διατήρηση των εξαιρέσεων του άρθρου 1 του ν. 2801/2000. Εφόσον το νομοσχέδιο ψηφισθεί ως έχει, θα καταστεί πρακτικά αδύνατη την εγκατάσταση των κεραιών που είναι το βασικότερο τμήμα του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού και το κράτος καταργεί τα παραπάνω οφέλη που παρέχει η υπηρεσία ερασιτέχνη στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης το ίδιο το κράτος ακυρώνει εν τη πράξη τις άδειες λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου (σύμφωνές με CEPT REC. T/R 61-01) που έχει χορηγήσει σε ιδιώτες κατόπιν ειδικών εξετάσεων.

  Σχετικά με την διάταξη και την προϋπόθεση να «έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης», η παραπάνω διατύπωση είναι περιττή και προτείνουμε να καταργηθεί. Οι ραδιοερασιτέχνες με την χορήγηση της άδειάς τους, αποκτούν άμεσα το δικαίωμα χρήσης των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 38200/1136/2011, όπως ισχύει.

  Σχετικά με την διάταξη και την προϋπόθεση να «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών», η απαίτηση αυτή είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη και πρακτικά ανεφάρμοστη. Προτείνεται η κατάργηση απαίτησης υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών, εκτός των περιπτώσεων χορήγησης ειδικών πειραματικών αδειών και εφόσον απαιτείται από την ΕΕΑΕ. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, η διάρκεια εκπομπής του μέσου ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κυμαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μέγιστο από 1-5 λεπτά την ημέρα και μερικές ώρες το μήνα. Δηλαδή, κατά την συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου >99% είναι σταθμός λήψης σημάτων και ΔΕΝ εκπέμπει. Ουσιαστικά λειτουργεί ως σταθμός λήψης σημάτων, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σταθμός λήψης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική μελέτη στην ΕΕΑΕ. Επιπλέον, η μέση ισχύς της εκπομπής είναι μόλις 30-50% της μέγιστης που διαθέτει ο πομποδέκτης (λόγω του τύπου της ραδιοερασιτεχνικής εκπομπής). Σημαντική επισήμανση, τα όρια ισχύος που αναφέρονται για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σε μέση ενεργό ισχύ. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο λειτουργίας (εκπομπής) και την μέση ισχύ εκπομπής, η τελική συνολική ισχύς είναι αμελητέα, αρκετές τάξεις μικρότερη από τα όρια έκθεσης και δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης συμφώνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000. Οι παραπάνω παράμετροι σχεδόν εκμηδενίζουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Η τεχνολογική έρευνα απαιτεί τον διαρκεί πειραματισμό, τροποποιήσεις και δοκιμές νέων κεραιών. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν είναι εταιρίες ή επαγγελματίες των επικοινωνιών για να μπορέσουν να επωμιστούν το σημαντικό κόστος σύνταξης της μελέτης από ειδικευμένους επιστήμονες και την χρονική καθυστέρηση μέχρι την έγκρισή της από την ΕΕΑΕ. Οι διαδικασίες αυτές και η υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας θα καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη κάθε τροποποίηση ή εγκατάσταση κεραίας. Επίσης αντιδρούμε εντόνως στην πρόθεση και αντίληψη του νομοθέτη να εξισώσει τους ραδιοερασιτέχνες που δεν έχουν οικονομικό όφελος, επιδιώκουν την τεχνολογική έρευνα και υποστήριξη σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με εταιρίες και επαγγελματίες με σκοπό το κέρδος.

  Σχετικά με την διάταξη να απαιτείται «έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού», είμαστε κάθετα αντίθετοι και απαιτούμε την κατάργησή της. Η διάταξη αυτή είναι καταχρηστική διότι περιλαμβάνει όλες τις κατασκευές, δηλαδή όχι μόνο τις νέες αλλά και τις υφιστάμενες. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, η δήλωση πρέπει να είναι κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017. Όμως το άρθρο 41 αφορά «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας», δηλαδή για κατασκευές που ΘΑ γίνουν μελλοντικά και ΟΧΙ για υφιστάμενες. Ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή για υφιστάμενες κατασκευές κεραιών. Επιπλέον η εγκατάσταση κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτέχνη σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3741/1929 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη. Η διάταξη της παρ. δ) του άρθρου 10 του νομοσχεδίου είναι φωτογραφική διότι απαιτείται η συναίνεση μόνο για τις κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών και δεν απαιτείται για καμία από τις υπόλοιπες κατασκευές που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν είναι κατανοητό γιατί να απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση κεραίας της ανιδιοτελούς υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που παρέχει σημαντική προσφορά κοινωνικό σύνολο και στην τεχνική έρευνα, ενώ να είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου ακόμα και με άρνηση των συνιδιοκτητών(παρ. 2, άρθρο 127, ν. 4495/2017). Ως εκ τούτου και για λόγους ίσης μεταχείρισης, ζητούμε να μην απαιτείται η δήλωση συναίνεσης και να είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραίας ακόμα και με άρνηση της συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή απουσίας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση που η σχετική διάταξη ψηφισθεί ως έχει, τότε το κράτος θα εγκρίνει και θα είναι αρωγός στην παραπληροφόρηση, την ημιμάθεια και προκατάληψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ότι γενικά και άκριτα οι κεραίες είναι καταστροφικές για την υγεία, πχ «εκπέμπουν ραδιενέργεια», «προκαλούν καρκίνο» και είναι «κεραίες=θάνατος» κλπ. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα ήταν δυνατή η συναίνεση από τους συνιδιοκτήτες, ούτε η λειτουργία του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού και ακύρωση εν τη πράξη της άδειας που έχει χορηγήσει το κράτος.

  Η «Ραδιολέσχη Καστοριάς» καλεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να αναλογιστεί τη ανεπανόρθωτη βλάβη που θα προκαλέσει στους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο σε περίπτωση που προχωρήσει στην ψήφιση της παρ. δ) του άρθρου 10 ως έχει. Οι ραδιοερασιτέχνες χωρίς ιδίων όφελος, έχουν σημαντική συνεισφορά στην τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Μητρώα Εθελοντών και Ειδικευμένοι Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες, ΥΑ 38200/1136/2013), στον πειραματισμό, έρευνα και πρόοδο των τηλεπικοινωνιών (ενδεικτικά διαμόρφωση SSB βλ. Hellas Radio, πρώτο ασύρματο internet μέσω BBS ΑΧ25, τεχνολογία SDR με εφαρμογή σε κάθε σύγχρονο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό δεκτή, κινητά τηλέφωνα, κλπ). Η πολιτεία θα έπρεπε να είναι αρωγός και να ενισχύει το ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα και όχι με «εκτελεστικές» διατάξεις να το σκοτώνει.

  Δρ. Κων/νος Ζαχαρίας, MSc
  Ηλεκτρολόγος Μηχ., Ηλ/νικός Μηχ., MSc Ασύρματες επικοινωνίες

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:18 | NIKOS VAGIAKAKOS

  ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ?

  Αγαπητοί κύριοι, αρχικά δηλώνω ότι συμφωνώ και προσυπογράφω 100% με την πρόταση της ΕΕΡ καθώς και των άλλων ραδιοερασιτεχνικών σωματείων.
  Παρακάτω θα αποδείξω τον τίτλο του σχολίου μου, τίτλος με αφετηρία το προτεινόμενο νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η δίωξη του ραδιοερασιτεχνισμού στην χώρα μας. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει σε ολόκληρο τον πολιτισμένο δημοκρατικό κόσμο, αντίθετα οι άλλες χώρες προκειμένου να εξυπηρετείται η κοινωνία από την εθελοντική προσφορά των ραδιοερασιτεχνών στην πολιτική προστασία, αγκαλιάζουν, οργανώνουν και βοηθούν τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία. Ο ραδιοερασιτεχνισμός σήμερα είναι απαγορευμένος μόνο στη Β. Κορέα…
  Άξιον απορίας: Η πρόταση δεν φέρει τα στοιχεία του επικεφαλής και των μελών της συντακτικής ομάδας (σημ. 1).
  Η τοποθέτηση μου που ακολουθεί αφορά τον υπό διαβούλευση νόμο μόνο ως προς τον ραδιοερασιτεχνισμό.

  Α) Αλλά ας αρχίσουμε από της νομικές αντιθέσεις και παραλείψεις των προτάσεων:
  1. Οι συντάκτες φαίνεται να αγνοούν το Π.Δ. 98/2017 (σημ.2) που προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ με την οποία ρητά ο εξοπλισμός των ραδιοερασιτεχνών (κεραίες κλπ.) εξαιρείτε από την παρούσα νομοθεσία! Αυτό περιγράφεται ρητά και καθαρά στο παράρτημα του Π.Δ.:

  (ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ
  1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά.
  Τα παρακάτω στοιχεία δεν θεωρείται ότι καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά:
  α) έτοιμα συστήματα (kits) ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση και χρήση από ραδιοερασιτέχνες.
  β) ραδιοεξοπλισμός ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
  γ) εξοπλισμός που κατασκευάζεται από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο πλαίσιο ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας.”
  Προσοχή, οι αντιθέσεις με την Ευρωπαική νομοθεσία μπορούν να επιφέρουν από νέα αλλαγή του νόμου έως ρεζίλεμα στο εξωτερικό. Γεγονός που θα εκθέσει την χώρα, την κυβέρνηση και τους πολίτες.

  2. Οι συντάκτες ενώ με το άρθρο 21 (σημ. 3) καταργούν το άρθρο 1 του Ν. 2801 (το οποίο στο μεγάλο του μέρος αντιγράφουν στην πρόταση τους), παραλείπουν από την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου στην περίπτωση Α/β το τμήμα που ρητά εξαιρεί τους ραδιοερασιτέχνες.

  Σημαντικό και αρνητικό: Τα καίρια άρθρα της πρότασης δεν συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση που να εξηγεί πως σχηματίσθηκαν οι προτάσεις, ποιο το σκεπτικό τους, σε τι αποσκοπούν, σε ποια νομικά στοιχεία βασίζονται κλπ. Μήπως τελικά πρόκειται για copy paste από άλλους νόμους με προσθήκη προσωπικών απόψεων;

  Β) Εκτός από τις νομικές αντιθέσεις και παραλείψεις, οι συντάκτες κάνουν και άλλα μεγάλα λάθη όπως αυτά της αδικίας, της λογικής και της εμπάθειας.
  Με το άρθρο 10 (σημ. 4) επιχειρούν να υποχρεώσουν τον ραδιοερασιτέχνη για κάθε κεραία να έχει τη σύμφωνη γνώμη του 100% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας του! Και μάλιστα και αναδρομικά! Για κεραίες που έχουν τοποθετηθεί ΝΌΜΙΜΑ μέχρι σήμερα.
  Χωρίς καν να αναρωτηθούν τι θα γίνει αν στο παρελθόν υπάρχει δικαστική απόφαση που δικαιώνει ραδιοερασιτέχνη και τώρα ο νόμος ορίζει… αναδρομική ισχύ;
  Σε ποιο ευνομούμενο κράτος ψηφίζονται νόμοι με αναδρομική ισχύ; Ούτε στις δικτατορίες δεν συμβαίνουν παρόμοια…
  Πως θα βρίσκει ο ραδιοερασιτέχνης και τον τελευταίο ιδιοκτήτη ενός ακατοίκητου διαμερίσματος ή διαμερίσματος που οι κληρονόμοι βρίσκονται στα δικαστήρια; Αυτό παρέλειψαν να μας το περιγράψουν.
  Τι θα συμβαίνει εάν κάποιοι ιδιοκτήτες βρίσκονται μόνιμα στο εξωτερικό και ενοικιάζουν τα διαμερίσματα τους μέσω πχ airbnb; Ούτε αυτό φαίνεται να τους απασχόλησε…
  Ταυτόχρονα είναι γνωστό στους συντάκτες, ότι στα ημεδαπά χρονικά ποτέ δεν έχει επιτευχθεί 100% συμφωνία ιδιοκτητών πολυκατοικιών και ούτε θα υπάρξει!
  Σύμφωνα λοιπόν με τις προτάσεις τους και επειδή ο κάθε ραδιοερασιτέχνης αλλάζει περίπου 5-6 φορές το χρόνο τις κεραίες του Οι περίπου 10000 ραδιοερασιτέχνες της χώρας, ετησίως θα σας ζητούν τη χορήγηση 100.000 πιστοποιητικών.

  Ειδικά η διάταξη αυτή με τις πολυκατοικίες που αφορά επιλεκτικά ΜΟΝΟ την κοινότητα των ραδιοερασιτεχνών, χρειάζεται να ελεγχθεί νομικά εάν πρόκειται για ρατσιστική επίθεση σε πληθυσμιακή μερίδα πολιτών.

  Από τις δύο περιπτώσεις Α & Β που παρουσίασα και κυρίως από τη δεύτερη, προκύπτει ότι βρίσκεται στα σκαριά, μία πρωτόγνωρη και εμπαθής δίωξη κατά των ραδιοερασιτεχνών χωρίς κανένα λόγο. Ενορχηστρώνεται δε από ανθρώπους που όπως προκύπτει αγνοούν:

  – Την Διεθνή πρακτική γύρω από το θέμα ραδιοερασιτεχνισμός.
  – Την ουσία του ραδιοερασιτεχνισμού και έννοιες όπως η εθελοντική προσφορά των ραδιοερασιτεχνών στο κοινωνικό σύνολο.
  – Της σχετικές νομοθεσίες.
  – Το ότι οι κεραίες ραδιοερασιτεχνών στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους είναι απλές συρμάτινες κατασκευές (πχ από ηλεκτρικό καλώδιο διαμέτρου 1-2 χιλιοστών) και δεν προκαλούν ούτε καν οπτική όχληση.
  – Την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών – I.T.U. στην οποία είναι μέλος η χώρα μας και εκπροσωπείτε δια του Υπουργείου σας! Καθώς και τις συμβάσεις και υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή τη σχέση. Φυσικά τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία μπορούν να προσφύγουν δια της I.A.R.U. στην I.T.U. κατά των αδικιών που μας προ ετοιμάζονται.
  – Τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε.

  Τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία αλλά και οι μεμονωμένοι Έλληνες πολίτες ραδιοερασιτέχνες ή μη που θίγονται από τον νόμο, καλούνται να προετοιμάζονται για μαζικές προσφυγές στα αρμόδια ημεδαπά όργανα ή στην Ε.Ε., κατά των κατάφορων αδικιών που μαγειρεύονται με την παρούσα διαβούλευση.

  Σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ πρωτοστατεί στα θέματα τεχνολογίας και έχει στο ενεργητικό του έργα όπως η ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, έρχονται κάποιοι και με τις εισηγήσεις τους προσπαθούν να μας πάνε πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον στο θέμα του ραδιοερασιτεχνισμού. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει προσωπικά και τον κ. Υπουργό, διότι χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος δεν πρέπει να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις στους 10.000 περίπου ραδιοερασιτέχνες και τις οικογένειες τους.

  Προκειμένου να λήξη η απόπειρα ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
  Προτείνω οι ραδιοερασιτέχνες να εξαιρεθούν ρητά από την υπό διαβούλευση νομοθεσία. Όπως ισχύει και με τον Ν. 2801.

  https://www.google.com/search?q=sv1eig&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiroJ6kvbXeAhUtiKYKHY6LAioQ_AUIDigB&biw=1143&bih=730

  Με εκτίμηση
  Βαγιακάκος Νικόλαος
  SV1EIG Vice President of R.A.A.G
  National IARU Member-society
  http://www.raag.org https://www.iaru-r1.org/

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:07 | Αθανάσιος Μπαξεβάνης

  Κυριοι,
  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ δεν κοστολογειται, ουτε ζυγιζεται με το ποσες κεραιες ή σταθμους ασυρματων εχουμε. Αυτο που θελετε να περασετε θα σημανει και το τελος σε μεγαλο ποσοστο αυτης της υπηρεσιας. Μιας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που εχει προσφερει παρα πολλα στο κοινωνικο συνολο σε καταστασεις εκτακτων αναγκων με προσωπικο εξοπλισμο και τα δικτυα αναμεταδοτων των συλλογων, που εχει προσφερει γνωσεις και εκπαιδευσεις πανω στις τηλεπικοινωνιες σε σχολεια, σε συλλογους και κρατικες υπηρεσιες, που βοηθαει και πολλες φορες αναλαμβανει τη συντηριση και λειτουργια επικοινωνιακων δυκτιων πολιτικης προστασιας νομαρχιακων ενοτητων και περιφερειων.
  Οι ραδιοερασιτεχνες κανοντας το χομπι τους και στηνοντας κεραιες στις ταρατσες των πολυκατοικιων θα ειναι αυτοι που θα αποκαταστησουν επικοινωνιες σε ενα σεισμο, σε μια φωτια η σε μια εκτακτη αναγκη. Ο ηδη εγκατεστημενος εξοπλισμος τους θα δημιουργησει τα πρωτα δικτυα επικοινωνιων καθως μπορουν να λειτουργησουν αυτονομα με μπαταριες η γεννητριες.
  Κυριοι, αυτες τις δυνατοτητες και αυτη την προσφορα θα εξαλειψετε μ αυτη τη νομοθεσια. Κανεις δε θα μπορει σε μια οικοδομη να εγκαταστησει κεραιες γιατι παντα υπαρχει ενας που αντιδρα. Και οσοι εχουν τη δυνατοτητα αυτη μπορει να μην εχουν τη δυνατοτητα να πληρωνουν το κοστος για τον ετησιο ελεγχο των κεραιων και της ακτινοβολιας που εκπεμπουν… Καλο θα ηταν να ελεγξετε πρωτα την ακτινοβολια των κεραιων κινητης τηλεφωνιας αλλα και των ρουτερ που εχουμε σπιτια μας οπως και των καλωδιων υψηλης τασης της ΔΕΗ και μετα ν ασχοληθειτε με εμας. Οι δικες μας εκπομπες ειναι για λιγα λεπτα της ημερας και οχι συνεχομενα.
  Παραδειγματιστειτε απο αλλες χωρες του εξωτερικου. Ρωτηστε τα αντιστοιχα υπουργεια τους, δεν ειναι κακο, για να δειτε πως αντιμετωπιζουν τους ραδιοερασιτεχνες. Δειτε το επιπεδο συνεργασιας κρατους και ραδιοερασιτεχνων στην Αμερικη οπου λογω των συχνων καιρικων φαινομενων και των καταστροφων που συμβαινουν τι ρολο παιζουν στην εγκαιρη ενημερωση του πληθυσμου αλλα και στην προσφορα τους μετα τις καταστροφες.
  Εαν θελετε να κανετε ελεγχο και εποπτεια τοτε εντοπιστε και τιμωρηστε ολους αυτους που χρησιμοποιουν αυθαιρετα συχνοτητες εκτος των προβλεπομενων και αυτους που χρησιμοποιουν πομποδεκτες χωρις αδεια ραδιοερασιτεχνη. Οι αδειουχοι ραδιοερασιτεχνες γνωριζουν πολυ καλα σε ποιες συχνοτητες πρεπει να μιλησουν, ποση ισχυ να χρησιμοποιησουν και πως να στησουν τις κεραιες τους ωστε να μην αποτελουν κινδυνο για κανεναν.
  Αποσυρετε αμεσα το συγκεκριμενο σχεδιο και διατηρηστε σε ισχυ τους υπαρχοντες νομους κανοντας καλυτερο ελεγχο του φασματος και θα εχετε πολυ καλυτερα αποτελεσματα.

  Με εκτιμηση
  Αθανασιος Μπαξεβανης
  SV7JWS

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:30 | Χρήστος Δεσποτίδης, SV1GAP

  Νεολαία, STEM, Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, συναίνεση συνιδιοκτητών

  Είναι γνωστή η σχέση νεολαίας και STEM. Διαρκείς δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε. για την προώθηση του STEM στις νεαρές ηλικίες.
  https://www.euro2day.gr/news/highlights/article/1574993/stemforyouth-nea-ekpaideytikh-platforma-gia-thn-de.html
  http://www.stemup4youth.org/
  Ένα από τα κομμάτια του STEM είναι η Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη (ραδιοερασιτεχνισμός).
  Από το International Telecommunication Union (ITU), τρόπον τινά το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του πλανήτη για το τι είναι ο ραδιοερασιτέχνης: http://life.itu.int/radioclub/ars.htm
  Παραθέτω άρθρο από τον IEEE για τη σχέση ραδιοερασιτεχνισμού και STEM, Μάιος 2016. Ψάξτε τα βιογραφικά των 2 συγγραφέων του άρθρου. Τι είναι ο IEEE; Από την ιστοσελίδα του IEEE (κάτω αριστερά, μετάφραση δική μου): Ο μεγαλύτερος παγκοσμίως τεχνικός και επαγγελματικός οργανισμός αφοσιωμένος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας.
  Το άρθρο: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7423878
  Η ιστοσελιδα του IEEE: https://www.ieee.org/
  Από τη wikipedia για τον IEEE: https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
  Αναζήτηση στο spectrum.ieee.org για τον ραδιοερασιεχνισμό. Δεκάδες άρθρα υπέρ του ραδιοερασιτεχνισμού (amateur radio ή αλλιώς HAM radio): https://www.ieee.org/searchresults/index.html?q=ham+radio
  NASA και ραδιοερασιτέχνες (radio amateurs, ham operators) από την ιστοσελίδα της NASA: https://science.nasa.gov/search?search_api_views_text=ham
  Amateur Radio on the International Space Station (ARISS): http://www.ariss.org/
  Από τη wikipedia για την ιστορία του ραδιοερασιτεχνισμού: «Research by amateur radio operators has founded new industries, built economies, empowered nations, and saved lives in times of emergency.» https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_amateur_radio
  Γραμματόσημα και ραδιοερασιτεχνισμός: http://www.rfcafe.com/references/electrical/radar-radio-postage-stamps.htm
  Δείτε τις εικόνες. Θα στερήσετε από αυτά τα παιδιά το μέλλον τους; Θα αφήσετε αυτά τα παιδιά απροστάτευτα στις ορέξεις του κάθε κομπλεξικού και αποτυχημένου ή του κάθε κακοποιού της πολυκατοικίας; https://www.google.gr/search?q=STEM+amateur+radio&tbm=isch
  Ξαναρωτώ: Θα στερήσετε από αυτά τα παιδιά το μέλλον τους;
  http://qrznow.com/10-year-old-ham-ae4fh-talks-about-amateur-radio-contesting/
  Αναζήτηση για STEM και amateur radio: https://www.google.gr/search?q=STEM+amateur+radio

  «Διδάξτε STEM χρησιμοποιώντας τον ραδιοερασιτεχνισμό», «Teach STEM Using Amateur Radio» από το εξώφυλλο του περιοδικού για την εκπαίδευση «tech directions», τεύχος 4/2016 http://www.omagdigital.com/publication/?i=294969
  Το άρθρο: http://www.omagdigital.com/publication/?i=294969&article_id=2431546
  Δείτε μόνοι σας εικόνες σχολείων που δραστηριοποιούνται στο ραδιοερασιτεχνισμό: https://www.google.gr/search?q=school+amateur+radio+club&tbm=isch
  Κείμενο από τον Nikolaus Reichert, δάσκαλο Φυσικής και Επιστημών στον Καναδά, «Amateur Radio is a hobby made especially for youth.», «An Amateur Radio certificate might well lead students to careers in Science and Technology which are in very high demand in Canada. The communications skills and self-esteem developed through an involvement in Amateur Radio will be invaluable regardless of the career path.»: https://wp.rac.ca/youth-education-program/
  2/6/2018, «School STEM projects use Amateur Radio»: http://www.southgatearc.org/news/2018/june/school-stem-projects-use-amateur-radio.htm
  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378943.pdf

  16/6/2017, Ραδιοερασιτέχνες μαθητές κάνουν κατασκευές που πηγαίνουν στο διάστημα σε συνεργασία με τη NASA, «Julie, together with members of the Clay Center Amateur Radio Club (CC-ARC) at Dexter Southfield School in Brookline, MA, has six experiments that are being sent into space on a NASA sounding rocket»: http://www.supernovastylesciencenews.com/pressreleases.html
  Από το Eureka! (STEM) για το πρόγραμμα ARISS: https://eurekablogazine.com/2017/03/08/922/

  Δεκάδες χιλιάδες κορυφαίοι επιστήμονες, μηχανικοί και ανώτατα στελέχη Κρατικών και Στρατιωτικών Υπηρεσιών ανά τον πλανήτη ξεκίνησαν την καριέρα τους από το ραδιοερασιτεχνισμό. Κάποιο από τα δεκάδες διαφορετικά θέματα/ειδικότητες του ραδιοερασιτεχνισμού ήταν το έναυσμα για λαμπρή εξέλιξη και προσφορά στην κοινωνία. Δεκάδες εταιρείες σχεδιασμού ή κατασκευής εξαρτημάτων, υποσυστημάτων ή συσκευών στους χώρους της ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, στρατιωτικής τεχνολογίας ξεκίνησαν από ανθρώπους οι οποίοι σε ηλικία 10..13 ετών ήρθαν σε επαφή με την τεχνολογία (technology, engineering) μέσω του ραδιοερασιτεχνισμού. Ένα όνομα πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό είναι ο ιδρυτής της SONY, Akio Morita. Λίστες διασήμων (στο ευρύ κοινό) ραδιοερασιτεχνών: http://www.dx-qsl.com/famous-ham-radio-operators.html . Στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων ανά τον πλανήτη και συγκεκριμένα στις προσωπικές ιστοσελίδες των καθηγητών συχνά βλέπουμε ότι καριέρες ερευνητών και καθηγητών ξεκίνησαν σε νεαρά ηλικία μέσω του ραδιοερασιτεχνισμού.

  Η απαίτηση όρων που, κοινή αποδοχή, είναι φύσει αδύνατο να επιτευχθούν ουσιαστικά εμποδίζει την υλοποίηση των σκοπών της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη. Εμποδίζει τη λειτουργία του Κράτους, βλάπτει την πρόοδο, αντίκειται στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Chrestos Despotidis (SV1GAP)

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:46 | Χρήστος Δεσποτίδης, SV1GAP

  Γεγονός 1: Αλλαγή νομοθεσίας στις ΗΠΑ
  11/5/2018 Amateur Radio Parity Act Language Inserted in National Defense Authorization Act http://www.arrl.org/news/amateur-radio-parity-act-language-inserted-in-national-defense-authorization-act
  1/6/2018 «The legislation, H.R. 555, would direct the FCC to let Amateur Radio operators get around private rules, like those imposed by some HOAs, that keep them from putting up radio antennas.” (get around = αποφεύγω, παρακάμπτω) http://www.arrl.org/news/politico-article-raises-visibility-of-amateur-radio-parity-act-progress-challenges
  «Effective outdoor antenna» σημαίνει ~4 απλές κεραίες, ελαφριές, περιορισμένου ύψους. Ενδεικτικά:
  1. Κατακόρυφη 5…8 m σε ιστό 6…9 m (σύνολο ~14 m) για ομοιοκατευθυντική (omnidirectional) λειτουργία σε HF και VHF.
  Η μικρή κεραία του είδους. Ύψος: 11′ 8″ = 3,6 m. Βάρος: 6,6 lbs = 3,0 kg. https://www.diamondantenna.net/cp5h.html
  Η μεγάλη κεραία του είδους. Ύψος: 22 feet = 6,7 m. Βάρος: 4,5 pounds = 2,0 kg. https://www.diamondantenna.net/bb7v.html
  2. Οριζόντιο δίπολο 2*7 m, απαραίτητο για τη σημαντική λειτουργία NVIS στις μπάντες των 80 m (3,5 MHz) και 40 m (7 MHz).
  3. Κατακόρυφη 1…3 m σε ιστό 6…9 m (σύνολο ~10 m) για ομοιοκατευθυντική (omnidirectional) λειτουργία σε VHF και UHF.
  Η μικρή κεραία του είδους. Ύψος: 5,6 feet = 1,7 μέτρα. Βάρος: 3 Lbs = 1,36 kg. https://www.diamondantenna.net/x50a.html
  Η μεγάλη κεραία του είδους. Ύψος: 10 feet = 3,0 μέτρα. https://www.diamondantenna.net/x300a.html
  4. Κατευθυντική (beam, Yagi-Uda) μήκους boom 1…2 m για τις μπάντες των 2 m (VHF) και 70 cm (UHF).
  Μικρή μονόμπαντη VHF. Boom Length: 37,5″ = 0,95 m. Βάρος: 1,4 lbs = 0,64 kg. https://www.diamondantenna.net/a144s5.html
  Μικρή μονόμπαντη UHF. Μήκος boom: 43″ = 1,1 m. Βάρος: 1,4 lbs = 0,64 kg. https://www.diamondantenna.net/a430s10.html
  Οι παραπάνω 4 ενδεικτικές κεραίες αφορούν πολυκατοικίες στην Ελλάδα είτε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τύπου Αθήνα, Κυψέλη είτε σε αραιοκατοικημένες περιοχές με πολυκατοικίες πανταχόθεν ελεύθερες.
  «Effective outdoor antenna» προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί πύργος (antenna tower) ύψους 15 m με κεραία κατευθυντική μήκους boom 6..8 m, 5..8 στοιχείων (elements) μήκους το καθένα 2*5 m! http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=TH-7DX Αυτό προφανώς θέλει συναίνεση (δηλαδή κάποια (μαύρα) χρήματα προς τους λοιπούς συνιδιοκτήτες).
  Προσέξτε: η όποια συναίνεση στις ΗΠΑ αφορά το αισθητικό μέρος, ΔΕΝ αφορά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το θέμα της ακτινοβολίας είναι καλά λυμένο από τους νόμους, διότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες εκπέμπουν μόνον λίγες ώρες μηνιαίως, όχι διαρκώς και επιπλέον με περιορισμένη ισχύ. Τα βραχέα κύματα χρησιμοποιούνται και για θεραπευτική διαθερμία από αθλητές, ηλικιωμένους κλπ και η ισχύς είναι αρκετά μικρή. Η ισχύς εκπομπής συνήθως είναι μικρότερη των μηχανημάτων διαθερμίας τα οποία επιπλέον εκπέμπουν όλη την ισχύ των εντός του ανθρωπίνου σώματος.
  Οι παραπάνω κεραίες εκτιμάτε ότι θα βλάψουν την αισθητική των πολυκατοικιών;
  Ο νομοθέτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τη σχέση ωφέλους και κόστους. Ώφελος για μαθητές, φοιτητές, επιστήμη, τεχνολογία, πρόοδο, έθνος. Είναι τόσο πολύ δυσανάλογο το κόστος της αισθητικής βλάβης των πολυκατοικιών; Νομίζω συμφωνείτε ότι όχι.
  Χρειάζεται εύρεση του βέλτιστου συμβιβασμού, να μην είμαστε του όλα ή τίποτα.

  Γεγονός 2: ο έλληνας νομοθέτης έχει ήδη καταργήσει/παρακάμψει/διευκρινήσει τους κανονισμούς των πολυκατοικιών στο θέμα της αυτονόμησης από το σύστημα κεντρικής θερμάνσεως.
  «ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής»
  «και χωρίς απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας»
  Απλά «γνωστοποιεί» https://www.e-nomothesia.gr/law-news/oles-allages-gia-ten-autonome-thermanse.html

  Γεγονός 3: από όσο γνωρίζω γίνονται συζητήσεις για νομοθετική παρέμβαση στο θέμα των κανονισμών των πολυκατοικιών λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με απατεώνες διαχειριστές πολυκατοικιών και συνελεύσεις και λόγω και της αγοράς πολλών ακινήτων από ασιάτες επενδυτές.

  Chrestos Despotidis (SV1GAP)

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:04 | Χρήστος Δεσποτίδης, SV1GAP

  Άρθρο 10, παράγραφος 1δ: «κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017»

  Στο άρθρο 30 του νόμου 4495/2017 (Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας) περιγράφονται εργασίες που είναι πολύ πιο σύνθετες, ογκώδεις, βαριές, οπτικά οχλούσες από σημαντικό ποσοστό κεραιών της Υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.
  Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία ραδιοερασιτεχνικών κεραιών και μηχανημάτων. Υπάρχουν ραδιοερασιτεχνικές κεραίες που παιδιά ραδιοερασιτέχνες ηλικίας 9-13 ετών τις κρατάνε άνετα με το ένα χέρι και οι οποίες κεραίες τοποθετούνται σε ιστό ίδιο με κεραίας τηλεοράσεως. Ρωτώ, χρειάζεται η τοποθέτηση τέτοιων κεραιών «Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας»; Νομίζω συμφωνείτε ότι όχι.
  Δεν είναι όλες οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες πύργοι (χωροδικτυώματα) ύψους 15 μέτρων που φέρουν στο άνω μέρος τους κατευθυντική (beam, Yagi-Uda) κεραία κάτοψης 10 μέτρα επί 8 μέτρα.
  «απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού», δείτε λιγάκι για τι είδους κεραίες συζητάμε, κεραίες που τη μια στιγμή τις κρατάς στο χέρι και την άλλη τις «εγκαθιστάς» στην ταράτσα. Η νοημοσύνη και η λογική λένε ότι αυτές οι κεραίες απαιτούν «Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» ή έγκριση (σαφώς με ανταλλάγματα) από κάθε μορφής ελαττωματικά άτομα της πολυκατοικίας;
  https://amsat-uk.org/2016/06/19/k1d-to-operate-satellites-on-field-day/
  http://www.homingin.com/miscpix/ardf1014.jpg
  http://qrznow.com/wp-content/uploads/2016/12/Joey_Kids_Day.jpg
  https://www.2m0sql.com/wp-content/uploads/2012/06/7169627249_cd53556ea5.jpg
  https://www.worldwidedx.com/data/photos/l/0/576-1247428929-9630ce880e495c7c2778681bf385f310.jpg
  https://www.youtube.com/watch?v=1_SvIVRv-Ok
  http://hamradio.world/
  Πώς τα παιδιά ραδιοερασιτέχνες θα καλύψουν τις απαιτήσεις του νομοσχεδίου;

  Μεγάλο ποσοστό κεραιών της Υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη είναι μικρότερες, ελαφρύτερες, λιγότερο οχλούσες οπτικά από συνηθισμένες κεραίες λήψης τηλεόρασεως επίγειου ή δορυφορικού σήματος. Συνηθισμένο γεγονός είναι σε πολυκατοικίες έτους κατασκευής πχ 1985 με κεντρική εγκατάσταση κεραίας σχεδόν όλοι οι ένοικοι να έχουν τοποθετήσει (συχνά μόνοι τους, χωρίς τεχνικές γνώσεις και άδεια εγκαταστάτη) ατομική κεραία, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι παράνομο. Τα δορυφορικά πιάτα διαμέτρου 80 ή 100 cm παρατεταγμένα στα κάγκελα της πολυκατοικίας δεν ενοχλούν και ενοχλούν μικρές ραδιοερασιτεχνικές κεραίες; Παράξενο! Επιπλέον δε κάθε 1-3 έτη που οι ενοικιαστές φεύγουν και αφαιρούν το πιάτο, ο καινούργιος ενοικιαστής βάζει το δικό του. Γιατί δεν ασχολείστε με αυτούς; Γιατί δεν ασχολείστε με παράνομες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις δορυφορικών πιάτων και κλιματιστικών στις ταράτσες; Διαμερίσματα χωρίς ρελέ ηλεκτροπληξίας και χωρίς γειώσεις, κλιματιστικά και πιάτα στις ταράτσες που εάν τα αγγίξεις σε γαργαλάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αποτέλεσμα και κίνδυνοι για την υγεία, αλλά και βλάβες σε ηλεκτρονικές συσκευές άλλων διαμερισμάτων. Γιατί η πολεοδομία αδιαφορεί προκλητικά για όλα αυτά που επιπλέον βλάπτουν την Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και τους άλλους ενοίκους;
  Κάποιες ραδιοερασιτεχνικές κεραίες σαφώς χρειάζονται συναίνεση συνιδιοκτητών, άλλες ΟΧΙ.
  Κάποιες εργασίες στην οικοδομή για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος χρειάζονται «Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας», άλλες ΟΧΙ.
  Σε άλλο σχόλιό μου περιγράφω πιο συγκεκριμένα διαφορετικές περιπτώσεις κεραιών.

  Chrestos Despotidis (SV1GAP)

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:42 | Χρήστος Δεσποτίδης, SV1GAP

  Άρθρο 10, παράγραφος 1δ, έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, σχόλιο 2
  Στο θέμα των λέξεων «ακτινοβολία, radiation, radio (συσκευή), radio (ραδιενεργό χημικό στοιχείο), ραδιενέργεια, radiator (κεραία), radiator (καλοριφέρ)» υπάρχει άγνοια και δόλια παραπληροφόρηση.
  Κάποιοι «βιολόγοι» έχουν κάνει καριέρα γυρνώντας από τηλεοπτικό σταθμό σε τηλεοπτικό σταθμό κρατώντας κάποιο (ακατάλληλο) όργανο μέτρησης το οποίο το χειρίζονται με τελείως λανθασμένο τρόπο και τρομάζοντας τους τηλεθεατές. Υπάρχουν εταιρείες που ενοικιάζουν τέτοια όργανα σε αδαείς καταναλωτές.
  Το θέμα των κεραιών και των τηλεπικοινωνιών ξεφεύγει κατά πολύ από τις ικανότητες των ιδιοκτητών ώστε αυτοί να αποφασίσουν. Οι συνιδιοκτήτες μίας πολυκατοικίας, εν γένει, δεν έχουν την απαιτούμενη νοημοσύνη, γνώσεις, συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία ώστε να γνωρίσουν, κρίνουν, ψηφίσουν σε τόσο ειδικά θέματα. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι για αυτόν το σκοπό και το Κράτος ορίζει τις διαδικασίες πιστοποίησής των. Υπάρχουν ειδικοί φορείς του Κράτους για να αποφασίσουν σε τόσο ειδικά θέματα.
  Με το σκεπτικό του συγγραφέα του νομοσχεδίου θα έπρεπε η συνέλευση της πολυκατοικίας να αποφασίζει και για το πώς θα πρέπει να είναι τα στατικά σχέδια μίας πολυκατοικίας. Εάν θα μπει κολώνα στο τάδε σημείο ή όχι. Ό,τι ψηφίσει η πλειοψηφία, έτσι να γίνουν τα τεχνικά σχέδια του κτιρίου. Το βρίσκετε λογικό; Να καταργήσουμε τα Πολυτεχνεία και το Κράτος και να έχουμε τη συνέλευση της πολυκατοικίας!

  Ένα άλλο θέμα είναι ότι κάποιο ποσοστό (διψήφιο) συμπολιτών μας έχει κάποιον συγγενή με καρκίνο. Αυτά τα άτομα ΔΕΝ είναι σε θέση να κρίνουν ψύχραιμα θέματα που σχετίζονται με ακτινοβολίες. Το αντιλαμβάνεσθε. Από αυτούς ζητάτε τη συναίνεση;

  Chrestos Despotidis (SV1GAP)

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:23 | Χρήστος Δεσποτίδης, SV1GAP

  Άρθρο 10, παράγραφος 1δ, έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, σχόλιο 1
  Σε μεγάλο ποσοστό παλαιών πολυκατοικιών (πχ <1990), υποβαθμισμένων περιοχών υπάρχουν πληθώρα νομικών προβλημάτων που καθιστούν φύσει αδύνατο να υπάρχει συναίνεση για το θέμα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.
  Σε όλο και περισσότερες πολυκατοικίες οι συνιδιοκτήτες δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν εκατοντάδες πολυκατοικίες που ακόμη και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών αυτών δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Διαδεδομένο είναι με ψευδομάρτυρες να συντάσσονται διαθήκες και να κληρονομούνται διαμερίσματα από ομάδες ατόμων οι οποίες στη συνέχεια αδιαφορούν, απειλούν, αποκτούν τον έλεγχο του κτιρίου. Σε παλιές πολυκατοικίες υποβαθμισμένων περιοχών μεγάλο ποσοστό των ενοίκων και ταυτόχρονα ιδιοκτητών είναι φοβισμένοι, ανήμποροι ηλικιωμένοι, άτομα με άνοια ή κατάθλιψη. Διαχειριστές πολυκατοικιών με δόλιο τρόπο, λέγοντας ψέματα, αποκρύπτοντας την αλήθεια, συχνά τρομοκρατώντας ανήμπορα άτομα αποσπούν εξουσιοδοτήσεις για τις γενικές συνελεύσεις. Σε σημαντικό ποσοστό πολυκατοικιών δεν έχει νόημα η όποια ψηφοφορία, διότι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας με τις εξουσιοδοτήσεις κάνει ό,τι θέλει. Αρνείται να πει ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, να δώσει το οποιοδήποτε στοιχείο, εμποδίζει την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Πείθει ανήμπορους γέρους να μην μιλούν με κανέναν άλλον παρά μόνο με αυτόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει κάποιος με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Ομοίως οι ενοικιαστές αυτών των διαμερισμάτων αρνούνται να δώσουν το οποιοδήποτε στοιχείο για τον ιδιοκτήτη. Ακόμη και στον εισαγγελέα να απευθυνθεί κάποιος ώστε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας να κληθεί από την Αστυνομία για να πει από ποιους παίρνει εξουσιοδοτήσεις, δεν βγαίνει αποτέλεσμα.
  Το Κράτος οφείλει να προστατεύει την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη (όπως γενικότερα τον κάθε πολίτη) από κακόβουλους, κομπλεξικούς, απατεώνες και πάσης φύσεως κακοποιούς γείτονες με τους οποίους ο ραδιοερασιτέχνης έρχεται σε επαφή.

  Chrestos Despotidis (SV1GAP)

 • Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 «Για το έργο της τυποποίησης δύναται να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή Οργανισμούς Τυποποίησης » πρέπει να αντικατασταθεί με βάση το άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου του ΕΛΟΤ 372/1976 ως αρμόδιου για την προαγωγή κι εφαρμογή της τυποποίησης στην Ελλάδα, ως ακολούθως :

  «Για το έργο της τυποποίησης μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) κάθε έργο ή μελέτη που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της».

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:59 | Βαλαβάνης Γιαννης

  Σχετικά με την υπαγωγή των ραδιοερασιτεχνων στην ίδια ομάδα μαζί με τους παρόχους και τις κατασκευές κεραιών για εμπορική χρήση.

  Το παρόν σχέδιο νόμου, προφανώς έχει εκπονηθεί από μη γνωστή του αντικειμένου ή από κάποιον που υπήρξε κακός γείτονας με κάποιον ραδιοερασιτεχνη σε σχέση με τις κεραίες του και τώρα παίρνει την εκδίκηση του.

  Η Ελλάδα είναι μελος της ΕΕ, και όχι κράτος της υποσαχάριας Αφρικής. Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συμβαδίζει με την νομοθεσία των υπολοίπων κρατών της ΕΕ. Ας μην ανακαλύψουμε για ακόμα μια φορά τον τροχό και ας αντιγράψουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  Ο ραδιοερασιτεχνισμος δεν είναι εμπορική δραστηριότητα, δεν αποτελεί πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε παρέχουμε υπηρεσίες εκ αμοιβή σε τρίτους. Γιατί λοιπόν να μπούμε στον ίδιο κουβά ; Η υπηρεσία του ραδιοερασιτεχνη, είχε πάντα πρόβλημα με τα κενά της νομοθεσίας σε αρκετά θέματα, και ναι όντως πρέπει να διευθετηθούν αυτά αλλά με σύνεση και διάλογο, όχι με ένα σχέδιο νόμου που θα είναι η αρχή του τέλους για τον έλληνα ραδιοερασιτεχνη.

  Ας ενημερωθεί έστω και τώρα ο συντάκτης του σχεδίου νόμου ότι δεν είμαστε ραδιοπειρατες, δεν βάζουμε τραγούδια ούτε παίζουμε μουσική. Να έρθει σε έναν από τους δεκάδες συλλόγους και να δει τι κάνουμε και ποσο προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑΤΑ Ή ΚΕΡΔΟΣ.

  Έστω και μετά από χρόνια έγινε στην Ελλάδα υπουργείο ψηφιακής πολιτικής, θα είναι κρίμα άσχετοι νόμοι να είναι οι πρώτοι που θα συνταχθούν από το υπουργείο ΜΑΣ.

  Κάντε μια έρευνα σε χώρες της ΕΕ αλλά και στις ΗΠΑ, για να δείτε πως η νομοθεσία βοηθάει το έργο μας και είναι αρωγός στην προσπάθεια μας και όχι αντίπαλος- νεκροθάφτης .

  Στην διάθεση σας για κάθε ενημέρωση ή συζήτηση για να κατανοήσετε τα αυτονόητα για την «υπηρεσία του ραδιοερασιτεχνη»

  Γιαννης Βαλαβάνης
  Ηλεκτρονικός
  Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
  SY1BJV

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 08:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ

  Αγαπητοί κύριοι του υπουργείου,
  αν θα έπρεπε κάτι να σας απασχολεί είναι η ανεξέλεγκτη διακίνηση – πώληση ασυρμάτων κάθε τύπου και είδους. Ο καθένας σήμερα (ψαράδες, κυνηγοί, κλέφτες, κ.λπ.) μπορεί να αγοράσει έναν πομποδέκτη χωρίς να ελέγχεται αν είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης, χωρίς να καταγράφονται και να του χρεώνονται οι συριακοί αριθμοί των προϊόντων και χωρίς να υπάρχει μητρώο κατόχων ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πειρατεία στις συχνότητες και μάλιστα υπάρχουν κραυγαλέα παραδείγματα -βλέπε VHF- όπου κάποιοι κάνουν κανονικό μουσικό πρόγραμμα με αφιερώσεις και βρισιές ενίοτε και άλλοι κουβεντιάζουν ατελείωτα σε συχνότητες εκτός ραδιοερασιτεχνικού φάσματος που μπορεί να έχει συνέπειες στην αεροπλοΐα ή να εμποδίσει συχνότητες σωμάτων ασφαλείας.
  Αν θέλετε να βοηθήσετε τον ραδιοερασιτεχνισμό, ιδού πεδίο δόξας λαμπρό. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσετε τον ρόλο της ΕΕΤΤ, αν έχει λόγο ύπαρξης ή αποτελεί διακοσμητικό κρατικό στοιχείο για να έχουν κάποιοι μια δουλίτσα.
  Αντ΄αυτών, στρέφεστε κατά των νόμιμων, αδειούχων, ραδιοερασιτεχνών για ένα θέμα που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι λυμένο και θα αρκούσε να δείτε τους νόμους που ισχύουν σε άλλες χώρες του κόσμου και -φυσικά- της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Με εκτίμηση,
  Ιωάννης Χ. Μπαϊμπάκης (SV1PIZ)

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 08:26 | Ιωάννης Μπαϊμπάκης

  Αγαπητοί κύριοι του υπουργείου,
  αν θα έπρεπε κάτι να σας απασχολεί είναι η ανεξέλεγκτη διακίνηση – πώληση ασυρμάτων κάθε τύπου και είδους. Ο καθένας σήμερα (ψαράδες, κυνηγοί, κλέφτες, κ.λπ.) μπορεί να αγοράσει έναν πομποδέκτη χωρίς να ελέγχεται αν είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης, χωρίς να καταγράφονται και να του χρεώνονται οι συριακοί αριθμοί των προϊόντων και χωρίς να υπάρχει μητρώο κατόχων ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πειρατεία στις συχνότητες και μάλιστα υπάρχουν κραυγαλέα παραδείγματα -βλέπε VHF- όπου κάποιοι κάνουν κανονικό μουσικό πρόγραμμα με αφιερώσεις και βρισιές ενίοτε και άλλοι κουβεντιάζουν ατελείωτα σε συχνότητες εκτός ραδιοερασιτεχνικού φάσματος που μπορεί να έχει συνέπειες στην αεροπλοΐα ή να εμποδίσει συχνότητες σωμάτων ασφαλείας.
  Αν θέλετε να βοηθήσετε τον ραδιοερασιτεχνισμό, ιδού πεδίο δόξας λαμπρό. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσετε τον ρόλο της ΕΕΤΤ, αν έχει λόγο ύπαρξης ή αποτελεί διακοσμητικό κρατικό στοιχείο για να έχουν κάποιοι μια δουλίτσα.
  Αντ΄αυτών, στρέφεστε κατά των νόμιμων, αδειούχων, ραδιοερασιτεχνών για ένα θέμα που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι λυμένο και θα αρκούσε να δείτε τους νόμους που ισχύουν σε άλλες χώρες του κόσμου και -φυσικά- της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Με εκτίμηση,
  Ιωάννης Χ. Μπαϊμπάκης (SV1PIZ)

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 00:40 | Αθανασιος Μπαξεβανης

  Κυριοι,
  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ δεν κοστολογειται, ουτε ζυγιζεται με το ποσες κεραιες ή σταθμους ασυρματων εχουμε. Αυτο που θελετε να περασετε θα σημανει και το τελος σε μεγαλο ποσοστο αυτης της υπηρεσιας. Μιας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που εχει προσφερει παρα πολλα στο κοινωνικο συνολο σε καταστασεις εκτακτων αναγκων με προσωπικο εξοπλισμο και τα δικτυα αναμεταδοτων των συλλογων, που εχει προσφερει γνωσεις και εκπαιδευσεις πανω στις τηλεπικοινωνιες, σε σχολεια, σε συλλογους και κρατικες υπηρεσιες, που βοηθαει και πολλες φορες αναλαμβανει τη συντηριση και λειτουργια επικοινωνιακων δυκτιων πολιτικης προστασιας νομαρχιακων ενοτητων και περιφερειων.
  Οι ραδιοερασιτεχνες κανοντας το χομπι τους και στηνοντας κεραιες στις ταρατσες των πολυκατοικιων θα ειναι αυτοι που θα αποκαταστησουν πρωτοι τις επικοινωνιες σε ενα σεισμο, σε μια φωτια η σε μια εκτακτη αναγκη. Ο ηδη εγκατεστημενος εξοπλισμος τους θα δημιουργησει τα πρωτα δικτυα επικοινωνιων καθως μπορουν να λειτουργησουν αυτονομα με μπαταριες η γεννητριες.
  Κυριοι, αυτες τις δυνατοτητες και την προσφορα θα τα εξαλειψετε μ αυτη τη νομοθεσια. Κανεις δε θα μπορει σε μια οικοδομη να εγκαταστησει κεραιες γιατι παντα υπαρχει ενας που αντιδρα. Και οσοι εχουν τη δυνατοτητα μπορει να μην εχουν τη δυνατοτητα να πληρωνουν το κοστος για τον ετησιο ελεγχο των κεραιων και της ακτινοβολιας που εκπεμπουν… Καλο θα ηταν να ελεγξετε πρωτα την ακτινοβολια των κεραιων κινητης τηλεφωνιας αλλα και των ρουτερ που εχουμε σπιτια μας οπως και των καλωδιων υψηλης τασης της ΔΕΗ και μετα ν ασχοληθειτε με εμας. Οι δικες μας εκπομπες ειναι για λιγα λεπτα της ημερας και οχι συνεχομενα.
  Παραδειγματιστειτε απο αλλες χωρες του εξωτερικου. Ρωτηστε τα αντιστοιχα υπουργεια τους, δεν ειναι κακο, για να δειτε πως αντιμετωπιζουν τους ραδιοερασιτεχνες. Δειτε το επιπεδο συνεργασιας κρατους και ραδιοερασιτεχνων για παραδειγμα στην Αμερικη, οπου λογω των συχνων καιρικων φαινομενων και των καταστροφων που συμβαινουν τι ρολο παιζουν στην εγκαιρη ενημερωση του πληθυσμου αλλα και στην προσφορα τους μετα τις καταστροφες.
  Εαν θελετε να κανετε ελεγχο και εποπτεια τοτε εντοπιστε και τιμωρηστε ολους αυτους που χρησιμοποιουν αυθαιρετα συχνοτητες εκτος των προβλεπομενων και αυτους που χρησιμοποιουν πομποδεκτες χωρις αδεια ραδιοερασιτεχνη. Οι αδειουχοι ραδιοερασιτεχνες γνωριζουν πολυ καλα σε ποιες συχνοτητες πρεπει να μιλησουν, ποση ισχυ να χρησιμοποιησουν και πως να στησουν τις κεραιες τους ωστε να μην αποτελουν κινδυνο για κανεναν.
  Αποσυρετε αμεσα το συγκεκριμενο σχεδιο και διατηρηστε σε ισχυ τους υπαρχοντες νομους κανοντας καλυτερο ελεγχο του φασματος και θα εχετε πολυ καλυτερα αποτελεσματα.

  Με εκτιμηση
  Αθανασιος Μπαξεβανης
  SV7JWS

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 23:31 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

  παράγρ.2(α)άρθρου 10
  Ο όρος «κεραίες χαμηλής όχλησης» (ΕΚΚΧΟ) πρέπει να αφαιρεθεί από το παρόν νομοσχέδιο, ο όρος είναι αδόκιμος επιστημονικά και δεν εφαρμόζεται νομοθετικά σε καμία άλλη χώρα. Αποτελεί εφεύρεση της Ε.Ε.Τ.T και νομοθετήθηκε, ως μη όφειλε, με τις προηγούμενες ρυθμίσεις του νόμου 4070/2012. Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση κεραίας ή μηχανισμού Η/Μ οποιαδήποτε ακτινοβολίας, απαιτεί αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές. Χρειάζεται τροποποίηση το σχετικό άρθρο 10 παρ. 2 (α) και όλες οι συναφείς διατάξεις του, και να ορισθεί υποχρεωτική αδειοδότηση όλους τους τύπους κεραιών.

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας,
  Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Ραδιοβιολογίας
  του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:24 | Στυλιανός Κουγιουμτζόγλου SV1IXY

  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής : «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή απαιτείται.».3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“, όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας, ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία συνεπάγεται:• Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των συνιδιοκτητών.
  • Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000 αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
  • Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας.
  • Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet, κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών. 7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο, σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ, βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:23 | Δημήτρης Ταυλίκος SV2RMK

  Το άρθρο 10 και συγκεκριμένα η παράγραφος δ είναι η ταφόπλακα του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα. Ουσιαστικά προσπαθεί το Υπουργείο να εξισώσει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών, με αυτές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ή ραδιοφωνικών σταθμών.
  Κύριοι, βάσει της Υ.Α. 38200/1136/2011 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ φ. 1969 την 2α Σεπτεμβρίου 2011 και μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: http://www.yme.gov.gr/imagebank/categories/ctg745_9_1192093566.pdf – άρθρο 2 παράγραφος 3, ως «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέ− χνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τε− χνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξου− σιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.» Δηλαδή ο ραδιοερασιτέχνης, βάσει νόμου του Ελληνικού κράτους, εκτελεί υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
  Να ξεκινήσω από την υποχρέωση υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών. Κύριοι, η κεραία του ραδιοερασιτέχνη δεν είναι ένας σταθερός πυλώνας, ο οποίος στήνεται μια φορά και από την στιγμή που θα «ανάψει», εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, όπως μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Η κεραία του ερασιτέχνη διαρκώς αλλάζει, καθώς ο ραδιοερασιτέχνης διαρκώς πειραματίζεται και την αλλάζει. Επιπροσθέτως, δεν εκπέμπει διαρκώς και καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά μόνο όταν ο ραδιοερασιτέχνης επιχειρεί να κάνει επαφή με άλλον ραδιοερασιτέχνη. Ποιος ο λόγος λοιπόν μελέτης ραδιοεκπομπών; Αν θέλω να αλλάξω την κεραία για να πειραματιστώ, θα πρέπει να ξανα υποβάλλω μελέτη ραδιοεκπομπών; Κύριοι, κρίνετε με τα ίδια κριτήρια τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία. Δεν γίνεται ο ραδιοερασιτέχνης να υποβάλλει διαρκώς μελέτη ραδιοεκπομπών, καθώς η κεραία του διαρκώς αλλάζει στα πλαίσια πειραματισμού. Πως θα κάνει μελέτη ραδιοεκπομπών και σε ποια συχνότητα, καθώς η κεραία του ραδιοερασιτέχνη μπορεί να εκπέμψει σε διαφορετικές συχνότητες αλλά (κυρίως) με μεταβαλλόμενη ισχύ; Τι σκοπό λοιπόν έχει μια μελέτη ραδιοεκπομπών; Είναι κατάλληλα ενημερωμένη η ΕΕΑΕ για αυτές τις παραμέτρους;
  Συνεχίζω με την απαράδεκτη απόφαση έγγραφης συναίνεσης των ιδιοκτητών του ακινήτου. Κύριοι, καταλαβαίνετε τι γράφετε; Δίνετε την εξουσία σε ανθρώπους αμόρφωτους στο θέμα ραδιοεκπομπών, ανθρώπους που ακόμη θεωρούν ότι οι κεραίες εκπέμπουν «ραδιενέργεια», ανθρώπους σαν αυτούς που διαμαρτύρονταν για το σύστημα ILS προσέγγισης του αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης (και τελικά κατάφεραν να μην λειτουργήσει ποτέ ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα) χωρίς να γνωρίζουν καν το πόσο επιβλαβές είναι για την υγεία τους να ακουμπάνε το κινητό στο κεφάλι τους για να μιλάνε, να έχουν εξουσία πάνω στην εκτέλεση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη; Αν εμένα μου απαγορέψουν να έχω κεραία στην ταράτσα της οικοδομής, πως θα μπορέσω να προσφέρω την υπηρεσία όταν αυτή θα χρειαστεί; Πέρα από τον ορισμό της ΥΑ που σας παρέπεμψα παραπάνω, ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω άρθρα, για να καταλάβετε τι είναι και τι προσφέρει η Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη στην πράξη (μεταφράζω μόνο τους τίτλους):
  1. «Οι ραδιοερασιτέχνες σώζουν το Πουέρτο Ρίκο με μια εκπομπή τη φορά» https://edition.cnn.com/2017/09/27/us/puerto-rico-maria-ham-radio-operators-trnd/index.html
  2. «Οι ραδιοερασιτέχνες αγωνίζονται για να συνδέσουν (επικοινωνιακά) το κατεστραμμένο (από τους σεισμούς) Νεπάλ: https://makezine.com/2015/09/09/the-great-nepali-radio-shake-up/
  3. «Οι ραδιοερασιτέχνες σε ετοιμότητα για τον σεισμό στην L’Aquila της Ιταλίας» https://slideplayer.com/slide/7242261/
  Με μια πρόχειρη αναζήτηση θα βρείτε εκατοντάδες παραδείγματα εφαρμογής της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη. Τι είναι αυτό που την κάνει απαραίτητη; Μα, φυσικά, η επιχειρησιακή ετοιμότητα επικοινωνίας σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τυφώνας Μαρία που χτύπησε το Πουέρτο Ρίκο το 2017, όπου το μισό νησί δεν είχε ρεύμα και δεν λειτουργούσε κανένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι ραδιοερασιτέχνες διατήρησαν τις επικοινωνίες από και προς το νησί σε στιγμές απολύτου χάους που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια καταστροφή. Και εσείς θέλετε η κα Μαρίκα του 1ου ορόφου, να κρίνει για το αν θα μπορέσω να εκπέμψω σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής;
  Το μόνο που επιτυγχάνει αυτός ο νόμος είναι να σκοτώσει τον ραδιοερασιτεχνισμό και όλα τα πλεονεκτήματα που αυτός προσφέρει στην πολιτεία και στον συνάνθρωπο. Δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
  Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν δηλωμένη την τοποθεσία του σταθμού τους. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη τοποθεσία ενδέχεται και να υπάρχει κεραία. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει το κράτος, μιας και αυτό εκδίδει τις άδειες των ραδιοερασιτεχνών.
  Αν περάσει αυτός ο νόμος, αυτομάτως παύετε και την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη στην Ελλάδα.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:31 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ

  Σκοπός του σχεδίου νόμου στο β τμημα της περιπτωσης γ της παραγράφου δ του αρθρου 1 κρίνεται ότι είναι η διαφύλαξη της νομοθεσίας περί συνιδιοκτησίας αποκλειστικά επειδη υφισταται διαταξη για τα ορια εκπομπών που δεν θιγεται απο το παρον σχέδιο νόμου
  Αποκλείουμε την προφύλαξη απο ακτινοβολία με το παρον σχέδιο νόμου επειδή με την ΚΥΑ 53571/3839 / φεκ β 1105 / 06.09.2000 τα ορια εκπομπών καθορίστηκαν και ισχύει ούτε καταργείται ούτε και τίθενται θέματα αυστηρότερων επιπέδων ακτινοβολίας με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου . Επειδη με την παραπανω ΚΥΑ δεν οριστικα συγκεκριμένα ορια αλλα΄ασφαλή επίπεδα ακτινοβολίας .
  Κατα συνεπεια σχολιαζω με γνωμονα μονον την πρστασια με βαση το ιδιωτικό δίκαιο περι συνιδιοκτησίας
  Στις οικοδομές που δεν έχουν σύστημα κεντρικής λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων (δορυφορικά κ.λ.π. ) επιτρέπεται να έχει κεραίες λήψεων (συχνά και πάνω από μία π.χ. κάτοπτρο) κάθε διαιρεμένη ιδιοκτησία .
  Απαγορεύεται σε ραδιοερασιτέχνες να τοποθετήσουν κεραίες αποκλειστικά λήψης σημάτων Ραδιοφωνικών εκπομπών σε ολες τις συχνότητες που έχουν άδεια λειτουργιάς στα δώματα που επιτρέπεται για τους υπόλοιπους για τηλεόραση ; Εφ οσον ετσι ορισθεί κάτι τέτοιο θα ήταν πλην της αντισυνταγματικότητας , παράλογο και τριτοκοσμικό .
  Κεραίες λήψεων δορυφορικοί δίσκοι αναρτημένες σε πλάγιους εξωτερικούς τοίχους και στα εξωτερικά μπαλκονιών είναι παράνομα κατά την πολεοδομική νομοθεσία αλλά και κατά την περί συνιδιοκτησίας. Αν απαγορευτεί η ανάρτηση κεραιών θα πρέπει να απαγορευθεί για όλους.
  Ο Ραδιοερασιτέχνης επιτρέπεται να βάλει αντίστοιχες κεραίες λήψεων σε όσες περιοχές συχνοτήτων θέλει να κάνει λήψεις κατά συνταγματική ισότητα περί των ραδιολήψεων. Μπορούν να απαγορευτούν οι ραδιολήψεις; . Τελευταία φορά έγινε στην Γερμανική κατοχή .
  Κεραίες εκπομπής.
  Το υπουργείο θεωρεί ότι κάποιες κεραίες εκπομπής εκπέμπουν με στάθμες ισχύος που έχουν ηλεκτρομαγνητική όχληση και κάποιες όχι (π.χ. wifi routers εντός των οικιών) . Εμείς υποστηρίζουμε ότι λόγω χρόνου έκθεσης η επικινδυνότητα των wifi router ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ.
  Ο νόμος όμως δεν θίγει τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες των wifi και των τηλεφώνων της κινητής τηλεφωνίας που εκπέμπουν με περισσότερη ενέργεια στο σώμα μας . Δεν θίγει τις κεραίες λήψεως στο δώμα . Άρα επιτρέπει να βάλει ο Ραδιοερασιτέχνης κεραίες λήψεως στο δώμα χωρίς σύμφωνη γνώμη (?) . Αλλά για να βάλει κεραίες εκπομπής θα πρέπει να λάβει την άδεια των συνιδιοκτητών επειδή είναι κοινόχρηστος χώρος ; ή επειδή είναι ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης. Αν δεν την λάβει όμως, κι ενώ έχει την άδεια εγκατάστασης και λειτουργιάς πομποδέκτη τότε είτε, δεν θα εκπέμπει, είτε θα εκπέμπει μέσα από την κατοικία του, όπου δεν του χρειάζεται άδεια των συνιδιοκτητών . Είτε με κεραία μέσα στο μπαλκόνι .
  Εδω ο νόμος θα δημιουργήσει ένα κοινωνικό πρόβλημα . Ποιο είναι αυτό :
  Θα πρέπει να γίνουν αγωγές στα δικαστήρια για όσους έχουν κεραίες λήψεων TV RADIO δορυφορικούς δίσκους αναρτημένες στα εξωτερικά μέρη των οικοδομών και του μπαλκονιού, έξω από τα κάγκελα.
  Δηλαδή ο Νόμος θα προκαλέσει κοινωνική αναταραχή επειδή η διάταξη δεν αφορά στην ασφάλεια των πολιτών αλλά στην τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και περί την συνιδιοκτησία .
  Κατά συνέπεια το νομοσχέδιο θα μπορούσε να δημιουργήσει παράλογες εκπομπές εντος κατοικιών με άδεια του κράτους, από ότι η τοποθέτηση της κεραίας εκτός κατοικίας και ιδιαίτερα στο δώμα.
  Ως αποτέλεσμα του παραπάνω σκεπτικού ζητούμε να χαρακτηριστούν οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών ως χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής όχλησης ώστε να μπορούν να εγκαθίστανται στο δώμα . Και κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την ανάγκη αδειο δότησης από το σύνολο των ιδιοκτητών και μάλιστα με την έννοια του χαρακτηρισμού ως ισότητα δικαιώματος να υφίστανται κεραίες ραδιοερασιτεχνών όπου επιτρέπεται να υφίστανται κεραίες λήψεως ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων .
  Όπου απαγορεύεται ρητά κάθε κεραία από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ τότε να μην δύναται κάνεις να αναρτά οποιαδήποτε κεραία . Τώρα αυτομάτως αυτό θα δημιουργούσε άλλο συνταγματικό παράδοξο ήτοι του τύπου: εγώ θέλω να παρακολουθώ ένα πρόγραμμα που εκπέμπει ο δορυφόρος της ινδικής τηλεόρασης και που μόνον αν τοποθετήσω κάτοπτρο στο δώμα θα έχω λήψη. Και είναι συνταγματικό το δικαίωμα μου να επιλέξω το Μ.Μ.Ε. της αρεσκείας μου.
  Με αυτά σας καλούμε να τα λάβετε υπ όψιν στο σχέδιο νόμου στην συγκεκριμένη διάταξη η οποία φαίνεται φωτογραφική .
  Αφ ενός δεν προστατεύει το κοινό, καθότι προστατεύεται με την ισχύουσα ήδη νομοθεσία για τα όρια εκπομπής ΚΥΑ που αναφερω παραπάνω . Αφ εταίρου ή θα πρέπει να καταδειχθεί ότι δύνανται οι ραδιοερασιτέχνες να τοποθετούν όπως όλοι κεραίες λήψεων σε κάθε περιοχή λειτουργιάς του χόμπι. Το είδος και το μέγεθος δεν πρέπει να ορίζεται επειδή καταστρέφει την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας σε δυνατότητα λήψεων πολύ μικρών σημάτων για τα οποία αιτείται μεγάλα συστήματα . Η επιβολή της ιδιότητας των κεραιών των Ραδιοερασιτεχνών ως κεραιών εκπομπής και όχι λήψης είναι ευθέως αντισυνταγματική. Οι Ραδιοερασιτέχνες λοιπόν θα πρέπει να επιτρέπεται να αναρτούν κεραίες όπου επιτρέπονται κεραίες και για την τηλεόραση . Περεταίρω να ληφθεί υπ όψιν με αποκλειστικότητα ότι μόνον κατά το ιδιωτικό δίκαιο γίνεται απαγόρευση τοποθέτησης κεραιών στις ιδιωτικές οικοδομές όπου συμφωνούν οι ιδιοκτήτες. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να τοποθετούν κεραίες δημόσιες υπηρεσίες αν το απαγορεύει ο Κανονισμός
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ
  Η πολιτεία θα πρέπει να δίνει άδειες με αυστηρά κριτήρια σε υπεύθυνους Ραδιοερασιτέχνες. Να διοργανώνει εξετάσεις με τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή και να σέβεται τους Ραδιοερασιτέχνες . Οι εξετάσεις είναι σε δημόσια Υπηρεσία και συνεπώς κατά τεκμήριο οι Ραδιοερασιτέχνες έχουν τις ικανότητες για τις οποίες αδειο – δοτούνται Στην συνέχεια να ενισχύσει τη συνεισφορά των Ραδιοερασιτεχνών στην Πολιτική Προστασία και να τους επιτρέψει να τοποθετούν στα δώματα των οικοδομών τις κεραίες τους επειδή δεν αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και επειδή το δημόσιο συμφέρον έχει ανάγκη από τους εθελοντές .

 • Εδώ αρχίζει και τελειώνει η διαβούλευση. Προς τι όλα τα υπόλοιπα άρθρα αφού έχετε ήδη αποφασίσει να τρέξετε την 5G χωρίς την άδεια μας; Και χωρίς καν την ενημέρωση του κοινού, που οι εταιρείες τάζουν γρήγορες ταχύτητες που θα κατεβάζουν ταινίες σε δευτερόλεπτα, δηλαδή, αυτό που απαγορεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων.

  Πολίτες σε Αμερική, Καναδά και Ευρώπη έχουν ήδη ξεσηκωθεί εναντίον αυτής της νέας τεχνολογίας που δεν έχει ΚΑΝ δοκιμαστεί σε ανθρώπους και καταθέτουν μαζικές μηνύσεις. Στο ιστολόγιο μας (http://epivionoume.com) θα βρείτε μερικά άρθρα από τα πολλά που γίνονται παγκοσμίως. Οι πολίτες βάσει του «Δικαιώματος να Γνωρίζω» πρέπει να ενημερωθούν για τους επικείμενους κινδύνους για την υγεία τους και να μην τους ξεγελάτε ως ιθαγενείς με ψεύτικα στολίδια, και στο τέλος να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν ή όχι την τεχνολογία στην πόλη τους ή την γειτονιά τους. Και δεν υπάρχουν «διεθνή και ευρωπαϊκά» πρότυπα, υπάρχει η μόνο η λαϊκή βούληση!

  Επί πλέον, όπου η πλειοψηφία συμφωνεί η γειτονιά τους να μετατραπεί σε ηλεκτρομαγνητικό δίχτυ αράχνης, να υποχρεούνται οι εταιρείες να θωρακίζουν τα σπίτια εκείνων που δηλώνουν ότι πάσχουν από το σύνδρομο Ηλεκτρομαγνητικής Υπερευαισθησίας και δεν είναι κάτοχοι κινητών και χρήστες wifi!

  Υπόψη ότι τα θεσμοθετημένα όρια του ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή τα 100μW/m2, βάσει μελετών ΔΕΝ ισχύουν για την διάρκεια του ύπνου, και προτείνουν ως ασφαλή όρια το 1/10 των τιμών, δηλαδή, τα 10μW/m2

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 21:48 | Γεώργιος Πλευριτάκης

  Νομοσχέδιο σε διαβούλευση που αφορά την «Αδειοδότηση και Έλεγχος κατασκευών κεραιών στη Ξηρά».
  Διαβούλευση για το άρθρο 10 §δ και άρθρο 16§1 και 3
  Αγαπητοί Κύριοι,
  Έχω να καταθέσω μερικά σχόλια σχετικά με το νέο νομοσχέδιο.
  Με το άρθρο 10 §δ πολλοί ερασιτεχνικοί σταθμοί θα βγουν υποχρεωτικά εκτός λειτουργίας στην περίπτωση που ένας συγκάτοικος στην πολυκατοικία διαφωνεί με τις κεραίες που υπάρχουν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Έτσι πολλοί συνάδελφοι που δεν θα ήθελαν να είναι παράνομοι θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την ενασχόληση τους με τον ραδιοερασιτεχνισμό. Στο άρθρο 16§1 παρ δ θα πρέπει να γίνει απαλοιφή της απαίτησης μελέτης ραδιοεκπομπών και έγκρισης της από την ΕΕΑΕ, καθώς η πλειονότητα των ραδιοερασιτεχνών εγκαταστάσεων κεραιών ανήκει στην κατηγορία των σταθμών των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16, εκτός εάν σε έλεγχο της ΕΕΤΤ υπάρχουν ενδείξεις για την υπέρβαση των άνω ορίων, οπότε θα απαιτείται μελέτη και παρεμβάσεις, προκειμένου να περιορίζονται εντός των ορίων οι εκπομπές.
  Όσον αφορά το νέο εισπρακτικό ετήσιο τέλος των 220 ευρώ, θα υποχρεώσει πολλούς συναδέλφους να εγκαταλείψουν το χόμπι του ραδιοερασιτεχνισμού, γιατί είναι υπερβολικό και δυσβάστακτο στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε.
  Οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί που βρίσκονται στις παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές είναι όλοι «εν δυνάμει» ενταγμένοι στην πολιτική προστασία και γιατί όχι στην εθνική άμυνα της χώρας. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν εν ενεργεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα μας, ειδικά σε έκτακτες ανάγκες και όταν θα έχει καταρρεύσει κάθε τηλεπικοινωνιακή δομή.
  Ο ραδιοερασιτεχνισμός θα πρέπει να προστατευθεί και να ενισχυθεί από τους αρμόδιους φορείς και να διαδοθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως δημιουργική ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και όχι «ουσιαστικά» να διώκεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Πλευριτάκης
  Εκπαιδευτικός
  SV8JNR

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 19:30 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σκεπτικό
  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όσον αφορά στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, την οποία παρεμπιπτόντως δεν ορίζει, εισάγει νέες γραφειοκρατικές ανωφελείς και επιβλαβείς προϋποθέσεις οι οποίες δεν προάγουν την Υπηρεσία, αντιθέτως την επιβαρύνουν και εμποδίζουν το έργο της. Αναφορικά με την υπό προϋποθέσεις εξαίρεσης από το άρθρο 2 της κατασκευής κεραιών από τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, παρουσιάζονται τα παρακάτω ελαττώματα
  Δημιουργεί ανισοβαρή και παράδοξη αντιμετώπιση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, η οποία παγκοσμίως χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και γενικώς οι οργανωμένες κοινωνίες είναι αρωγοί στην λειτουργία της.
  Προβλέπει, πρακτικώς ανεφάρμοστες προϋποθέσεις, οι οποίες αφ ενός μεν δεν φαίνεται να προασπίζουν δικαιώματα του κοινωνικού συνόλου, αντιθέτως εγείρουν εμπόδια στη ραδιοερασιτεχνικη δραστηριότητα και προσθέτουν κόστη. Άμεση συνέπεια αυτών είναι η επαπειλούμενη ενδεχομένως παύση της λειτουργίας της.
  Η Ελληνική όπως και η παγκόσμια ραδιοερασιτεχνικη κοινότητα έκτος των άλλων δραστηριοτήτων της έχει να επιδείξει προσφορά στο κοινωνικό σύνολο την οποία μπορεί εύκολα κάποιος να αναζητήσει σε σχετικές αναφορές. Η χρησιμότητα και αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της δραστηριότητας είναι φανερή από τον τρόπο με τον οποίο συνδράμει το κοινωνικό σύνολο, ιδιαιτέρως σε περιόδους καταστροφών και κρίσεων και συνεργάζεται με φορείς του Κράτους, κυρίως με αυτούς των οποίων οι κατασκευές κεραιών εξαιρούνται άνευ προϋποθέσεων. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ή άστοχο, ότι χαρακτηρίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως Υπηρεσία.
  Ο προς ψήφιση νόμος επιβαρύνει συνολικά την Υπηρεσία κατά συνέπεια και τον κοινωφελή σκοπό της , με αποτέλεσμα να μην δύναται αυτή να αποφέρει κοινωνικά θετικό αποτέλεσμα.
  Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται υποχρέωση εγκρίσεων κατασκευής κεραιών, επειδή οι ραδιοερασιτεχνικες κατασκευές κεραιών, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, από την φύση τους χαρακτηρίζονται από πειραματικό , προσωρινό και ευμετάβλητο χαρακτήρα. Η αδειοδοτηση θα είχε νόημα και εφαρμογή σε μόνιμες κατασκευές, άλλωστε κάτι που δεν έχει λάβει οριστική μορφή, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδειοδοτησης, καθότι δεν δύναται να περιγραφεί.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρόνος ζωής μιας τέτοιας κατασκευής μπορεί να είναι από μερικά λεπτά της ώρας έως κάποιες ημέρες
  Αναφορικά με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, αυτή είναι πρακτικά ανέφικτη, επειδή όπως η ζωή, η πραγματικότητα και εμπειρία συνύπαρξης καταδεικνύει , συχνότατα δεν υπάρχει ομόφωνη συναίνεση για θέματα φλέγοντα ή και αδιάφορα, πόσο μάλλον για το υπό συζήτηση θέμα, το οποίο πιθανόν δεν είναι καταληπτό από όλους, αποτελεί αντικείμενο προκατάληψης και θεωρείται από ορισμένους σύνοικους αδιάφορο, περιττό έως επιβλαβές. Σε συνδυασμό μάλιστα με ενυπάρχουσες προσωπικές διαφορές, δύναται να καταστεί μοχλός πίεσης και να αποτελέσει εργαλείο αντεκδίκησης, εκβιασμών και αθέμιτων συναλλαγών. Είναι κατ ελάχιστον παράλογο και καταπατά βάναυσα την θέληση και το δικαίωμα της πλειοψηφίας, να παρέχεται η δυνατότητα έστω και σε ένα μειοψηφούντα να εμποδίζει την εκτέλεση της ραδιοερασιτεχνιης Υπηρεσίας, παρά την συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών. Παράλληλα καλλιεργεί σοβαρές προϋποθέσεις για την μετατροπή της ραδιοερασιτεχνικης Υπηρεσίας σε μια ελιτίστικη δραστηριότητα με την δημιουργία ανισοτήτων, διαχωρίζοντας από την μια μεριά τους δυνάμενους να διαθέτουν πλήρη κυριότητα στο ακίνητο και από την άλλη τους υπόλοιπους οι οποίοι είτε είναι ενοικιαστές, είτε συνιδιοκτήτες οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν την συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών.
  Εξάλλου, όπως δεν απαιτείται έγγραφη συναίνεση για άλλες χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων, ομοίως δεν θα πρέπει να απαιτείται και για τα προβλεπόμενα της δ παραγράφου του άρθρου 10. Οι ραδιοερασιτεχνικες κατασκευές κεραιών στην πλειοψηφία τους είναι απλές (πχ. συρμάτινες) κατασκευές, μη δομικές, οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την χρήση των κοινοχρήστων χώρων στους υπόλοιπους δικαιούχους.
  Για να καταδειχτεί το παράδοξο και ανισοβαρές που προαναφέρθηκε, αρκεί κανείς να αναλογιστεί ενδεικτικά το παρακάτω:
  Ένας πολίτης μπορεί χωρίς καμία αδειοδοτηση ή άλλη γραφειοκρατική διαδικασία, να κατασκευάσει σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένει μια κεραία λήψης δορυφορικών τηλεοπτικών σταθμών.
  Ο ίδιος πολίτης με την ιδιότητα του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, για να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ιδία κατασκευή λειτουργώντας την σε μικροκυματικες ραδιοερασιτεχνικες ζώνες, εμπίπτει στις υπό συζήτηση προϋποθέσεις.
  Παρατηρείται το παράδοξο, ότι αυτό το οποίο ορθώς επιτρέπεται στον οποιοδήποτε πολίτη, για τον αδειούχο ραδιοερασιτέχνη απαιτούνται προϋποθέσεις, έλεγχοι και εγκρίσεις, πράγμα το οποίο είναι από την μια οξύμωρο και από την άλλη αντιδημοκρατικό από την στιγμή που ανακύπτουν ζητήματα ισονομίας.
  Προτάσεις
  Για όλα τα παραπάνω προτείνεται:
  Τροποποίηση του νομοσχεδίου με κατάργηση του περιεχομένου του άρθρου δ και πρόσθεση του τμήματος « , οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών,» στο τέλος της περίπτωσης α.
  Δηλαδή ως έξης:
  1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδοτησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π, της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)και οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών. »

  Πατεράκης Δημήτρης
  SV1CHE

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 19:41 | Ivan Stroppiana

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Με μεγάλη απογοήτευση, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να εκφράσουμε εντόνως την αντίθεση μας, σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο αντί να εξελίσσει το ήδη υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια του τι εστί Ραδιοερασιτεχνισμός στην Ελλάδα, το στέλνει πολλά χρόνια πίσω με εντελώς ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες προτάσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα απόλυτος νομικό και επιστημονικό υπόβαθρο.

  Ενδεικτικά -και σε καμία περίπτωση δεσμευτικά ή εξαντλητικά- παραθέτουμε τις αντιρρήσεις μας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο:

  Άρθρο: 01 – Ορισμοί
  Παράγραφος: Όλες οι παράγραφοι
  Σχόλια: Εξαίρεση από το παραπάνω άρθρο, σε ότι αφορά τις “Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών” όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10, Παράγραφος 1 δ, ε-γγ, ζ, η, θ

  Άρθρο: 02 – Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Παράγραφος: Όλες οι παράγραφοι
  Σχόλια: Εξαίρεση από το παραπάνω άρθρο, σε ότι αφορά τις “Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών” όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10, Παράγραφος 1 δ, ε-γγ, ζ, η, θ

  Άρθρο: Άρθρο 10 – Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών
  Παράγραφος: 1 δ, 1 δ-β, ε-γγ, ζ, η, θ, 2 α
  Σχόλια: Εξαίρεση από το παραπάνω άρθρο, σε ότι αφορά τις “Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών” όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10, Παράγραφος 1 δ, 1 δ-β, ε-γγ, ζ, η, θ, 2 α

  Άρθρο: 11 – Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας
  Παράγραφος: Όλες οι παράγραφοι
  Σχόλια: Εξαίρεση από το παραπάνω άρθρο, σε ότι αφορά τις “Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών” όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10, Παράγραφος 1 δ, ε-γγ, ζ, η, θ

  Άρθρο: 16 – Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
  Παράγραφος: 8
  Σχόλια: Εξαίρεση από το παραπάνω άρθρο, σε ότι αφορά τις “Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών” όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10, Παράγραφος 1 δ, ε-γγ, ζ, η, θ

  Τέλος, σας γνωστοποιούμε, ότι τασσόμεθα και υποστηρίζουμε απόλυτα, τις απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών – E.E.P. και είμαστε στο πλευρό της σε κάθε προσπάθεια τυχών χρειαστεί, ώστε να διαφυλάξουμε από κοινού, τα συμφέροντα του Ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα.

  Με εκτίμηση,

  Ivan Stroppiana

  Πρόεδρος Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος – Σ.Ρ.Ε.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 18:55 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

  Κύριε Υπουργέ,

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ.
  Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.
  Μέχρι στιγμής για τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών προνοεί ο Ν.2801/2000 άρθρο 1.
  Με τις διατάξεις που σκοπεύετε να ψηφίσετε, επιβαρύνετε με ένα τεράστιο γραφειοκρατικό βάρος τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και πρακτικά καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση μιας οποιαδήποτε κεραίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου.
  Θεωρώ απαράδεκτες τις προαναφερόμενες διατάξεις και παρακαλώ να μεριμνήσετε για την απάλειψή τους, διαφορετικά την διόρθωση ή την βελτίωσή τους.
  Να είστε σίγουροι ότι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες θα αντιδράσουν αν παραμείνουν ως έχουν.

  Τζιμογιάννη Βικτώρια
  SY6AZE
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας SZ4SRM
  Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας με την παρούσα ανάρτηση και υιοθετώντας το πλήρες κείμενο του μέλους του συλλόγου Εμμανουήλ Καραβίδα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τους προβληματισμούς ημών και επιπροσθέτως των εξήντα μελών του συλλόγου σχετικά με το σχέδιο νόμου με θέμα
  “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά” το οποίο έχει
  αναρτηθεί στον παρόν ιστότοπο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

  Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, οι
  εκχωρημένες συχνότητες βάση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών
  Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) καθώς και οι υποχρεώσεις μας περιγράφονται με το
  ΦΕΚ 1969/2-9-2011/Τεύχος Β’ και στο ΦΕΚ 648/21-3-2012/Τεύχος Β’ , ενώ
  τα θέματα λειτουργίας και εγκατάστασης ραδιοερασιτεχνικών κεραιών
  διευκρινίζονται με το ΦΕΚ 2997/12-11-2012/Τεύχος Β’.
  Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, αναγνωρίζεται ο ερασιτεχνικός τρόπος
  λειτουργίας καθώς και το κομμάτι της έρευνας, του πειραματισμού και
  της αυτοεκπαίδευσης, αναφέροντας ρητά ότι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης
  είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των εν ισχύ μέτρων ασφαλείας τόσο
  για το χειριστή όσο και για το κοινό. Ως προς το κομμάτι του ελέγχου
  συμμόρφωσης, αυτό έχει ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
  και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
  Επιπρόσθετα ο νομοθέτης έχει εντάξει την υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη στο
  κομμάτι υποστήριξης του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε ό,τι αφορά
  την κάλυψη των επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών, αναγνωρίζοντας τις
  δυνατότητες και την ευελιξία των αυτόνομων ραδιοεπικοινωνιών όταν ο
  κύριος εθνικός τηλεπικοινωνιακός κορμός ή μέρος αυτού τεθεί εκτός
  ενεργείας.
  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θέτει περιορισμούς και νομοθετεί
  διαδικασίες, που αφορούν την εγκατάσταση ενός βασικού στοιχείου της
  σύνθεσης ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, την κεραία εκπομπής και
  λήψης, πρακτικά εξομοιώνοντας τους νόμιμους ραδιοερασιτεχνικούς
  σταθμούς με αυτούς των εμπορικών δικτύων παροχής τηλεπικοινωνιακών
  υπηρεσιών [κινητή τηλεφωνία, κλειστά ραδιοδίκτυα φωνής και δεδομένων
  (ραδιοταξί, υπηρεσίες διαχείριση στόλου μέσω ραδιοσυχνότητας,
  ραδιοεπικοινωνία ιδιωτικού δικτύου σε επαγγελματικό χώρο,κλπ)].
  Επιπλέον νομοθετεί γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης,
  απαιτώντας από τον ενδιαφερόμενο να μεριμνήσει για τη σύμφωνη γνώμη
  κρατικών φορέων (ΥΠΕΘΑ, ΓΕΑ, ΥΠΑ), Εθνικών Επιτροπών (ΕΕΑΕ, ΕΕΤΤ)
  καθώς και ιδιωτών (ιδιοκτήτες – ένοικοι πολυκατοικιών).
  Παράλληλα για κάθε κεραία και εναλλακτική θέση λειτουργίας, επιβάλει
  ετήσιο τέλος και απαιτεί την υποβολή εγκεκριμένης μελέτης
  ραδιοεκπομπών από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για
  κάθε αρχική εγκατάσταση ή τροποποίηση.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις ακυρώνουν την
  ερασιτεχνική, ερευνητική και πειραματική ιδιότητά μας, εκτιμώ οι η
  πλειοψηφία της Ελληνικής ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας θα ωθηθεί στην
  απενεργοποίηση και κατάργηση των σταθμών τους, κυρίως λόγω αδυναμίας
  κάλυψης του οικονομικού κόστους και κατά δεύτερων λόγω της περίπλοκης
  και χρονοβόρας διαδικασίας πιστοποίησης οποιασδήποτε πειραματικής
  διάταξης.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των
  ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και
  Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν
  την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού
  εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσημων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι ραδιοερασιτέχνες
  παγκόσμια σε κάθε δημοκρατική και ανεπτυγμένη χώρα, αποτελούν βασικό
  κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας και πρεσβεύουν με εθνική υπερηφάνεια
  τα συμφέροντα της χώρας τους. Αντίθετα με το υπό διαβούλευση σχέδιο
  νόμου, θα προκληθεί παγκόσμιο αρνητικό αντίκτυπο, το οποίο θα
  οφείλεται στη μειωμένη προβολή της Ελλάδας στις παγκόσμιες
  ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε
  διεθνείς διαγωνισμούς και προβολής των Εθνικών δυνατοτήτων έρευνας και
  εξέλιξης. Πιθανός είναι επίσης και ο υποβιβασμός της χώρας μας ως
  ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας – χαρακτηρισμός ο
  οποίος δύνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους
  προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο
  κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα δημοσιευμένα σχόλια της
  δημόσιας διαβούλευσης, παρακαλώ όπως επανεξετάσετε ενδελεχώς το σχέδιο
  νόμου με θέμα “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά”
  σε συνεργασία με αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και με τα Συλλογικά
  όργανα που ασχολούνται με τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού τόσο σε
  Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 17:40 | ΑΡΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.
  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.
  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.
  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.

  Πυλαρινός Άρης
  SV6GIK
  Αδειούχος Ραριοερασιτέχνης

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 16:13 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ SV2QQZ

  Σχετικά με το Άρθρο 10, παρ. δ)

  -ποιό είναι το σκεπτικό που επιβάλει «την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου» για τις κεραίες ραδιοερασιτεχνών;

  εάν πρόκειται για μια προσπάθεια που σκοπό έχει να περιορίσει αυθαιρεσίες πολεοδομικού χαρακτήρα τότε θα έπρεπε να υπάρχει παρόμοια αντιμετώπιση για οποιοδήποτε τύπο κεραιών, πχ τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, βρίσκεται σε αντίστοιχο κοινόχρηστο χώρο, εκτός εάν θεωρείτε πως επειδή TV και ραδιόφωνο αφορά «όλους» τους ενοίκους κάτι αντίστοιχο δεν θα ήταν λειτουργικό κι εφαρμόσιμο, με αυτόν τον τρόπο όμως το συγκεκριμένο άρθρο κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως μεροληπτικό αφού κάλιστα θα μπορούσε να περιγραφεί ένα σύνολο χαρακτηριστικών για τις κατασκευές ραδιοερασιτεχνικών κεραιών για τα οποία δεν θα απαιτούνταν η συναίνεση των συνιδιοκτητών, ίσως σε αντιστοιχία αυτού που προβλέπει η παράγραφος στ) για τις κεραίες CB δηλαδή.
  Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος ραδιοερασιτέχνης θα ήθελε να εγκαταστήσει μεγαλύτερο και πιο ογκώδες σύστημα κεραιών με πύργους, βαγονέτα, τσιμεντένιες βάσεις κλπ τότε θα έπρεπε να εξασφαλίσει αντίστοιχη συναίνεση και άδεια έργου.
  Στην πλειοψήφία μας όμως, οι ραδιοερασιτέχνες που χρησιμοποιούμε κεραίες σε δώματα πολυκατοικιών για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε απλά κεραιοσυστήματα με γραμμές συρμάτων ή κάποιες μικρού όγκου κατευθυνόμενες κεραίες σε ελαφριούς πτυσσόμενους πύργους.

  Είναι κρίμα για μια αστοχία ή παράβλεψη απο πλευράς της πολιτείας να μπούν εμπόδια στην άσκηση αυτής της ασχολίας που μόνο οφέλη, σε διάφορα επίπεδα, έχει δώσει έως σήμερα στην κοινωνία.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 16:56 | ΈΛΛΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ

  Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Κο Νίκο Παππά

  θΕΜΑ Νομοσχέδιο περί κατασκευής κεραιών στην ξηρά.

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
  φαντάζομαι ότι μετρά από τόσα σχόλια και υπογραφές έχετε κατανοήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος που θα δημιουργηθεί στην λειτουργία των ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ {που έχουν πολλές φορές τιμηθεί από την πολιτεία για την προσφορά τους σε καταστάσεις Έκτατης Ανάγκης} αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο , το οποίο θα απαγορεύει πρακτικά την κατασκευή κεραιών στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών.
  Κύριε Υπουργέ,
  παρακαλώ όπως εξετάσετε την παντελή εξαίρεση των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών από το παρόν νομοσχέδιο.

  Μετά τιμής
  Έλλη Πυλαρινού
  Υποψήφια Ραδιοερασιτέχνης

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 15:35 | Μαρία Κωτσάκη

  Κατάργηση της εξαίρεσης μέχρις ότου επανακαθοριστούν τα όρια σε μειωμένα και ασφαλέστερα επίπεδα!

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 15:42 | Μαρία Κωτσάκη

  Καμιά εγκατάσταση νέας κεραίας οπουδήποτε πριν από την ψήφιση των νέων κανονισμών!

  Δεν γίνεται ο νόμος να προτρέπει στην καταστρατήγηση του κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την ψήφισή του!!

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 15:13 | ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι συντάκτες του Νομοσχεδίου,Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα την ανάρτηση αυτού του Νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων οι οποίες θα τοποθετήσουν την ταφόπλακα στο ραδιοερασιτεχνισμό, εφόσον εφαρμοστούν. Συντάσσομαι στο πλευρό των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών και των Συλλόγων, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους. Μη θέλοντας να επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη γραφεί και να επιχειρηματολογήσω από την αρχή, τονίζω την τελική άποψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τους ραδιοερασιτέχνες είναι απαράδεκτες και πρέπει να αποσυρθούν. Δεν πρόκειται να προσφέρουν κανένα επιστημονικό, τεχνικό ή οικονομικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Επιπλέον θα στερήσουν τις Υπηρεσίες της χώρας μας από την οποιαδήποτε βοήθεια, την οποία μπορούν να προσφέρουν οι ραδιοερασιτέχνες όποτε τους ζητηθεί. Ακόμη χειρότερα, θα απομακρύνουν οριστικά ένα δημιουργικό και φιλέρευνο μέρος των πολιτών από μια απασχόληση, της οποίας τα οφέλη στην ατομική και κοινωνική σφαίρα γνωρίζετε (ή μπορείτε να πληροφορηθείτε, αν δεν τα γνωρίζετε ήδη). Παρακαλώ να λάβετε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη σας τη γνώμη των συναδέλφων και των Συλλόγων και να τροποποιήσετε το κείμενό σας προς τη σωστή κατε ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  SY8ACX
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 14:10 | Ιωαννίδης Χαράλαμπος – Νικόλοας

  Μια κυρία Κάτσικα αναφέρει :

  Άρθρο 10 παρ.2: ΕΚΧΟ κεραίες δήθεν «ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ», όταν μπορούν να εκπέμπουν στα 164 W δηλαδή μπορούν να εκπέμπουν στα 164Χ1.000.000μW,

  κυρία μου,

  μήπως μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά, ανάμεσα στα 500 χιλιόμετρα που απέχει η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, με τα 500.000 μέτρα της ΙΔΙΑΣ αποστάσεως ;;;

  χωρίς άλλα σχόλια & παρακαλώ να δημοσιευτεί.

  Ευχαριστώ

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 11:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (SV9FBP)

  Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί χόμπι, με παγκόσμια αναγνώριση, με σκοπό τον πειραματισμό και την αυτοδιδασκαλία πάνω σε θέματα ασυρμάτων επικοινωνιών. Με βάση αυτό οι ραδιοερασιτέχνες έχουν τόσο την τεχνογνωσία όσο και τον εξοπλισμό ώστε να παρέχουν επικοινωνία σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, γιαυτό και όλοι οι σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών έχουν ενταχθεί στην πολιτική προστασία.

  Καθώς υπάρχει παγκόσμια αναγνώριση του ραδιοερασιτεχνισμού, η νομοθεσία μας θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, και να μην αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

  Όσων αφορά το εδάφιο δ, της παραγράφου 1, του άρθρο 10, θα προτείνω να αλλάξει ως εξής:

  «δ) Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, εφόσον δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.»

  Η γνωμοδότηση αρμόδιου φορέα όπως είναι η ΕΕΑΕ δεν απαιτείται καθώς
  α. η ασφάλεια του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διασφαλίζεται με τον ορισμό μέγιστης ισχύος εκπομπής και τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υ.Α.38200/1136/2011
  β. στα πλαίσια του πειραματισμού, το κεραιοσύστημα ένος ραδιοερασιτεχνικού σταθμού αλλάζει συνεχώς (ενδεχομένος και πολλές φορές στη διάρκεια μίας ημέρας) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να πραγματοποιείται μελέτη ραδιοεκπομπών και να γνωμοδοτεί επί αυτής η ΕΕΑΕ.
  γ. αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση για την εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνικού σταθμού

  Τέλος όσων αφορά την εγκατάσταση των κεραιών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, καθώς όπως προανέφερα ο ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί χόμπι και η ασφάλεια του κοινού από τις ακτινοβολίες διασφαλίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για τους κοινόχρηστους χώρους του κάθε οικήματος (πχ κανονισμός πολυκατοικίας, οριζόντια ιδιοκτησία κτλ) χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 11:31 | Βάρδας Γεώργιος SV9CAG

  Ηθελα να ‘ξερα κόλλησε το σύστημα από τα πολλά σχόλια και δεν τα δημοσιεύει πλέον.
  Πάντως το νομοσχέδιο είναι αρκετά καλό για να πετύχει τη διάλυση του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα, θα σας είμαι ευγνώμων αν το καταφέρετε, σίγουρα φέτος έχω διανύσει πάνω από 2000 χλμ. τα περισσότερα σε κακοτράχαλους δρόμους σε κορυφές βουνών για να είναι έτοιμοι επαναλήπτες και αναμεταδότες μήπως χρειασθούν σε τίποτα έκτακτα περιστατικά. Αν λοιπόν λογαριάσουμε πετρέλαια, φθορές, χαμένος χρόνος, κρύο, βροχή κλπ. μάλλον πρέπει να σας πληρώνω τα 220 ευρώ το χρόνο για να διαλύσετε τον ραδιοερασιτεχνισμό.
  Αντε λοιπόν και εγώ μαζί σας.
  εμπρός όλοι μαζί να γκρεμίσουμε τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο Καιάδα, τι χρειάζονται άλλωστε, για να κάθονται δεκοχτούρες και περιστέρια.

  Ευχαριστώ για την κατανόηση.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 02:18 | Χρήστος Λουκόπουλος

  Στη παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθεί ότι εξαιρείται του παρόντος και σύλλογοι που ανήκουν στη πολιτική προστασία και μελοι αυτών των συλλόγων ή μελοι της πολιτικής προστασίας. Επίσης θα πρέπει να εξαιρεθούν και οι ραδιοερασιτέχνες λόγο τις προσφοράς τους σε περίπτωση κινδύνου και φυσικών καταστροφών όπως ισχύει από το νόμο 1969/2011 …

 • Αξιότιμοι κύριοι,

  Σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, αναφέρεται ότι
  «Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα των ραδιοερασιτεχνών καθώς και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοηθείας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών. Η υπηρεσία αυτή διεξάγεται από ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό χωρίς όφελος.»
  Τόσα χρόνια η πολιτεία αναγνωρίζει τα οφέλη που προέρχονται από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και οι κεραίες μας είχαν ενταχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 1 του νόμου 2801 του 2000 μαζί με τις κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών. Με την διαβούλευση αυτή ο νομοθέτης προσπαθεί να τις εντάξει μαζί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία και άλλα κερδοσκοπικά μέσα και παρόχους. Στο παρών άρθρο προς διαβούλευση αναφέρεται οτι οι κεραίες μας, εμπίπτουν στην έγκριση μελέτης από την ΕΑΕΕ καθώς και οτι θα πρέπει να έχουμε εγγράφως την σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών του ακινήτου. Θα πρέπει να τονιστεί οτι ο ραδιοερασιτέχνης χρησιμοποιεί περισσότερες από μία κεραία τις οποίες σε βάθος χρόνου, τροποποιεί, βελτιστοποιεί και μελετάει. Συνεπώς προτείνω την απαλλαγή των ραδιοερασιτεχνών από την έγκριση της μελέτης αυτής καθώς πρακτικά είναι κάτι που θα φέρει έξοδα που δεν μπορεί να πληρώνει συνεχώς ένας πολίτης που κάνει ένα ΜΗ κερδοσκοπικό χόμπι και μέσω αυτού προσφέρει στην πολιτεία. Επίσης και ανέξοδη να ήταν η μελέτη, θεωρώ αδύνατο οποιαδήποτε υπηρεσία στις μέρες μας να έχει το πλήθος προσωπικού, ώστε να εξετάζει τις μελέτες αυτές καθημερινά. Δείτε για παράδειγμα πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης ΕΚΚΧΟ που είναι και ηλεκτρονική και αφορά τα κεραιοσυστήματα των ραδιοερασιτεχνικών αναμεταδοτών, επαναλπητών και ραδιοφάρων.
  Στην αναφορά σας περί έγγραφης δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη θα πρέπει ο ραδιοερασιτέχνης να απαλλάσσεται από αυτό διότι η κεραία είναι αναπόσπαστο μέρος του σταθμού του και οι σταθμοί που είναι εγγεγραμμένοι στην ΓΓΠΠ θα πάψουν να υπάρχουν και να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης όπως σεισμοί, πυρκαγιές κλπ. διότι ένας μεμονωμένος γείτονας είτε δεν θα συμφωνεί, είτε μπορεί να μη ζει και οι κληρονόμοι να έχουν δικαστικές διαμάχες. Το λιγότερο που μπορώ να κρίνω σωστό στο θέμα αυτό, είναι να απαιτείται η απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα του κανονισμού του εκάστοτε κτηρίου. Διότι, έτσι απαλλάσσεται ο ραδιοερασιτέχνης από εμπάθεια, κακία και προσωπικές διαφορές με γείτονες που είναι σύνηθες φαινόμενο σε πολυκατοικίες και ειδικά την περίοδο αυτή που πολλές πολυκατοικίες έχουν σοβαρότερα προβλήματα όπως η θέρμανση.
  Είναι απορίας άξιο πως η Υπηρεσία από την μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους αφήνει εκτεθειμένους να λειτουργούν χωρίς κεραίες.
  Σας παρακαλώ λάβετε υπόψιν όλα αυτά που σας αναφέρουμε.

  Μετά τιμής,
  Βασιλείου Μάριος SV6NOB
  Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ και αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 01:41 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αγαπητοί κύριοι,
  είναι προφανές ότι φτιάξατε ένα προσχέδιο νόμου με προχειρότητα, χωρίς τεκμηρίωση και σοβαρότητα. Μη γνωρίζοντας τι είναι ο Ραδιοερασιτεχνισμός και τι κάνουν οι Ραδιοερασιτέχνες, θα περίμενα να έχετε ζητήσει την γνώμη και την βοήθεια από αυτούς που γνωρίζουν, τους Ρ/Ε και τους συλλόγους τους δηλαδή. Η προσπάθεια σας βλάπτει περίπου 10.000 ερασιτέχνες και τις οικογένειες τους, βλάπτει όμως και γενικότερα όλο το κοινωνικό σύνολο όταν στην ουσία με τον νόμο σας, μας απαγορεύετε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μας στην Πολιτική Προστασία, σε φορείς, Υπηρεσίες, Π.Υ., ΕΛ-ΑΣ, ΕΜΑΚ, Υ.Π.Α., ΟΤΑ, αθλητικά σωματεία, Προσκόπους (JOTA-JOTI) – ξέρετε τι είναι ??? και όπου μα όπου μας έχουν καλέσει για να βοηθήσουμε και θα μας ξανά καλέσουν.
  Φυσικά σας προτείνω να αποσύρετε τα επίμαχα άρθρα λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες θέσεις των Συλλόγων – Ενώσεων και όλων των Ραδιοερασιτεχνών, που έχουν τοποθετηθεί.
  Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δ του παρόντος άρθρου, περί υποβολής και έγκρισης μελέτης ραδιοεκπομών από την ΕΕΑΕ για τις κεραίες της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 παρ 1 δ του ίδιου νομοσχεδίου, περί εξαιρέσεων από την υποβολή τεχνικής μελέτης διότι η ισχύς που χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί σε όλο το επιτρεπόμενο φάσμα συχνοτήτων είναι χαμηλότερη από τα όρια ισχύος που καθορίζει η παραπάνω διάταξη. Ως εκ τούτου παρακαλούμε τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 παρ. 1 δ περίπτωση γ, να αφαιρεθούν από το σχέδιο νόμου.
  Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη περί γραπτής συναίνεσης όλων των συνιδιοκτητών – ενοίκων της οικοδομής, στην περίπτωση εγκατάστασης κεραίας ραδιοερασιτέχνη σε πολυκατοικία, είναι ανεδαφική. Παρακαλούμε να τροποποιηθεί σε μια πιο λογική βάση.
  Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα στην σχέση του νόμου περί αδειοδότησης κεραιών για την Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία.
  Τι είναι η Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία, τι ο ραδιοερασιτέχνης και τι ο ραδιοερασιτεχνικός σταθμός.
  Εφόσον γίνει αυτό, θα ξεκαθαριστεί ότι :
  – οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι απαραίτητα μόνιμες και σταθερές εγκαταστάσεις για τις οποίες θα χρειάζεται ειδική μελέτη, καθόσον υπόκεινται μονίμως σε μετατροπές και αλλαγές για λόγους πειραματισμού, αφού ο πειραματισμός είναι εγγενής στην ραδιοερασιτεχνική φύση και δραστηριότητα.
  – Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι σαν τις κεραίες της ραδιοφωνίας ή της κινητής τηλεφωνίας που ακτινοβολούν συγκεκριμένη ισχύ και για 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, αλλά εκπέμπουν σε ποσοστό ΠΟΛΥ μικρότερο του 10% του χρόνου και συνήθως με ισχύ χαμηλότερη από την υψηλότερη που έχει καθορίσει η πολιτεία, άρα οι επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπουν είναι αμελητέες για να υπάρχει ανάγκη σχετικής μελέτης.
  Τέλος αν παρ΄ ελπίδα περάσει μια τέτοια διάταξη, όπως το άρθρο 10 χωρίς να εξαιρεί τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες σαν αυτές των πρεσβειών ή των ειδικών περιπτώσεων όπως γινόταν και στο παρελθόν, θα δημιουργήσει ταξικό διαχωρισμό στην Υπηρεσία μας, στους τυχερούς που έχουν μονοκατοικία και τους άτυχους που ζουν σε πολυκατοικία και που πρακτικά δεν θα μπορούν να μετέχουν της Υπηρεσίας μας.
  Πυλαρινός Ιωάννης
  SV6EXJ
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
  Κύριε Υπουργέ
  Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, όπως πολύ σωστά προβλέπεται στον εν ισχύ Νόμο, βρίσκεται σε αναβρασμό με το προσχέδιο του νέου Νόμου.
  Με το άρθρο 10 παρ δ) εδαφ. γ΄ στην ΚΥΡΙΟΛΕΞΊΑ οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες βρίσκονται σε διωγμό, απ το κόστος της μελέτης ραδιοεκπομπών.
  Είναι ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ότι θα είναι το ΤΕΛΟΣ του Ραδιοερασι-τεχνισμού στην Ελλάδα, σε κεραίες που αλλάζουν μια-δυο φορές τον χρόνο και φυσικά με τον όρο που ορίζει, ότι απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών….
  Κύριε Υπουργέ άμισθοι υπάλληλοι του Κράτους είμαστε ΌΠΟΤΕ ΚΛΗΘΟΥΜΕ,πρεσβευτές της Χώρας μας είμαστε, με τις Ραδιοερασιτεχνικές μας εκδηλώσεις σε μεγάλα γεγονότα ( βλπ SV2400A UNESCO General Conference proclaimed 2016 the Aristotle Anniversary Year, SX100SKG celebration for the 100 years from the liberation of the Thessaloniki city … )και όχι μόνο, εθελοντές στην Πολιτική Προστασία είμαστε, φύλακες του δάσους είμαστε και πάντα πρόθυμοι να προσφέρουμε στην Χώρα και στο κοινωνικό σύνολο. Δ Ι Α Λ Υ Σ Τ Ε Μ Α Σ.
  Ας γίνει η Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, που δεν αναφέρετε πουθενά, στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, για πολύ λίγους οικονομικά ισχυρούς.

  Με εκτίμηση
  ΚΟΡΔΑΤΟΣ Αναστάσιος
  sv2bbc

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 01:43 | Πιτσινίγκος Δημήτρης – SV1FKQ

  Είναι πραγματικά τραγικό το κράτος να αφήνει άσχετους με το αντικείμενο ανθρώπους να το αντικαθιστά.
  Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει η συναίνεση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας όταν μέσα σε αυτή δεν μένουν κατά ανάγκη οι ίδιοι, επίσης γιατί δεν ζητάμε και την έγκριση των ιδιοκτητών της διπλανής πολυκατοικίας, και αυτοί κοντά στις κεραίες μας είναι.
  Οι συνάδελφοι τα είπαν πάρα πολύ καλά και εμπεριστατωμένα και η επανάληψη περιττεύει.
  Δεν έχει καμία λογική το άρθρο, σας παρακαλώ να το αναιρέσετε γιατί θα φροντίσουμε να γίνετε διεθνώς ρεζίλι, ξέρετε…..μιλάμε με όλο τον κόσμο !

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 00:49 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΦΏΤΗΣ SV1NZG

  Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιοκατασκευές τίς όποιες αλλάζουμε συχνά πειραματιζόμενοι για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα επικοινωνίας με χαμηλή ισχύ εκπομπής. Μας ζητάτε μελέτες ακτινοβολίας για κάθε αλλαγή κεραίας με επιτόπου μετρήσεις από ειδικούς με απαγορευτικό κόστος για τον Ραδιοερασιτεχνη. Εάν υπήρχε πρόβλημα πρώτοι εμείς θα είχαμε τίς συνέπειες και αρκετοί από εμάς ασχολούνται κάποιες
  10ετιες και είναι καλά. Επίσης δεν μπορεί νά ζητάτε την έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση της Κεραίας μας που σέ μια Πολυκατοικία είναι πάνω από 40 και δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε σέ απλά θέματα. Εσείς ποιον νόμο περνάτε Με το 100% και ζητάτε από εμάς την πλήρη αποδοχή όλων των συνιδιοκτητών. Στην Άδεια που μας χορήγησε το κράτος γράφει επάνω και το σημείο Εκπομπής μας. Αδειούχοι Ραδιοερασιτέχνες είναι ΑΜΕΑ. Μπορούν αυτοί να καταφέρουν να βρουν 40 συνιδιοκτήτες σε μια Πολυκατοικία και να μπορέσουν να πάρουν την έγκριση τους για να εγκατασταθεί η Κεραία που τους είναι απολύτως Αναγκαία ? Στο άρθρο 10 στο δ) α-β- Εξαιρούνται οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών από την διαδικασία αδειοδότησης αλλά στο γ ακυρώνει αυτήν την εξαίρεση και Μπερδεύει τους Ραδιοερασιτέχνες με την Ραδιοφωνία και την Τηλεόραση και την Κινητή Τηλεφωνία που εκπέμπουν όλο το 24ωρο…365 ημέρες τόν χρόνο Με την πλήρη ισχύ εκπομπής τους. Οι Ραδιοερασιτέχνες εκπέμπουν Μόνο λίγα λεπτά της ώρας- τόν μήνα με χαμηλή ισχύ εκπομπής. Οι Πομποδέκτες που υπάρχουν στο εμπόριο για ραδιοερασιτεχνική χρήση έχουν μέγιστη ισχύς εκπομπής για τά Βραχέα τά 100W και για τά VHF/UHF τά 50 και 35W αντίστοιχα. Από μετρήσεις της ΕΕΑΕ στην Αθήνα Οι κυριώτερες πηγές ακτινοβολίας είναι Ραδιοφωνία (40-80%) ΤηλεόρασηVHF/UHF(20-30%) TETRA (20%) Σταθμοί βάσης Κινητής τηλεφωνίας (20-35%) Ραδοζευξεις (5%) Άλλες δραστηριότητεςWI-FI Ραδιοερασιτέχνες κλπ λιγότερο από το (1%). Από μελέτες που έγιναν στην ΕΕ η διάρκεια εκπομπής του μέσου Ραδιοερασιτεχνη κυμαίνεται από 1-5 λεπτά της ώρας με Ισχύ εκπομπής τό 30-50% της μέγιστης. Κάνουμε χρήση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτεχνη και σέ καταστάσεις έκτακτης ανάγκης φυσικών καταστροφών βοηθάμε αφιλοκερδώς και τον εξοπλισμό μας το κράτος και την Πολιτική προστασία στις επικοινωνίες τους. Εάν εφαρμοστούν αυτά που ετοιμάζεται ισοδυναμεί με Αφανισμό των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που χωρίς την απαιτούμενη Κεραία δεν θα μπορούν να εκπέμπουν και παράλληλα θα χαθεί η Φωνή της Ελλάδας από διεθνώς από τις Συχνότητες και η συμμετοχή μας στους διεθνείς διαγωνισμούς (Contest) . Ζητάμε την πλήρη απόσυρση του γ και να συνεχίσουν να Εξαιρούνται οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών από την διαδικασία αδειοδότησης. SV1NZG Φώτης Αυγουστης.

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 22:01 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι συντάκτες του Νομοσχεδίου,

  Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα την ανάρτηση αυτού του Νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων οι οποίες θα τοποθετήσουν την ταφόπλακα στο ραδιοερασιτεχνισμό, εφόσον εφαρμοστούν. Συντάσσομαι στο πλευρό των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών και των Συλλόγων, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους. Μη θέλοντας να επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη γραφεί και να επιχειρηματολογήσω από την αρχή, τονίζω την τελική άποψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τους ραδιοερασιτέχνες είναι απαράδεκτες και πρέπει να αποσυρθούν. Δεν πρόκειται να προσφέρουν κανένα επιστημονικό, τεχνικό ή οικονομικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Επιπλέον θα στερήσουν τις Υπηρεσίες της χώρας μας από την οποιαδήποτε βοήθεια, την οποία μπορούν να προσφέρουν οι ραδιοερασιτέχνες όποτε τους ζητηθεί. Ακόμη χειρότερα, θα απομακρύνουν οριστικά ένα δημιουργικό και φιλέρευνο μέρος των πολιτών από μια απασχόληση, της οποίας τα οφέλη στην ατομική και κοινωνική σφαίρα γνωρίζετε (ή μπορείτε να πληροφορηθείτε, αν δεν τα γνωρίζετε ήδη). Παρακαλώ να λάβετε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη σας τη γνώμη των συναδέλφων και των Συλλόγων και να τροποποιήσετε το κείμενό σας προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Κουτρούμπας Ιωάννης
  SV6GIR
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 22:21 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  sec@mindigital.gr

  Κύριε Υπουργέ,
  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνονθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές, για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.
  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.
  σημειώνουμε ότι, η Ένωση μας από το έτος 2003 Αύγουστο, στο σεισμό στην Λευκάδα, προσέφερε τηλεπικοινωνιακές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επί 10ημερο, διασυνδέοντας ΆΜΕΣΑ το Νησί, με όλες τις εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες, για προσφορά και ανακούφιση του κοινωνικού συνόλου – συμπολιτών μας,(μερικοί εξ αυτών σήμερα, από όλη τη Χώρα, βλέπουμε ότι διάκεινται εναντίων μας, χωρίς να γνωρίζουν ότι η ακτινοβολούμενη ενέργεια από τις κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών είναι χαμηλής ισχύος και όχλησης ΚΑΙ ΜΗ ιοντίζουσα, εντάσσοντάς μας στο ίδιο τσουβάλι με όλους τους άλλους), άμεσα μετά τον Σεισμό του 2003, προχωρήσαμε στην δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών, την οποία η (Γ.Γ.Π.Π.) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενέταξε στα Μητρώα της με αριθμό: 12/2003,
  από το 2003 και έως το σήμερα, η Ένωσή μας με την Εθελοντική της Ομάδα, έχει προσφέρει πολλάκις την Βοήθεια – συνδρομή της σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπως Σεισμούς, πυρκαγιές, εξαφανίσεις ατόμων, αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες κλπ. λαμβάνοντας, τις ευχαριστίες όσων υπεστήριξε.
  με το ανωτέρω νομοσχέδιο, διαβλέπουμε ότι η προσφορά μας σε αυτό το ‘κομμάτι’ τουλάχιστον, θα εκμηδενισθεί.

  μετά τιμής, για την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Ιωαννίνων
  ο Αντιπρόεδρος αυτής (και για 10χρόνια πρόεδρός της)
  Πυλαρινός Ιωάννης
  SV6EXJ
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 21:18 | Σάρρας Ευάγγελος

  Κύριοι του υπουργείου,

  Είναι προφανές – όπως καταμαρτυρείται και από τα σχόλια της διαβούλευσης – ότι επιχειρείται ο διωγμός των ραδιοερασιτεχνών με τρόπο υπερβολικό, άδικο, στερούμενο λογικής σε κάποιες διατάξεις, μη τεκμηριωμένο, ενάντια στη κοινωνική ειρήνη αλλά και με ανεξήγητη εμπάθεια και με μεροληπτικό τρόπο σε συγκεκριμένη ομάδα πολιτών.

  Θα συμφωνήσω με τα προηγούμενα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στη διαβούλευση και θα δώσω έμφαση μόνο σε δύο διατάξεις.

  Α. ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΝΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

  Το θέμα αυτό έχει ήδη προβλεφθεί από παλαιότερο νόμο, που ο νομοθέτης παρέχει το δικαίωμα στους πολίτες να ορίζουν τα του οίκου τους μέσω των καταστατικών και γενικών συνελεύσεων.

  Στερείται δε κάθε λογικής ο λόγος ύπαρξής του, εκτός εάν θέλουμε να είμαστε άδικοι, παράλογοι, εμπαθείς, ηθικά υπεύθυνοι γιά πρόκληση κοινωνικών ταραχών των πολιτών και ο μόνος λόγος που δικαιολογείται να έχει προστεθεί, να είναι από λάθος, οπότε και θα πρέπει να διαγραφεί.

  Γιατί αλλιώς, πως δικαιολογείται κάποιος πολίτης να ζητάει την έγγραφη μάλιστα συναίνεση από κάποιον συγκάτοικό του πχ. αλκοολικό, ενός ασθενούς που υποχρεώνεται να υποβάλλεται σε χημειοθεραπίες, ενός ηλικιωμένου που έχει πλήρη άγνοια περί τεχνικών θεμάτων και δεν κατανοεί ποιός είναι αυτός ο σοβαρός λόγος που θα πρέπει να υπογράψει, ιδιοκτητών που ζουν σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, αγνώστων ιδιοκτητών, αποθανόντων ιδιοκτητών και δυνητικών ιδιοκτητών που δεν επιθυμούν την αποδοχή της κληρονομιάς και γιά τόσους άλλους λόγους.

  Η κάθε πολυκατοικία έχει την δική της ιστορία να διηγηθεί σαν μικρόκοσμος της κοινωνίας μας.

  Μας λέτε δηλαδή, να κεράσουμε τον αλκοολικό κάποιο ποτό – όταν λείπει η σύζυγός του από το σπίτι γιά ευνόητους λόγους – γιά να γίνουμε φίλοι του και να καταφέρουμε έτσι να του αποσπάσουμε την υπογραφή του;

  Στον ασθενή που σιγοπεθαίνει τι θα του πούμε;

  Αυτό είναι ο ορισμός του παραλογισμού, του ανέφικτου και της εμπάθειας και συμβαίνει από ανθρώπους που νομοθετούν. Εκτός από παράλογο βέβαια είναι καί άδικο σε μία κοινότητα 10000 πολιτών που είναι καθ’ όλα νόμιμοι με άδεια που η ίδια η υπηρεσία σας τους παρέχει, αντί να τους ανταμοίβει τουλάχιστον
  γιά την προσφορά τους μέσω του εθελοντισμού προς την πολιτεία.

  ΚΥΡΙΟΙ, Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ, ΜΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΕ ΜΕ ΝΟΜΟ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΥΜΕ.

  Αλήθεια κύριοι, εσείς που λόγω θέσεως και σαν υπέρμαχοι της διαφύλαξης νομιμότητας και εκροσώπισης των θεσμών που πρέπει να τηρείτε, θα υπογράφατε σε μία τέτοια λίστα συναίνεσης ;

  Εμείς, αν κρίνω από τα σχόλια της διαβούλευσης, έχουμε καταλάβει αν θα συναινούσατε η όχι. Το γιατί δεν ξέρουμε.

  Γιατί δεν επισυνάπτετε την αιτιολογική έκθεση σε επίπεδο άρθρων και διατάξεων γιά να είναι σαφείς οι λόγοι ύπαρξής τους, που αποσκοπούν και ποιό είναι το πνεύμα του νόμου. Τώρα χρειάζονται, πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου και όχι μετά που θα εκδίδετε διευκρινιστικές εγκυκλίους όπου και όταν ζητηθεί.

  Είμαι σίγουρος ότι εάν την επισυνάπτατε, θα είχατε αφαιρέσει από μόνοι σας όλες τις παράλογες και άδικες, ακόμη και τις “κατά λάθος” διατάξεις πριν τη διαβούλευση.

  Β. ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 220 ΕΥΡΩ.

  Από το τέλος αυτό θα πρέπει να εξαιρούνται οι ραδιοερασιτέχνες γιατί

  1) Απαλλάσονται από την υποχρέωση μελέτης ραδιοεκπομπών

  2) Δεν αποσκοπούν σε οικονομικό συμφέρον όπως πχ. οι εταιρίες επικοινωνιών, ζητώντας μάλιστα να καταβάλλεται το ίδιο ποσό με αυτές και

  3) Σαν ένδειξη σεβασμού της εθελοντικής προσφοράς τους, αποφεύγοντας να επαναληφθεί το πρόσφατο παράδειγμα επιβολής διοδίων σε ομάδες εθελοντών πυροσβεστών όταν κλήθηκαν από την Πολιτική Προστασία να συνδράμουν στη κατάσβεση πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής κατά την διαδρομή τους Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

  Επί πλέον, αναλογιστείτε και τις περιπτώσεις πολιτών με οικονομικές δυσκολίες η ανενεργούς ραδιοερασιτέχνες, κλπ.

  Να μην επιχειρήσουμε να φορολογίσουμε το χόμπυ και τον εθελοντισμό.

  Παρακαλούμε πολύ, αναθεωρείστε τις απόψεις σας και επαναφέρατε τις διατάξεις περί ραδιοερασιτεχνών, γιατί σήμερα είναι οι ραδιοερασιτέχνες, αύριο θα είναι μία άλλη ομάδα πολιτών που άδικα θα θιγούν και στο τέλος θα καταλήξουμε να αυτοκαταστραφούμε.

  Τέλος, ρίχνοντας μιά ματιά στο βιογραφικό του κ. Γ.Γ. Επικοινωνιών αναφέρει κάπου στο τέλος ότι “επικεντρώνεται στα ζητήματα ορθής λειτουργίας των θεσμών με έμφαση τη Δικαιoσύνη…”

  Κύριοι, αυτό αναμένουμε να κάνετε πράξη.

  Σάρρας Ευάγγελος
  SV1GZT

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 16:30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμου καθώς φαίνεταιξεκάθαρα πως έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη!!!!

  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ!!

  SV4MZT

 • Σαν εκπρόσωπος της Ενωσης Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης ωφείλω να σας αναφέρω ότι όλοι οι Σύλλογοι και οι ραδιοερασιτέχνες μεμονωμένα είμαστε ενταγμένοι στην Πολιτική Προστασία και σε περίπτωση που λόγω κάποιου συμβάντος δεν υπάρχουν επικοινωνίες επιτασσόμαστε και εμείς αλλά και ο εξοπλισμός μας από την Πολιτική Προστασία για να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα από όλους. Την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται σε κάποιο συμβάν.
  Ο ραδιοερασιτέχνης έχει δώσει εξετάσεις , του έχει εκχωρηθεί ένα μοναδικό διακριτικό κλήσης , έχει πληρώσει τα απαιτούμενα παράβολα έχει αγοράσει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  Μέσα από τη γνώση και την πολυετή εμπειρία μπορεί να κατασκευάζει κεραίες οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων είναι καλύτερες από εκείνες του εμπορίου.
  Το κομμάτι που αφορά την «έγγραφης δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου» θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κείμενο , και ο λόγος είναι όπως έχουν αναφέρει και αρκετοί συνάδελφοι ότι κάποιοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες να μην έχουν καλή σχέση με τον συνάδελφο Ραδιοερασιτέχνη και να μην θέλουν να υπογράψουν.
  Θέλω να πιστεύω ότι θα το ξαναδείτε το θέμα και θα αφαιρέσετε την επίμαχη παράγραφο.
  Με τιμή
  Για την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης
  Χανιωτάκης Χρόνης
  Γεν. Γραμματέας
  SY9ANL

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 10:22 | SY3CES NIKOS

  28 Οκτωβρίου 2018, 18:54 | Πριόβολος Δημήτριος

  Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα την ανάρτηση αυτού του Νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων οι οποίες θα τοποθετήσουν την ταφόπλακα στο ραδιοερασιτεχνισμό, εφόσον εφαρμοστούν. Συντάσσομαι στο πλευρό των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών και των Συλλόγων, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους. Μη θέλοντας να επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη γραφεί και να επιχειρηματολογήσω από την αρχή, τονίζω την τελική άποψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τους ραδιοερασιτέχνες είναι απαράδεκτες και πρέπει να αποσυρθούν. Δεν πρόκειται να προσφέρουν κανένα επιστημονικό, τεχνικό ή οικονομικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Επιπλέον θα στερήσουν τις Υπηρεσίες της χώρας μας από την οποιαδήποτε βοήθεια, την οποία μπορούν να προσφέρουν οι ραδιοερασιτέχνες όποτε τους ζητηθεί. Ακόμη χειρότερα, θα απομακρύνουν οριστικά ένα δημιουργικό και φιλέρευνο μέρος των πολιτών από μια απασχόληση, της οποίας τα οφέλη στην ατομική και κοινωνική σφαίρα γνωρίζετε (ή μπορείτε να πληροφορηθείτε, αν δεν τα γνωρίζετε ήδη). Παρακαλώ να λάβετε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη σας τη γνώμη των συναδέλφων και των Συλλόγων και να τροποποιήσετε το κείμενό σας προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας (ΣΥ.ΡΑ.Π.) εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αντιμετώπιση των ραδιοερασιτεχνών από τον εισηγητή του νομοσχεδίου και συνυπογράφει τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών όπως αναρτήθηκαν στην παρούσα διαβούλευση και στο http://www.raag.org/LH2Uploads/ItemsContent/1172/DIABOYLEFSH_EER.pdf

  Σε συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των μελών του συλλόγου αναφέρθηκαν και οι παρακάτω θέσεις τις οποίες θέτουμε υπόψη σας.

  Το άρθρο 10 θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες στην παράγραφο 1. α) μαζί με τις κεραίες «των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π., της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)» με μόνο όρο την συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  Τα επίπεδα αυτά μπορούν να ελέγχονται οποτεδήποτε από την αρμόδια κρατική αρχή η οποία έχει την εξουσιοδότηση να διενεργεί ελέγχους και μετρήσεις πεδίου (ΕΕΑΕ), είτε δειγματοληπτικά είτε μετά από αίτημα, κατόπιν εννόμου συμφέροντος όπως ισχύει σήμερα.

  Για το 1. δ) α. Όσον αφορά στην ασφάλεια της αεροπλοΐας, η οποία είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί με σαφή κριτήρια (μετρήσιμα) και όρους ώστε να μπορεί να είναι βέβαιος κάποιος ότι τα πληροί ή όχι.

  Για δε το το 1. δ) β. «έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης» ο εισηγητής του νόμου θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο εκάστοτε τρέχων Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ ΦΕΚ 105 Β’/27-1-2016) αυτό ακριβώς κάνει, εκχωρεί και εγκρίνει ραδιοσυχνότητες, ονομαστικά, στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη όπως και στις ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρει στη στήλη «Κατανομή στις υπηρεσίες» Ερασιτεχνική ή Ερασιτεχνική Δορυφορική και στη στήλη «Εφαρμογές (Applications)» εφαρμογές ερασιτέχνη ή δορυφορικές εφαρμογές ερασιτέχνη.
  Σε αυτές τις συχνότητες λειτουργεί ο κάτοχος εν ισχυ ραδιοερασιτεχνικής αδείας (που του δίνει δικαίωμα ο ΕΚΚΖΣ και η κατηγορία της αδείας του) με τη νόμιμη ισχύ εκπομπής (που επίσης του δίνει δικαίωμα η κατηγορία αδείας του) με μόνο περιορισμό να μη ξεπερνά τα όρια προφύλαξης του κοινού.

  Με βάση τους ορισμούς του «Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969 Β’/2-9-2011) στο άρθρο 2:

  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.

  και τα αναφερόμενα στο άρθρο 9:

  2. Η τροποποίηση γίνεται με αίτηση του κατόχου της άδειας σε περιπτώσεις αλλαγής κάποιου ή κάποιων από τα στοιχεία της αδείας του (κατηγορία, χώρος εγκατάστασης σταθμού βάσης, διεύθυνση κατοικίας κλπ).

  συνεπάγεται ότι η κεραία είναι αναπόσπαστο μέρος του σταθμού και είναι αδειοδοτημένη μαζί με το σταθμό η δε θέση της όπως και εναλλακτική αυτής αναγράφονται στην άδεια. Μεταβολές θέσης δηλώνονται στην εκδούσα αρχή και τροποποιείται η άδεια.

  Επίσης, και πάλι με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 του κανονισμού, ορίζεται ως:

  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική
  τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.

  όπου γίνεται εμφανής ο ερευνητικός και πειραματικός χαρακτήρας της υπηρεσίας ερασιτέχνη, ενώ από το Άρθρο 5 «Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα Μαθήματα και Βαθμολογία»

  Για τον ραδιοερασιτεχνικό σταθμό έχει εκδοθεί κρατική άδεια από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε κάτοχο Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη το οποίο χορηγεί η ίδια αρχή κατόπιν εξετάσεων που διενεργεί η ίδια σε εεξεταστέα ύλη η οποία περιλαμβάνει
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’– ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

  και το Παράρτημα Α όπου προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη φαίνεται ότι ο ραδιοερασιτέχνης είναι καταρτισμένος σε θέματα τεχνικής φύσεως.

  Επιπλέον, το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΦΕΚ 1969 Β’/2-9-2011) συνεχίζει:

  2. Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών «κατηγορίας 1», είναι εναρμονισμένα πτυχία HAREC σύμφωνα με τη Σύσταση TR−61−02 όπως ισχύει.
  3. Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών «κατηγορίας εισαγω−γικού επιπέδου» (entry level), είναι εναρμονισμένα με την Αναφορά της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  της CEPT «ECC REPORT 89 − A radio amateur entry level examination and licence».

  και το άρθρο 6:

  Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η άδεια «κατηγορίας 1» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου «κατηγορίας 1» ή σε κάτοχο αντιστοίχου πτυχίου
  HAREC της αλλοδαπής ή σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με τη Σύσταση Τ/R 61−02 και επιτρέπει στον κάτοχό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια καθώς και στις χώρες που έχουν αποδεχθεί την υπόψη Σύσταση στα πλαίσια αμοιβαιότητας
  και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και τους περιορισμούς της Σύστασης.

  γεγονός που δείχνει ότι η ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία είναι κατ’αντιστοιχία με ό,τι προτείνεται και λειτουργεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (CEPT).

  Κατόπιν αυτών γίνεται εμφανής ο ιδιαίτερος και πειραματικός χαρακτήρας της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.
  Ο πειραματικός, αυτός, χαρακτήρας των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών και κατασκευών κεραιών, οι συχνές τροποποιήσεις τους και αλλαγές τους δε μπορούν να βρίσκονται σε μια αέναη διεξαγωγή μελετών ραδιοεκπομπών και αδειοδοτήσεων. Τέτοιες αδειοδοτήσεις είναι αποτρεπτικές για την λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

  Άρθρο 10 και 16 του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Για τις άδειες εισαγωγικού επιπέδου οι περιορισμοί ισχύος και κέρδους κεραίας είναι αυστηρότεροι από το άρθρο 16 «Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας» το οποίο αναφέρει ότι «Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.»

  Συνεπώς οι ραδιοερασιτέχνες εισαγωγικής κατηγορίας εξαιρούνται, εξ ορισμού από τις απαιτήσεις του άρθρου 10, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 καθώς η σύνθεση του εξοπλισμού τους και ο συνδυασμός ισχύος εισόδου και κέρδους κεραίας δεν υπερβαίνει τους όρους του άρθρου 16.
  Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί ότι οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους για την κεραία τους.

  Όσο για την «έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου» για την εγκατάσταση μιας ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, σε καμιά δημοκρατία δεν λαμβάνονται αποφάσεις με απαίτηση ομοφωνίας (100%). Απλή πλειοψηφία είναι αρκετή για να αναδειχθεί ακόμα και κυβέρνηση ενώ για μια ραδιοερασιτεχνική κεραία να απαιτείται πλήρης ομοφωνία;
  Κανονικά θα έπρεπε να ενημερώνονται οι συνιδιοκτήτες και όχι να ερωτώνται, για έγκριση, πλην ειδικών περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με κανονισμούς και νόμους, που αφορούν ιδιαίτερη θέση κτιρίου, οικοδομή ευρισκόμενη σε περιοχή με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κτλ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως οι κανονισμοί και νόμοι θα πρέπει να εκφράζονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις και όχι να φωτογραφίζουν ραδιοερασιτεχνικές κεραίες.

  Ο Σύλλογος Ρ/Ε Πιερίας εδώ και 20 χρόνια, σχεδόν, προσπαθεί και έχει καταφέρει να έχει στις τάξεις του εκπαιδευμένους Ρ/Ε – εθελοντές, σε ετοιμότητα για την αποκατάσταση επικοινωνιών σε πιθανή έκτακτη ανάγκη, διεξάγοντας εκπαιδεύσεις, συμμετέχοντας σε ασκήσεις περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς (GlobalSET) κλίμακας καθώς και σε διαλέξεις και συνέδρια αντίστοιχης κλίμακας.
  Με τέτοιες διατάξεις και περιορισμούς είναι αμφίβολο αν μπορεί να διατηρηθεί το ενδιαφέρον ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτραπεί κι ο πιο καλοπροαίρετος από την ενασχόληση με τον ραδιοερασιτεχνισμό – εθελοντισμό. Όταν θα χρειαστεί βοήθεια για επικοινωνίες απλά δεν θα υπάρχει. Αλλού ενσωματώνουν τον ραδιοερασιτεχνισμό στο σχεδιασμό ακόμη και στρατιωτικών επικοινωνιών (MARS, US) εδώ εκτός του ότι τον αγνοούμε, φτάνουμε ακόμα και στο σημείο να τον πολεμούμε.

  Για τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας
  Ο Γ.Γραμματέας
  Γ.Χρυσοστόμου,SV2DOF

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 22:13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση της Ενωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών το κείμενο της οποίας προσαρτώ:
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής : «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“, όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας, ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000 αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet, κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο, σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ, βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών, αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 21:00 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Προτείνω ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΟΙΦΗ του άρθρου 10 παρ.2 διότι

  Παραπέμπει σε υπουργικές αποφάσεις την συνολική ρύθμιση θεμάτων Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. Δηλ επί της ουσίας; Γιατί είναι ειδική κατηγορία οι κεραίες αυτές; Πότε θα ρυθμισθεί το θέμα αυτό και πως;

  Ο όρος «κεραίες χαμηλής όχλησης» (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο) – ελληνική πατέντα και παγκόσμιας πρωτοτυπία – πρέπει να αφαιρεθεί από το παρόν νομοσχέδιο. Στερείται επιστημονικής βάσης και δεν υπάρχει στην νομοθεσία καμίας άλλης χώρας. “Χαμηλής όχλησης” χαρακτηρίζονται διότι επιθυμία των εταιρειών είναι να τις εγκαθιστούν “χωρίς όχληση” από κανέναν για να κάνουν την δουλίτσα τους. Στο προσεχές μέλλον χιλιάδες από αυτές (τεχνολογίας ΜΙΜΟ) θα στηθούν επιπρόσθετα σε αυτές που ήδη λειτουργούν ώστε να υλοποιηθεί η 5G.
  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ (εξαιρώντας από τις ρυθμίσεις του) ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ – ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ “ΧΩΡΙΣ ΟΧΛΗΣΗ”.

  Ακόμη και “ … τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια … “ δεν θέλουν να επιτρέψουν να ρυθμίζεται με νόμο (“αυξημένη νομοθετική ισχύς” σε σχέση με την υπουργική απόφαση) γιατί χρειάζονται την “ευελιξία” και την “ευκολία τροποποιήσεων” των Υπουργικών Αποφάσεων.
  Η νομοθετική λειτουργία όμως ενός σοβαρού κράτους, που θέλει μεν την ανάπτυξη και την τεχνολογική ευμάρεια αλλά κυρίως θέλει την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των πολιτών του, δεν θα πρέπει να καθορίζεται και να εξαρτάται από τις επιθυμίες – επιταγές των επιχειρήσεων – οι οποίες φυσικά θέλουν μόνο την μεγιστοποίηση των κερδών τους.

  Κατά συνέπεια προτείνω, η εγκατάσταση κεραίας ή μηχανισμού εκπομπής οποιαδήποτε ακτινοβολίας να απαιτεί ΠΑΝΤΑ και ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αδειοδότηση και έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.
  Πρέπει λοιπόν να αποκλεισθούν οι εν λόγω εξαιρέσεις και όλες οι συναφείς διατάξεις και να ορισθεί υποχρεωτική αδειοδότηση για οποιοδήποτε τύπο κεραίας. Με ιδιαίτερη προσοχή όμως (και με συμπάθεια ίσως) θα πρέπει να μελετηθεί η περίπτωση των «ραδιοερασιτεχνών» οι οποίοι ως χομπίστες και χωρίς να έχουν κίνητρο το κέρδος διεκδικούν κάποιες ευκολίες στα θέματά τους.

  ευχαριστώ – με εκτίμηση

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 19:16 | ΒΟΥΖΑΣ Κωνσταντίνος

  Κύριοι,
  Αρχικά, συμφωνώ απόλυτα με τους υπόλοιπους φίλους και συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες και θα ήθελα να ρωτήσω, πως θα είναι δυνατόν να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στο χόμπυ του ραδιοερασιτεχνισμού, όταν-μέσω άλλων-, δεν θα μπορούν να αναρτήσουν κάποια κεραία και να πειραματειστούν με αυτή…πως θα επικοινωνήσουν με άλλους ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο, με μίνι κεραιές; Αυτή η ‘πρωτοβουλία’ δηλαδή, θα είναι η αρχή του τέλους για αυτό το χόμπυ, το οποίο έχει προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία;
  Παρακαλώ να λάβετε υπ΄όψην σας τα ανωτέρω.

  Μετά τιμής,
  ΒΟΥΖΑΣ Κωνσταντίνος
  SV1 PDB

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:27 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 10 :

  Παρ.1: Αναφέρεται ότι εξαιρούνται της διαδικασίας του άρθρου 2. Δεν είναι σαφές ότι εξαιρούνται και των απαιτήσεων του άρθρου 2 ή της αυτόνομης εφαρμογής των άλλων διατάξεων που ισχύουν. Πρέπει να προστεθεί παράγραφος που να κάνει σαφές ότι οι υπαγόμενοι στο άρθρο 10, εξαιρούνται της διαδικασίας του άρθρου 2, εξαιρούνται της άδειας του άρθρου 3, εξαιρούνται της έγκρισης του άρθρου 4, εξαιρούνται του ελέγχου του άρθρου 5, εξαιρούνται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις), εξαιρούνται της παρ. 3 του άρθρου 2, εξαιρούνται της παρ. 4 του άρθρου 6 και ότι άλλο θέλει ο νομοθέτης να εξαιρείται. Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Αλλιώς ενδέχεται να ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια και στις υπηρεσίες χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες και να ξοδευτούν για τον δικαστικό αγώνα. Άποψή μας είναι ότι κάθε νόμος, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για λάθος ερμηνεία και να φτιάχνει από λάθος ερμηνεία παράνομους, ούτε να οδηγεί στο να ασκούνται διώξεις με την υποψία παράνομης πράξης, αλλά να προλαμβάνει, οι νομοί πρέπει να φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες.

  Παρ. 1α : Το άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. ορίζει:
  «Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.»
  Έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α., προτείνουμε, οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που μέσω του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών (των οποίων είναι μέλη) είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και προβλέπεται από την εν λόγω Υ.Α. να χρησιμοποιούνται από τους φορείς της Παρ. 1α του άρθρου 10 του εν λόγω σχεδίου νόμου, να ενταχθούν στην Παρ. 1α του άρθρου 10. Άλλως οι σταθμοί και οι αναμεταδότες – επαναλήπτες των συλλόγων ραδιοερασιτεχνών που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αν απαιτούνται να τεθούν πρόσθετες (ευνόητο γιατί) προϋποθέσεις {π.χ. πόσες φορές το έτος συμμετέχουν και προσφέρουν εθελοντικά (μέσω των συλλόγων ραδιοερασιτεχνών) σε κοινωνικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες καθώς και στην δασική επιτήρηση κατά την αντιπυρική περίοδο, κάτοχοι από πενταετίας ισχύουσας άδειας λειτουργίας ή εμπρόθεσμης ανανέωση αυτής κλπ}, για οικονομία χρόνου για την εν λόγω επεξεργασία (των προϋποθέσεων), μπορούν να επεξεργασθούν και να τεθούν σε κάποιες από τις Υ.Α. του παρόντος άρθρου, ή με άλλη εξειδικευμένα για το σκοπό αυτό, με προφανώς ανάλογη αναφορά για αυτό.
  Προφανώς αν ενταχθούν στην παρ. 1 α του άρθρου 10, η παράγραφος 1δ του άρθρου 10 θα παραμείνει για τις λοιπές περιπτώσεις ραδιοερασιτεχνών.

  Παρ. 1δ : Α) Από την παρ. 1δ του άρθρου 10, απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου. Προτείνουμε να μην απαιτείται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου και να ισχύει ότι ίσχυε για το εν λόγω θέμα μέχρι σήμερα. Άλλως να προστεθούν παράμετροι που να μην χρειάζεται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης, δες περίπτωση των άλλων παραγράφων του άρθρου 10 που δεν απαιτείται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης.
  Β) Από την παρ. 1δ του άρθρου 10, απαιτείται να έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών. Να μην αναφέρεται είναι πλεονασμός. Άλλως να προστεθεί, το όπου απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες (SY) που από τα δικαιώματα της άδειάς τους (10 w εξόδου πομπού και 3 dbi κέρδος κεραίας), δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της ακτινοβολούμενης ισχύος για να υποχρεωθούν στο να εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, ενώ οι ραδιοερασιτέχνες υποχρεούνται στο να έχουν την μικρότερη ισχύ για την επίτευξη της επικοινωνίας.
  Δες παρ. 2, 3,4 και 5 του άρθρου 21 της Υ.Α. Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β), η οποία ορίζει:
  « 2. Οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να λειτουργούν τον σταθμό τους έτσι ώστε να μη δημιουργούνται σε καμία περίπτωση ηλεκτρομαγνητικά πεδία που να υπερβαίνουν τις τιμές έκθεσης του κοινού που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’1105) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» σε όλες τις θέσεις στο περιβάλλον του σταθμού στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση.
  3. Στους ραδιοερασιτέχνες κάτοχους άδειας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου», δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών με μέγιστο κέρδος μεγαλύτερο των τριών (3) dbi.
  4. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς εξόδου του πομπού ρυθμίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης επικοινωνίας.
  5. Σε περιπτώσεις που ραδιοερασιτέχνες «κατηγορίας 1» επιθυμούν μεμονωμένα ή κατά ομάδες την πραγματοποίηση δοκιμών για συγκεκριμένους πειραματικούς σκοπούς (επικοινωνία μέσω σελήνης ή επικοινωνία μέσω μετεωριτών κλπ) στα πλαίσια ανάπτυξης του ραδιοερασιτεχνισμού, με χρήση ειδικών τύπων εκπομπής και με μεγαλύτερη ισχύ της επιτρεπομένης, ζητούν με αιτήσεις τους ειδική άδεια από την ΑΠΥ. Η αίτηση συνοδεύεται από λεπτομερή αιτιολόγηση του αιτήματος, από σχετική τεχνική τεκμηρίωση και από την προβλεπόμενη στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’1105), τεχνική μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών συνοδευόμενη από την βεβαίωση υποβολής της στην ΕΕΑΕ. Για την παραπάνω ειδική άδεια μπορούν να ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους καθώς και η γνώμη άλλων συναρμοδίων φορέων. Η ΑΠΥ μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αποφαίνεται για την χορήγηση η μη, της ειδικής άδειας κατά περίπτωση. Η ειδική άδεια μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.»
  Άρα αυτή η αναφορά είναι περιττή και μόνο προβλήματα ερμηνειών θα προκαλέσει.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 15:30 | Πίτσα Κάτσικα

  άρθρο 10 παρ. 3

  κεραίες παντού στους στύλους, στους πυλώνες, στις σιδηροδρομικές γραμμές, δίπλα στα σπίτια μας, που κοιμούνται τα παιδιά μας, τα βρέφη μας, οι γιαγιάδες μας κι εσείς δεν προνοήτε τίποτα για τα ΟΡΙΑ και τις ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ από τους πολίτες αυτής της χώρας.
  Μας διώχνετε από το σπίτι μας.
  Δε βάζετε ούτε τον ελάχιστο όρο : να απέχει η μία κεραία από την άλλη 500μ.
  Βρίσκομαι δίπλα σε μία. Ξόδεψα 5.000 ευρώ να θωρακίσω τη μία γωνία τού σπιτιού μου ( για να μειώσω 200 φορές μόνο. Πού τα εκατομμύρια υποπολλαπλάσια τού Ευρωκοινοβουλίου;!)και ετοιμάζονται να μου βάλουν και άλλη μία να είμαι σάντουιτς μεταξύ δύο κεραιών.
  Έτσι θα μας «φτιάξετε την καθημερινότητά μας».

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 15:29 | Πίτσα Κάτσικα

  1W=1.000.000μW
  Εμείς προτείνουμε συνολικά εκπεμπόμενη ΗΜΑ στα θεσμοθετημένα όρια του ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ: δηλαδή στα 100μW/m2

  Άρθρο 10 παρ.2: ΕΚΧΟ κεραίες δήθεν «ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ», όταν μπορούν να εκπέμπουν στα
  164 W δηλαδή μπορούν να εκπέμπουν στα 164Χ1.000.000μW. Τι λογής χαμηλής όχλησης είναι αυτές οι κεραίες, που ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ;;;
  Ειδική κατηγορία κεραιών που εκπέμπει ασύδοτη Ηλεκτρο Μαγνητική Ακτινοβολία θα έλεγε κανείς.
  Αν αυτές οι κεραίες που μπορούν να εκπέμπουν στα 164 W δε χρειάζεται να αδειοδοτούνται… Έχετε την εντύπωση ότι φέρνετε κανένα καινούριο νομοσχέδιο; Τον παλιό νόμο που αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε μας φέρνετε να αποδεχτούμε. Χωρίς να ακούσετε τις διαμαρτυρίες τόσων χρόνων τού κινήματος. Και ο Πρωθυπουργός να ακούγεται από το ραδιόφωνο που μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα και λέει ότι χρειάζεται αλλαγή τού Συντάγματος ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
  Ποιον να πιστέψω το Γ.Γ του Υπουργείου που ισχυρίζεται ότι επί 1,5 χρόνια συμβουλευόταν τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για να δημιουργήσει αυτό το νομοσχέδιο χωρίς να καλέσει κίνημα και επιστήμονες ερευνητές; Ή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που διακηρύττει την πεποίθησή του στις δημοκρατικές ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ;
  Εξαιρούνται λοιπόν (οι ΕΚΧΟ) ακριβώς για να αποδείξουν τον κανόνα. Και ο κανόνας είναι ότι εξακολουθούν κάποιοι να βάζουν «τα κέρδη και τις ζημιές πάνω από τις ανθρώπινες ζωές»

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 13:02 | Μιχ. Χατζημιχαλάκης

  Καλούμαστε πάλι να ανακαλύψουμε τον τροχό. Διερωτώμαι έχουμε ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους ραδιοερασιτέχνες της Ε.Ε.? Γιατί δεν μελετούμε τους αντιστοίχους νόμους που υπάρχουν στις Χώρες της Ε.Ε. και να προταθεί κάτι αντίστοιχο. Τι καθεστώς υπάρχει γι αυτό το θέμα σε Χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία , η Γαλλία, η Ιταλία (για να αναφέρω τις πολυπληθέστερες σε ραδιοερασιτεχνικό πληθυσμό). Όμως όχι. Θέλουμε να ξανά ανακαλύψουμε τον τροχό. Περίεργα πράγματα… Ελπίζω να πρυτανεύσει η απλοϊκή κοινή λογική.
  SV1MO

 • Κύριοι,
  Με πρόχειρα συνοπτικές διαδικασίες όπως αυτή εδώ, καταργείτε την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη από τις αστικές περιοχές. Καταργείτε το εφεδρικό δίκτυο επικοινωνιών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κυρίως σε περιπτώσεις εθνικά ευαίσθητων αναγκών. Στο αρχιπέλαγος και στις εσχατιές της πατρίδας θα πρέπει να υπάρχει η Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και όποτε δεν «βγάζει στον αέρα» την Ελλάδα κάνοντας χόμπι, να είναι σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε επικοινωνία ανάγκης.
  Η διάταξη του Άρθρου 10,1,δ που παρέχει δικαίωμα βέτο, άνευ αιτιολογίας, θα φέρει μικροκοινωνική αναταραχή μεταξύ συγκατοίκων, καχυποψία και πιθανό «αφορισμό» παντός είδους «περίεργων» κατασκευών. Ο Ραδιοερασιτεχνισμός, το πρώτο κοινωνικό δίκτυο από την γή ως το διάστημα, χαίρει εκτίμησης και αποδοχής παγκοσμίως όπου αντιμετωπίζεται ως Υπηρεσία πράγματα που φυσικά θα γνωρίζεται …σίγουρα θα έχετε καταλάβει εύκολα αφού πριν την κατάθεση της διαβούλευσης θα ερευνήσατε σχετικά. Από την ασημαντότητα μου μέχρι τους αστροναύτες του ISS κάπου 2,5 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, έχουμε κάνει τρόπο ζωής και ενασχόλησής μας τον Ραδιοερασιτεχνισμό.
  Αν είναι ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο είναι και αυτό άδικο μια και απευθύνεστε σε ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες. Αν με το τρόπο αυτό νομίζεται ότι θα βγάλετε το ενοχλητικό αγκάθι που εμποδίζει την εξάπλωση των ευζωνικών παροχών μέσω δημοσίων ηλεκτρικών δικτύων είναι και πάλι άδικο γιατί ήδη η τεχνολογία έχει κάνει μερικά άλματα προς τα εμπρός…!!!

  Μπαλασκάς Μιχαήλ
  SV5BYR
  Ρόδος

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 12:08 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Η παράγραφος 2 αφορά στις κατ’ εφυμισμό κεραίες χαμηλής όχλησης.
  Πρόκειται για Ελληνική πατέντα, για να επιτρέπονται εγκαταστάσεις κεραιών που εκπέμπουν υψηλή Η.Μ.Α. καιπαρ’ όλα αυτά παρακάμπτεται η ανάγκη αδειοδότησής τους!
  Να αποσυρθεί η παράγραφος «παραθυράκι» για τις χαμηλότερα (από τι; Αφού δεν έγινε αποτίμηση των ορίων της Η.Μ.Α.) οχλούσες.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 12:30 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Η παράγραφος 3 είναι ακόμη μια απαράδεκτη σ’ αυτό το νομοσχέδιο και πρέπει να αποσυρθεί.
  Προβλέπει την τοποθέτηση κεραιών ακόμα σε πυλώνες φωτισμού (!), μάλιστα δε, επιτρέπει την τοποθέτησή τους άμεσα και πριν ακόμη τα υπουργεία εκδώσουν κανονισμούς!
  Δεν συζητάμε φυσικά για τα όρια Η.Μ.Α. αλλά για τεχνικούς κανονισμούς.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 08:53 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΣ

  Κύριοι,

  Αρχικά δηλώνω ότι συμφωνώ και υποστηρίζω τα σχόλια της ΕΕΡ (σημ. 7) καθώς και των άλλων αμιγώς ραδιοερασιτεχνικών σωματείων.

  Αν και νομίζω ότι όλα τα προηγούμενα σχόλια είνα αρκετά κατατοπιστικά και απολύτως τεκμηριωμένα για τα επίμαχα άρθρα, θα ήθελα να σταθώ στον Εθελοντισμό και στην αμέριστη αρωγή των ραδιοερασιτεχνικών κοινοτήτων στην Πολιτική Προστασία. Δεν θα σταθώ λοιπόν στο νομικό σκέλος, μιας και αναφέρθηκαν αρκετά προηγουμένως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από Συναδέλφους και Συλλόγους.

  Με το εν λόγω νομοσχέδιο, είναι ξεκάθαρο οτι υπάρχει μια διάθεση να σταματήσει αυτός ο εθελοντισμός. Δεν θέλω να αναφερθώ στον ραδιοερασιτεχνισμό ως προσωπική ασχολία (hobby), αλλά ως την ύστατη λύση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν τολμώ να φανταστώ οτι σε αυτό το σχέδιο δεν υπάρχουν τεχνικά καταρτισμένοι συγγραφείς/σύμβουλοι όπως φαίνεται. Δεν τολμώ να φανταστώ οτι είναι ένα φορο-εισπρακτικό μέσο. Δεν τολμώ να σκεφτώ ότι είναι αντιδικία κάποιου νομοθέτη προς την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα.

  Νομίζω οτι είναι γνωστό και αποδεδειγμένο οτι όλοι οι ραδιοερασιτέχνες, με ίδια μέσα και κόπο, καλύπτουν ανάγκες επικοινωνίας σε περιπτώσεις που οι κρατικές υποδομές δεν επαρκούν ή απλώς καταστρέφονται. Παραδείγματα πολλά στο πρόσφατο παρελθόν, και εντός της επικράτειας και εκτός συνόρων. Είναι ξεκάθαρο, ότι με αυτές τις δύο παραγράφους, προφανώς γιατί κάποιοι ενοχλούνται από αυτό τον εθελοντισμό και έχουν απώτερο σκοπό έχουν να τον χτυπήσουν και να τον εξαφανίσουν.

  Σε περιόδους κρίσιμες, όταν δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και δομών του Κράτους της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντικών οργανώσεων, ερχόμαστε να παλέψουμε (για άλη μια φορά) για το αυτονόητο.

  Δεν είναι τυχαίο κύριοι συντάκτες του νομοσχεδίου το οτι οι προηγούμενοι νόμοι εξαιρούσαν τις ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές από διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι τυχαίο οτι όλοι οι ραδιοερασιτέχνες είναι πιστοποιημένοι σε διεθνές επίπεδο για την τεχνική τους κατάρτιση. Και τις περισσότερες φορές τολμώ να πω και περισσότερο από μερικά όργανα ελέγχου του εκάστοτε Υπουργείου. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα Κράτη εναρμονίζονται με συγκεκριμένες συνθήκες όσον αφορά τον ραδιερασιτεχνισμό και τον προάγουν. Δεν είναι τυχαίο ότι πάντα σε έκτακτες και μη ανάγκες είναι πρώτοι οι ραδιοερασιτέχνες καλύπτοντας τις επικοινωνίες με ίδια μέσα.

  Ελπίζω ότι θα επικρατήσει η σύνεση και η σωστή ενημέρωση των αρμόδιων για αυτό το νομοσχέδιο.

  Με τιμή,
  Ελευθέριος Συμαντήρας (SV1QZU)
  Διπλ. Ηλεκρολόγος Μηχ/κός και Μηχ.κός Η/Υ
  Μέλος ΤΕΕ

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 01:26 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΦΏΤΗΣ SV1NZG

  Από την διαδικασία αδειοδότησης τού άρθρου 2 Εξαιρούνται οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 10 στο δ) α-β_ αλλά στο γ ακυρώνει αυτήν την εξαίρεση και Μπερδεύει τους Ραδιοερασιτέχνες με την Ραδιοφωνία _Τηλεωραση και την Κινητή Τηλεφωνία που εκπέμπουν όλο το 24ωρο…365 ημέρες τόν χρόνο Με την πλήρη ισχύ εκπομπής τους.Οι Ραδιοερασιτέχνες εκπέμπουν Μόνο λίγα λεπτά της ώρας- τόν μήνα με χαμηλή ισχύ εκπομπής. Οι Πομποδέκτες που υπάρχουν στο εμπόριο για ραδιοερασιτεχνική χρήση έχουν μέγιστη ισχύς για τά Βραχέα τά 100W και για τάVHF/UHF τά 50W και35W αντίστοιχα.Απο μετρήσεις της ΕΕΑΕ στην Αθήνα Οι κυριώτερες πηγές ακτινοβολίας είναι: Ραδιοφωνία FM(40-80%) Τηλεόραση VHF/UHF(20-35%) TETRA(20%) Σταθμοί βάσης Κινητής τηλεφωνίας (20-35%) Ραδοζευξεις (5%) Άλλες δραστηριότητες WI-FI Ραδιοερασιτέχνες κλπ, λιγότερο από (1%). Από μελέτες στην ΕΕ η διάρκεια εκπομπής του μέσου Ραδιοερασιτεχνη κυμαίνεται από 1-5λεπτα με ισχύ εκπομπής τό 30-50% της μέγιστης. Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιοκατασκευές τίς όποιες αλλάζουμε συχνά πειραματιζόμενοι για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα επικοινωνίας με χαμηλή ισχύ εκπομπής. Μας ζητάτε μελέτες ραδιοεκπομπων για κάθε αλλαγή κεραίας με επιτόπου μετρήσεις από ειδικούς με απαγορευτικό κόστος για τον Ραδιοερασιτεχνη. Εάν υπήρχε πρόβλημα πρώτοι εμείς θα είχαμε τίς συνέπειες και αρκετοί από εμάς ασχολούνται κάποιες 10ετιες και είναι καλά. Επίσης δεν μπορεί νά ζητάτε την έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση της Κεραίας μας που σέ μια Πολυκατοικία είναι πάνω από 4δ0 και δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε απλά θέματα. Εσείς ποιον νόμο περνάτε Με το 100% και ζητάτε από εμάς την πλήρη αποδοχή όλων των συνιδιοκτητών? . Στην Άδεια που μας χορήγησε το κράτος γράφει επάνω και το σημείο Εκπομπής μας. Αδειούχοι Ραδιοερασιτέχνες είναι και ΑΜΕΑ. Μπορούν αυτοί να καταφέρουν να βρουν 40 συνιδιοκτήτες σε μια Πολυκατοικία και να μπορέσουν να πάρουν την έγκριση τους για να εγκατασταθεί η Κεραία που τους είναι τόσο Αναγκαία? . Κάνουμε χρήση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτεχνη και σέ καταστάσεις έκτακτης ανάγκης φυσικών καταστροφών βοηθάμε αφιλοκερδώς με τον εξοπλισμό μας το κράτος και την Πολιτική προστασία στις επικοινωνίες τους. Εάν εφαρμοστούν αυτά που ετοιμάζεται ισοδυναμεί με Αφανισμό των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που χωρίς την απαιτούμενη Κεραία δεν θα μπορούν να εκπέμπουν και παράλληλα θα χαθεί η Φωνή της Ελλάδας διεθνώς από τις Συχνότητες και η συμμετοχή μας σε διεθνείς Ραδιοερασιτεχνικους διαγωνισμούς (Contest). Απόσυρση πλήρη τού (γ) και να επιστρέψει να Εξαιρούνται οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών από αδειοδότηση. SV1NZG Φώτης Αυγουστης .

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 01:34 | Γιωργος

  Αν περάσουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στις κεραίες για τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, θα αποτελεί παγκόσμια ξεφτίλα και θα κατατάσσει την χώρα μας δίπλα από απομονωμένες χώρες με δικτατορικά καθεστώτα.

  Δεν φτάνει που ήδη ορισμένα πράγματα που ισχύουν με νόμους είναι τραγικά όπως η μέγιστη ισχύς 100W ή τα 10W στους ΡΕ εισαγωγικού επιπέδου, τώρα θέλετε να τα κάνετε ακόμα χειρότερα.

  Αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα να ξέρετε οτι θα φάτε μαύρο στις εκλογές, ξέρω πολύ καλά οτι διαβάζουν την διαβούλευση ανώτατοι παράγοντες του υπουργείου, αυτό δεν πρόκειται να περάσει έτσι.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 01:16 | Προς Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Το είστε αδαείς είναι παγκοίνως γνωστό. Το ότι προσπαθείτε όμως να μεταλαμπαδεύσετε την άγνοια, την ημιμάθεια και την «αφέλειά» σας και στην νομοθεσία ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ. Το «πρόβλημά» σας είναι ότι ΑΡΝΕΙΣΤΕ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ορισμένα πράγματα, κάτι που είναι εν πολλοίς ευεξήγητο, διότι οι άνθρωποι ανέκαθεν προσπαθούσαν να βρουν αποδιοπομπαίους τράγους για τις φοβίες τους: «Οι ακτινοβολίες φταίνε για τα προβλήματά μου. Και η κεραία απέναντι. Να φύγει…Να φύγει…Μας ψεκάζουν…».
  Όσο για την «ταμπακιέρα»: Ούτε οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών βλάπτουν, ούτε οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ούτε τα σύρματα υψηλής τάσης της ΔΕΗ, ούτε οι φούρνοι μικροκυμάτων. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ούτε Τσερνομπίλ ούτε Φουκουσίμα. Σταματήστε επιτέλους να καταπίνετε «αμάσητα» σαν γλάροι ότι σας «σερβίρουν» κάποιοι δήθεν «ειδικοί» για δικό τους όφελος (λεφτά των φορολογουμένων για…«έρευνες» που όλως συμπτωματικώς απαξάπασες καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα: Ότι «χρειάζονται και άλλες έρευνες» δηλαδή και άλλα λεφτά. ‘Όλοι αυτοί οι…«καθηγητές» θέλουν επίσης να συμμετέχουν σε επιτροπές «εγκρίσεως» κεραιοσυστημάτων, με..το αζημίωτο φυσικά). Μήπως έχετε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί που διέδωσαν αυτές τις Μ-Π-Ο-Υ-Ρ-Δ-Ε-Σ όλα αυτά τα χρόνια περί δήθεν «βλαβερών ακτινοβολιών», εμφορούνται από…«αίσθημα καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο»; Το έκαναν αποκλειστικά και μόνο για την «μαρμίτα».
  Γνωρίζω ότι αυτά που διαβάζετε σε αυτές τις γραμμές σας είναι απολύτως δυσάρεστα, διότι σας «γκρεμίζουν την πίστη σας». Διότι τελικά στον Νεοέλληνα όλα είναι θέμα «πίστης» ή μάλλον ΘΡΗΣΚΟΛΗΨΙΑΣ. «Πιστεύω ότι η κεραία απέναντι με βλάπτει διότι ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ». Ε, λοιπόν σε λίγα χρόνια ΤΑ ΠΑΝΤΑ μέσα στο σπίτι σας θα είναι ασύρματα. Ακόμα και οι ηλεκτρικές σας συσκευές θα παίρνουν το ρεύμα τους ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ, είτε σας αρέσει είτε όχι. Αν ΔΕΝ σας αρέσει μπορείτε να μετακομίσετε σε κάποιο βουνό ή σε κάποιο ερημονήσι να παραστήσετε τους Ροβινσώνες. Ένα είναι σίγουρο: Το δικό σας ψυχολογικό πρόβλημα ΔΕΝ θα γίνει πρόβλημα όλης της υπόλοιπης κοινωνίας.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:54 | Ανέστης Μαργαριτίδης

  Θα σας το πω με πολύ απλά λόγια:
  Οι κεραίες είναι για τον ραδιοερασιτέχνη ότι:
  1. το στηθοσκόπιο, ο μαγνητικός τομογράφος, τα φάρμακα κλπ για τον γιατρό,
  2. ο Η/Υ για τον πληροφορικό,
  3. το τηλεσκόπιο για τον αστρονόμο,
  4. το βιβλίο, ο πίνακας, η τάξη για τον εκπαιδευτικό,
  5. το αυτοκίνητο για τον επαγγελματία οδηγό
  και άλλα πολλά…

  Το να κατασκευάσεις μια κεραία απαιτεί γνώσεις φυσικής, ηλεκτρονικών, μαθηματικών, πληροφορικής κλπ, γνώσεις STEM που η πολιτεία τόσο λόγο κάνει τελευταία και οι ραριοερασιτέχνες μοιράζονται μεταξύ τους αφιλοκερδώς και σε εθελοντική βάση με οποιονδήποτε το επιθυμεί…

  Αυτός/οί που σκέφτηκαν και συμβούλευσαν τον υπουργό να θέλει να νομοθετήσει τα συγκεκριμένα μορφώματα όπως λ.χ. το άρθρο 10 στη συγκεκριμένη διαβούλευση, είτε δεν γνωρίζει τι του γίνεται ή προσπαθεί με δόλιους τρόπους να βγάλει χρήματα από τις διάφορες μελέτες που προτείνει, αλλά με αυτόν τον τρόπο βλάπτει τον υπουργό, και τελικά την χώρα.

  Υπάρχουν υπηρεσίες(π.χ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), σύλλογοι(Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοσιτεχνών) και άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούν και διαβεβαιώνουν ότι οι κεραίες των αδειούχων – πτυχιούχων ραδιοερασιτεχνών δεν είναι επικίνδυνες για τους συμπολίτες μας.

  Επίσης υπάρχουν αναφορές από υπηρεσίες όπως η Πολιτική Προστασία, που αναδικνούουν την χρησιμότητα της υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη…

  ΑΛΛΑ…

  Χωρίς κεραίες, ζητώντας άδεια από τους γείτονες, μαλώνοντας με άλλους συμπολίτες μας και βάζοντας άλλα προσκόμματα, δουλειά δεν γίνεται και τον γνωρίζουν όλοι αυτό…

  Τι θέλουν λοιπόν να πετύχουν οι επιτήδιοι; ΜΑΥΡΟ σε όλα…

  Τι προτείνω: Αυτά που αναφέρει και η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.

  Με εκτίμηση,

  Ανέστης Μαργαριτίδης
  Κωδικός Κλήσης: SV2OYQ

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:42 | Χίωνης Αναστάσιος SV1QVW

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  Χίωνης Αναστάσιος SV1QVW
  Μελος Δ.Σ. Ε.Ε.Ρ.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:44 | Νίκος Τσουάνας

  Διαβάζοντας την παράγραφο 1 του άρθρου 10 παρατηρώ ότι για τους ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ και ΜΟΝΟΝ απαιτείται ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ για την εγκατάσταση κεραίας.
  Δυνατότητα κεραίας χωρίς έγγραφη συναίνεση συνιδιοκτητών όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 έχουν:
  α) οι Ενόπλες Δυνάμεις, τα Σωμάτα Ασφαλείας, η Ε.Υ.Π., η Ε.Μ.Υ., το Λιμενικό Σώμα και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
  β) Υπουργεία, των εποπτευόμενων φορέων, του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της ΕΕΤΤ, του Ε.Π.Η.Π., οι πρεσβείες και οι διπλωματικές αποστολές.
  γ) η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
  δ) Σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων.
  ε) Σταθμοί βάσης CΒ.
  στ) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
  Το άρθρο αυτό θ’αποτελέσει κατά τη γνώμη μου την ταφόπλακα του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα.

  Νίκος Τσουάνας
  Φυσικός – SV1RRG

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:59 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
  SV1FJU

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:24 | Σφηκακης Δημητριος

  Με μεγάλη έκπληξη διάβασα το προσχέδιο του Νομοσχεδίου για τις εγκαταστάσεις κεραιών και ειδικότερα το άρθρο 10 που αφορά τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών.Πιστεύω κατ αρχάς ότι ο εισηγητής του συγκεκριμένου άρθρου έχει άγνοια για το τι ακριβώς είναι η Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και τι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο .Ίσως πιστεύει ότι ραδιοερασιτέχνης είναι εκείνος που εκπέμπει στα Μεσαία κύματα μουσική . Αγνοεί βασικές αρχές της Φυσικής (διάδοση ραδιοκυμάτων μήκος κεραιών) κτλ Επίσης διαφαίνεται μια εμπάθεια εναντίον της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη και μια άποψη ότι μόνο οι έχοντες ιδιόκτητες πολυκατοικίες και μονοκατοικίες μπορούν να ασχολούνται με την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη πράγμα που φαίνετε να είναι ταξικό η και ρατσιστικό θα τολμούσα να πω. Με τις ανωτέρω διατάξεις (εάν παραμείνουν ως έχουν) σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πχ σεισμοί πυρκαγιές πολύωρες διακοπές ρεύματος (που οι κρατικές επικοινωνίες θα έχουν καταρρεύσει) και οι μόνοι σταθμοί επικοινωνιών που θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν θα είναι οι σταθμοί Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη ( και το έχουν αποδείξει στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς) δεν θα μπορούν λογω του ότι δεν θα έχουν έτοιμες κεραίες Τότε φοβάμαι ότι θα ψάχνετε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που διαφώνησε με την εγκατάσταση της κεραίας να αλλάξει γνώμη εγγράφως και θα καλείτε την Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας να κάνει μετρήσεις και να εισπράξει το αντίτιμο . Και αυτό διότι ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμόζετε Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης που θα πρέπει να εγκατασταθεί σταθμός επικοινωνιών θα παραμένει η ίδια διαδικασία? Για αλλαγή κεραίας φορητού σταθμού το ίδιο? Ένας κινητός η φορητός σταθμός σε τι καθεστώς θα υπάγεται ? Η αλλαγή των κεραιών τους θα πρέπει μήπως να γίνετε στην έδρα της επιτροπής για διευκόλυνση της? Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται με τις εναλλακτες θέσεις ασυρμάτου οι οποίες προβλέπονται στην άδεια ραδιοερασιτέχνη .Ο ραδιοερασιτεχνισμος είναι πειραματισμός και η αλλαγή κεραιών είναι συχνό φαινόμενο. Κάποιος που έχει τρεις εναλλακτες θέσεις σταθμού και τρεις κεραίες σε κάθε θέση θα πρέπει κάθε λίγο να πληρώνει τουλάχιστον 1980e ? Ας υποθέσουμε ότι τα έχει και τα δίνει η Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας μπορεί να ανταπεξέλθει σε μετρήσεις σχεδόν καθημερινές σε όλη την Επικράτεια? (Ας μη ξεχνάμε ότι σε ορισμένες μπάντες η διάδοση αλλάζει από λεπτό σε λεπτό) Θα πρέπει για να πειραματιστούμε να έχουμε μόνιμα στις εγκαταστάσεις μας την Επιτροπή? Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και μερικές κούτες κατοστάρικα Εάν η Επιτροπή μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τότε διαφαίνεται καθαρά ο εισπρακτικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου διότι ο πειραματισμός απαιτεί συχνές αλλαγές κεραιών . Πράγμα απαράδεκτο για την σημερινή οικονομική κατάσταση της κοινωνίας την φιλοσοφία και τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης Αδυνατώ να πιστέψω ότι το προσχέδιο αυτό έχει συνταθεί από κάποιον που έχει έστω και ελάχιστες τεχνικές γνώσεις η έχει ελάχιστη επαφή με την πραγματικότητα . Πρόκειται μάλλον για κάποιον γραφειοκράτη εντελώς άσχετο που το μόνο που είχε στο μυαλό του είναι αυτό που του είπε κάποιος ότι κεραία ίσον ραδιενέργεια .Στο κινητό φυσικά το οποίο αποδειγμένα είναι ποιο επιβλαβές από τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη.Ο νόμος αυτός δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε νόμο που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων Νομίζω ότι αυτό δεν είναι λογικό κατ αρχάς και Συνταγματικό αφ έτερου.Υποτίθεται ότι το υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής είναι η αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας. Κανονικά θα έπρεπε να πλαισιώνεται από ανθρώπους επιστήμονες προοδευτικούς και γνώστες των τηλεπικοινωνιών. Αντ. αυτού από αυτά που προτείνουν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άσχετοι εμπαθείς οπισθοδρομικοί και λάτρεις των νόμων του Μεταξά και της χούντας.Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι και θεσμοί που αντιμετωπίζουν την κατοχή ΝΟΜΙΜΟΥ πομποδέκτη ισότιμα με την οπλοκατοχή. Εάν θέλουμε κάποτε να γίνουμε ένα σύγχρονο Κράτος το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να εντάξει τις κεραίες της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη στο ίδιο καθεστώς με τις κεραίες Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία Στρατός κτλ) Εκτός και εάν το νομοσχέδιο αυτό έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα πράγμα το οποίο πρέπει να επανεξετάσετε . Η ενασχόληση με την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη δεν είναι κερδοφόρα εμπορική επιχείρηση . Είναι μεράκι και κοινωνική προσφορά. Με το νομοσχέδιο αυτό είναι σαν να απαγορεύεται την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη. Το μόνο που θα επιτύχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο (εάν δεν γίνουν αλλαγές) είναι να γίνουμε ρεζίλι διεθνώς. Απαγόρευση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη υπάρχει μόνο στην Βόρεια Κορέα ο εισηγητής του προσχεδίου από εκεί πήρε ιδέες?
  Με τιμή Δημήτρης Σφηκακης
  Ηλεκτρολόγος Τεχνολόγος Μηχανικός
  Διακριτικό κλήσεως SV1DBY

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:40 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΣ

  Κύριοι,

  Αν και νομίζω ότι όλα τα προηγούμενα σχόλια είνα αρκετά κατατοπιστικά, και πολλοί Συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες τεκμηρίωσαν ξεκάθαρες απόψεις για τα επίμαχα άρθρα, θα ήθελα να σταθώ στον Εθελοντισμό και στην αμέριστη αρωγή των ραδιοερασιτεχνικών κοινοτήτων στην Πολιτική Προστασία. Δεν θα σταθώ λοιπόν στο νομικό σκέλος, μιας και αναφέρθηκαν αρκετά προηγουμένως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από Συναδέλφους και Συλλόγους.

  Με το εν λόγω νομοσχέδιο, είναι ξεκάθαρο οτι υπάρχει μια διάθεση να σταματήσει αυτός ο εθελοντισμός. Δεν θέλω να αναφερθώ στον ραδιοερασιτεχνισμό ως προσωπική ασχολία (hobby), αλλά ως την ύστατη λύση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν τολμώ να φανταστώ οτι σε αυτό το σχέδιο δεν υπάρχουν τεχνικά καταρτισμένοι συγγραφείς/σύμβουλοι όπως φαίνεται. Δεν τολμώ να φανταστώ οτι είναι ένα φορο-εισπρακτικό μέσο. Δεν τολμώ να σκεφτώ ότι είναι αντιδικία κάποιου νομοθέτη προς την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα.

  Νομίζω οτι είναι γνωστό και αποδεδειγμένο οτι όλοι οι ραδιοερασιτέχνες, με ίδια μέσα και κόπο, καλύπτουν ανάγκες επικοινωνίας σε περιπτώσεις που οι κρατικές υποδομές δεν επαρκούν ή απλώς καταστρέφονται. Παραδείγματα πολλά στο πρόσφατο παρελθόν, και εντός της επικράτειας και εκτός συνόρων. Είναι ξεκάθαρο, ότι με αυτές τις δύο παραγράφους, προφανώς γιατί κάποιοι ενοχλούνται από αυτό τον εθελοντισμό και έχουν απώτερο σκοπό έχουν να τον χτυπήσουν και να τον εξαφανίσουν.

  Σε περιόδους κρίσιμες, όταν δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και δομών του Κράτους της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντικών οργανώσεων, ερχόμαστε να παλέψουμε (για άλη μια φορά) για το αυτονόητο.

  Δεν είναι τυχαίο κύριοι συντάκτες του νομοσχεδίου το οτι οι προηγούμενοι νόμοι εξαιρούσαν τις ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές από διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι τυχαίο οτι όλοι οι ραδιοερασιτέχνες είναι πιστοποιημένοι σε διεθνές επίπεδο για την τεχνική τους κατάρτιση. Και τις περισσότερες φορές τολμώ να πω και περισσότερο από μερικά όργανα ελέγχου του εκάστοτε Υπουργείου. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα Κράτη εναρμονίζονται με συγκεκριμένες συνθήκες όσον αφορά τον ραδιερασιτεχνισμό και τον προάγουν. Δεν είναι τυχαίο ότι πάντα σε έκτακτες και μη ανάγκες είναι πρώτοι οι ραδιοερασιτέχνες καλύπτοντας τις επικοινωνίες με ίδια μέσα.

  Ελπίζω ότι θα επικρατήσει η σύνεση και η σωστή ενημέρωση των αρμόδιων για αυτό το νομοσχέδιο.

  Με τιμή,
  Ελευθέριος Συμαντήρας (SV1QZU)
  Διπλ. Ηλεκρολόγος Μηχ/κός και Μηχ.κός Η/Υ
  Μέλος ΤΕΕ

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:31 | Σοφάκη Μαρία – SV1IZI

  Με λίγα και απλά λόγια,

  οι προτάσεις για τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες καταστούν το Άρθρο 10 του νομοσχεδίου:
  1) αντιδημοκρατικό γιατί στερεί τα κεκτημένα δικαιώματα που οι παλαιότεροι νόμοι εκχώρησαν

  2) αντικοινωνικό γιατί θα διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ των ενοίκων στις πολυκατοικίες

  3) αναχρονιστικό γιατί μας γυρίζει πίσω σε περιόδους όπου ότι σύγχρονο και προοδευτικό ήταν σύμφωνα με την εποχή παράνομο και επικίνδυνο

  4) φοροεισπρακτικό γιατί βρέθηκε ακόμη ένας τρόπος να προστεθούν έσοδα στον κρατικό κορβανά από το υστέρημα μιας κοινότητας ανθρώπων αφού δεν μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή

  5) αντιαναπτυξιακό γιατί πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν τις ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητές τους λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα υπεισέρθουν και ταυτόχρονα όσοι θελήσουν να ασχοληθούν θα το βρίσκουν απαγορευτικό

  6) αντιπατριωτικό γιατί θα σταματήσουν να ακούγονται στον “αέρα” τα Ελληνικά διακριτικά.

  Μένει να κριθεί αν οι διατάξεις είναι και αντισυνταγματικές αφού αφαιρούν αναφαίρετα δικαιώματα όπως της ελευθερίας της επικοινωνίας.

  Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να αποσυρθούν.

  Σοφάκη Μαρία
  SV1IZI

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 21:01 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Κο Νίκο Παππά

  θΕΜΑ Νομοσχέδιο περί κατασκευής κεραιών στην ξηρά.

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
  φαντάζομαι ότι μετρά από τόσα σχόλια και υπογραφές έχετε κατανοήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος που θα δημιουργηθεί στην λειτουργία των ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ {που έχουν πολλές φορές τιμηθεί από την πολιτεία για την προσφορά τους σε καταστάσεις Εκτατης Ανάγκης} αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο , το οποίο θα απαγορεύει πρακτικά την κατασκευή κεραιών στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών.

  Κύριε Υπουργέ,
  παρακαλώ όπως εξετάσετε την παντελή εξαίρεση των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών από το παρόν νομοσχέδιο.

  Μετά τιμής
  Δεληγιώργης Χρήστος
  SV7BVZ

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 19:28 | Νικόλαος Πορίχης

  Αγαπητοί κύριοι,
  το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι επιεικώς απαράδεκτο και ανήθικο
  απέναντι στους ρ/ε που η ίδια η πολιτεία τους αδειοδοτεί κατόπιν
  εξετάσεων για να τους έχει συν τοις άλλοις και ως αρωγούς στις δύσκολες καταστάσεις που μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμβούν.
  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ αποτελεί ειδική κατηγορία παγκοσμίως και
  δεν εξομοιώνεται με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και πάσης φύσεως
  παρόχους ραδιοτηλεοπτικών σημάτων.
  Απαιτείται λοιπόν η κατάργηση ή αλλαγή των άρθρων που μας αφορούν
  για να έχουμε ως Έλληνες ρ/ε ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ,όπως
  οι υπόλοιποι ρ/ε που αποτελούν την παγκόσμια ραδιοερασιτεχνική κοινότητα.

  Νικόλαος Πορίχης
  Εκπαιδευτικός
  SV1CEI

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 18:06 | Αθανάσιος Πουλιάδης – SV2RQ

  Κύριοι,

  Ο ισχύων νόμος για τους ραδιοερασιτέχνες πληρεί ικανοποιητικά τα απαιτούμενα και δεν θα πρέπει να αλλοιωθεί .
  Οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να αποτελούν εξαίρεση στο προς κατάθεση νομοσχέδιο.

  Δεν είναι δυνατόν ένας ραδιοερασιτέχνης ο οποίος πήρε την άδειά του δίνοντας εξετάσεις στο Υπουργείο, από το ίδιο το Υπουργείο να ακρωτηριάζεται με το να υποχρεώνεται να ρωτήσει τους λοιπούς ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας αν θα μπορούσε να τοποθετήσει τις κεραίες του. Σε μια πολυκατοικία δεν μπορούν να συμφωνήσουν για πολύ απλούστερα θέματα. Η τοποθέτηση κεραιών είναι το ουσιαστικότερο τμήμα του σταθμού του ραδιοερασιτέχνη.

  Οι ραδιοερασιτέχνες αυτοεκπαιδεύονται, ενημερώνονται και ανελίσσονται τεχνολογικά, ιδίοις εξόδοις και είναι έτοιμοι να συμβάλλουν αφιλοκερδώς στην Πολιτική Προστασία.
  Προσφέρουν κοινωνικό έργο με το να είναι πάντα έτοιμοι να παρέχουν υπηρεσίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καταστροφών όπως πυρκαγιών σεισμών, πλημμυρών.
  Δεν είναι κερδοφόρα ενασχόληση και γι΄αυτό θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα επαγγελματικά δίκτυα επικοινωνίας.

  Η ενασχόληση του ραδιοερασιτέχνη με τις κεραίες του είναι συνεχής. Είναι ανέφικτο σε κάθε κεραία που τοποθετεί να αναφέρεται στην κατάλληλη αρχή για έλεγχο και είναι πέραν πάσης λογικής να χρεώνεται γι’ αυτήν.

  Θα πρότεινα για τους παραπάνω λόγους να συζητηθεί η αφαίρεση του ΦΠΑ από τον εξοπλισμό που αγοράζουν οι ραδιοερασιτέχνες.

  Με εκτίμηση

  Πουλιάδης Αθανάσιος – SV2RQ

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 16:17 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.

  Φιλικά
  Θεοδωρος Κατσικας
  SV1WE

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 15:26 | Σπυρος Δ.Ψωμιαδης

  Κύριοι,

  Σαφώς και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους μου, που τεκμηριωμένα καταθέτουν την
  άποψή τους για τις αστοχίες του Σχεδίου Νόμου,που ΕΥΤΥΧΩΣ μας δίνεται το βήμα να πούμε την άποψή μας.
  Για άλλη μια φορά, μετά από 8 χρόνια περίπου από την προηγούμενη διαβούλευση για το ίδιο θέμα του
  ραδιοερασιτεχνισμού,αποδεικνύεται ότι οι συντάκτες αντιμετωπίζουν τις ομάδες ανθρώπων σαν απλές λέξεις.
  Και εννοώ τους ραδιοερασιτέχνες που έμπρακτα δίνουν ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ το παρών σε κάθε κάλεσμα της
  Πολιτείας σε Έκτακτες Ανάγκες όπως ΡΗΤΑ αναφέρεται σε κάθε Νομοθεσία ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.
  Εμείς σα γνώστες του αντικειμένου, οι περισσότεροι όχι λόγω Πτυχίων ή επαγγελματικής ενασχόλησης,
  αλλά από αγάπη για την ενασχόληση με τις τηλεπικοινωνίες, γνωρίζουμε τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες
  έτσι ώστε διακριτικά και με αξιοπρέπεια να ασκούμε την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ»που είναι ΔΙΕΘΝΩΣ
  θεσπισμένη και κατοχυρωμένη.
  Δυστυχώς όμως οι συντάκτες του υπό διαβούλευση Νόμου με ταχύτατες τακτικές τύπου delete, και copy-paste
  από Νομοσχέδια για Εμπορικά Ραδιοδίκτυα (κινητή τηλεφωνία κλπ), κόψαν και ράψαν ένα προσχέδιο
  ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ραδιοερασιτεχνισμό.
  Ήδη, η οικονομική κρίση μας έχει καταντήσει «φαντάσματα» στα Ερτζιανά, αν περάσει και αυτός ο Νόμος πλέον
  θα είμαστε σαν τη Βόρεια Κορέα.
  Εκεί βέβαια το Πολίτευμα είναι Ολοκληρωτικό, αλλά όπως φαίνεται στη Δημοκρατία έχει βρεθεί τρόπος για την
  ΠΑΥΣΗ κάποιων δραστηριοτήτων. Και αυτός ο τρόπος λέγεται «τέλος».
  Πόσο πλούσια είναι αυτή η Ελληνική γλώσσα που στην περίοδο της Οικονομικής κρίσης οι Κυβερνώντες
  ανακαλύπτουν εύηχες λέξεις, αλλά με αντίκτυπο στην τσέπη. Να σας θυμίσω μερικές:
  «τακτοποίηση», «συνάφεια», «περαίωση» και τόσες άλλες που ακούσαμε !
  Ποιος οικογενειάρχης ραδιοερασιτέχνης θα προτιμήσει να πληρώσει αυτό το ΧΑΡΑΤΣΙ για τις κεραίες του,
  από το να το επενδύσει στα φροντιστήρια των παιδιών του ή το καύσιμο για τη θέρμανσή του!
  Σας παρακαλώ όπως αφουγκραστείτε τις εκκλήσεις μας και των Εγκεκριμένων Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων
  που μας εκπροσωπούν και επαναφέρετε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ διάταξη που θα εξομαλύνει όλες τις υπόλοιπες
  αντιδράσεις μας και θα επαναφέρει την ηρεμία και την εναρμόνιση με όλα τα πολιτισμένα κράτη.

  “Άρθρο 1, Παρ.2,

  Α) Για την κατασκευή της κεραίας σταθμού στην ξηρά ……Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

  Β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, Πρεσβειών, Διπλωματικών Αποστολών και ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΏΝ, οι οποίες περιβάλλονται ….”

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και ελπίζω στην θετική έκβαση από μέρους σας.

  SV7BIP Σπυρος Ψωμιαδης

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 15:37 | Βέργος Νικόλαος

  Θα ξεκινήσω με το εξής απόσπασμα:

  «Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο, λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ την κατάσταση δυσχεραίνει η διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή, όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο FM» ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Πάρης Ντέμπλας.

  «Η κατάσταση είναι δύσκολη, πνέουν ισχυροί άνεμοι, η φωτιά είναι πάνω από τη Σάρτη […], Υπάρχει μία ετοιμότητα, το Κοινοτικό Κατάστημα είναι ανοιχτό, χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο και αυτό, είναι το μεγάλο μειονέκτημά μας. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας» ανέφερε.»

  Καλώ το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να αναλογιστεί τη ανεπανόρθωτη βλάβη που θα προκαλέσει στους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο σε περίπτωση που προχωρήσει στην ψήφιση της παρ. δ) του άρθρου 10 ως έχει. Οι ραδιοερασιτέχνες χωρίς ιδίων όφελος, έχουν σημαντική συνεισφορά στην τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Μητρώα Εθελοντών και Ειδικευμένοι Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες, ΥΑ 38200/1136/2013), στον πειραματισμό, έρευνα και πρόοδο των τηλεπικοινωνιών (ενδεικτικά διαμόρφωση SSB βλ. Hellas Radio, πρώτο ασύρματο internet μέσω BBS ΑΧ25, τεχνολογία SDR με εφαρμογή σε κάθε σύγχρονο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό δεκτή, κινητά τηλέφωνα, κλπ). Η πολιτεία θα έπρεπε να είναι αρωγός και να ενισχύει το ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα και όχι με «εκτελεστικές» διατάξεις να το σκοτώνει.

  SV2NRU
  Βέργος Νικόλαος
  Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  Γραμματέας Ραδιολέσχης Καστοριάς

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 13:55 | Νατάσα Δαρκαδάκη

  Κύριοι,

  Η υποστήριξη του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στρατηγικός στόχος για όσους έχουν την ευθύνη για την χάραξη εθνικής στρατηγικής σχετικά με την εκπαίδευση των νέων και μέσω αυτής για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Με την ενασχόληση των νέων με τον ραδιοερασιτεχνισμό

  – ξυπνάει το ενδιαφέρον τους για την τεχνολογία και δίνεται κίνητρο να στραφούν στις σχετικές επιστήμες,

  – αναπτύσσεται η προσωπικότητά τους μέσα στο συναγωνιστικό περιβάλλον της εγκατάστασης και της συνεχούς εξέλιξης του ραδιοσταθμού τους και της συμμετοχής στους ραδιοερασιτεχνικούς διαγωνισμούς,

  – αναπτύσσεται κοινωνική ευαισθησία μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,

  – αναπτύσσεται η αίσθηση του πολίτη του κόσμου μέσα από τη γνωριμία τους με τους χιλιάδες άλλους ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο,

  – και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ενσωματώνονται πολίτες με αναπηρία.

  Για όλους αυτούς τους λόγους, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου η Πολιτεία υποστηρίζει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού.

  Στην Ελλάδα, αντίθετα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τα παραπάνω. Φτάνει οι νέοι να ασχολούνται με τα κομματικά και με τον σχολικό συνδικαλισμό.

  Με τις φωτογραφικές, αντιεπιστημονικές και εντελώς αντισυνταγματικές διατάξεις του παρόντος σ/ν διώκεται μια ολόκληρη κατηγορία πολιτών με εξοντωτικά μέτρα για την αδειοδότηση των κεραιών τους, που προβλέπονται μόνο για τους ραδιοερασιτέχνες, ενώ όλοι οι λοιποί χρήστες του ραδιοφάσματος εξαιρούνται!

  Το χειρότερο αποτέλεσμα, ειδικά με τα υπερβολικά εισπρακτικά μέτρα του άρθρου 16, είναι ότι ΜΟΝΟ οι έχοντες (χρήματα για τα ετήσια χαράτσια) και κατέχοντες (μονοκατοικίες) θα μπορούν να ασχοληθούν με το επιστημονικό αυτό χόμπι. Οι μη έχοντες… στον Καιάδα! Ευτυχώς που έχουμε «αριστερή» κυβέρνηση, που νοιάζεται για τον λαό!

  Νατάσα Δαρκαδάκη SV1KP
  Αδειούχος ραδιοερασιτέχνις από το 1977

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 13:30 | Παρασκευή Διαμαντοπούλου

  Αναφερομαι στην περιπτωση αρθ 10 παρ 1 εδαφ. δ
  και σε ολη την παραγραφο 2 του υπο συζήτηση αρθρου.
  αιτιολογία
  Η προστασία του κοινού από ακτινοβολίες πρέπει να γινει σε καθε τι που εκπέμπει διπλα στο σώμα μας και αυτος ο παραγοντας εγγυτητας και εντασης πεδιου δεν ειναι ξεκαθαρο στους υπολογισμους του νομοθετηματος πλην ενος αρθρου . Ομως με βαση την SAR θα πρεπει να εκτιμηθει και ο χρονικός συντελεστης επιβάρυνσης. Παρακαλώ να γίνει με επιστημονικό υπολογισμό στη βάση των επιτρεπόμενων ισχιών εκπομπής σε συναρτηση με τα δεδομένα χρόνου εκπομπής και αποστασης απο τις πηγες (κεραίες) . Περαιτέρω και με μειωση των επιτρεπομένων ισχυών ωστε να γινει εφικτη η συνεχεια της ενασχόλησης με το χόμπυ των ραδιοερασιτεχνων χωρις απαγορευσεις στην εγκατασταση κεραιων στις οικοδομές και χωρίς τελη . Με αυτό, υποστηρίζω και αιτούμαι να γίνει αποδεκτό (εφ’ όσον η νομοπαρασκευαστική επιτροπή λάβει επιστημονική γνώμη για την μεση ισυ εκπομπης σε διαμορφώσεις SSB και CW που συνηθιζουν να εκπέμπουν οι Ραδιοερασιτεχνες και που ειναι χρονικά πολύ μικρές, (αυτο οι νομοπαρασκευαστες δεν μπορουν να το κατανοήσουν και γι αυτο καλό θα είναι να τους εξηγηξθεί . Επίσηξς να λαβεται υπ όψιν ότι ακόμα και ο πιό δραστήριος Ραδιοερασιτέχνης κάνει ετησίως μερικές ώρες εκπομπής με ενεργή ακτινοβολούμενη ισχή σχετικά μικρότερη απο αυτήν του κινητού τουμ ως προς το αποτέλεσμα της ενεργούς ακτινοβολίας ΛΟΓΩ της απόστασης απο την πηγή και ως προς την ακτινοβολούμενη ενέργεια της υψηλότερης συχνότητας της κινητης τηλεφωνίας. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ. Αντίθετα η ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση των οικιακού περιβάλλοντος απο ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ μεγαλύτερη εντός των οικιών απο τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς wifi routers και από άλλες πηγές με WIFI κ.ά, που σε ποσοστό 98% των νοικοκυριών, υπάρχουν εντός των περισσότερων οικιών. Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες που βρισκονται ετος οικιας ή διαμερισματος στα δωματα, δεν εκπέμπουν διαρκώς, αλλά χρονικά μόνον ελάχιστα. Δεν είναι δίπλα στο αυτί του ανθρώπου αλλά σε ασφαλή απόσταση. Μια έρευνα πανεπιστημίου εύκολα θα μπορούσε να αποδείξει τον ισχυρισμό μου αυτόν. Η σωρευτική επιβάρυνση απο τις συνηθισμένες πηγές (κινητα και wifi) είναι πολύ μεγαλύτερη σωρευτικά ως επιβαρυντικός παράγοντας ακτινοβολίας (μη ιονίζουσας), ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης απο τις αντίστοιχη που προκαλείται από τις Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, οι οποίες και λόγω του χρόνου εκπομπής και και λόγω της απόστασης επιβαρύνουν αμελητέα τον πληθυσμό. Με βάση αυτό το επιστημονικά δυνάμενο να αποδειχθεί γεγωνός, το οποίο σας καλούμε να διαπιστώσετε με κάθε νόμιμο και επιστημονικό τρόπο ζητούμε να χαρακτηρισθουν οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών ως χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης εφόσον ληφθή υπ όψιν ο παράγοντας της χρονικής επιβάρυνσης, σε συνάρτηση με την απόσταση από την πηγή . Κατα συνέπεια, θα πρέπει να εξομοιωθούν οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών, με τις Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης και ως εκ τούτου να επιτραπούν ελεύθερα και εκ του νόμου και στα δώματα των οικοδομών που ειναι οικοδομημένες σύμφωνα με τον νόμο 3741/1929. Περαιταίρω ζητείται η διαμορφωση της εν γενει νομοθεσίας με σκοπό τον χαρκτηρισμό των κεραιών αυτών ως χαμηλής ηλεκτρομαγνικής οχλησης και να εξαιρεθουν απο το αρθρο 16 παρ 4 εδαφιο α.
  συνοψίζοντας
  Οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνων να οριστουν ως μικρής ηλεκτρομαγνητικης όχλησης και να ειναι πλήρως ελεύθερες στα δώματα των οικοδομών μη εμποδίζοντας την συγχρηση κοινοχρήστων από τους λοιπούς ένοικους .
  Να εισελθουν στην παραγραφο 2 του αρθρου περι ελάχιστης Η/Μ οχλησης με τις ιδιες λοιπές εξαιρέσεις που αρμοζουν στο αρθρο 1 περι δ,
  και να μην επιβαλλονται τελη.
  Να γινει σεβαστη η προηγουμενη νομοθεσια για τους Ραδιοερασιτεχνες .
  Οι ραδιοερασιτεχνες σε βαθος χρόνου εχουν αποδείξει οτι μετειχαν ως αρωγοί σε φυσικές καταστροφές μαζι με την πολιτική προστασία διεθνώς, σε φυλαξη δασων, σε εκπαιδευσεις παιδιων και λοιπού πληθυσμού, επικοινωνιες σχολείων με δορυφόρους , σε συνδεσης προσκόπων με πρόσκοπους σε ολο τον κόσμο και άλλες κοινωνικά οφέλιμες συνεργασίες.
  Σας ευχαριστω

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 12:43 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΑΠΑΚΟΣ

  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)

  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.

  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής : «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή απαιτείται.».

  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“, όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.

  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!

  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας, ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία συνεπάγεται:

  • Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των συνιδιοκτητών.
  • Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000 αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
  • Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας.
  • Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet, κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.

  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.

  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.

  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.

  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο, σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!

  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.

  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ, βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Ανδρεας Χασαπάκος
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης
  SV1AHX

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 11:26 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο άρθρο 10 παράγραφο 3 προβλέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε πυλώνες φωτισμού και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας !!!!!

  Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο – Ν Τ Ρ Ο Π Η

  – Με ποιο δικαίωμα θα επιτραπεί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να χρησιμοποιήσουν ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ όπως κολώνες φωτισμού ή πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

  – Το πρόβλημα είναι να εξυπηρετήσουμε τις εταιρείες για να εξασφαλίσουν ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ που τώρα πληρώνουν για την ενοικίαση χώρων εγκατάστασης και κατασκευής ιστών και ικριωμάτων; Θέλετε να τις «μπριμοδοτήσουμε» για να κάνουν επενδύσεις;

  – Υπάρχουν μελέτες για τις βιολογικές επιπτώσεις από τις νέες κεραίες τύπου MIMO και για τις νέες συχνότητες (από 2,4 GHz μέχρι τα 60 GHz) που θα εξυπηρετήσουν την νέα τεχνολογία 5G; Που είναι η εφαρμογή της ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ η οποία: α) έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 15 της διακήρυξης του Ρίο (1992). β) Εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο με το άρθρο 130 παρ. 2 της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992) και επαναλήφθηκε με το άρθρο 174 της συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) αλλά και γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας, θα πρέπει να ισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης απόφασης και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση της υγείας των πολιτών (ως υπέρτερο αγαθό) σε πιθανό κίνδυνο;

  Προτείνω την ολοκληρωτική αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου…

  ευχαριστώ – με εκτίμηση

 • Συνυπογράφουμε τις τοποθετήσεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών επί του νομοσχεδίου και του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών.
  Το νομοσχέδιο εξαφανίζει τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες.
  Θα είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Β.Κορέα χωρίς Ραδιοερασιτέχνες.
  ΚΟΡΔΑΤΟΣ Αναστάσιος
  SV2BBC
  Γραμματέας TARG

 • ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ δια της διαβουλεύσεως ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

  Αγαπητοί κύριοι, αρχικά δηλώνω ότι συμφωνώ και υποστηρίζω τα σχόλια της ΕΕΡ (σημ. 7) καθώς και των άλλων αμιγώς ραδιοερασιτεχνικών σωματείων.

  Παρακάτω θα αποδείξω τον τίτλο του σχολίου μου, τίτλος με αφετηρία το προτεινόμενο νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η δίωξη του ραδιοερασιτεχνισμού στην χώρα μας. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει σε ολόκληρο τον πολιτισμένο δημοκρατικό κόσμο, αντίθετα οι άλλες χώρες προκειμένου να εξυπηρετείται η κοινωνία από την εθελοντική προσφορά των ραδιοερασιτεχνών στην πολιτική προστασία, αγκαλιάζουν, οργανώνουν και βοηθούν τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία. Ο ραδιοερασιτεχνισμός σήμερα είναι απαγορευμένος μόνο στη Β. Κορέα…
  Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός που οι συντάκτες του νόμου απέφυγαν τελείως αντιδημοκρατικά να έρθουν σε επαφή με τα συνδικαλιστικά σωματεία (ήτοι σωματεία ραδιοερασιτεχνών). Τα αγνόησαν παντελώς όπως αγνόησαν και άλλα πράγματα. Θα πει κάποιος: εδώ φαίνεται να μην συμβουλεύθηκαν και την Υπηρεσία Φάσματος του Υπουργείου σας…
  Άξιον απορίας: Η πρόταση δεν φέρει τα στοιχεία του επικεφαλής και των μελών της συντακτικής ομάδας (σημ. 1). Γιατί άραγε;
  Η τοποθέτηση μου που ακολουθεί αφορά τον υπό διαβούλευση νόμο μόνο ως προς τον ραδιοερασιτεχνισμό.

  Α) Αλλά ας αρχίσουμε από της νομικές αντιθέσεις και παραλείψεις των προτάσεων:

  1. Οι συντάκτες φαίνεται να αγνοούν το Π.Δ. 98/2017 (σημ.2) που προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ με την οποία ρητά ο εξοπλισμός των ραδιοερασιτεχνών (κεραίες κλπ.) εξαιρείτε από την παρούσα νομοθεσία! Αυτό περιγράφεται ρητά και καθαρά στο παράρτημα του Π.Δ.:
  “ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I
  (ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ)
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ
  1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά.
  Τα παρακάτω στοιχεία δεν θεωρείται ότι καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά:
  α) έτοιμα συστήματα (kits) ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση και χρήση από ραδιοερασιτέχνες.
  β) ραδιοεξοπλισμός ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
  γ) εξοπλισμός που κατασκευάζεται από μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο πλαίσιο ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας.”
  Προσοχή, οι αντιθέσεις με την Ευρωπαική νομοθεσία μπορούν να επιφέρουν από νέα αλλαγή του νόμου έως ρεζίλεμα στο εξωτερικό. Γεγονός που θα εκθέσει την χώρα, την κυβέρνηση και τους πολίτες.

  2. Οι συντάκτες ενώ με το άρθρο 21 (σημ. 3) καταργούν το άρθρο 1 του Ν. 2801 (το οποίο στο μεγάλο του μέρος αντιγράφουν στην πρόταση τους), παραλείπουν από την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου στην περίπτωση Α/β το τμήμα που ρητά εξαιρεί τους ραδιοερασιτέχνες.

  Σημαντικό και αρνητικό: Τα καίρια άρθρα της πρότασης δεν συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση που να εξηγεί πως σχηματίσθηκαν οι προτάσεις, ποιο το σκεπτικό τους, σε τι αποσκοπούν, σε ποια νομικά στοιχεία βασίζονται κλπ. Μήπως τελικά πρόκειται για copy paste από άλλους νόμους με προσθήκη προσωπικών απόψεων;

  Μέχρι τώρα λοιπόν επισήμανα μία εναντίωση – αντίθεση σε νόμο και σε οδηγία της ΕΕ και μία πονηρή(;) παράλειψη… Αλλά ακολουθούν και άλλα φαιδρά.

  Β) Εκτός από τις νομικές αντιθέσεις και παραλείψεις, οι συντάκτες κάνουν και άλλα μεγάλα λάθη όπως αυτά της αδικίας, της λογικής και της εμπάθειας.
  Με το άρθρο 10 (σημ. 4) επιχειρούν να υποχρεώσουν τον ραδιοερασιτέχνη (ενώ ΟΧΙ τις άλλες κατηγορίες ιδιοκτητών κεραιών) για κάθε κεραία να έχει τη σύμφωνη γνώμη του 100% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας του! Και μάλιστα και αναδρομικά! Για κεραίες που έχουν τοποθετηθεί ΝΌΜΙΜΑ μέχρι σήμερα.
  Χωρίς καν να αναρωτηθούν τι θα γίνει αν στο παρελθόν υπάρχει δικαστική απόφαση που δικαιώνει ραδιοερασιτέχνη και τώρα ο νόμος ορίζει… αναδρομική ισχύ;
  Σε ποιο ευνομούμενο κράτος ψηφίζονται νόμοι με αναδρομική ισχύ; Ούτε στις δικτατορίες δεν συμβαίνουν παρόμοια…
  Πως θα βρίσκει ο ραδιοερασιτέχνης και τον τελευταίο ιδιοκτήτη ενός ακατοίκητου διαμερίσματος ή διαμερίσματος που οι κληρονόμοι βρίσκονται στα δικαστήρια; Αυτό παρέλειψαν να μας το περιγράψουν.
  Τι θα συμβαίνει εάν κάποιοι ιδιοκτήτες βρίσκονται μόνιμα στο εξωτερικό και ενοικιάζουν τα διαμερίσματα τους μέσω πχ airbnb; Ούτε αυτό φαίνεται να τους απασχόλησε…
  Ταυτόχρονα είναι γνωστό στους συντάκτες, ότι στα ημεδαπά χρονικά ποτέ δεν έχει επιτευχθεί 100% συμφωνία ιδιοκτητών πολυκατοικιών και ούτε θα υπάρξει!
  Σύμφωνα λοιπόν με τις προτάσεις τους και επειδή ο κάθε ραδιοερασιτέχνης αλλάζει περίπου 4-5 φορές το χρόνο τις κεραίες του και υπολογίζοντας ότι αυτές είναι δύο. Οι περίπου 10000 ραδιοερασιτέχνες της χώρας, ετησίως θα σας ζητούν τη χορήγηση 100.000 πιστοποιητικών. Αν οι συντάκτες με αυτό τον τρόπο θέλουν να αυξήσουν τα έσοδα του Υπουργείου τους συνιστώ να απευθυνθούν στον κ. Σώρρα για κάποια χορηγία.
  Ειδικά η διάταξη αυτή με τις πολυκατοικίες που αφορά επιλεκτικά ΜΟΝΟ την κοινότητα των ραδιοερασιτεχνών, χρειάζεται να ελεγχθεί νομικά εάν πρόκειται για ρατσιστική επίθεση σε πληθυσμιακή μερίδα πολιτών.

  Από τις δύο περιπτώσεις Α & Β που παρουσίασα και κυρίως από τη δεύτερη, προκύπτει ότι βρίσκεται στα σκαριά, μία πρωτόγνωρη και εμπαθής δίωξη κατά των ραδιοερασιτεχνών χωρίς κανένα λόγο. Ενορχηστρώνεται δε από ανθρώπους που όπως προκύπτει αγνοούν:

  – Την Διεθνή πρακτική γύρω από το θέμα ραδιοερασιτεχνισμός.
  – Την ουσία του ραδιοερασιτεχνισμού και έννοιες όπως η εθελοντική προσφορά των ραδιοερασιτεχνών στο κοινωνικό σύνολο.
  – Της σχετικές νομοθεσίες.
  – Το ότι οι κεραίες ραδιοερασιτεχνών στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους είναι απλές συρμάτινες κατασκευές (πχ από ηλεκτρικό καλώδιο διαμέτρου 1-2 χιλιοστών) και δεν προκαλούν ούτε καν οπτική όχληση.
  – Την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών – I.T.U. (σημ. 5) στην οποία είναι μέλος η χώρα μας και εκπροσωπείτε δια του Υπουργείου σας! Καθώς και τις συμβάσεις και υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή τη σχέση. Φυσικά τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία μπορούν να προσφύγουν δια της I.A.R.U. στην I.T.U. κατά των αδικιών που μας προ ετοιμάζονται.
  – Τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε.

  Τα ραδιοερασιτεχνικά σωματεία αλλά και οι μεμονωμένοι Έλληνες πολίτες ραδιοερασιτέχνες ή μη που θίγονται από τον νόμο, καλούνται να προετοιμάζονται για μαζικές προσφυγές στα αρμόδια ημεδαπά όργανα ή στην Ε.Ε., κατά των κατάφορων αδικιών που μαγειρεύονται με την παρούσα διαβούλευση.

  Υπάρχουν και άλλες αδικίες εις βάρος μας που δεν είναι της παρούσας στιγμής (πλήρης απόδοση του φάσματος των 160Μ, απόδοση των 60Μ κ.α.), μην το ξεχνάμε. Οι αδικίες εις βάρος των ραδιοερασιτεχνών έρχονται από παλιά.

  Σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ πρωτοστατεί στα θέματα τεχνολογίας και έχει στο ενεργητικό του έργα όπως η ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, έρχονται κάποιοι και με τις εισηγήσεις τους προσπαθούν να μας πάνε πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον στο θέμα του ραδιοερασιτεχνισμού. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει προσωπικά και τον κ. Υπουργό, διότι χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος δεν πρέπει να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις στους 10.000 περίπου ραδιοερασιτέχνες και τις οικογένειες τους.

  Προκειμένου να λήξη η απόπειρα ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
  Προτείνω οι ραδιοερασιτέχνες να εξαιρεθούν ρητά από την υπό διαβούλευση νομοθεσία. Όπως ισχύει και με τον Ν. 2801.

  Με εκτίμηση
  Π. Νταντής
  SV1GRN
  Ειδικευμένος εθελοντής ραδιοερασιτέχνης
  ενταγμένος στην Περιφέρεια Αν. Αττικής
  Ιστοσελίδα: http://sv1grn.blogspot.com/

  Σημειώσεις
  1.
  Στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία εδώ και 3000 περίπου χρόνια πριν, σήμερα οι σύμβουλοι νομοθετικών προτάσεων δεν είναι φανεροί! Είναι δημοκρατικό μας δικαίωμα να ανακοινωθούν τα ονόματα, οι τίτλοι σπουδών κλπ. των συμβούλων.
  Μπορεί αυτές οι παραλήψεις να έχουν τη ρίζα τους στο παρελθόν, αλλά είναι καιρός η παρούσα κυβέρνηση να το διευθετήσει.

  2.
  Π.Δ. 98/2017 (ΦΕΚ Α’ 139/2017):
  https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/proedrika_diatagmata/FEK_2017_139A.pdf

  3.
  Διαβούλευση: Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις:
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992, το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), τα άρθρα 22 και 31 του ν. 4053/2012 (Α΄44), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

  4.
  Διαβούλευση: Άρθρο 10 – απόσπασμα:
  β. …(συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου…

  5.
  Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).
  https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

  6.
  I.A.R.U. – International Amateur Radio Union
  http://www.iaru.org/about.html
  Διεθνής οργάνωση – συμμετέχει στην ITU (σημ. 5) στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας.

  7.
  Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών ΕΕΡ
  http://www.raag.org/intro.asp
  Είναι μέλος της IARU ( σημ. 6)

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 09:59 | sv1rd@ham.gr

  Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα στην σχέση του νόμου περί αδειοδότησης κεραιών για την Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία.

  Τι είναι η Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία, τι ο ραδιοερασιτέχνης και τι ο ραδιοερασιτεχνικός σταθμός.
  Εφόσον γίνει αυτό, θα ξεκαθαριστεί ότι :

  – οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι απαραίτητα μόνιμες και σταθερές εγκαταστάσεις για τις οποίες θα χρειάζεται ειδική μελέτη, καθόσον υπόκεινται μονίμως σε μετατροπές και αλλαγές για λόγους πειραματισμού, αφού ο πειραματισμός είναι εγγενής στην ραδιοερασιτεχνική φύση και δραστηριότητα.

  – Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι σαν τις κεραίες της ραδιοφωνίας ή της κινητής τηλεφωνίας που ακτινοβολούν συγκεκριμένη ισχύ και για 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, αλλά εκπέμπουν σε ποσοστό ΠΟΛΥ μικρότερο του 10% του χρόνου και συνήθως με ισχύ χαμηλότερη από την υψηλότερη που έχει καθορίσει η πολιτεία, άρα οι επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπουν είναι αμελητέες για να υπάρχει ανάγκη σχετικής μελέτης.

  Τέλος αν παρ΄ ελπίδα περάσει μια τέτοια διάταξη, όπως το άρθρο 10 χωρίς να εξαιρεί τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες σαν αυτές των πρεσβειών ή των ειδικών περιπτώσεων όπως γινόταν και στο παρελθόν, θα δημιουργήσει ταξικό διαχωρισμό στην Υπηρεσία μας, στους τυχερούς που έχουν μονοκατοικία και τους άτυχους που ζουν σε πολυκατοικία και που πρακτικά δεν θα μπορούν να μετέχουν της Υπηρεσίας μας.

 • Αναφορικά με άρθρο 1 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου λείπει εντελώς ο ορισμός της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη και των άλλων σχετικών εννοιών με τις δράσεις των αδειούχων Ραδιοερασιτεχνών. Η έννοια της λέξης υπηρεσίας περιέχει την παροχή εκπαιδευμένου δυναμικού και μέσων για εναλλακτικές μορφές τηλεπικοινωνιών που αποδεδειγμένα έχουν βοηθήσει σε περιστάσεις εκτάκτων αναγκών καθε μορφής . Στην διάθεση του Συλλόγων Ραδιοερασιτεχνών βίσκονται ιστορικά δεδομένα υποκατάστασης τηλεπικοινωνιών οταν διακόπηκαν οι επικοινωνίες της Θράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα . π.χ. Δασική πυρκαϊά το έτος 1989 στην Θάσο. Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη σημαίνει εθελοντική παροχή. Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρέπει να διαφυλαχθεί η ευχέρια απλών πολιτών να βοηθήσουν το κράτος. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Περιφερειακή (Π.Α.Μ.Θ) διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προς βεβαίωση των Υπηρεσιών μας. Απο μέλη μας έχουν προσφερθεί υπηρεσίες σε πολλούς περιπτώσεις σεισμών, πυρκαϊών, πλημμυρών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκπαιδεύσεις πληθυσμών ελληνικών και ξένων. Ασκησεις με την Πολιτική Προστασία και τα Σώματα Ασφαλείας.

  Κατα συνέπεια
  στο άρθρο 1 να προστεθεί η ερμηνεία της έννοιας “Υπηρεσία Ραδιοερασιτεχνη” .

  2.
  Ο πληθυσμός δεν προστατεύεται απο υπέρβαση των ορίων ακτινοβολίας ακόμα και εάν εφαρμοσθεί το νομοσχέδιο όπως προτείνεται είτε αν παραμείνει ως έχει. Η προστασία αυτή έγκειται στον διαρκή έλεγχο των ραδιοεκπομπών τον οποίον δεχόμαστε ανεπιφύλακτα.
  Η επάρκεια του Ραδιοερασιτέχνη στην ευθύνη εγκαταστάσης κεραιών κρίνεται με βάση τις εξετάσεις αδειοδότησης του οι οποίες γίνονται απο δημόσιες υπηρεσίες. Οι Ραδιοερασιτέχνες ειναι ικανοί να εγκαθιστούν ασφαλείς διατάξεις κεραιών. Χρίζει νομοθετικής προστασίας η ανάπτυξη εγκαταστάσεων κεραιών στα δώματα των οικοδομών λόγω του χαρακτήρα προσφοράς των Ραδιοερασιτεχνων προς το κοινωνικό σύνολο. Κατά συνέπεια η άδεια σύγχρησης κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να ισχύει και για τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών οπως με τις κεραίως ληψεως ραδιοτηλεοπτικών προγραμματων, επειδή είναι πολύ μικρής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης , υπολογίζοντας με βάση την σωρευτική τους επιβάρυνση . Η έννοια είναι επιστημονική όπως και η η ασχολία με την Ραδιοερασιτεχνική δράση. Κανενας ραδιοερασιτέχνης δεν εκπέμπει διαρκώς, οπως κεραιες ραδιοτηλεοπικών προγραμμάτων ή τηλεφωνίας . Για να γινει αυτο κατανοητο ξιζει να αναφέρουμε μια συγκριτική εννοια ήτοι: Οπως και κανένας πολίτης δεν μιλάει συνέχεια στο κιν. τηλέφωνο του – ομοίως οι ραδιοερασιτέχνες εκπέμπουν εξαιρετικά λιγότερο χρόνο, ακόμα και απο τον χρόνο που ομιλεί ο μέσος πολίτης στο κιν. τηλέφωνό του.
  Η προστασία του κοινού από ακτινοβολίες μπορεί να υπολογιστεί επιστημονικά με βάση τις ισχείς εκπεμπόμενης ενέργειας και τα δεδομένα χρόνου εκπομπής. Με αυτό υποστηρίζουμε και ζητούμε να γίνει αποδεκτό (εφ’ όσον η νομοπαρασκευαστική επιτροπή λαβει επιστημονική γνώμη στην οποία να παρακαλούμε να ληφθεί και η συμμετοχή πραγματογνωμοσύνη και από μερους των ενδιαφερομε΄νων φορέων, ότι ακόμα και ο πιό δραστήριος Ραδιοερασιτέχνης κάνει ετησίως μερικές ώρες εκπομπής με ενεργή ακτινοβολούμενη ισχή σχετικά μικρότερη απο αυτήν του κινητού ως προς το αποτελεσμα στης ενεργους ακτινοβολίας λόγω της απόστασης απο την πηγή. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙ/ΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ. Αντίθετα η ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση των οικιακού περιβάλλοντος απο ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ μεγαλύτερη εντός των οικιών απο τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς wifi routers και από άλλες πηγές που σε ποσοστό 98% των νοικοκυριών που υπάρχουν εντός των περισσότερων οικιών. Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν εκπέμπουν διαρκώς αλλά ελάχιστα. Δεν ειναι δπλα στο αυτί του ανθρώπου αλλά σε ασφαλή απόσταση. Μια έρευνα πανεπιστημίου εύκολα θα μπορούσε να αποδείξει τον ισχυρισμό μας αυτόν . Η σωρευτική επιβάρυνση απο τις συνηθισμένες πηγές (κινητα και wifi) είναι πολύ μεγαλύτερη σωρευτικά ως επιβαρυντικός παράγοντας ακτινοβολίας (μη ιονίζουσας), ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης απο τις αντίστοιχη που προκαλείται από τις Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, οι οποίες και λόγω του χρόνου και λόγω της απόστασης επιβαρύνουν αμελετέα τον πληθυσμό. Με βάση αυτό το επιστημονικά δυνάμενο να αποδειχθεί γεγωνός, το οποίο σας καλούμε να διαπιστώσετε με κάθε νόμιμο και επιστημονικό τρόπο ζητούμε να χαρακτηρισθουν οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών ως χαμηλής ελεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης . Επίσης στην επιστημονική άποψη να ληφθή υπ όψιν ο παράγοντας της χρονικής επιβάρυνσης σε συνάρτηση με την απόσταση από την πηγή . Κατα συνέπεια θα πρέπει να εξομοιωθούν οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών με τις Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης και ως εκ τούτου να επιτραπούν και στα δώματα των οικοδομών που ειναι οικοδομημένες σύμφωνα με τον νόμο 3741/1929. Επιπλέον, επειδή δεν κατοικούνται στο άμεσο περιβάλον τους τα δώματα και λόγω ύψους των κεραιών, απέχουν απο τους ανθρώπους και παράλληλα υπάρχει, λόγω της τοιχοποιίας επιπλέον παθητική προστασία και απόρριψη των αποτελεσμάτων της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε καθε περίπτωση σε επιπλέον βαθμό .

  Συνεπώς ζητούμε την τροποίηση της περίπτωσης δ του με αριθ 10 άρθρου ως εξής ως προς το εδάφιο γ μόνον ήτοι :

  γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών ατελώς. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) σε περίπτωση ρητής αρνητικής πρόβλεψης στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της οικοδομής, για εγκατάσταση κεραιών, να απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017.

  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών, αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.

  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4

  Με βαση τα παραπάνω θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού τέλους.»

  Μετα τιμής το Δ.Σ. Του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Κύριοι,

  Σαφώς και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους μου, που τεκμηριωμένα καταθέτουν την άποψή τους για τις αστοχίες του Σχεδίου Νόμου, που ΕΥΤΥΧΩΣ μας δίνεται το βήμα να πούμε την άποψή μας.

  Για άλλη μια φορά, μετά από 8 χρόνια περίπου από την προηγούμενη διαβούλευση για το ίδιο θέμα του ραδιοερασιτεχνισμού, αποδεικνύεται ότι οι συντάκτες αντιμετωπίζουν τις ομάδες ανθρώπων σαν απλές λέξεις.
  Και εννοώ τους ραδιοερασιτέχνες που έμπρακτα δίνουν ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ το παρών σε κάθε κάλεσμα της Πολιτείας σε Έκτακτες Ανάγκες όπως ΡΗΤΑ αναφέρεται σε κάθε Νομοθεσία ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

  Εμείς σα γνώστες του αντικειμένου, οι περισσότεροι όχι λόγω Πτυχίων ή επαγγελματικής ενασχόλησης, αλλά από αγάπη για την ενασχόληση με τις τηλεπικοινωνίες, γνωρίζουμε τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες έτσι ώστε διακριτικά και με αξιοπρέπεια να ασκούμε την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ» που είναι ΔΙΕΘΝΩΣ θεσπισμένη και κατοχυρωμένη.

  Δυστυχώς όμως οι συντάκτες του υπό διαβούλευση Νόμου με ταχύτατες τακτικές τύπου delete, και copy-paste από Νομοσχέδια για Εμπορικά Ραδιοδίκτυα (κινητή τηλεφωνία κλπ), κόψαν και ράψαν ένα προσχέδιο ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ραδιοερασιτεχνισμό.

  Ήδη, η οικονομική κρίση μας έχει καταντήσει «φαντάσματα» στα Ερτζιανά, αν περάσει και αυτός ο Νόμος πλέον θα είμαστε σαν τη Βόρεια Κορέα. Εκεί βέβαια το Πολίτευμα είναι Ολοκληρωτικό, αλλά όπως φαίνεται στη Δημοκρατία έχει βρεθεί τρόπος για την ΠΑΥΣΗ κάποιων δραστηριοτήτων.

  Και αυτός ο τρόπος λέγεται «τέλος».

  Πόσο πλούσια είναι αυτή η Ελληνική γλώσσα που στην περίοδο της Οικονομικής κρίσης οι Κυβερνώντες ανακαλύπτουν εύηχες λέξεις, αλλά με αντίκτυπο στην τσέπη. Να σας θυμίσω μερικές: «τακτοποίηση», «συνάφεια», «περαίωση» και τόσες άλλες που ακούσαμε !

  Ποιος οικογενειάρχης ραδιοερασιτέχνης θα προτιμήσει να πληρώσει αυτό το ΧΑΡΑΤΣΙ για τις κεραίες του, από το να το επενδύσει στα φροντιστήρια των παιδιών του ή το καύσιμο για τη θέρμανσή του!

  Σας παρακαλώ όπως αφουγκραστείτε τις εκκλήσεις μας και των Εγκεκριμένων Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων που μας εκπροσωπούν και επαναφέρετε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ διάταξη που θα εξομαλύνει όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις μας και θα επαναφέρει την ηρεμία και την εναρμόνιση με όλα τα πολιτισμένα κράτη.

  “Άρθρο 1, Παρ.2,
  Α Για την κατασκευή της κεραίας σταθμού στην ξηρά ……Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
  Β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, Πρεσβειών, Διπλωματικών Αποστολών και ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΏΝ, οι οποίες περιβάλλονται ….”

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και ελπίζω στην θετική έκβαση από μέρους σας.

  Αναστασιάδης Δημήτριος
  SV2GWY

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 21:47 | Ραμαντζάς Δημήτριος

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  όπως και οι χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι πτυχιούχοι ραδιοερασιτέχνες του Υπουργείου σας (ερασιτέχνες ασυρματιστές) έμεινα κι εγώ κατάπληκτος από το σχέδιο νόμου που κατέθεσε Υπηρεσία της αρμοδιότητάς σας.

  Δεν θα μπω στον πειρασμό να αναφέρω τεχνικούς όρους και ορολογίες γιατί είμαι βέβαιος ότι μιλάω με “άσχετους” από τεχνικής απόψεως ανθρώπους, τόσο βέβαιος όπως ότι και οι σύμβουλοι που σας παρουσίασαν το εν λόγω νομοσχέδιο είναι το λιγότερο άσχετοι αν όχι και επικίνδυνοι και θα πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για το ποιους ανθρώπους έχετε στο πλάι σας αλλά και τους σκοπούς τους που είναι αμφιβόλου προελεύσεως και αξιοπιστίας.

  Με έχουν καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλοι συνάδελφοι αλλά θεωρώ καθήκον αλλά υποχρέωσή μου να πω κι εγώ τη γνώμη μου.

  Είμαι πτυχιούχος ραδιοερασιτέχνης από το 1988 (30 χρόνια) και το τεχνικό μου υπόβαθρο με βοήθησε στην επαγγελματική μου αποκατάσταση, ενώ εργάστηκα και μια περίοδο στην Ε.Ε.Τ.Τ στη δ/νση Φάσματος.

  Από την πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα με τις ασύρματες επικοινωνίες, έγινα μέλος των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης, σε Ομάδα Δασοπροστασίας και εντάχθηκα στην Πολιτική Προστασία, ώστε να βοηθήσω εθελοντικά και χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος τους συνανθρώπους μου χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μου, δικά μου μέσα ασυρμάτους και παρελκόμενα, αυτοκίνητο και καύσιμα και βέβαια σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο μακριά από την οικογένειά μου. Σε αυτά τα 30 χρόνια έλαβα μέρος σε εκπαιδεύσεις, σε κατασβέσεις δασικών πυρκαγιών, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν η Αττική είχε αποκλειστεί από χιόνια, σε άπειρες ώρες βαρδιών στις δασικές εκτάσεις του Υμηττού για την αποτροπή πυρκαγιών, σε πολύωρες βάρδιες στο ραδιοερασιτεχνικό σταθμό στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενώ βοήθησα αρκετές φορές στην εκπαίδευση πολλών άλλων εθελοντών μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις και χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες δεκαετιών.

  Αισθάνομαι τουλάχιστον προδομένος και απογοητευμένος από την Πολιτεία γιατί, ενώ ο νομοθέτης παλαιότερα με το Νόμο 2801, αναγνώρισε τις υπηρεσίες των ραδιοερασιτεχνών προς το κοινωνικό σύνολο και τους εξαίρεσε από “επιβλαβείς” για την Υπηρεσία Ερασιτέχνη διατάξεις, τώρα έχει τη διάθεση να τους τιμωρήσει και να τους εξισώσει με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή επαγγελματικά ραδιοδίκτυα που έχουν οικονομικά οφέλη και πιθανά να αποφέρει και κάποια έσοδα στα κρατικά ταμεία.

  Θεωρείται ότι επιλύθηκαν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα αρμοδιότητάς σας και το μόνο που απομένει είναι να “εξαλείψετε” μια κοινότητα αρκετών χιλιάδων ανθρώπων, που μόνο οφέλη αποφέρει στην πατρίδα μας ενώ παράλληλα θα φιμώσετε τη “Φωνή” που ενώνει αυτούς τους Έλληνες με τις φωνές εκατομμυρίων άλλων ραδιοερασιτεχνών σε όλο τον κόσμο και που προάγουν εκτός άλλων τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη ;;

  Σε ένδειξη καλής θελήσεως σας καλώ να αποσύρετε τις θλιβερές διατάξεις που θέλετε να περάσετε και να εναρμονιστείτε με τις διεθνείς διατάξεις περί ραδιοερασιτεχνών που ισχύουν στις προηγμένες και δημοκρατικές χώρες της υφηλίου καλώντας να σας βοηθήσουν για το σκοπό αυτό, τους πλέον ειδικούς, δηλαδή τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες που θα το κάνουν όπως πάντα, αφιλοκερδώς!!

  Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ) που από το 1959 είναι μέλος της IARU δηλ. της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ενώ επίσης εκπροσωπεί την ελληνική ραδιοερασιτεχνική κοινότητα και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως η ITU θα είναι αρωγός σε κάθε εποικοδομητική για όλους προσπάθεια.

  Με εκτίμηση
  Ραμαντζάς Δημήτριος – SV1AMY

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 18:54 | Πριόβολος Δημήτριος

  Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι συντάκτες του Νομοσχεδίου,

  Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα την ανάρτηση αυτού του Νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων οι οποίες θα τοποθετήσουν την ταφόπλακα στο ραδιοερασιτεχνισμό, εφόσον εφαρμοστούν. Συντάσσομαι στο πλευρό των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών και των Συλλόγων, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους. Μη θέλοντας να επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη γραφεί και να επιχειρηματολογήσω από την αρχή, τονίζω την τελική άποψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τους ραδιοερασιτέχνες είναι απαράδεκτες και πρέπει να αποσυρθούν. Δεν πρόκειται να προσφέρουν κανένα επιστημονικό, τεχνικό ή οικονομικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Επιπλέον θα στερήσουν τις Υπηρεσίες της χώρας μας από την οποιαδήποτε βοήθεια, την οποία μπορούν να προσφέρουν οι ραδιοερασιτέχνες όποτε τους ζητηθεί. Ακόμη χειρότερα, θα απομακρύνουν οριστικά ένα δημιουργικό και φιλέρευνο μέρος των πολιτών από μια απασχόληση, της οποίας τα οφέλη στην ατομική και κοινωνική σφαίρα γνωρίζετε (ή μπορείτε να πληροφορηθείτε, αν δεν τα γνωρίζετε ήδη). Παρακαλώ να λάβετε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη σας τη γνώμη των συναδέλφων και των Συλλόγων και να τροποποιήσετε το κείμενό σας προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Με εκτίμηση, Πριόβολος Δημήτριος
  Διακριτικό: SV1RZ

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 14:56 | Nikos

  19 Οκτωβρίου 2018, 22:54 | ΚΩΝ. ΟΥΡΑΝΗΣ
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Στό αρθρο 10 παράγραφος δ)β ουσιαστικά θέτει υπό απαγόρευση την εγκατάσταση κεραιών σε αστικές περιοχές και ειδικότερα στους ραδιοερασιτέχνες που διαμένουν σε πολυκατοικίες.

  Προτείνω να θεσπιστούν αυστηρότερες προδιαγραφές για τα κεραιοσυστήματα των ραδιοερασιτεχνων υπό τον έλεγχο της ΕΕΤΤ και να εξαιρεθούν από κάθε περιορισμό ή εσωτερικό κανονισμό πολυκατοικίας.

  H ΑΝΟΗΣΙΑ,Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ(ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ)ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.Η ΚΟΙΝΩΣ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΤΗΤΑ.

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 13:18 | Νικόλαος Χρ. Παπαουλάκης – SV1IZY

  Αρχικά και πριν μπώ σε επιμέρους σχόλια – παρατηρήσεις επι του άρθρου 10, θα ήθελα να παραθέσω χαρακτηριστικά άρθρα ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
  Και αυτό διότι, είναι η βάση, το σημείο αναφοράς για οποιονδήποτε θέλει να νομοθετήσει σχετικά με αυτή την υπηρεσία. Έτσι, η παράθεση του σκεπτικού του νομοθέτη από τον ισχύοντα νόμο για την λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη δείχνει ξεκάθαρα, ότι ο εισηγητής του άρθρου 10 όχι μόνο δεν έχει διαβάσει τον νόμο περι ραδιοερασιτεχνών, αλλά δεν γνωρίζει καν τι είναι ραδιοερασιτεχνισμός. Αποτέλεσμα αυτής της άγνοιας είναι ότι προβαίνει αυθαίρετα σε κατάργηση προηγούμενων ισχυρών και καθοριστικών για την λειτουργία της υπηρεσίας άρθρων, καθώς υιοθετεί διαδικασίες και μηχανισμούς χωρίς καμία νομοτεχνική τεκμηρίωση.

  Η Υπουργική Απόφαση 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11), αναφέρει:

  Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ που διεξάγεται από ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΕΝΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΙΡΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ.

  9. «Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη»: είναι το ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «απόκτησης πτυχίου ραδιοερασιτέχνη»

  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) ΟΙ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.

  2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη, που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

  Άρθρο 18 Ένταξη των ραδιοερασιτεχνών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

  1. Όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να ενταχθούν στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά από έγκριση της αίτησής τους, είτε ως Ειδικευμένοι Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες είτε μέσω των ενταγμένων στα μητρώα συλλόγων ραδιοερασιτεχνών.

  Από τα παραπάνω άρθρα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι διαχρονικά ο νομοθέτης, όπως και σε όλα τα πολιτισμένα και δημοκρατικά κράτη, αναγνωρίζει την συνεισφορά του ραδιοερασιτεχνισμού στην εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία μέσω της πρακτικής έρευνας πάνω σε θέματα ηλεκτρομαγνητισμού.

  Επιπρόσθετα η υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη, εκτός από τα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά οφέλη, για το νομοθέτη έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Αναγνωρίζει την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη ως αρωγό της πολιτείας, αφού του δίνει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών. Μάλιστα ο νομοθέτης αποσαφηνίζει με ακρίβεια τις περιπτώσεις που επικαλείται την βοήθεια του ραδιοερασιτέχνη. Όπως η υπολειτουργία των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ).

  Αυτές οι αναφορές του νόμου δεν είναι ευχολόγιο ή σεναριολογία. Είναι η πραγματικότητα και η πρακτική, που έχει διαμορφωθεί διαχρονικά μέσα από παγκόσμια καταγεγραμμένα γεγονότα. Μια επίσκεψη στις ιστοσελίδες των ελληνικών συλλόγων και θα δείτε εκατοντάδες περιπτώσεις ανιδιοτελούς προσφοράς. Από κρίσιμες καταστάσεις έως την διοργάνωση διεθνούς φήμης γεγονότων, όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος. Το πνεύμα εθελοντισμού, προσφοράς αλλά και ο άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός των ανθρώπων, που ασκούν την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη με ιδίους πόρους, χωρίς να επιβαρύνουν κρατικούς προϋπολογισμούς, σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, έχει δώσει στους ραδιοερασιτέχνες περίοπτη και σημαντική θέση ως χρήστες του σπάνιου πόρου που λέγεται ραδιοφάσμα.

  Δυστυχώς σε ένα άρθρο, το άρθρο 10, ο νέος νόμος όχι μόνο δεν διευκολύνει τον ραδιοερασιτέχνη, αλλά τον οδηγεί με βεβαιότητα στο να διακόψει κάθε λειτουργία.

  Επανερχόμενος στον ισχύοντα νόμο, έως τώρα η Πολιτεία αναγνωρίζοντας όλα τα παραπάνω στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και ως απόρροια ευγνωμοσύνης της, διατύπωνε αυτονόητες διευκολύνσεις και εξαιρέσεις στις πολύπλοκες και κοστοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης κεραιοσυστήματων. Έτσι είχε χορηγήσει από το 2000 στους ραδιοερασιτέχνες την απαλλαγή από κάθε είδους αδειοδότηση του κυριοτέρου εργαλείου για την επίτευξη της ραδιοεπικοινωνίας, που είναι τα κεραιοσυστήματα, με σαφή εξαίρεση από κάθε αδειοδότηση στον νόμο 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/3-3-2000) άρθρο 1 παράγραφος 2.

  Αυτή η εξαίρεση, που ισχύει και διεθνώς σε όλα τα πολιτισμένα και δημοκρατικά κράτη, δεν έγινε με έκπτωση εις βάρος στην ασφάλεια των πολιτών. Αντίθετα, βασίζεται πάνω σε πραγματικά και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, σημείο αναφοράς στον καθορισμό των ορίων ασφάλειας έκθεσης ραδιοεκπομπών είναι οι μελέτες και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP, επιτροπής που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). Το σημαντικό γεγονός για το είδος ακτινοβολίας των ραδιοεκπομπών προκύπτει από το ίδιο το όνομα της επιτροπής. Μη ιοντίζουσες (Non-Ionizing Radiation) είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν σχετικά μικρή ενέργεια και δεν προκαλούν ιοντισμό. Με απλά λόγια, καμία σχέση με ραδιενέργεια και αλλοιώσεις του DNA. Αυτό για να ξεκαθαρίζουμε μια και καλή τα πράγματα βασιζόμενοι στην επιστήμη και λογική και όχι στην ημιμάθεια και τα μικροσυμφέροντα, που μιλάνε για ραδιενέργειες και επικίνδυνες ακτίνες Χ.

  Επιστρέφοντας, στην μεθοδολογία της ICNIRP, η οποία έχει μεταφερθεί και στην εθνική νομολογία με τις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006) με θέμα «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», η κυριότερη και πιο σημαντική παράμετρος της μεθοδολογία της είναι η χρονική διάρκεια της έκθεσης σε πήγες ραδιοεκπομπών RF. Η άλλη σημαντική παράμετρος είναι το μήκος κύματος ή η συχνότητα της πηγής ακτινοβολίας.

  Είναι βασικό σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε ότι τα όρια αναφέρονται σε πολύωρη έκθεση σε πηγές ραδιοεκπομπής και μεταβάλλονται ανάλογα με την συχνότητα. Έτσι προκύπτουν οι σχετικοί πίνακες ορίων ανάλογα με την συχνότητα, δηλαδή μήκος κύματος, αλλά και την χρονική έκθεση. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ICNIRP προτείνεται ένα σύστημα δύο επιπέδων ως προς τα όρια επιτρεπτής έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Χαμηλότερα όρια για το γενικό πληθυσμό και πολλαπλάσια υψηλότερα για τους επαγγελματικά ασχολούμενους σε χώρους έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς οι δεύτεροι δεν εκτίθενται συνεχόμενα στο 24ωρο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την περίπτωση της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες σχετικά με ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς, ακόμα και στους πιο ενεργούς ραδιοερασιτέχνες, που θα ασχοληθούν 2 – 3 ώρες ημερησίως, η συνολική διάρκεια εκπομπής είναι κατά το μέγιστο 5 έως το πολύ 15 λεπτά την ημέρα. Τον υπόλοιπο χρόνο ο ραδιοερασιτέχνης δεν εκπέμπει αλλά ακροάται! Όποιος έχει στοιχειώδη σχέση με τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ραδιοερασιτεχνικός τρόπος επικοινωνίας (communication mode), που να απαιτεί συνεχή 24ωρη εκπομπή στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες ραδιοφωνίας και κινητής τηλεφωνίας, που είναι συνεχούς διάρκειας.

  Και μόνο αυτή η παράμετρος αποδεικνύει ότι τα τυχόν δυνητικά όρια για υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη θα ήταν τουλάχιστον εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές μεγαλύτερα από τα όρια για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες συνεχούς εκπομπής. Επίσης, οι κατά πλειοψηφία χρησιμοποιούμενες συχνότητες από τους ραδιοερασιτέχνες είναι με πολύ μεγαλύτερα όρια ασφαλείας από ότι τα όρια για άλλες υπηρεσίες, όπως της ραδιοφωνίας FM ή της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, σε συνδυασμό με την μέγιστη ισχύ εκπομπής που ορίζει ο νόμος, δηλαδή το όριο των 500 watt για την ζώνη των βραχέων κυμάτων, και δεδομένου ότι οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον έχουν μεγάλα μήκη κύματος, πρακτικά είναι ελάχιστη η επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό, και σε συνδυασμό με την πολύ μικρή διάρκεια εκπομπής αθροιστικά οι συνθήκες αυτές καθιστούν την εκπόνηση μελέτης ακτινοβολίας άσκοπη και ανώφελη (κοινώς εργασιοθεραπεία), δεδομένου ότι στην πράξη δεν μπορεί να προκύψει δυνατό και τεχνικά εφικτό σενάριο πραγματοποίησης εκπομπής από κεραιοσύστηματα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, που να δημιουργήσει συνθήκες υπέρβασης των ορίων ασφαλείας.

  Αυτό που αναφέρω γίνεται ακόμα πιο ισχυρό και κατανοητό με το γεγονός οτι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς καθώς και άλλα κράτη έχουν υιοθετήσει 3πλάσια μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή 1500 Watt σε σχέση με την ισχύ των 500 Watt στην Ελλάδα. Τόσο στις ΗΠΑ, Καναδά όσο σε άλλα κράτη δεν υπάρχει υποχρέωση εκπόνησης μελέτης ραδιοεκπομπών καθώς και οποιαδήποτε άλλης μελέτης για την αδειοδότηση του κεραιοσυστήματος. Δεν μπορώ να φανταστώ οτι χώρες όπως οι ΗΠΑ δεν είναι ευαισθητοποιημένες για την ασφάλεια των πολιτών τους, από την στιγμή που υιοθετούν πολύ πιο αυστηρά πρότυπα σε άλλους τομείς που έχουν σχέση με την υγεία, όπως τρόφιμα κλπ.

  Συνοψίζοντας και με απλά λόγια, πρακτικά σε ένα αστικό περιβάλλον η ηλεκτρομαγνητική «επιβάρυνση» από τους ραδιοερασιτέχνες είναι απειροελάχιστη. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι επιτόπιες μετρήσεις της ΕΕΑΕ, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της, αλλά και οι συνεχείς μετρήσεις σε 24ωρη βάση του πυκνότατου δικτύου μέτρησης από το παρατηρητήριο ακτινοβολιών.

  Ποτέ στα χρονικά πεπραγμένων της ΕΕΑΕ δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες υπερβάσεις ορίων από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.

  Μετά την επιστημονική τεκμηρίωση της μη χρησιμότητας της μελέτης ακτινοβολιών αξίζει να αναφερθώ και σε πρακτικά θέματα υλοποίησης των πρωτόγνωρων διαδικασιών του άρθρου 10. Έστω ότι και τυπικά οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να κάνουν μελέτη ραδιοεκπομπών. Εκτός από το υψηλό κόστος μιας μελέτης, που θα πρέπει να διεξαχθεί για τουλάχιστον δύο θέσεις του σταθμού, που είναι και ο επιτρεπτός αριθμός σταθερών θέσεων που προβλέπει ο νόμος για να λειτουργήσει ένας ραδιοερασιτέχνης, θα υπάρχει και το ετήσιο κόστος του τέλους της ΕΕΑΕ θα ανέρχεται ετησίως σε 440 €. Εκτός των υπέρογκων αυτών εξόδων, για μια καθαρά μη εμπορική δραστηριότητα, υπάρχει και πρακτικό θέμα με την εκπόνηση της μελέτης. Αν κοιτάξουμε στα υποδείγματα τεχνικών μελετών ραδιοεκπομπών της ΕΕΑΕ, απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της μελέτης είναι:

  • Μέγιστο κέρδος κύριου λοβού Gm (dBi)
  • Μέγιστο κέρδος μεγαλύτερου δευτερεύοντος λοβού Gs(dBi)
  • Γωνία ημίσεως ισχύος φ -3dB – Hplane
  • Γωνία ημίσεως ισχύος φ -3dB – Eplane
  • Γωνία Θs (Κατακόρυφο διάγραμμα)
  • Μέγιστο κέρδος μεγαλύτερου πλαγίου λοβού Gr (dBi)

  Όπως είναι αυτονόητο, για ιδιοκατασκευές κεραιοσυστημάτων στα πλαίσια άσκησης της αυτοδιδασκαλίας και της τεχνολογικής έρευνας, που αναφέρει ο νόμος για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, καθίσταται αδύνατο ακόμα και από τον πιο έμπειρο, καταρτισμένο μηχανικό σχεδίασης κεραιών που θα κάνει χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών προγραμμάτων, να καθορίσει τα παραπάνω στοιχεία χωρίς χρήση ανηχοϊκών θαλάμων (κάτι πρακτικά απαγορευτικό πχ για κεραίες HF λόγω φυσικού μεγέθους). Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι τα δεδομένα αυτά, δεν μπορούν να αποτελέσουν έγκυρα στοιχεία για την μελέτη της ΕΕΑΕ, αφού θα είναι θεωρητικά και σε καμία περίπτωση δεν θα αναφέρονται σε βαθμονομημένη κεραία και αποδεκτές μετρητικές διατάξεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην μελέτη.

  Επιπρόσθετα όμως, ακόμα και με χρήση κεραιών κατασκευασμένων από μεγάλες και διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες, που φτιάχνουν κεραιοσυστήματα για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, θα διαπιστώσουμε, ότι δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές τους τα παραπάνω στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την σύνταξη της μελέτης ραδιοεκπομπών. Και αυτό, διότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης μελέτης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη.

  Πρακτικά τα παραπάνω οδηγούν στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής μελέτη ραδιοεκπομπών για ραδιοερασιτεχνικές κεραίες. Επιπλέον και δεδομένου ότι η κύρια ενασχόληση του ραδιοερασιτεχνισμού είναι η εργασία πάνω στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία, κάθε ραδιοερασιτέχνης κατασκευάζει πλήθος κεραιών που τις βελτιώνει συνεχώς. Εκτός του ότι δεν μπορεί να συνταχθεί πρακτικά μελέτη ραδιοεκπομπών, θα πρέπει κάθε φορά που κάνει κάποια αλλαγή να δηλώνει τις αλλαγές με νέα μελέτη. Στην πραγματικότητα ο εισηγητής του άρθρου 10, χωρίς προφανώς να έχει καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που νομοθετεί, βάζει την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη σε μια απίστευτα ανώφελη γραφειοκρατική διαδικασία με υψηλό οικονομικό κόστος.

  Αυτά τα σχόλια περι των δήθεν τεχνοκρατικών κριτηρίων, που τίθενται στο άρθρο 10.

  Ακολούθως, ο εισηγητής του νομοσχεδίου, αφού έχει εξαντλήσει τα “επιστημονικά κριτήρια”, καταλήγει σε έναν αυθαίρετο, μη δημοκρατικό όρο και ισχυρότερο των επιστημονικών κριτηρίων που πριν έχει προαπαιτήσει, αναφέροντας ότι ακόμα και να έχουν υποβληθεί οι παραπάνω μελέτες και να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΑ και ΕΕΑΕ, αν δεν υπάρχει σχετική ομόφωνη γραπτή συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών, δεν μπορεί να γίνει η αδειοδότηση του κεραιοσυστήματος. Ζώντας στην καθημερινή πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, το πρακτικό και τελικό αποτέλεσμα αυτού του καταχρηστικού όρου είναι να ξηλωθούν όλες οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες ανά την επικράτεια, δεδομένου ότι η πλειοψηφία αυτών κατάτασσονται σε αυτή την προϋπόθεση. Το περίεργο είναι ότι σε καμία άλλη κατηγορία κεραιών, που προφανέστερα “επιβαρύνουν” πολλαπλάσια από αυτές των ραδιοερασιτεχνών, είτε που εξαιρούνται από μελέτες, είτε που υποχρεώνονται σε υποβολή μελέτης ραδιοεκπομπών, δεν θέτει ο καινοφανής εισηγητής τον όρο γραπτής ομόφωνης συγκατάθεσης για την αδειοδότηση της. Ο όρος αυτός, δηλαδή της απαίτησης έγγραφης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, που εφαρμόζεται μόνο στα κεραιοσυστήματα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, αποτελεί κραυγαλέα διακριτική μεταχείριση εις βάρος της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Μεμονωμένα θέτει έναν μη νομικά ευσταθή όρο για τους ραδιοερασιτέχνες, λες και ασκούν κάτι επικίνδυνο, διαπιστωμένα επιβλαβές για το κοινωνικό σύνολο ή ακόμα αποτελεί αντικοινωνική δραστηριότητα.

  Για να ενημερωθεί ο εισηγητής, ότι ο ραδιοερασιτεχνισμός δεν κάτι είναι περιθωριακό ή επικίνδυνο, ώστε η λειτουργία του να τίθεται σε “δημοψήφισμα”, οι συχνότητες που παγκόσμια έχουν εκχωρηθεί στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη έχουν προκύψει από συσκέψεις της ITU-R όπως η WRC. Σε αυτές τις διεθνείς διαδικασίες, όπου συμμετέχουν τα κράτη, συμμετέχουν και οι ραδιοερασιτέχνες μέσα από την διεθνώς αναγνωρισμένη International Amateur Radio Union (IARU). Επίσης, με την απλή λογική, όταν επικαλείσαι σε κάτι την ομοφωνία, σημαίνει ότι θέλεις να αποφασίσει η μειοψηφία, αφού αυτή θα καθορίζει πάντα το τελικό αποτέλεσμα.

  Στην ουσία ο εισηγητής, ξεφεύγοντας από το σκεπτικό του νόμου περί ραδιοερασιτεχνών, εθελοντισμού, ακυρώνει κάθε έννοια δημοκρατίας, δεδομένου ότι στερεί την δυνατότητα άσκησης νομίμου δραστηριότητας και πολύ περισσότερο στερεί την δυνατότητας της αυτόνομης και ελεύθερης επικοινωνίας που είναι η πανδαισία του ραδιοερασιτεχνισμού.

  Πριν συνεχίσω παρακάτω, θα ήθελα να εξηγήσω το γιατί έχω βάλει τα “” στο επιβαρύνουν. Μελετώντας εδώ και δεκαετίες τις μελέτες από την ICNRIP αλλά και τα αναλυτικότατα δεδομένα των ανεξάρτητων αρχών ΕΕΑΕ και ΕΕΤΤ μέσα από τα πεπραγμένα τους και που πλέον είναι διαθέσιμα και στις ιστοσελίδες του, όπως keraies.eett.gr, μπορεί κάποιος να δει την πραγματικότητα. Ότι η δήθεν ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από τις κατασκευές κεραιών νομίμων υπηρεσιών είναι πολύ μικρή και εκατοντάδες φορές κάτω από τα θεσπισμένα όρια. Μόνο στα άναρχα πάρκα κεραίων ραδιοφωνίας FM, έχουν μετρηθεί διαχρονικά κατά τόπους υπερβάσεις, που η πολιτεία τις αντιμετωπίζει άμεσα.

  Κλείνοντας στο άρθρο 10, το αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού, που επιβάλει ομοφωνίες κλπ, θα είναι η αδυναμία λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια και κατ΄ επέκταση εξάλειψη της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτό διαχρονικά έχει παρατηρηθεί στην διεθνή ραδιοερασιτεχνική κοινότητα μόνο σε χώρες, όπου δεν υπάρχουν δημοκρατικά πολιτεύματα και που η ελεύθερη διατύπωση ιδεών και επιστημονικών απόψεων απαγορεύεται ή διώκεται πειθαρχικά. Από τα πρώτα πράγματα που μεριμνούν, κράτη που έχουν μη δημοκρατικά πολιτεύματα, είναι να περιορίσουν ή να εξαλείψουν την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη, που δίνει την δυνατότητα της αυτόνομης επικοινωνίας.

  Με λίγα λόγια η φίμωση του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα, που επιτυγχάνεται με το άρθρο αυτό, θα δημιουργήσει μια κάκιστη εικόνα διεθνώς για την χώρα μας, δεδομένου ότι η ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα είναι παγκόσμια. Το αποτέλεσμα είναι τα επόμενα χρόνια να δούμε την Ελλάδα στις most wanted DXCC χώρες, μετά την Βόρεια Κορέα!

  Κύριοι, η εισήγηση, διαμόρφωση άρθρων σε νόμους και πολύ περισσότερο κατάργηση άρθρων, που διέπουν για χρόνια σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη, πρέπει να γίνεται με διάλογο και επιστημονική τεκμηρίωση. Κύριοι, πριν εισηγηθείτε κάτι, με το οποίο δεν έχετε ασχοληθεί, δεν έχετε πλήρη εικόνα, ρωτήστε την άποψη υπεύθυνων φορέων. Ρωτήστε, ως οφείλετε, τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη υπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών, που έχουν πολυετή πείρα, επιστημονικές γνώσεις καθώς και την ιστορική μνήμη, που χαρακτηρίζει και εξασφαλίζει τη συνέχεια λειτουργίας του κράτους δικαίου. Είναι αδιανόητο, να θεωρείτε με το άρθρο 10 και καταργώντας εν ισχύ άρθρα, ότι ο νομοθέτης επί 18 χρόνια, έχοντας ήδη διαμορφώσει ένα από τα πιο αναλυτικά και αυστηρά αδειοδοτικά πλαίσια κεραιοσυστημάτων στον κόσμο, και εξαιρώντας τα κεραιοσυστήματα των ραδιοερασιτεχνών από διαδικασίες αδειοδότησης, έθετε σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

  Ο ραδιοερασιτέχνης, από την στιγμή που έχει αξιολογηθεί με εξετάσεις από την Πολιτεία η γνώση του πάνω στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία και η ικανότητα του για την ορθή και ασφαλή χρήση του ραδιοεξοπλισμού του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των ορίων. Εξάλλου, ex post η ΕΕΑΕ με τις επιτόπιες, τακτικές μετρήσεις καθώς πλέον και μέσω των συνεχών μετρήσεων από το πυκνό δίκτυο του παρατηρητηρίου RF ακτινοβολιών μπορεί να επιβεβαιώσει την ασφάλεια της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

  Τέλος και δεδομένου ότι η ΕΕΤΤ από το 2015 έχει θέσει σε λειτουργία την ιστοσελίδα keraies.eett.gr, όπου με διαφάνεια αποτυπώνονται όλες οι κατασκευές κεραιών, τα νομιμοποιητικά έγγραφα κλπ, θεωρώ ότι για την πληρότητα του πληροφοριακού συστήματος, για την πλήρη ενημέρωση του κοινού, είναι καλό να απεικονισθούν αυτό το μητρώο και οι κεραίες της υπηρεσίας ραδιοερασιτεχνών με αποτύπωση της θέσης και των στοιχείων της άδειας του ραδιοερασιτέχνη, αριθμός πτυχίου – άδειας. Τα στοιχεία αυτά είναι ήδη γνωστά στο Υπουργείο, δεδομένου ότι κατά την χορήγηση του χαρακτηριστικού κλήσης (callsign) από τις αρμόδιες Νομαρχίες ο ραδιοερασιτέχνης δηλώνει 2 διευθύνσεις, όπου θα λειτουργήσει σταθερή βάση σταθμός υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

  Δρ. Νικόλαος Χρ. Παπαουλάκης
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης – SV1IZY

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 12:06 | Ιωάννης Σταματόπουλος SV1HE

  ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ 2801

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ οψιν η προσφορά της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη στην Πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο.

  1. Το 1974 με την εισβολή του ΑΤΤΙΛΑ η υπηρεσια του ελληνικού ραδιοερασιχνισμού,προσέφερε υπηρεσίες που η Κυπριακή Κυβέρνηση εξέφρασε την ευαρέσκειά της στο Υπουργείο και την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ.

  2. Με τον τρομακτικό σεισμό στην Καλαμάτα η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη για πολλούς μήνες συνέδεσε την Αθήνα τηλεπικοινωνιακά.

  3. Με το σεισμό στίς Αλκιωνίδες, το σεισμό της Αθήνας , Θ εσσαλονίκης, και επτανήσσων με τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ηταν πάντα παρούσα προσφέροντας καθε δυνατή βοήθεια.

  4.Σε ολες τις αεροπορικές τραγωδίες και θεομηνίες πάντοτε η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη με την παρουσία της εχει εισπράξει την ευαρέσκεια της Ελληνικής πολητείας.

  Και γιά πολλους αλλους λόγους προσωπικά δεν συμφωνω με την αλλαγή του νομοσχεδίου.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  SV1HE ΡΑΔΙΟΕΡΣΙΤΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1971

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 12:41 | ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 12:53 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΛΙΔΑΣ

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  de SV1LK

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 12:19 | GIANNHS MIXOS SV6NMO

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  sv6nmo

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 11:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  de SY1BNA

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 11:32 | Θεόδωρος Αθανασόπουλος

  Οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών να παραμείνουν σε ένταξη στις κεραίες των Ενόπλων δυνάμεων, Σωμάτων ασφάλειας, κλπ.
  Επίσης λόγω πειραματισμού οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών δεν έχουν μόνιμη βάση και συχνά αλλάζουν ώστε να μην χρειάζεται έγκριση μελέτης ραδιοεκπομπών από την ΕΕΑΕ.
  Δεν έχουμε καμία σχέση με τις κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών ,κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν όλο το 24ωρο.

  Αθανασόπουλος Θεόδωρος
  sv3gkt

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 11:09 | NIKOLAS KIRIMIS

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  SV1NPN

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 10:10 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΕΛΑΣ SV1ACK

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»

  DE SV1ACK

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 10:23 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού
  τέλους.»
  SV1ELC

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 09:31 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμου καθώς φαίνεταιξεκάθαρα πως έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη!!!!

  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ!!

  SV4MLF

  ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 07:15 | ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Κύριοι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης.

  Κάθε νομοσχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες δεν πρέπει να είναι προϊόν σύλληψης ενός και μόνο ατόμου, αλλά να εκπονείται και να υποβάλεται ως αποτέλεσμα της συλλογικής συνεργασίας επιστημόνων με γνώσεις επί του αντικειμένου των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

  Στις απόψεις μου για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν παραθέτω τεχνικές ή νομικές παρατηρήσεις, διότι με κάλυψαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι με τις επιστημονικές τους γνώσεις επί του αντικειμένου 100%.

  Συνεπώς υποβάλλω με παραδείγματα μόνο τα όσα μαρτυρούν το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του ραδιοερασιτεχνισμού, με την παρατήρηση ότι αν αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος της χώρας, θα εκμηδενίσει σχεδόν τις δυνατότητες των ραδιοερασιτεχνών, οι οποίοι κάνουν αυτά που θα διαβάσετε πιο κάτω. Η απόφαση λοιπόν για το αν θα τους καταστήσετε πλέον άχρηστους και θεατές των καταστροφών αλλά και άλλων συμμετοχών τους σε κοινωφελείς δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του Κλασσικού Μαραθωνίου κ.α., είναι αποκλειστικά δική σας.

  Οι ραδιοερασιτέχνες, πέρα από την λειτουργία των σταθμών τους σε καιρό ειρήνης ως χόμπι, έχουν εμπλακεί σε εκατοντάδες περιστατικά έκτακτης ανάγκης, όπως σε σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όταν υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας ή όταν τα τηλεφωνικά δίκτυα δεν μπορούν να ανταποκριθούν. (Κάποιες από τις κυριότερες: 1980 – 3ήμερες πυρκαγιές στη Β.Α. Αττική, 1986 – Σεισμός στην Καλαμάτα, 1987 – Πυρκαγιές στη Ρόδο, 1988 – Σεισμός στις Αλκυονίδες, 1988 – Πυρκαγιές στην Κεφαλονιά, 1988 – Πυρκαγιές στον Υμηττό, 1989 – πυρκαγιές στη Θάσο, 1989 – Σεισμός στην Πάρνηθα, 1991 – Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου C-130 στην Όθρυ, 1995 – Σεισμός στο Αίγιο, 1999 – Σεισμός στην Αθήνα, 2004 – Χιονοπτώσεις στην Αττική, 2004 – Σεισμός στην Καλαμάτα, 2005 – Πυρκαγιά στη Ραφήνα / Νέο Βουτζά, 2009 – Πυρκαγιά στον Υμηττό, 2015 – Σεισμός Λευκάδας, 2017 – Σεισμός Λέσβου).

  Επιπλέον, ραδιοερασιτεχνικές εγκαταστάσεις επαναληπτών / αναμεταδοτών χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από κρατικές υπηρεσίες, όπως π.χ. ο ραδιοερασιτεχνικός επαναλήπτης R7 στη Θάσο.

  Ακόμα, στη περίπτωση της Καλαμάτας η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών γινόταν επί 48 ώρες ανελλιπώς μόνο μέσω ραδιοερασιτεχνικών σταθμών και εγκαταστάσεων, που στήθηκαν μέσα σε μια ώρα.

  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν στις διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή δοκιμές συστημάτων προειδοποίησης, πχ για επερχόμενο tsunami.

  Το 1992, η ελληνική αποστολή στην σεισμόπληκτη περιοχή του ERZINCAN Τουρκίας αποτελούμενη από 3μελές κλιμάκιο ΟΑΣΠ, 25αμελές κλιμάκιο ΕΜΑΚ, 20μελές κλιμάκιο του ΕΚΑΒ & 20 δημοσιογράφους, περιελάμβανε και δύο ραδιοερασιτέχνες. Η αποστολή έμεινε 7 ημέρες και το Τοπικό Τηλ/κό Κέντρο (Erzincan) των ραδιοερασιτεχνικών Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης Ελλάδας και Τουρκίας κρατούσε συνεχή επαφή με την Αθήνα μέρα-νύκτα.

  Αλλά και στο εξωτερικό, η ραδιοερασιτεχνική δράση είναι έντονη: Στις 6/4/1986, στο πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ, οι πρώτες πληροφορίες στην χώρα μας ήρθαν μέσω ραδιοερασιτεχνών. Άλλα πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Μανχάταν το 2001, τη συσκότιση της Βόρειας Αμερικής το 2003, το σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε στον Ινδικό Ωκεανό τα Χριστούγεννα 2004, τον τυφώνα Κατρίνα τον Σεπτέμβριο του 2005, το σεισμό στο Σιτσουάν της Κίνας. Λίγες μέρες μετά από ένα σεισμό 7.3 ρίχτερ στην Αιτή τον Ιανουάριο του 2010, ραδιοερασιτέχνες γεφύρωναν τις επικοινωνίες με τα σωστικά συνεργεία αλλά και διασωθέντες, για να μπορούν να επικοινωνούν με τις οικογένειες τους μέσα στην χώρα. Όταν ένας σεισμός 8.8 ρίχτερ έπληξε την Χιλή τον επόμενο μήνα και το τηλεφωνικό δίκτυο, κατέρρευσε ένας ραδιοερασιτέχνης ονόματι Alejandro Jara εξέπεμψε τις πρώτες πληροφορίες από το συμβάν. Tο 2008 στη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013, στο σεισμό στην Ιταλία το 2017, οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιήθηκαν για τον συντονισμό των δράσεων ανακούφισης από καταστροφές, όταν όλα τα τηλεφωνικά συστήματα είχαν αποτύχει. Το 2017 ο Ερυθρός Σταυρός ζήτησε από 50 ραδιοερασιτέχνες να μεταβούν στο Πουέρτο Ρίκο, για να παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνιών μετά τον τυφώνα Μαρία.

  Ο ίδιος ο Πρόεδρος Ομπάμα έχει ευχαριστήσει δημόσια τους ραδιοερασιτέχνες, όταν χαρακτηρίστηκαν ως η μοναδική ομάδα (περίπου 1000 ραδιοερασιτέχνες) που δούλεψε σωστά στις προσπάθειες ανακούφισης πληγέντων από τον τυφώνα Κατρίνα.

  Οι ραδιοερασιτέχνες καλύπτουν από το 2010 μέχρι σήμερα ανελλιπώς τις επικοινωνίες στον Κλασσικό Μαραθώνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φροντίζοντας για τη συνεχή ροή πληροφοριών προς τον ΣΕΓΑΣ, το ΕΚΑΒ, την ΕΛΑΣ και τις λοιπές Υπηρεσίες, που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση κάθε Μαραθωνίου Δρόμου. Επίσης καλύπτουν κάθε είδους αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση, όπως το Athens Flying Week, αγώνες δρόμου σε όλη την Ελλάδα κλπ.

  Εκτός από τις επίσημες ευχαριστίες και επαίνους, που έχουν δεχτεί οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες από παντός είδους Δημόσιες Αρχές για τις υπηρεσίες τους, όπως από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Ε.Ε.Σ., Νομαρχίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δήμους κλπ., έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συνεργασίας με ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, με τον ΣΕΓΑΣ, το ΕΚΑΒ, το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά και στο εξωτερικό μεταξύ των Βαλκανικών χωρών.

  Αναβιώσαμε τις αρχαίες Φρυκτωρίες ενώνοντας με ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές τα σημεία, που σύμφωνα με τον Όμηρο είχαν μεταφέρει το μήνυμα της άλωσης της Τροίας.

  Συνδράμαμε στην πραγματοποίηση του μικροδορυφόρου Λ-Sat σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και την σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

  2006 – Διαστημική Κατασκήνωση στο Ρίο – Πρώτη επαφή από την Ελλάδα με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσω ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Από τότε και σε συνεργασία με τον οργανισμό ARISS (Amateur Radio in Space) και την ESA (European Space Agency) έχουν πραγματοποιηθεί περίπου άλλες 10 επαφές σχολείων απ’ όλη την Ελλάδα με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μέσω ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

  Καλύψαμε την επικοινωνιακή στήριξη όλων των Μεγάλων Ανιχνευτικών Δράσεων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων «ΕΛΠΙΔΑ» σε δύσβατες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

  Οι ραδιοερασιτέχνες τέλος χρησιμοποιούν δορυφόρους κατασκευασμένους από τους ίδιους και με μοναδικό σκοπό την επικοινωνία μέσω αυτών και τις βελτιώσεις των συστημάτων και των τεχνικών επικοινωνίας τους.

  Συνοψίζοντας, αν εφαρμοστεί το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι σίγουρο ότι η χώρα μας θα καταλάβει την αμέσως επόμενη θέση κάτω από την ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ, που είναι στην κορυφή του πίνακα με την ελάχιστη δυνατή ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα. Κατάταξη διόλου κολακευτική για την χώρα μας.

  Με εκτίμηση
  Μανώλης Γ. Δαρκαδάκης SV1IW
  Πρώην Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Ρ. (2004-2015)
  IARU Liason Officer

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 03:41 | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

  ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

  Α . Επιστημονική θέση

  Η ακτινοβολούμενη ισχύς rf πρέπει να εξετάζει το χρονικό σωρευτικό αποτέλεσμα της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία .
  Αυτό στην περίπτωση των Ραδιοερασιτεχνών είναι ελάχιστο, δεδομένου οτι η εκπομπή καταλαμβάνει ενα πολύ μικρό μέρος της Ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας. 
  Επιστημονικά οι μετρήσεις εξετάζουν συνήθως τις επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα από την λειτουργία Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών καθώς και Σταθμών της Κινητής Τηλεφωνίας οι οποίοι εκπέμπουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Στην Ασύρματη Επικοινωνία οι εκπομπές είναι ελάχιστης διάρκειας ενώ οι λήψεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χρονικό μέρος της ενασχόλησης με την πλευρά της επικοινωνίας. Η ενασχόληση με τον Ραδιοερασιτεχνισμό όμως έχει ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία ασχολίας που δεν αφορά μόνον σε εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας. Αυτές είναι οι κατασκευές κατά τις οποίες δεν γίνονται εκπομπές αλλά και οι Μελέτες . Συνολικά μάλιστα η ασχολία κυριαρχείται απο την ερασιτεχνική δραστηριότητα η οποία λαμβανει χώρα στις ελεύθερες ωρες του Ραδιοερασιτέχνη. Αν υπολογισουμε την απασχόληση του μέσου ανθρώπου αφαιρόντας τις ώρες εργασίας και ύπνου ο χρόνος ασχολίας και μαλιστα σε εκπομπή ακόμα κι αν υποθέσουμε οτι είναι το μοναδικό του ενδιαφέρον, ως ραδιοερασιτέχνη εν τούτοις εξακολουθεί να είναι ελάχιστος ο χρόνος εκπομπών ραδιοσυχνότητας (ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας HF VHF UHF) σχετικά μεγάλης ισχύος 2 – 100 watt. Κατα συνέπεια εκφράζω τις έντονες επιφυλάξεις μου σχετικά με τον τρόπο που η επιστημονική έρευνα μετράει την επιβάρυνση απο Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία στον πληθυσμό απο την Ραδιοερασιτεχνική Δραστηριότητα, συσχετίζοντας την κατά την εισαγόμενη νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο ποσοτικοποίησης της επιβάρυνσης με αυτήν της Ραδιοτηλεοπτικής ακτινοβολίας καθώς και των αντίστοιχων της κινητής Τηλεφωνίας .

  ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

  Θεωρώ οτι η επιστημονική κοινότητα η οποία συνδράμει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν εχει συμπεριλάβει στην τεκμηρίωσή της το φυσικό μέγεθος του χρόνου έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά την άσκηση της <> επειδή απουσιάζει η Ραδιοερασιτεχνική μεπειρία από τους επιστήμονες που την πλαισιώνουν και δεν βάζουν τις ΠΛΗΡΩΣ αληθινές παραμέτρους στις επιστημονικές μετρήσεις τους.
  Επιπλέον του χρόνου έκθεσης θα πρέπει να υπολογίζουν την απόσταση που συνήθως βρίσκονται οι πηγές ακτινοβολίας απο τους χρήστες της, το οπλισμένο σκυρόδεμα του δώματος στις ατικες περιοχές κι οι τοιχοι στις μονοκατοικίες κ.λ.π. . Κατα την χρήση φορητών ασυρμάτων η μικρή ισχύς 1-4 w, λόγω και της οικονομίας στην κατανάλωση της μπαταρίας αυτών.
  Οι επιστήμονες θα πρέπει να υπολογίζουν την ποσότητα απορόφησης SAR κατά την χρήση της κινητής τηλεφωνίας ή/και την αντίστοιχη χρήση δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας WIFI με τα μεγέθη χρόνου έκθεσης και απόστασης έκθεσης, σε συνδιασμό με τις ενέργειες των συχνοτήτων χρήσης περιοχής των 800 Mhz – 2.400 Mhz.
  Στην συνέχεια επιστήμονες θα πρέπει να υπολογίσουν την απορόφηση SAR του μέσου ραδιοερασιτέχνη με διαμορφώσεις SSB και FM καθως και τα μεγέθη χρόνου έκθεσης και απόστασης έκθεσης, σε συνδιασμό με τις ενέργειες των συχνοτήτων χρήσης περιοχής από 1,8 – 52,0 Mhz και FM στην περιοχη των144-146 Mhz και 430-440 Mhz . Η ακτινοβολούμενη μέση ισχυς των εκπομπών SSB όλοι οι επιστήμονες και ο πιό μέτριος Ραδιοερασιτέχνης γνωρίζουν οτι ειναι σαφώς μικρότερης έντασης πεδίου. Αυτους τους επιστημονικούς παράγοντες όμως είναι καθήκον του Υπουργείου να τους μεταφέρουν στους νομοθέτες .
  Μόνον Ραδιοερασιτέχνες και ειληκρινείς επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν με πλήρη ανάλυση επιστημονικότας τα πραγματικά μεγέθη της έκθεσης του πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες απο την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα κάνοντας μιαν ειληκρινή μελέτη σε πραγματικές συνθήκες παραμέτρων απόστασης κεραιών, διάρκειας εκπομπής και κυριως <> εκπομπών.
  Υποστηρίζω ρητά και μετ επιτάσεως οτι οι έκθεση του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη απο την χρήση της κινητής τηλεφωνίας από αυτήν της Ραδιοερασιτεχνικής δραστηρότητας . Ομως κανείς δεν πρόκειται να πει οχι στην κινητή τηλεφωνία επειδή κατ αρχήν έχουμε εμείς προσωπικά οι ίδιοι – ο καθένας μας – εναρμονίσει / βολέψει, την ζωή του με την χρήση της, και στην συνέχεια υποψιαζόμενοι ότι περιλαμβάνει υψηλότατο οικονομικό τίμημα υπέρ των εταιρείων και υψηλότατους φόρους πολυτελείας υπέρ των κυβερνήσεων .

  Β. Νομοθετική διαβούλευση

  1.
  Αναφορικά με άρθρο 1 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου λείπει εντελώς ο ορισμός της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη και των άλλων σχετικών εννοιών με τις δράσεις των αδειούχων Ραδιοερασιτεχνών. Η έννοια της λέξης υπηρεσίας περιέχει την παροχή εκπαιδευμένου δυναμικού και μέσων για εναλλακτικές μορφές τηλεπικοινωνιών που αποδεδειγμένα έχουν βοηθήσει σε περιστάσεις εκτάκτων αναγκών καθε μορφής . Στην διάθεση του Συλλόγων Ραδιοερασιτεχνών βίσκονται ιστορικά δεδομένα υποκατάστασης τηλεπικοινωνιών οταν διακόπηκαν οι επικοινωνίες της Θράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα . π.χ. Δασική πυρκαϊά το έτος 1989 στην Θάσο. Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη σημαίνει εθελοντική παροχή. Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρέπει να διαφυλαχθεί η ευχέρια απλών πολιτών να βοηθήσουν το κράτος. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Περιφερειακή (Π.Α.Μ.Θ) διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προς βεβαίωση των Υπηρεσιών μας. Απο μέλη μας έχουν προσφερθεί υπηρεσίες σε πολλούς περιπτώσεις σεισμών, πυρκαϊών, πλημμυρών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκπαιδεύσεις πληθυσμών ελληνικών και ξένων. Ασκησεις με την Πολιτική Προστασία και τα Σώματα Ασφαλείας.

  Κατα συνέπεια (πρόταση 1)
  στο άρθρο 1 να προστεθεί η ερμηνεία της έννοιας “Υπηρεσία Ραδιοερασιτεχνη” .

  2.
  Ο πληθυσμός δεν προστατεύεται απο υπέρβαση των ορίων ακτινοβολίας ακόμα και εάν εφαρμοσθεί το νομοσχέδιο όπως προτείνεται είτε αν παραμείνει ως έχει. Η προστασία αυτή έγκειται στον διαρκή έλεγχο των ραδιοεκπομπών τον οποίον δεχόμαστε ανεπιφύλακτα.
  Η επάρκεια του Ραδιοερασιτέχνη στην ευθύνη εγκαταστάσης κεραιών κρίνεται με βάση τις εξετάσεις αδειοδότησης του οι οποίες γίνονται απο δημόσιες υπηρεσίες. Οι Ραδιοερασιτέχνες ειναι ικανοί να εγκαθιστούν ασφαλείς διατάξεις κεραιών. Χρίζει νομοθετικής προστασίας η ανάπτυξη εγκαταστάσεων κεραιών στα δώματα των οικοδομών λόγω του χαρακτήρα προσφοράς των Ραδιοερασιτεχνων προς το κοινωνικό σύνολο. Κατά συνέπεια η άδεια σύγχρησης κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να ισχύει και για τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών οπως με τις κεραίως ληψεως ραδιοτηλεοπτικών προγραμματων, επειδή είναι πολύ μικρής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης , υπολογίζοντας με βάση την σωρευτική τους επιβάρυνση . Η έννοια είναι επιστημονική όπως και η η ασχολία με την Ραδιοερασιτεχνική δράση. Κανενας ραδιοερασιτέχνης δεν εκπέμπει διαρκώς, οπως κεραιες ραδιοτηλεοπικών προγραμμάτων ή τηλεφωνίας . Για να γινει αυτο κατανοητο ξιζει να αναφέρουμε μια συγκριτική εννοια ήτοι: Οπως και κανένας πολίτης δεν μιλάει συνέχεια στο κιν. τηλέφωνο του – ομοίως οι ραδιοερασιτέχνες εκπέμπουν εξαιρετικά λιγότερο χρόνο, ακόμα και απο τον χρόνο που ομιλεί ο μέσος πολίτης στο κιν. τηλέφωνό του.
  Η προστασία του κοινού από ακτινοβολίες μπορεί να υπολογιστεί επιστημονικά με βάση τις ισχείς εκπεμπόμενης ενέργειας και τα δεδομένα χρόνου εκπομπής. Με αυτό υποστηρίζουμε και ζητούμε να γίνει αποδεκτό (εφ’ όσον η νομοπαρασκευαστική επιτροπή λαβει επιστημονική γνώμη στην οποία να παρακαλούμε να ληφθεί και η συμμετοχή πραγματογνωμοσύνη και από μερους των ενδιαφερομε΄νων φορέων, ότι ακόμα και ο πιό δραστήριος Ραδιοερασιτέχνης κάνει ετησίως μερικές ώρες εκπομπής με ενεργή ακτινοβολούμενη ισχή σχετικά μικρότερη απο αυτήν του κινητού ως προς το αποτελεσμα στης ενεργους ακτινοβολίας λόγω της απόστασης απο την πηγή. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙ/ΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ. Αντίθετα η ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση των οικιακού περιβάλλοντος απο ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ μεγαλύτερη εντός των οικιών απο τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς wifi routers και από άλλες πηγές που σε ποσοστό 98% των νοικοκυριών που υπάρχουν εντός των περισσότερων οικιών. Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν εκπέμπουν διαρκώς αλλά ελάχιστα. Δεν ειναι δπλα στο αυτί του ανθρώπου αλλά σε ασφαλή απόσταση. Μια έρευνα πανεπιστημίου εύκολα θα μπορούσε να αποδείξει τον ισχυρισμό μας αυτόν . Η σωρευτική επιβάρυνση απο τις συνηθισμένες πηγές (κινητα και wifi) είναι πολύ μεγαλύτερη σωρευτικά ως επιβαρυντικός παράγοντας ακτινοβολίας (μη ιονίζουσας), ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης απο τις αντίστοιχη που προκαλείται από τις Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, οι οποίες και λόγω του χρόνου και λόγω της απόστασης επιβαρύνουν αμελετέα τον πληθυσμό. Με βάση αυτό το επιστημονικά δυνάμενο να αποδειχθεί γεγωνός, το οποίο σας καλούμε να διαπιστώσετε με κάθε νόμιμο και επιστημονικό τρόπο ζητούμε να χαρακτηρισθουν οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών ως χαμηλής ελεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης . Επίσης στην επιστημονική άποψη να ληφθή υπ όψιν ο παράγοντας της χρονικής επιβάρυνσης σε συνάρτηση με την απόσταση από την πηγή . Κατα συνέπεια θα πρέπει να εξομοιωθούν οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών με τις Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης και ως εκ τούτου να επιτραπούν και στα δώματα των οικοδομών που ειναι οικοδομημένες σύμφωνα με τον νόμο 3741/1929. Επιπλέον, επειδή δεν κατοικούνται στο άμεσο περιβάλον τους τα δώματα και λόγω ύψους των κεραιών, απέχουν απο τους ανθρώπους και παράλληλα υπάρχει, λόγω της τοιχοποιίας επιπλέον παθητική προστασία και απόρριψη των αποτελεσμάτων της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε καθε περίπτωση σε επιπλέον βαθμό .

  (πρόταση 2)
  Συνεπώς ζητούμε την τροποίηση της περίπτωσης δ του με αριθ 10 άρθρου ως εξής ως προς το εδάφιο γ μόνον ήτοι :

  γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών ατελώς. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) σε περίπτωση ρητής αρνητικής πρόβλεψης στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της οικοδομής, για εγκατάσταση κεραιών, να απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017.

  Άρθρο 10, παρ. 2 (πρόταση3)
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών, αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.

  (πρόταση3)
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4

  Με βαση τα παραπάνω θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού τέλους.»

  Παρακαλώ να δεχθήτε τις απόψεις μου οι οποίες τεκμηριώνονται και επιστημονικά και να τροποποιήσετε το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο ως προς τα συγκεκριμένα εδάφια των αναφερόμενων άρθρων.

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 02:45 | Διομήδης Διομήδους

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Θερμά συγχαρητήρια για την δυνατότητα ελέγχου που μας δίνετε στις κεραίες όσων ασχολούνται -όπως ισχυρίζονται- με τον ραδιοερασιτεχνισμό! Γράφουν λοιπόν ότι πρόκειται περί «επιστημονικής ενασχόλησης» στην οποία δεν δικαιούμαστε οι γείτονες να έχουμε γνώμη και άποψη. Και υποβαθμίζεται έτσι το «πανεπιστήμιο της ζωής» το οποίο κάθε Έλληνας έχει τελειώσει με άριστα και γνωρίζει τα πάντα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι κεραίες σκορπάνε ακτινοβολία και θα πρέπει να περιοριστούν, το ίδιο και τα κινητά τηλέφωνα. Επίσης τα αεροπλάνα έχουν κεραίες που ακτινοβολούν όταν περνάνε από πάνω μας, καλό θα είναι να πηγαίνουν γύρω-γύρω και όχι πάνω από κατοικημένες περιοχές.
  Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δίνεται -για πρώτη φορά σε μή γνώστες του αντικειμένου- η ευκαιρία να τοποθετηθούμε για αυτό και, η δυνατότητα να το καταργήσουμε! Ευελπιστούμε σε συνέχεια αυτής της τακτικής ώστε να γνωμοδοτήσουμε και για άλλα θέματα πχ τις πτήσεις αεροσκαφών που αφήνουν ίχνη στον ουρανό -τα γνωστά αεροπλάνα που μας ψεκάζουν-ώστε να καταργηθούν αν δεν έχουν την σύμφωνη γνώμη όλων μας αφού ο ουρανός μας ανήκει και θεωρούμε τέτοιες πτήσεις επιβλαβείς για την υγεία μας.

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 01:45 | παναγιωτησ σταματοπουλοσ

  δεν επικροτώ όλο αυτό τον ξεσηκωμό που προκαλέσατε κυριοι ευθύνονται για τούς ραδιοερασιτέχνες και για τούς GBers για τής κεραίες τούς όπως καταλαβαίνετε μας ρίξατε πάλι στην μαύρη χοάνη και η ξένη γελάνε με εσάς την μια αξιοποιείται την νορμάλ έπειτα από 25 χρονια λειτουργίας σε νόμιμη χωρείς άδειες και τώρα μας λέτε ότι ήμαστε ξανά παράνομη με τής κεραίες μας και μολύνουμε τον αέρα και τον διπλανό μας γιατί δεν κοιτάτε τής κινητές τηλεφωνίες που είναι διασπαρμενες στο αττικό άστυ και περιτρυγιρισμένη από σχολειά και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς η δικές μας κεραίες εκπέμπουν πολύ χαμηλά από την κινητής τηλεφωνίας που είναι 2,4GHΖ και εξαλλου όταν μας χρειάζεστε όλοι μας τρέχουμε να καλύψουμε τον κρατικό φορέα από της φυσικές καταστροφές εάν είναι να πληρώνουμε της κεραίες μας κάθε φόρα που αλλάζουμε λόγο συντηρεισεις η από αερηδες που μας τής σπάει τα 200 και τα πεντακοσάρια στους μηχανικούς τότες μας ΔΙΑΛΎΣΑΤΕ εγώ επιθυμώ να ισχυει ο παλαιός νομός και να μην τον ψηφίσατε όλο το νομοσχέδιο γιατί ούτε ο στρατός ούτε κανένας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με ότι χρειαστεί είτε σε πόλεμο η σε φυσικές καταστροφές και να βγειτε να μετρήσουν και τής λάμπες που μπαίνουν παράνομες στους στύλους τής ΔΕΗ τυπου led ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΗΣ 18SV180 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:34 | Maria

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου και θα μου επιτρέψετε πριν τις συγκεκριμενοποιήσω, να παραθέσω κάποιες σχετικές διατάξεις, τις οποίες μάλλον ο συντάκτης ή οι συντάκτες του σχεδίου αγνοούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, ή εξυπηρέτηση συμφερόντων:
  Α. της υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Αποφάσεως του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:
  Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.0,
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.
  Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.
  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.
  Β. του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις:
  Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επωμιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού.
  Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. ΈΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ).
  Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής .
  Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
  Άραγε ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;
  Και το περίεργο, αν όχι ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ;
  Ο νόμος αυτός για να ισχύσει απαιτεί τις ψήφους όλων των βουλευτών της βουλής ή μόνο την πλειοψηφία αυτών; Τι σόι δημοκρατία είναι αυτή; Και ξαναρωτώ. ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ; Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω, ως φωτογραφική διάταξη.
  3. Ζητάτε στο εδάφιο α να μην επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αυτό πως αποδεικνύεται και από ποιόν; Ποια η διαδικασία, ποιο το κόστος και ποιος θα το επωμιστεί; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου;
  4. Ζητάτε επίσης στο εδάφιο β να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης. Μα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 (ΦΕΚ Β’ 105/27-1-2016) Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  5. Ποια είναι τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017; Αφορά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στο άρθρο 29 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπου περιγράφονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, δεν αναφέρεται πουθενά η κατασκευή κεραίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;
  Συμπερασματικά το νομοσχέδιο στην ουσία καταργεί την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο, φτιαγμένο στο πόδι από ανθρώπους μάλλον άσχετους με το ραδιοερασιτεχνισμό, άστοχο, ανεδαφικό, εμπαθές προς τους ραδιοερασιτέχνες, που πιθανώς εξυπηρετεί κάτι άλλο και υποκρύπτει μια έμμεση φορολόγηση των ραδιοερασιτεχνών, από το κόστος μελετών και τελών που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση των κεραιών.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, ως απόρροια της καθαίρεσης των κεραιών, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσιμων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Η κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών θα έχει και διεθνές αρνητικό αντίκτυπο, εξαιτίας της μειωμένης προβολής της χώρας μας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιθανό ακόμα και τον υποβιβασμό της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας, χαρακτηρισμός ο οποίος δίνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Ζητώ την απόσυρση ή την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.
  Επιγραμματικά ως επίλογος:

  Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Κων/νος Μαρινέλης
  SV7BOT

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:29 | Μέτσης Θεοδωρος

  Στο άρθρο 10 παράγραφο 3 προβλέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε πυλώνες φωτισμού και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 5ης γενεάς κινητής τηλεφωνίας χωρίς καμία αναφορά στη τεχνολογία 5G, τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου από την αυξημένη ακτινοβολία, δέκα φορές παραπάνω από αυτήν της 4G, τις νέες κεραίες τύπου ΜΙΜΟ και τις νέες συχνότητες που θα ανέλθουν από 2,4 GHz μέχρι τα 60 GHz με καταστροφικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο. (βλέπε https://www.5gspaceappeal.org/) και (βλέπε απόφαση http://mieuxprevenir.blogspot.com/2018/10/britains-first-5g-court-case-and-people.html ) από Αγγλικό δικαστήριο που επιβάλει την γνωστοποίηση στον πολίτη των επιπτώσεων στην υγεία από την εφαρμογή της 5G

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 20:37 | Γογγάκης Νικόλαος

  κ. Υπουργέ, κ Γ.Γ.,

  Με θλίψη μου για διαπιστώνω ότι η κυβέρνησή σας προωθεί προς ψήφιση νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά ακρωτηριάζει την υπηρεσία του Έλληνα ραδιοερασιτέχνη.
  Ο ραδιερασιτεχνισμός βασίζεται στην έρευνα και τον πειραματισμό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση πχ κινητής τηλεφωνίας η ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. Οι επιχειρήσεις αυτές εγκαθιστούν τις κεραίες τους άπαξ μετά από μία μελέτη. Ο ραδιοερασιτέχνης στα πλαίσια του πειραματισμού, των δοκιμών και της βελτίωσης του σταθμού του αυτό το κάνει ακόμη και σε καθημερινή βάση.
  Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο που προωθείτε θα πρέπει κάποιος πιστοποιημένος φορέας να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του ίσως και καθημερινά (!!!), να προβαίνει σε μετρήσεις για την νέα διάταξη κεραιών, να εκδίδει το νέο πιστοποιητικό και ο ραδιοερασιτέχνης να το πληρώνει!;
  Αναφέρεται επίσης στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο σας ότι όλοι οι συνιδιοκτήτες μίας πολυκατοικίας πρέπει να συμφωνούν για την εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνικής κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Επιτρέψτε μου εδώ να προτείνω ότι το καταστατικό της κάθε πολυκατοικίας πρέπει να είναι αυτό που θα το καθορίζει και όχι κάποιο νομοσχέδιο.

  κ. Υπουργέ, κ Γ.Γ. σταθείτε πλάι και όχι απέναντι στον ραδιοερασιτέχνη που θα τρέξει και θα συνεισφέρει ανιδιοτελώς όπως το κάνει πάντα άλλωστε όταν κληθεί σε περιπτώσεις εθνικών καταστροφών.

  Ζητώ συνεπώς να αφαιρέστε το άρθρο 10. δ) γ. από το προς ψήφιση νομοσχέδιο προς το κοινό συμφέρον της πολιτείας και των αδειούχων ραδιοερασιτεχνών.

  Ν. Γογγάκης
  SV1BHF

 • Ενδεικτικα σας αναφερω, προχθες στο σεισμο της Ζακυνθου σαν μελος της ομαδας εκτακτων αναγκων της Ενωσις Ελληνων Ραδιοερασιτεχνων,ειχαμε επικοινωνια με Ζακυνθο μεσω αναμεταδοτη του Ταυγετου!! και ενημερωσαμε το ΚΕΠΠ ΓΓΠΠ,βαση της συνεργασιας μας με τη ΓΓΠΠ .Αν κυριοι δεν ειχα την καταληλη κεραια δεν θα μπορουσε να γινει αυτο και με αυτο το νομοσχεδιο στραγγαλιζετε την Υπηρεσια Ραδιοερασιτεχνη.Ενα ελαχιστο παραδειγμα της προσφορας μας στο κοινωνικο συνολο. SV1LHM
  .

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 15:59 | Κων/νος Πλιακοστάθης, SV1QZS

  Αξιότιμε κε. Υπουργέ, επιτελείο υπουργείου,

  Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την δυνατότητα να τεθεί υπό διαβούλευση το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ως προς την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη. Καθώς ήδη υπάρχει τεράστια πληθώρα σχολίων σχετικά με το άρθρο 10, παρ.1(δ), στο οποίο επικεντρώνονται οι απόψεις μου παρακάτω (μέσα σε αγκύλες [ΧΧ] είναι παραπομπές που επισυνάπτονται στο τέλος του κειμένου), θα προσπαθήσω να είμαι όσο ποιο περιεκτικός και σύντομος γίνεται.

  Σωστά εξαιρείτε τις κατασκευές κεραιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης, κάτι που είναι σύμφωνο και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διαδικασίες άλλων χωρών. Οι προϋποθέσεις όμως που ορίζονται ως προς αυτό, φαίνεται πως αντιτίθενται και συγκρούονται με πληθώρα άλλων υφιστάμενων κανονιστικών διαδικασιών και πρακτικών. Συγκεκριμένα, και ως προς το αρ.10, παρ.1(δ), τα σημεία που ορίζετε ως προϋπόθεση:

  α. «δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας»: Προφανώς και αυτό είναι αυτονόητο, καθώς η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και οι κεραίες του κάνουν χρήση συχνοτήτων οι οποίες είναι αποκλειστικές για το σκοπό τους, χωρίς να επηρεάζουν ή να δημιουργούν ανεπιθύμητες παρεμβολές σε οποιαδήποτε άλλη ξένη υπηρεσία ή και ακόμη μεταξύ των ιδίων των ραδιοερασιτεχνών. Οι συχνότητες είναι διεθνώς ορισμένες και καθορισμένες π.χ. [1] και οι οποίες εφαρμόζονται και προστατεύονται μετά της σύμφωνης γνώμης όλων των χωρών (από τους εκπροσώπους τους) [8], μεταξύ αυτών και της χώρας μας. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα καμίας δυσμενής κατάστασης ως προς την ασφάλεια της αεροπλοΐας καθώς αυτή λειτουργεί στις δικές της μπάντες που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με αυτές της κεραίας μιας ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας.

  β. «έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης». Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη λαμβάνει δραστηριότητα αυστηρά μέσα σε προκαθορισμένες συχνότητες [6] και κάτω από πολύ συγκεκριμένες διαμορφώσεις, επίπεδα εκπομπών ισχύος, κτλ [9] που διαδίδονται από τις κεραίες του. Αυτό εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο – άλλωστε αυτό εξασφαλίζει και την αρμονία και κάνει ιδιαίτερη την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη: Οι χειριστές έχουν συγκεκριμένο και πειθαρχημένο τρόπο επικοινωνίας σε τεχνικό αλλά και ηθικό επίπεδο. Η δυνατότητά τους για εκπομπή και λήψη βασίζεται στο πνεύμα αυτής της κοινής ‘γλώσσας’ επικοινωνίας, για αυτό και άλλωστε μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ακόμη και αν δεν κατέχουν κοινή γλώσσα ομιλίας. Συνεπώς, δεν νοείται διαδικασία για την εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων αφού αυτή είναι ήδη ενσωματωμένη στο πλαίσιο της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

  γ. «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών»: κε. Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το σημείο. Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη έχει συσταθεί και συμφωνηθεί για τον ορισμό και την φύση της από πολλά διεθνή και ευρωπαϊκά καταστατικά π.χ. ορισμός 56 και 57 του άρθρ.1 της International Telecommunication Union [2] και του παραρτ.1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [3], κτλ. Δεν μπορεί να εξισώνεται η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη ή του αντίστοιχου εξοπλισμού, π.χ. της κεραίας, με αυτή του ραδιοεπαγγελματία, όπως υπονοεί το εδάφιο αυτό, καθώς όχι μόνο το υπουργείο σας, αλλά και η χώρας μας θα εκτεθεί σε πληθώρα κανονισμών και συμφωνιών που σχετίζονται με τον ορισμό και το σκοπό της ύπαρξης της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν είναι βάσιμη καμία μελέτη ραδιοεκπομπών σχετική με την κεραία ραδιοερασιτέχνη, καθώς ο ραδιοερασιτέχνης δεν ασκεί επάγγελμα, αλλά σκοπεύει στην αυτοδιδασκαλία του, τον πειραματισμό χωρίς κανένα οικονομικό κέρδος ή άλλο τέτοιο όφελος. Οι κεραίες του ραδιοερασιτέχνη δεν δημιουργούν θέμα επίσης στα επίπεδα ακτινοβολίας, καθώς κάνουν χρήση χαμηλών ισχύων όπως ορίζονται από τον νόμο και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται με τις κεραίες που επαγγελματικά δίκτυα (π.χ. κινητή τηλεφωνία, τηλεοπτικοί σταθμοί, κτλ) εγκαθιστούν και οι οποίες κατατάσσονται σε ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης.

  δ. «…συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου, ..»: Ουσιαστικά με αυτή την διατύπωση το κράτος και το αντίστοιχο υπουργείο που εκδίδει άδειες για την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη, αναθέτει την αρμοδιότητα, διαδικασία αδειοδότησης και τελικής εγκατάστασης ενός σταθμού, που συνήθως είναι η κεραία, στην κρίση των πολιτών να αποφασίσουν! Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι εκτός κάθε λογικής και είναι πρωτοφανές το πως μπορεί και κάτω από ποιο πλαίσιο οι πολίτες να αποφασίζουν για τις εγκαταστάσεις κεραιών, που απαιτούν γνώση τεχνικής και επιστημονικής φύσης που ο ραδιοερασιτέχνης όμως κατέχει. Πουθενά αλλού, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει τέτοια διάταξη και η οποία δείχνει ότι ο νομοθέτης δεν κατανοεί το πνεύμα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. Ο ραδιοερασιτέχνης έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και γραπτές δοκιμασίες, με νομική και τεχνική θεματολογία η οποία είναι διεθνώς επικυρωμένη [5], οι οποίες εξασφαλίζουν πως σε καμιά περίπτωση ο σταθμός του με όλα τα παρελκόμενα (κεραία, κτλ) δεν πρόκειται να δημιουργήσουν στον ίδιο, σε άλλα άτομα ή και στο περιβάλλον κάποια επίπτωση. Να λάβετε υπόψη επίσης και το γεγονός ότι ΠΤΥΧΙΟ ραδιοερασιτέχνη μπορούν να έχουν και άτομα ανήλικα, κάτω των 18 ετών – με την διάταξη αυτή επιβάλλεται σε όλους τους ραδιοερασιτέχνες να μπουν σε διαδικασίες πολύπλοκες και γενικά δημιουργείται μία κατάσταση άνευ προηγουμένου.

  Συνεπώς, από το εδάφιο ‘δ’ της παρ.1 του αρθρ. 10, συστήνεται λοιπόν να διατηρηθεί μόνο η έκφραση ‘Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών», χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, όπως αναφέρονται.

  Θα ήθελα επίσης να προσθέσω, πως η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη συμβάλλει έμμεσα στην τεχνολογική, επιστημονική και εφευρετική ανάπτυξη, όπως και επίσης υποστηρίζει και ενισχύει την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας μας μέσα από την εμπειρία και γνώση του κατέχουν οι ραδιοερασιτέχνες στην χρήση ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού, διάδοσης σημάτων, διαχείρισης και προστασίας των συχνοτήτων και ασύρματων καναλιών επικοινωνίας, κτλ. Τέτοια παραδείγματα ιστορικής συμβολής υπάρχουν πολλά, π.χ. [4] και προεκτείνονται επίσης και σε πολλά άλλα επίπεδα π.χ. έκτακτες καταστάσεις [7].

  Από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη γεννιούνται επίσης και ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσουν πατέντες και τεχνολογίες οι οποίες στηρίζουν την οικονομική ευημερία της χώρας μας που, ιδιαίτερα στις μέρες μας, έχουμε ανάγκη. Ειδικά το δικό σας υπουργείο θα πρέπει να προστατεύει τέτοιες προοπτικές και να παρακινεί την ερευνητική και τεχνολογική ευκαιρία, που η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη εκφράζει. Με το να φρενάρετε και να βάζετε εμπόδια στις κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, που ουσιαστικά έτσι προκαλείται έμμεσα μέσω αυτού του εδαφίου, δεν ωφελεί κανέναν.

  Αξιότιμε κε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ που λαμβάνετε υπόψη τα σχόλιά μας.

  Κων/νος Πλιακοστάθης
  Ηλεκτρονικός Μηχ, Μηχανικός Κεραιών (PhD)
  Αδειούχος ραδιοερασιτέχνης (διακριτικό: SV1QZS)

  Παραπομπές:
  [1] International Telecommunications Union, FINAL ACTS WRC-15, Geneva 2015
  [2] International Telecommunications Union, RADIO REGULATIONS, Articles, Ed. 2012
  [3] ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014)
  [4] Sinclair McKay «The Secret Listeners», 2012
  [5] Recommendation T/R 61-02 Harmonised Amateur Radio Examination Certificate, T/R 6102 (2018)
  [6] THE EUROPEAN TABLE OF FREQUENCY ALLOCATIONS AND APPLICATIONS IN THE FREQUENCY RANGE 8.3 kHz to 3000 GHz (ECA TABLE) Approved October 2018, Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
  [7] International Telecommunications Union, Recommendation ITU-R M.1043
  [8] Electronic Communications Committee, source: https://www.cept.org/ecc/
  [9] https://www.cept.org/ecc/topics/radio-amateurs/

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 14:07 | Χρήστος Τσίκας

  Να καταργηθεί η εξαίρεση των καιραιών ‘χαμηλής όχλησης’, μέχρις ότου επανακαθοριστούν τα όρια σε μειωμένα και ασφαλέστερα επίπεδα.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 14:43 | Μαρίνης Ανδρέας

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου και θα μου επιτρέψετε πριν τις συγκεκριμενοποιήσω, να παραθέσω κάποιες σχετικές διατάξεις, τις οποίες μάλλον ο συντάκτης ή οι συντάκτες του σχεδίου αγνοούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, ή εξυπηρέτηση συμφερόντων:Α. της υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Αποφάσεως του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.Β. του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»:Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επομιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού. Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Έχετε εμπάθεια με τους ραδιοερασιτέχνες; Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ). Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής . Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Άραγε ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; Και το περίεργο, αν όχι ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ; Ο νόμος αυτός για να ισχύσει απαιτεί τις ψήφους όλων των βουλευτών της βουλής ή μόνο την πλειοψηφία αυτών; Τι σόι δημοκρατία είναι αυτή; Και ξαναρωτώ. ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ; Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω, ως φωτογραφική διάταξη.
  3. Ζητάτε στο εδάφιο α να μην επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αυτό πως αποδεικνύεται και από ποιόν; Ποια η διαδικασία, ποιο το κόστος και ποιος θα το επωμιστεί; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου;
  4. Ζητάτε επίσης στο εδάφιο β να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης. Μα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 (ΦΕΚ Β’ 105/27-1-2016) Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  5. Ποια είναι τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017; Αφορά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στο άρθρο 29 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπου περιγράφονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, δεν αναφέρεται πουθενά η κατασκευή κεραίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;
  Συμπερασματικά το νομοσχέδιο στην ουσία καταργεί την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο, φτιαγμένο στο πόδι από ανθρώπους μάλλον άσχετους με το ραδιοερασιτεχνισμό, άστοχο, ανεδαφικό, εμπαθές προς τους ραδιοερασιτέχνες, που πιθανώς εξυπηρετεί κάτι άλλο και υποκρύπτει μια έμμεση φορολόγηση των ραδιοερασιτεχνών, από το κόστος μελετών και τελών που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση των κεραιών.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, ως απόρροια της καθαίρεσης των κεραιών, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσημων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Η κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών θα έχει και διεθνές αρνητικό αντίπτυπο, εξαιτίας της μειωμένης προβολής της χώρας μας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιθανό ακόμα και τον υποβιβασμό της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας, χαρακτηρισμός ο οποίος δύνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Ζητώ την απόσυρση ή την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.

  SV1FYM
  Μαρίνης Ανδρέας

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 12:40 | Μαρία Λαϊνη

  Προτείνουμε τη διαγραφή αυτής της παραγράφου μέχρι να αναθεωρηθούν τα όρια της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, έτσι ώστε μέσα σε κάθε σπίτι να μην υπερβαίνουν τα 100μW/m², όπως ισχύουν για τους χώρους εργασίας στο Ευρωκοινοβούλιο.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 11:31 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

  Διαμαρτύρομαι έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και ζητώ την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους. Ειναι απαράδεκτο, το Κράτος, από τη μια να μας εξετάζει, να μας αδειοδοτεί και να μας εντάσσει σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη με το παρόν Ν/Σ καταργει ουσιαστικά τις κεραίες μας. Μας ζητείται να ζητιανεύουμε την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τη στιγμή που δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το τι χρώμα θα βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο. Αν ισχύσει αυτό, τότε όσοι ραδιοερασιτέχνες που κατοικούν σε πολυκατοικίες, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, θα αναγκαστούμε να κατεβάσουμε τις κεραίες μας. Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο . Η Χώρα μας, ως μέλος της ITU, αναγνώρισε την υπηρεσία ερασιτέχνη και καθιέρωσε τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών, σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, Radio Regulation.ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

  SV8EUX

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 10:19 | ΞΕΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Ως Ραδιοερασιτέχνης διαμαρτύρομαι έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και ζητώ την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους. Ειναι απαράδεκτο, το Κράτος, από τη μια να μας εξετάζει, να μας αδειοδοτεί και να μας εντάσσει σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη με το παρόν Ν/Σ να μας ευνουχίζει καταργώντας ουσιαστικά τις κεραίες μας.Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής παροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.Ο ραδιερασιτεχνισμός ως χόμπι και κυρίως ως αδειοδοτημένη υπηρεσία, μεταξύ άλλων επιδιώκει τον πειραματισμό με κατασκευές συσκευών και κυρίως κεραιών.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΞΕΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  SV1EMX
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 00:12 | Κωνσταντινος Παππάς (SV1EQE)

  Το κομμάτι του σχεδίου νόμου που αφορά την εγκατάσταση κεραιών από ραδιοερασιτέχνες είναι επιεικώς απαράδεκτο. Όχι μόνο δεν προστατεύει τους ραδιοερασιτέχνες (ένας θεσμός με παγκόσμια απήχηση και συμβολή) αλλά στην πράξη απαγορεύει την δραστηριότητά τους εντός των πόλεων.

  Θα πρέπει ο νομοθέτης να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του πριν νομοθετήσει τι σημαίνει ο θεσμός του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα και γενικότερα, να δει τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πως όλοι εμείς οι νόμιμοι ραδιοερασιτέχνες πέρα από ένα απλό hobby εξασκούμε λειτούργημα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Θα είναι πολύ αργά τότε εάν αυτό το σχέδιο νόμου περάσει σε αυτή του την μορφή.

  Όπως κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος έχει δικαίωμα χρήσης επί των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας πόσο μάλλον ένας αδειούχος ραδιοερασιτέχνης (ο οποίος έχει πληρώσει κατά πολύ όλα τα νόμιμα παράβολα, έξοδα κτλ στο Ελληνικό κράτος για την απόκτηση της άδείας του) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των νόμιμων κεραιών των νόμιμων πομποδεκτών του στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους και θα εξηγήσω το γιατί :

  α). Βάση Συντάγματος (άρθρο 5Α παρ. 2 Σ) «Καθένας έχει δικαίωμα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»

  Βάση λοιπόν της ανωτέρω παραγράφου (και λαμβάνοντας το νέο σχέδιο νόμου) κάθε νόμιμος ραδιοερασιτέχνης θα αναγκάζεται να ζητάει την έγγραφη άδεια από όλους τους ιδιοκτήτες/ενοίκους διαμερισμάτων της πολυκατοικίας (γιατί όχι και των γειτονικών πολυκατοικιών σε περίπτωση μεσοτοιχίας;) ώστε να του επιτρέπουν να εξασκήσει το βασικό του δικαίωμα πρόσβασης στην επικοινωνία/πληροφόρηση. Με την ίδια λογική λοιπόν θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης/ένοικος διαμερίσματος να ζητάει την έγγραφη άδεια των γειτόνων του για να κάνει χρήση WiFI στο σπίτι του. Το φάσμα συχνοτήτων είναι μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν να «τιμωρούνται» αυτοί που επέλεξαν να ενημερώνονται και να επικοινωνούν νομίμως εκτός της ραδιοφωνικής μπάντας, τηλεόρασης ή WiFI;

  β). Εως σήμερα ακόμα και με το νέο σχέδιο νόμου όπως έχει προταθεί, οι κατασκευές ραδιοερασιτεχνικών κεραιών εξαιρούνται από πολεοδομικές άδειες (έγγραφο Αρ.Πρωτ.: οικ.34952 από 25/9/2003 του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας). Ο μόνος αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και μέτρηση της ακτινοβολίας είναι η ΕΕΑΕ (και όχι όπως λανθασμένα αναγράφετε ΕΑΕΕ στο σχέδιο νόμου, αναδεικνύοντας την προχειρότητα του νομοθέτη). Ο χρησιμοποιούμενος νόμιμος εξοπλισμός ενός ραδιοερασιτέχνη έχει ήδη λάβει τις σχετικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις ώστε να φτάσει να πωλείται ελεύθερα στην αγορά. Για ποιο λόγο λοιπόν η ΕΕΑΕ να καλείται να ελέγξει την ακτινοβολία των κεραιών από την στιγμή που το ίδιο το κράτος έχει προηγηθεί και γνωρίζει το επίπεδο ακτινοβολίας στην πηγή της; Γιατί δεν ασχολείται η ΕΕΑΕ και με τα σπιτικά WiFI υπό το φως των ανωτέρω; Προφανώς για να εισπραχτεί το σχετικό (ακριβό) χρηματικό παράβολο από τον ραδιοερασιτέχνη για να συνεχίσει να εξασκεί τα δικαιώματά του.

  γ). Οι ραδιοερασιτέχνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούνται από άτομα με πιστοποιημένα εξειδικευμένες γνώσεις στα ηλεκτρονικά, πληροφορική κτλ. Πως είναι δυνατόν να ζητείται η έγγραφη άδεια των γειτόνων τους, στις εγκαταστάσεις κεραιών από την στιγμή που δεν διαθέτουν καν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και στο πρώτο άκουσμα της λέξης «κεραίας» ο συνειρμός οδηγεί σε πυλώνες κινητής τηλεφωνίας με αποδεδειγμένες βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία; Και σε όλο αυτό, δεν αναφέρεται τίποτα για τις κεραίες μόνο λήψης. Μήπως οι ραδιοερασιτέχνες να ρωτήσουν τον γείτονα να δώσει έγκριση για όσες κεραίες είναι εκπομπής και όχι λήψης; Μήπως θα πρέπει οι ραδιοερασιτέχνες να υποχρεούνται να επιμορφώσουν τεχνικά τους γείτονες, να τους εξετάσουν ώστε στο τέλος να τους ζητηθεί η έγγραφη άδεια εγκατάστασης; Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται πως ο νομοθέτης νομοθέτησε χωρίς να διαθέτει επάρκεια τεχνικών γνώσεων ή οι τεχνικοί του σύμβουλοι ήταν αναρμόδιοι.

  δ). Προσωπικά αναρωτιέμαι ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές/προθήκες στο νέο σχέδιο νόμου που αφορούν τις κεραίες ραδιοερασιτεχνών. Είναι η προστασία της υγείας των πολιτών; (έξαρση της πιτυρίδας λόγω της ακτινοβολίας- αναγκάζομαι να το αναφέρω το έχω ακούσει και αυτό !!!). Είναι η αισθητική στις ταράτσες των πολυκατοικιών; Είναι ο ψυχολογικός παράγοντας των ενοίκων; Είναι πως το κράτος θέλει λεφτά και τιμωρεί τους ραδιοερασιτέχνες; Η μήπως είναι η ανικανότητα του νομοθέτη να ασχοληθεί με αυτό το εξειδικευμένο θέμα; Τα συμπεράσματα δικά σας.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 00:27 | Κωστας Ραινιγκ SV1NP

  Προς τον Υπουργο Ψηφιακης Πολιτικης Κο Νικο Παππα

  θΕΜΑ Νομοσχεδιο περι κατασκευης κεραιων στην ξηρα.

  Αξιοτιμε Κε Υπουργε,
  φανταζομαι οτι μετα απο τοσα σχολια και υπογραφες,εχετε κατανοησει πληρως το μεγεθος του προβληματος που θα δημιουργηθει στην λειτουργια των ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ[που εχουν πολλακις τιμηθει απο την πολιτεια για την προσφορα τους σε καταστασεις Εκτατης Αναγκης] αν εφαρμοστει το συγκεκριμμενο νομοσχεδιο,το οποιο θα απαγορευει πρακτικα την κατασκευη κεραιων στην συντριπτικη πλειοψηφια αυτων.

  Κυριε Υπουργε,
  θα ηθελα να πιστευω οτι δεν θα ειστε εσεις που θα συνδεσετε το ονομα σας με την εξαφανιση των Ελληνων Ραδιοερασιτεχνων απο τον παγκοσμιο χαρτη,και θα παρακαλουσα οπως εξετασετε την δυνατητα της παντελους εξαιρεσης των Ελληνων Ραδιοερασιτεχνων απο το παρον νομοσχεδιο.

  Μετα τιμης
  Κωνσταντινος Ραινιγκ SV1NP

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 23:59 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΚΗΣ (SV8EUC)

  Βασικά το σχέδιο νόμου αυτοαναιρείται διότι στο άρθρο 16 αναφέρει ότι Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.

  Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου οι προβλεπόμενη ισχύ δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη στο άρθρο 16 ,οπότε το ίδιο το σχέδιο νόμου ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ που ζητά υποβολή και έγκριση μελέτης ραδιοεκπομπών.

  Στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ να μείνουν μόνο τα κάτωθι :

  Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β) Έχουν σε ισχύ την Άδεια Λειτουργίας Ερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου και γ) Διενεργούν εκπομπές εντός των ορίων ισχύος που προβλέπονται στο κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 23:56 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (SV8ATL)

  Βασικά το σχέδιο νόμου αυτοαναιρείται διότι στο άρθρο 16 αναφέρει ότι Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.

  ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ που ζητά υποβολή και έγκριση μελέτης ραδιοεκπομπών.

  Στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ να μείνουν μόνο τα κάτωθι :

  Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β) Έχουν σε ισχύ την Άδεια Λειτουργίας Ερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου και Γ) Διενεργούν εκπομπές εντός των ορίων ισχύος που προβλέπονται στο κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 23:53 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΣΗΦ (SV8JVC)

  Βασικά το σχέδιο νομου αυτοαναιρείται διότι στο άρθρο 16 αναφέρει ότι Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.

  ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ που ζητά υποβολή και έγκριση μελέτης ραδιοεκπομπών.

  1. α) Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες και οι κεραίες τους δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να εξομοιώνονται νομοθετικά με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, το επαγγελματικό ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, που εκπέμπουν με τη ΜΕΓΙΣΤΗ ισχύ τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. β) Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη είναι υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία,την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις,που διεξάγονται από ερασιτέχνες. Είναι πρόσωπα νομίμως αδειοδοτημένα μετά απο εξετάσεις και χορήγηση πτυχίου απο το ΥΜΕ,και με χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ σταθμού ασυρμάτου. Ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ και χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον, επίσης χρησιμοποιούνται για πειραματικούς- ερευνητικούς σκοπούς αλλά και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. γ) Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν
  επικοινωνιακή βοήθεια. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. δ) Άξιο αναφοράς είναι ότι σε διατάξεις νόμων όπως άρθρο 1 παρ2 Ν4070/2012 που αναφέρει ότι δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μαζί με αυτά αναφέρει και τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

  Στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ να μείνουν μόνο τα κάτωθι :

  Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β) Έχουν σε ισχύ την Άδεια Λειτουργίας Ερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου και Γ) Διενεργούν εκπομπές εντός των ορίων ισχύος που προβλέπονται στο κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 23:24 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (SV8JVI)

  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επωμιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού.
  Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. ΈΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ).
  Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής .
  Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 23:30 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ (SV8JVJ)

  Σύμφωνα με το άρθρο 16

  Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.

  Αυτό αναιρεί το άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο δ γ) διότι σύμφωνα με το άρθρο 21 Κανονισμου Λειτουργιας Ραδιοερασιτεχνων (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι εκπομπές αυτών δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 22:37 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (SV8KUL)

  Προτείνω οι Σύμβουλοι – συντάκτες να διαβάσουν την ισχύουσα νομοθεσία δηλαδή Α) Απόφαση 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969Β 2011), Β) Νόμο 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α 2000) άρθρο 2 παρ Α εδάφιο β)

  Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, εξυπηρέτηση συμφερόντων,εξαφάνιση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη. Ζητήσατε ποτέ έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου για όλες αυτές τις κεραίες τηλεοράσεων, δορυφορικών πιάτων , WIFI δικτύων κλπ ?? Γιατί στους ραδιοερασιτέχνες ?

  Αναφέρω επιγραμματικά ορισμένα απο τον «Κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:
  Α) Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.

  Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.

  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

  Β. Νόμος 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις:
  Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

  Για να κατανοήσουμε περισσότερο την άγνοια – προχειρότητα του νομοθέτη στο αμέσως επόμενο εδάφιο αναφέρει : στ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  (αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Η απόφαση Αριθμ.οικ.4253/128/Φ320 (ΦΕΚ 262 Β 2017) αναφέρει :
  Άρθρο 5 Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών CB

  1. Επιτρέπεται η ελεύθερη άνευ αδείας χρήση ( free use) των κινητών , φορητών και σταθερών σταθμών (βάσης) CB (χωρίς την καταβολή παραβόλων ή τελών) που τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας.

  Με απλά λόγια ζητάνε για τα CB να έχουν άδειες που όμως εκ του νόμου δεν απαιτείται να έχουν.

  Συνοψίζοντας προτείνω να τροποποιηθεί το εδάφιο στο υπο συζήτηση σχέδιο νόμου ώς εξής :

  δ) Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. Δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. Έχουν σε ισχύ την προβλεπόμενη Άδεια Λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου στην οποία αναφέρεται ο αδειοδοτημένος χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού και των κεραιών αυτού.γ) Λειτουργούν εντός των προβλεπομένων ορίων ισχύς εκπομπής για την κατηγορία τους ,σύμφωνα με την άδειας λειτουργίας τους.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 21:02 | Παπαγεωργίου Δημήτριος

  Προς Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
  Μου κάνει φοβερή εντυπωση που έχετε ιντερνετ smartphones και PCs και όλα τα καλούδια των νέων τεχνολογιών από το να βρίσκεστε σε καμία σπηλιά να ζωγραφίζετε βίσονες στα βράχια.

  Δημήρτης SV1SDA

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 21:29 | Γεωργιος Πιλαλης

  Σε ολα τα πολιτισμενα κρατη οι ραδιοερασιτεχνες απολαμβανουν τον σεβασμο και τον θαυμασμο για το εργο που επιτελουν. Σε μερικα μαλιστα κρατη και αυτοι οι αρχηγοι των κρατων ειναι οι ιδιοι ραδιοερασιτεχνες. Προσωπικα εχω qsl καρτα απο επαφη που ειχα με τον αειμνηστο βασιλια της Ιορδανιας Χουσειν που ηταν και αυτος ραδιοερασιτεχνης. Ακομη το συνολον σχεδον των αστροναυτων που ευρισκονται στον διαστημικο σταθμο ειναι ραδιοερασιτεχνες και πραγματοποιουν επαφες με ραδιοερασιτεχνες απο ολο τον κοσμο. Αυτα σαν ενα ελαχιστο παραδειγμα για το οτι ο ραδιοερασιτεχνισμος ειναι μια ευγενης απασχολησις χωρις να αναφερω και τα αλλα υπερ οπως η αυτοδιδασκαλια, ο πειραματισμος, η βοηθεια σε περιπτωσεις καταστροφων και πολλα αλλα.
  Φυσικα τα κρατη ειναι αρωγοι στην προσπαθεια αυτη και φροντιζουν να διευκολυνουν την δραση των ραδιοερασιτεχνων.
  Το μονο που ζητω απο τον νομοθετη ειναι να σκεφθει αν το νομοσχεδιο που προτεινει προαγει τον ραδιοερασιτεχνισμο στην Ελλαδα η τον καταδικαζει σε μαρασμο.
  Ευχαριστω για την αναγνωση της αναρτησεως μου.
  Γεωργιος Πιλαλης – SV1QN (Ιατρος)

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 20:56 | κωστας/SV4FFF

  Κύριοι,

  Οσο μάς αφορά τό αρθρο 10 (παρ.1δ) -τους απανταχού ελληνες ραδιοερασιτέχνες-,ειναι επιεικως ΑΣΧΕΤΟ και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

  Μπαρούτης κώστας
  ραδιοτηλεγραφητής ΕΝ
  Ηλεκτρονικός-μηχανικός τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
  τεχνικός δικτύων ΟΤΕ-COSMOTE
  αδειούχος ραδιοερασιτέχνης SV4FFF

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 16:15 | Κριμιωτης Σοφιανος

  Κυριοι αυτο που προσπαθειτε να περασετε ειναι αποτελεσμα μιας προχειρης και καθολου αξιοπρεπους λυσης σε ενα μη υπαρχων προβλημα
  στην υπηρεσια ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. Το τονιζω γιατι αυτη η υπηρεσια ειναι
  περα απο hobby βοηθεια σε καθε εκτακτη αναγκη την οποια εμμεσως πλην
  σαφως θελετε να ευνουχισετε. Σας παρακαλω σκεφτειτε ξανα, μαζι μας ομως, για να εχουμε σην ΕΛΛΑΔΑ μας οτι εχουν και στα υπολοιπα πολιτισμενα κρατη. Τους ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ τιμη και καμαρι και οχι σαν αρρωστια που πρεπει να εξαλειψουμε.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 16:31 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Είμαι και εγώ πτυχιούχος, αδειούχος – νόμιμος ραδιοερασιτέχνης και νομίζω οτι αρκετοί από τους προλαλήσαντες με κάλυψαν επαρκώς με αρκετά από τα σχόλιά τους.

  Να θυμίσω οτι Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη είναι «Η Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.»

  Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που απαρτίζουν τον ραδιοερασιτεχνισμό λοιπόν εκτός από την επικοινωνία και τον εθελοντισμό (μέσω της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης επιχειρήσεων βοηθείας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως φωτιές, σεισμοί, πλημμύρες, κλπ.), είναι και η επιστημονική έρευνα, η κατασκευή κεραιών και οι δοκιμές τους / πειραματισμός.

  Οποιοσδήποτε νοήμον άνθρωπος μπορεί εύκολα να αντιληφθεί το τι έχει να γίνει στις πολυκατοικίες όπου, είτε η ασυνενοησιά, είτε η στενομυαλιά, είτε οι προσωπικές διαφορές, είτε η «αμάθεια» και η έλλειψη τεχνολογικών γνώσεων, κλπ. είτε η τυχόν απουσία ιδιοκτητών διαμερισμάτων, θα οδηγήσουν τα πράγματα σε ένα «άδικο αδιέξοδο» – «ταφόπλακα» για τους ραδιοερασιτέχνες.
  (εδώ καλά καλά δεν μπορούν τόσο να μαζευτούν όσο και να συνενοηθούν οι ένοικοι μεταξύ τους για πιο απλά και καθημερινά πράγματα που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν όλους από κοινού)

  Επιπροσθέτως το κόστος, ο χρόνος και όλα όσα θα χρειάζονται για την μελέτη (κάθε φορά) και αδειοδότηση νέων κεραιών, που ξαναλέω – ως γνωστόν ο ραδιοερασιτέχνης διαρκώς κατασκευάζει, τροποποιεί / βελτιώνει και πειραματίζεται με αυτές – θα θέσουν το τέλος στην έννοια του ραδιοερασιτέχνη, του ραδιοερασιτεχνισμού αλλά και στην επιστημονική έρευνα που διεξάγεται μέσω του ραδιοερασιτεχνισμού.

  Παρακαλώ, αφήστε τα πράγματα όπως ήταν για τους ραδιοερασιτέχνες διότι είναι ολοφάνερο οτι νομοσχέδια όπως αυτό, προκαλούν ουσιαστικά την «κατάργηση των ραδιοερασιτεχνών», κάτι που όντως βλέπουμε να συμβαίνει μόνο σε «ολοκληρωτικά καθεστώτα» όπως αναφέρθηκε και από προλαλήσαντες…
  Το κράτος θα έπρεπε να σέβεται, να βοηθάει και να διευκολύνει τους ραδιοερασιτέχνες όχι να τους «καταργεί» (άμεσα ή έμμεσα).

  Εκφράζω και εγώ λοιπόν με την σειρά μου την διαφωνία μου με αυτό το νομοσχέδιο ως προς τους ραδιοερασιτέχνες, μιας και το αποτέλεσμα του, είναι εύκολα αντιληπτό οτι θα είναι ουσιαστικά η «κατάργηση των ραδιοερασιτεχνών».

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 15:30 | ΚΩ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου και θα μου επιτρέψετε πριν τις συγκεκριμενοποιήσω, να παραθέσω κάποιες σχετικές διατάξεις, τις οποίες μάλλον ο συντάκτης ή οι συντάκτες του σχεδίου αγνοούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, ή εξυπηρέτηση συμφερόντων:
  Α. της υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Αποφάσεως του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:
  Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.0,
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.
  Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.
  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.
  Β. του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις:
  Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επωμιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού.
  Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. ΈΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ).
  Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής .
  Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
  Άραγε ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;
  Και το περίεργο, αν όχι ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ;
  Ο νόμος αυτός για να ισχύσει απαιτεί τις ψήφους όλων των βουλευτών της βουλής ή μόνο την πλειοψηφία αυτών; Τι σόι δημοκρατία είναι αυτή; Και ξαναρωτώ. ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ; Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω, ως φωτογραφική διάταξη.
  3. Ζητάτε στο εδάφιο α να μην επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αυτό πως αποδεικνύεται και από ποιόν; Ποια η διαδικασία, ποιο το κόστος και ποιος θα το επωμιστεί; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου;
  4. Ζητάτε επίσης στο εδάφιο β να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης. Μα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 (ΦΕΚ Β’ 105/27-1-2016) Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  5. Ποια είναι τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017; Αφορά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στο άρθρο 29 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπου περιγράφονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, δεν αναφέρεται πουθενά η κατασκευή κεραίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;
  Συμπερασματικά το νομοσχέδιο στην ουσία καταργεί την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο, φτιαγμένο στο πόδι από ανθρώπους μάλλον άσχετους με το ραδιοερασιτεχνισμό, άστοχο, ανεδαφικό, εμπαθές προς τους ραδιοερασιτέχνες, που πιθανώς εξυπηρετεί κάτι άλλο και υποκρύπτει μια έμμεση φορολόγηση των ραδιοερασιτεχνών, από το κόστος μελετών και τελών που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση των κεραιών.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, ως απόρροια της καθαίρεσης των κεραιών, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσιμων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Η κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών θα έχει και διεθνές αρνητικό αντίκτυπο, εξαιτίας της μειωμένης προβολής της χώρας μας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιθανό ακόμα και τον υποβιβασμό της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας, χαρακτηρισμός ο οποίος δίνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Ζητώ την απόσυρση ή την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.
  Επιγραμματικά ως επίλογος:

  Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Κων/νος Μαρινέλης
  SV7BOT

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 14:14 | Σπύρος Ξανθόπουλος

  Πως γίνεται να περιορίσεται την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ με το να ενισχύεται τον κάθε άσχετο που θα δει μια κεραία,ένα σύρμα λήψης ή και εκπομπής και να επιτρέψει την κατασκευή κεραίας από ραδιοερασιτέχνη σε πολυκατοικία όταν δεν υπάρχει συνεννόηση από κοινού ούτε για την καθαριότητα της πολυκατοικίας; Στο εξωτερικό οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούνται για έκτακτες ανάγκες, σεισμούς,τυφώνες κ.ο.κ ενώ στην κατακαημένη χώρα που ζούμε ενώ υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας (βλέπε φωτιά στο Μάτι Αττικής και στην Χαλκιδική), οι ραδιοερασιτέχνες θα μπορούσαν να δώσουν λύση στις επικοινωνίες, μόνο που δεν ξέρετε να τους οργανώσετε και να τους χρησιμοποιήσετε. Αφήστε μας λοιπόν να κάνουμε το χόμπι μας, ανενόχλητοι εφόσον δεν θέλετε να μας χρησιμοποιείτε για έκτακτες ανάγκες και μην βάζετε και άλλα εμπόδια στα ήδη υπάρχοντα με νόμους που δεν θα κάνουν καλό ειδικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε έναν σεισμό, μία κεραία ραδιοερασιτέχνη να μείνει όρθια, θα μπορέσει να υπάρξει επικοινωνία με απομακρυσμένες περιοχές για την παροχή στοιχειώδης βοήθειας και πληροφοριών.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 12:55 | Κωνσταντινος Παππάς (SV1EQE)

  Το κομμάτι του σχεδίου νόμου που αφορά την εγκατάσταση κεραιών από ραδιοερασιτέχνες είναι επιεικώς απαράδεκτο. Όχι μόνο δεν προστατεύει τους ραδιοερασιτέχνες (ένας θεσμός με παγκόσμια απήχηση και συμβολή) αλλά στην πράξη απαγορεύει την δραστηριότητά τους εντός των πόλεων.

  Θα πρέπει ο νομοθέτης να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του πριν νομοθετήσει τι σημαίνει ο θεσμός του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα και γενικότερα, να δει τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πως όλοι εμείς οι νόμιμοι ραδιοερασιτέχνες πέρα από ένα απλό hobby εξασκούμε λειτούργημα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Θα είναι πολύ αργά τότε εάν αυτό το σχέδιο νόμου περάσει σε αυτή του την μορφή.

  Όπως κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος έχει δικαίωμα χρήσης επί των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας πόσο μάλλον ένας αδειούχος ραδιοερασιτέχνης (ο οποίος έχει πληρώσει κατά πολύ όλα τα νόμιμα παράβολα, έξοδα κτλ στο Ελληνικό κράτος για την απόκτηση της άδείας του) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των νόμιμων κεραιών των νόμιμων πομποδεκτών του στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους και θα εξηγήσω το γιατί :

  α). Βάση Συντάγματος (άρθρο 5Α παρ. 2 Σ) «Καθένας έχει δικαίωμα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»
  Βάση λοιπόν της ανωτέρω παραγράφου (και λαμβάνοντας το νέο σχέδιο νόμου) κάθε νόμιμος ραδιοερασιτέχνης θα αναγκάζεται να ζητάει την έγγραφη άδεια από όλους τους ιδιοκτήτες/ενοίκους διαμερισμάτων της πολυκατοικίας (γιατί όχι και των γειτονικών πολυκατοικιών σε περίπτωση μεσοτοιχίας;) ώστε να του επιτρέπουν να εξασκήσει το βασικό του δικαίωμα πρόσβασης στην επικοινωνία/πληροφόρηση. Με την ίδια λογική λοιπόν θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης/ένοικος διαμερίσματος να ζητάει την έγγραφη άδεια των γειτόνων του για να κάνει χρήση WiFI στο σπίτι του. Το φάσμα συχνοτήτων είναι μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν να «τιμωρούνται» αυτοί που επέλεξαν να ενημερώνονται και να επικοινωνούν νομίμως εκτός της ραδιοφωνικής μπάντας, τηλεόρασης ή WiFI;

  β). Εως σήμερα ακόμα και με το νέο σχέδιο νόμου όπως έχει προταθεί, οι κατασκευές ραδιοερασιτεχνικών κεραιών εξαιρούνται από πολεοδομικές άδειες (έγγραφο Αρ.Πρωτ.: οικ.34952 από 25/9/2003 του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας). Ο μόνος αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και μέτρηση της ακτινοβολίας είναι η ΕΕΑΕ (και όχι όπως λανθασμένα αναγράφετε ΕΑΕΕ στο σχέδιο νόμου, αναδεικνύοντας την προχειρότητα του νομοθέτη). Ο χρησιμοποιούμενος νόμιμος εξοπλισμός ενός ραδιοερασιτέχνη έχει ήδη λάβει τις σχετικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις ώστε να φτάσει να πωλείται ελεύθερα στην αγορά. Για ποιο λόγο λοιπόν η ΕΕΑΕ να καλείται να ελέγξει την ακτινοβολία των κεραιών από την στιγμή που το ίδιο το κράτος έχει προηγηθεί και γνωρίζει το επίπεδο ακτινοβολίας στην πηγή της; Γιατί δεν ασχολείται η ΕΕΑΕ και με τα σπιτικά WiFI υπό το φως των ανωτέρω; Προφανώς για να εισπραχτεί το σχετικό (ακριβό) χρηματικό παράβολο από τον ραδιοερασιτέχνη για να συνεχίσει να εξασκεί τα δικαιώματά του.

  γ). Οι ραδιοερασιτέχνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούνται από άτομα με πιστοποιημένα εξειδικευμένες γνώσεις στα ηλεκτρονικά, πληροφορική κτλ. Πως είναι δυνατόν να ζητείται η έγγραφη άδεια των γειτόνων τους, στις εγκαταστάσεις κεραιών από την στιγμή που δεν διαθέτουν καν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και στο πρώτο άκουσμα της λέξης «κεραίας» ο συνειρμός οδηγεί σε πυλώνες κινητής τηλεφωνίας με αποδεδειγμένες βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία; Και σε όλο αυτό, δεν αναφέρεται τίποτα για τις κεραίες μόνο λήψης. Μήπως οι ραδιοερασιτέχνες να ρωτήσουν τον γείτονα να δώσει έγκριση για όσες κεραίες είναι εκπομπής και όχι λήψης; Μήπως θα πρέπει οι ραδιοερασιτέχνες να υποχρεούνται να επιμορφώσουν τεχνικά τους γείτονες, να τους εξετάσουν ώστε στο τέλος να τους ζητηθεί η έγγραφη άδεια εγκατάστασης; Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται πως ο νομοθέτης νομοθέτησε χωρίς να διαθέτει επάρκεια τεχνικών γνώσεων ή οι τεχνικοί του σύμβουλοι ήταν αναρμόδιοι.

  δ). Προσωπικά αναρωτιέμαι ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές/προθήκες στο νέο σχέδιο νόμου που αφορούν τις κεραίες ραδιοερασιτεχνών. Είναι η προστασία της υγείας των πολιτών; (έξαρση της πιτυρίδας λόγω της ακτινοβολίας- αναγκάζομαι να το αναφέρω το έχω ακούσει και αυτό !!!). Είναι η αισθητική στις ταράτσες των πολυκατοικιών; Είναι ο ψυχολογικός παράγοντας των ενοίκων; Είναι πως το κράτος θέλει λεφτά και τιμωρεί τους ραδιοερασιτέχνες; Η μήπως είναι η ανικανότητα του νομοθέτη να ασχοληθεί με αυτό το εξειδικευμένο θέμα; Τα συμπεράσματα δικά σας.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 12:26 | Κωνσταντίνος Παππάς

  Το κομμάτι του σχεδίου νόμου που αφορά την εγκατάσταση κεραιών από ραδιοερασιτέχνες είναι επιεικώς απαράδεκτο. Όχι μόνο δεν προστατεύει τους ραδιοερασιτέχνες (ένας θεσμός με παγκόσμια απήχηση και συμβολή) αλλά στην πράξη απαγορεύει την δραστηριότητά τους εντός των πόλεων.

  Θα πρέπει ο νομοθέτης να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του πριν νομοθετήσει τι σημαίνει ο θεσμός του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα και γενικότερα, να δει τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πως όλοι εμείς οι νόμιμοι ραδιοερασιτέχνες πέρα από ένα απλό hobby εξασκούμε λειτούργημα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Θα είναι πολύ αργά τότε εάν αυτό το σχέδιο νόμου περάσει σε αυτή του την μορφή.

  Όπως κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος έχει δικαίωμα χρήσης επί των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας πόσο μάλλον ένας αδειούχος ραδιοερασιτέχνης (ο οποίος έχει πληρώσει κατά πολύ όλα τα νόμιμα παράβολα, έξοδα κτλ στο Ελληνικό κράτος για την απόκτηση της άδείας του) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των νόμιμων κεραιών των νόμιμων πομποδεκτών του στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους και θα εξηγήσω το γιατί :

  α). Βάση Συντάγματος (άρθρο 5Α παρ. 2 Σ) «Καθένας έχει δικαίωμα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»
  Βάση λοιπόν της ανωτέρω παραγράφου (και λαμβάνοντας το νέο σχέδιο νόμου) κάθε νόμιμος ραδιοερασιτέχνης θα αναγκάζεται να ζητάει την έγγραφη άδεια από όλους τους ιδιοκτήτες/ενοίκους διαμερισμάτων της πολυκατοικίας (γιατί όχι και των γειτονικών πολυκατοικιών σε περίπτωση μεσοτοιχίας;) ώστε να του επιτρέπουν να εξασκήσει το βασικό του δικαίωμα πρόσβασης στην επικοινωνία/πληροφόρηση. Με την ίδια λογική λοιπόν θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης/ένοικος διαμερίσματος να ζητάει την έγγραφη άδεια των γειτόνων του για να κάνει χρήση WiFI στο σπίτι του. Το φάσμα συχνοτήτων είναι μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν να «τιμωρούνται» αυτοί που επέλεξαν να ενημερώνονται και να επικοινωνούν νομίμως εκτός της ραδιοφωνικής μπάντας, τηλεόρασης ή WiFI;

  β). Εως σήμερα ακόμα και με το νέο σχέδιο νόμου όπως έχει προταθεί, οι κατασκευές ραδιοερασιτεχνικών κεραιών εξαιρούνται από πολεοδομικές άδειες (έγγραφο Αρ.Πρωτ.: οικ.34952 από 25/9/2003 του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας). Ο μόνος αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και μέτρηση της ακτινοβολίας είναι η ΕΕΑΕ (και όχι όπως λανθασμένα αναγράφετε ΕΑΕΕ στο σχέδιο νόμου, αναδεικνύοντας την προχειρότητα του νομοθέτη). Ο χρησιμοποιούμενος νόμιμος εξοπλισμός ενός ραδιοερασιτέχνη έχει ήδη λάβει τις σχετικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις ώστε να φτάσει να πωλείται ελεύθερα στην αγορά. Για ποιο λόγο λοιπόν η ΕΕΑΕ να καλείται να ελέγξει την ακτινοβολία των κεραιών από την στιγμή που το ίδιο το κράτος έχει προηγηθεί και γνωρίζει το επίπεδο ακτινοβολίας στην πηγή της; Γιατί δεν ασχολείται η ΕΕΑΕ και με τα σπιτικά WiFI υπό το φως των ανωτέρω; Προφανώς για να εισπραχτεί το σχετικό (ακριβό) χρηματικό παράβολο από τον ραδιοερασιτέχνη για να συνεχίσει να εξασκεί τα δικαιώματά του.

  γ). Οι ραδιοερασιτέχνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούνται από άτομα με πιστοποιημένα εξειδικευμένες γνώσεις στα ηλεκτρονικά, πληροφορική κτλ. Πως είναι δυνατόν να ζητείται η έγγραφη άδεια των γειτόνων τους, στις εγκαταστάσεις κεραιών από την στιγμή που δεν διαθέτουν καν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και στο πρώτο άκουσμα της λέξης «κεραίας» ο συνειρμός οδηγεί σε πυλώνες κινητής τηλεφωνίας με αποδεδειγμένες βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία; Και σε όλο αυτό, δεν αναφέρεται τίποτα για τις κεραίες μόνο λήψης. Μήπως οι ραδιοερασιτέχνες να ρωτήσουν τον γείτονα να δώσει έγκριση για όσες κεραίες είναι εκπομπής και όχι λήψης; Μήπως θα πρέπει οι ραδιοερασιτέχνες να υποχρεούνται να επιμορφώσουν τεχνικά τους γείτονες, να τους εξετάσουν ώστε στο τέλος να τους ζητηθεί η έγγραφη άδεια εγκατάστασης; Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται πως ο νομοθέτης νομοθέτησε χωρίς να διαθέτει επάρκεια τεχνικών γνώσεων ή οι τεχνικοί του σύμβουλοι ήταν αναρμόδιοι.

  δ). Προσωπικά αναρωτιέμαι ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές/προθήκες στο νέο σχέδιο νόμου που αφορούν τις κεραίες ραδιοερασιτεχνών. Είναι η προστασία της υγείας των πολιτών; (έξαρση της πιτυρίδας λόγω της ακτινοβολίας- αναγκάζομαι να το αναφέρω το έχω ακούσει και αυτό !!!). Είναι η αισθητική στις ταράτσες των πολυκατοικιών; Είναι ο ψυχολογικός παράγοντας των ενοίκων; Είναι πως το κράτος θέλει λεφτά και τιμωρεί τους ραδιοερασιτέχνες; Η μήπως είναι η ανικανότητα του νομοθέτη να ασχοληθεί με αυτό το εξειδικευμένο θέμα; Τα συμπεράσματα δικά σας.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 12:52 | Καρακώστας Κωνσταντίνος

  Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

  Κύριε Υπουργέ,

  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές, για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.

  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.

  Καρακώστας Κωνσταντίνος
  SV1CQN
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 11:38 | Βασίλης Τζανετουλάκος

  Κύριε Υπουργέ,
  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές, για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.

  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες
  Βασίλης Τζανετουλάκος
  SV1PAJ
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 08:49 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμου καθώς φαίνεταιξεκάθαρα πως έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη!!!!

  Σας καλούμε να το εξετάσετε με μεγάλη προσοχή και προβείτε στις όποιες αλλαγές χρειάζονται ,θα είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίος που θα διαθέτουμε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες »ευνουχισμένους» και έρμεο των προσοπικών ορέξεων κάθε γείτονα-συγακάτοικο !!!

  SZ4TRI-ΕΝ.ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 07:50 | Προς Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Κάποιοι αναφέρουν:
  Όμως ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ.
  Δε μας ξενίζει το γεγονός ότι οι εν λόγω συλλογικότητες επιδίδονται σε κυνήγι μαγισσών, λόγω ημιμάθειας. Ούτε ότι εδώ και τριάμισι χρόνια οι κρατούντες, μέσω αυτών των συλλογικοτήτων, μας έχουν οδηγήσει σε εμφύλιο.
  Εμπρός, δαιμονοποιήστε τα τηλεχειριστήρια, τα κλειδιά του συναγερμού στο τουτού σας, τα κινητά, τα τηλεκατευθυνόμενα των παιδιών σας, τα router, τα ασύρματα τηλέφωνα …
  Τι ;;
  δεν το ξέρατε ;;
  μα αυτά όλα (και μερικές χιλιάδες ακόμα) έχουν ΚΕΡΑΙΕΣ.
  Θα σας στεναχωρήσω, αλλά θα πρέπει να μάθετε (αν δεν το ξέρετε) ότι δυστυχώς η Γη δεν είναι επίπεδη …..

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 05:59 | Βασίλής Ρ.

  Προς Διαδημοτικός Πολιτιστικό Σύλλογο

  Λέτε οτι όλες οι κεραίες πρέπει να ελέγχονται και έμμεσα ψάχνετε τρόπους να περιοριστούν ή να καταργηθούν όλων των ειδών οι κεραίες. Βέβαια μια χαρά μιλάτε με το κινητό σας τηλέφωνο, μια χαρά ασύρματα router έχετε όλοι στα σπίτια σας.
  Υπάρχουνε ήδη ανώτατα όρια εκπομπής για τους ραδιοερασιτέχνες τα οποία ορίζονται από το 38200/1136 ΦΕΚ Β’1969/2-9-2011. Δεν γίνεται να υπάρξει μελέτης ραδιοεκπομπής και έλεγχος για κεραιοσυστήματα τα οποία αλλάζουν και τροποιούνται. Τέλος, δεν υπάρχει καμιά απόδειξη οτι η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία προκαλεί βλάβες, μόνο υποψίες και ενδείξεις.

  Η τεχνολογία σήμερα είναι κάτι τόσο σημαντικό και βασικό που έχει γίνει αναπόσπατο μέρος της ζωής μας. Οι λαμπτήρες στο σπίτι σας εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σε όποιον δεν αρέσει η ακτινοβολία ας πάει να μείνει στις σπηλιές των βουνών.

 • Στην παρ. 1.δ.γ «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών» είναι ΑΚΥΡΗ γιατι στο άρθρο 16 παρ.1 τα όρια της απαιτησης είναι υψηλότερα από την επιτρεπόμενη ισχύ στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη.Οποτε θα πρεπει να ξεκαθαριζει απο την αρχη την εξαιρεση των ραδιοερασιτεχνων για να μην κρεμομαστε στη ερμηνεια του νομου απο τον εκαστοτε δημοσιο υπαληλο.Προτεινω δε ,πριν την αναρτηση οποιοδηποτε νομου που αφορα ραδιοερασιτεχνες να συνεργαζεστε και οχι να στραγαλιζετε την υπηρεσια ραδιοερασιτεχνη που προσφερει ποικιλοτροπος στο κοινωνικο συνολο.
  SV1LHM.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 04:22 | Στυλιανή Τζωρτζοπούλου

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου και θα μου επιτρέψετε πριν τις συγκεκριμενοποιήσω, να παραθέσω κάποιες σχετικές διατάξεις, τις οποίες μάλλον ο συντάκτης ή οι συντάκτες του σχεδίου αγνοούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, ή εξυπηρέτηση συμφερόντων:
  Α. της υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Αποφάσεως του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:
  Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.0,
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.
  Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.
  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

  Β. του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις:
  Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επωμιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού.
  Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. ΈΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ).
  Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής .
  Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
  Άραγε ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;
  Και το περίεργο, αν όχι ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ;
  Ο νόμος αυτός για να ισχύσει απαιτεί τις ψήφους όλων των βουλευτών της βουλής ή μόνο την πλειοψηφία αυτών; Τι σόι δημοκρατία είναι αυτή; Και ξαναρωτώ. ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ; Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω, ως φωτογραφική διάταξη.
  3. Ζητάτε στο εδάφιο α να μην επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αυτό πως αποδεικνύεται και από ποιόν; Ποια η διαδικασία, ποιο το κόστος και ποιος θα το επωμιστεί; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου;
  4. Ζητάτε επίσης στο εδάφιο β να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης. Μα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 (ΦΕΚ Β’ 105/27-1-2016) Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  5. Ποια είναι τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017; Αφορά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στο άρθρο 29 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπου περιγράφονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, δεν αναφέρεται πουθενά η κατασκευή κεραίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;
  Συμπερασματικά το νομοσχέδιο στην ουσία καταργεί την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο, φτιαγμένο στο πόδι από ανθρώπους μάλλον άσχετους με το ραδιοερασιτεχνισμό, άστοχο, ανεδαφικό, εμπαθές προς τους ραδιοερασιτέχνες, που πιθανώς εξυπηρετεί κάτι άλλο και υποκρύπτει μια έμμεση φορολόγηση των ραδιοερασιτεχνών, από το κόστος μελετών και τελών που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση των κεραιών.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, ως απόρροια της καθαίρεσης των κεραιών, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσιμων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Η κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών θα έχει και διεθνές αρνητικό αντίκτυπο, εξαιτίας της μειωμένης προβολής της χώρας μας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιθανό ακόμα και τον υποβιβασμό της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας, χαρακτηρισμός ο οποίος δίνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Ζητώ την απόσυρση ή την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.
  Επιγραμματικά ως επίλογος:
  Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  Στυλιανή Τζωρτζοπούλου
  SV2BWL
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 04:28 | Μιχαήλ Οικονόμου

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου και θα μου επιτρέψετε πριν τις συγκεκριμενοποιήσω, να παραθέσω κάποιες σχετικές διατάξεις, τις οποίες μάλλον ο συντάκτης ή οι συντάκτες του σχεδίου αγνοούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, ή εξυπηρέτηση συμφερόντων:
  Α. της υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Αποφάσεως του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:
  Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.0,
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.
  Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.
  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

  Β. του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις:
  Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επωμιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού.
  Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. ΈΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ).
  Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής .
  Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
  Άραγε ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;
  Και το περίεργο, αν όχι ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ;
  Ο νόμος αυτός για να ισχύσει απαιτεί τις ψήφους όλων των βουλευτών της βουλής ή μόνο την πλειοψηφία αυτών; Τι σόι δημοκρατία είναι αυτή; Και ξαναρωτώ. ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ; Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω, ως φωτογραφική διάταξη.
  3. Ζητάτε στο εδάφιο α να μην επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αυτό πως αποδεικνύεται και από ποιόν; Ποια η διαδικασία, ποιο το κόστος και ποιος θα το επωμιστεί; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου;
  4. Ζητάτε επίσης στο εδάφιο β να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης. Μα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 (ΦΕΚ Β’ 105/27-1-2016) Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  5. Ποια είναι τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017; Αφορά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στο άρθρο 29 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπου περιγράφονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, δεν αναφέρεται πουθενά η κατασκευή κεραίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;
  Συμπερασματικά το νομοσχέδιο στην ουσία καταργεί την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο, φτιαγμένο στο πόδι από ανθρώπους μάλλον άσχετους με το ραδιοερασιτεχνισμό, άστοχο, ανεδαφικό, εμπαθές προς τους ραδιοερασιτέχνες, που πιθανώς εξυπηρετεί κάτι άλλο και υποκρύπτει μια έμμεση φορολόγηση των ραδιοερασιτεχνών, από το κόστος μελετών και τελών που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση των κεραιών.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, ως απόρροια της καθαίρεσης των κεραιών, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσιμων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Η κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών θα έχει και διεθνές αρνητικό αντίκτυπο, εξαιτίας της μειωμένης προβολής της χώρας μας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιθανό ακόμα και τον υποβιβασμό της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας, χαρακτηρισμός ο οποίος δίνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Ζητώ την απόσυρση ή την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.
  Επιγραμματικά ως επίλογος:
  Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  Μιχαήλ Οικονόμου
  SV2BNL
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 22:37 | Χρήστος Κουγιουμτζόγλου SV1IYA

  Αγαπητοί κύριοι, είναι προφανές ότι φτιάξατε ένα προσχέδιο νόμου με προχειρότητα, χωρίς τεκμηρίωση και σοβαρότητα. Μη γνωρίζοντας τι είναι ο Ραδιοερασιτεχνισμός και τι κάνουν οι Ραδιοερασιτέχνες, θα περίμενα να έχετε ζητήσει την γνώμη και την βοήθεια από αυτούς που γνωρίζουν, τους Ρ/Ε συλλόγους δηλαδή. Η προσπάθεια σας βλάπτει περίπου 10000 ερασιτέχνες και τις οικογένειες τους, βλάπτει όμως και γενικότερα όλο το κοινωνικό σύνολο όταν στην ουσία με τον νόμο σας, μας απαγορεύετε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μας στην Πολιτική Προστασία, σε φορείς, εθελοντικές ομάδες, αθλητικά σωματεία π.χ. ΣΕΓΑΣ-ΤΡΙΤΩΝ κλπ- Προσκόπους και όπου μα όπου μας έχουν καλέσει για να βοηθήσουμε.
  Φυσικά σας προτείνω να αποσύρετε τα επίμαχα άρθρα λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών Καθώς και τον υπολοίπων Ρ/Ε συλλόγων και τα σχόλια όλων των συναδέλφων που έχουν τοποθετηθεί.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 22:09 | Χριστόπουλος Παναγιώτης

  Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU, αναγνώρισε την ανάγκη και συμπεριέλαβε στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών ΔΚΡ, την υπηρεσία ερασιτέχνη, ως ακολούθως:

  1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of selftraining, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

  1.57 amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.

  Στο πνεύμα αυτό, ιδρύθηκε και καθιερώθηκε η παγκόσμια ραδιοερασιτενική κοινότητα η οποία συμβάλλει, συνεισφέρει και προάγει την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο.
  Η νομοθεσία που αφορά την υπηρεσία ερασιτέχνη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές και κυρίως να ικανοποιεί τον παραπάνω ορισμό της εν λόγω υπηρεσίας.

  Η Χώρα μας, ως μέλος της ITU, αναγνώρισε την υπηρεσία ερασιτέχνη και καθιέρωσε τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών, σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, Radio Regulation.

  Προτείνεται η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με τα διεθνώς ισχύοντα και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης στοχεύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, να άρει όλα τα εμπόδια και δυσκολίες που εισάγει το άρθρο 10 του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο καταστρατηγεί το δικαίωμα εκπομπής και λήψης του σταθμού που το ίδιο το κράτος αδειοδοτεί.

  Χριστόπουλος Παναγιώτης
  sv1acw

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 22:19 | στατοπολυλοσ παναγιωτησ 18SV180

  ΠΡΟ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΟΥ ΠΆΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΕΣ CBers και ΑΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΊΑ ΕΓΏ ΔΗΛΏΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΝΈΝΑ ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΤΉ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΠΟΥ ΠΆΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΔΙΌΤΙ ΑΥΤΌ ΚΑΤΑΣΤΡΈΦΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΣΑΣ ΒΓΆΖΟΥΜΕ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΔΥΣΚΟΊΛΙΑ ΚΆΘΕ ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΟΠΌΤΕ ΕΆΝ ΠΆΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΤΟΎΜΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΆΡΤΗ ΤΟΤΕΣ ΕΧΕΤΕ ΚΆΝΕΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΌΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΆ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΈΣΟΥΜΕ ΠΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΟΥΜΕ ΜΑ ΟΎΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΌΤΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΥΜΒΕΊ ΜΑ ΟΎΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΏ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΈΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΈΣΟΥΜΕ ΤΟ 100 Η 166 Η 199 ΑΦΟΎ ΔΕΝ ΘΑ ΎΠΑΡΞΗ ΔΊΚΤΥΟ ΕΠΟΙΚΗΝΟΝΙΑΣ ΈΚΤΟΤΕ ΘΑ ΎΠΑΡΞΗ ΣΟΒΑΡΌΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΆΝ ΕΊΣΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΌ Π.Χ ΑΘΗΝΏΝ-ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΠΟΥ ΚΟΝΤΆ ΣΤΑ ΒΟΥΝΆ ΤΑ ΣΉΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΌΛΑ ΕΚΤΟΣ ΜΌΝΟ ΕΝΑΣ CBers Η ΑΜΑΝΤΕΡ ΜΠΟΡΟΎΝΕ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΜΗΝ ΚΆΝΑΤΕ ΚΑΜΙΑ ΒΛΑΚΕΊΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΜΕΤΆ ΤΙΜΗΣ 18SV180 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 22:20 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 22:37 | ΠΙΣΠΙΡΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σε αυτην τη χωρα καποια πραγματα πρεπει να σοβαρευτουν.
  Η σκεψη μαλλον προκαλει δυσφορια στους νομοθετουντες, ας ερθουν
  και να τα καταλαβουν στην πραγματικοτητα αυτα που λενε.
  Να κανουν τα αθρα τους να δουλεψουν στο σημερα, με ολη την αγνωσια
  που κατεχει τον μεσο ελληνα..

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 22:27 | ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  sec@mindigital.gr

  Κύριε Υπουργέ,
  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές, για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.
  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.
  ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  SV8EUA
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

  Υ.Γ Με το θάρρος και την ειλικρίνεια που με διακρίνει Κ. Υπουργέ σας λέω το ακόλουθο!! Είναι σαν ζητάτε από έναν άνδρα να κάνει έρωτα αφού του αφαιρέσετε το ανδρικό του μόριο!!

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 21:33 | Γεώργιος Παπαδάκης

  Αξιότιμοι κύριοι, με τις ενέργειες σας αποδεικνύεται ότι
  ήσαστε απαράδεκτοι και άσχετοι για το θέμα που νομοθετείται.
  Μελετήστε τι ισχύουν για τους ραδιοερασιτέχνες σε άλλα
  ευρωπαϊκά κράτη και προσαρμόστε την νομοθεσία σας.

  Γεώργιος Παπαδάκης
  SV9CAF

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 20:21 | Μανώλης Παναγιώτης

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες, εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου και θα μου επιτρέψετε πριν τις συγκεκριμενοποιήσω, να παραθέσω κάποιες σχετικές διατάξεις, τις οποίες μάλλον ο συντάκτης ή οι συντάκτες του σχεδίου αγνοούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σκόπιμα τις παραβλέπουν, γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για ύποπτη μεθόδευση, ή εξυπηρέτηση συμφερόντων:

  Α. της υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Αποφάσεως του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»:

  Άρθρο 2 – Ορισμοί
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  4. «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
  5. «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.
  6. «Σταθμός (ή σταθμός ραδιοεπικοινωνίας)»: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών, συμπεριλαμβανομένων κεραιών και πρόσθετων συσκευών, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας (ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας). Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.

  Άρθρο 15 – Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.

  Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2.Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

  Β. του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»:

  Άρθρο 2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
  Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
  α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
  β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
  1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός αποκαλείται ως υπηρεσία (υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη)
  2. Έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
  3. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας αποτελείται από πομπούς, δέκτες, κεραίες και πρόσθετες συσκευές σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας
  4. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια, ενώ οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.
  5. Για την κατασκευή των κεραιών των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών δεν απαιτείται σχετική άδεια.

  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα με την παράγραφο 1δ, επιχειρείται η εξαφάνιση των ραδιοερασιτεχνών, καθώς από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία του σταθμού δεν θα μπορεί να ασκήσει την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
  Είναι σα να θέλουμε να κινηθεί αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τους τροχούς.
  Αυτό θα συμβεί γιατί:
  1. Με το εδάφιο γ απαιτείται υποβολή και έγκριση από την ΕΕΑΕ μελέτης ραδιοεκπομπών. Αυτό είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ καθώς οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν μία μόνιμη κεραία. Πειραματίζονται και δοκιμάζουν διαφορετικές κεραίες, ώστε να μελετήσουν την λειτουργία τους, την ικανότητα και το επίπεδο εκπομπής και λήψεως τους. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς αιτήσεις και μελέτες που απαιτούν ικανό αριθμό υπαλλήλων και αρκετές εργατοώρες για να ανταποκριθούν, αλλά το σημαντικότερο οικονομικό κόστος, το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες δεν μπορούμε να επομιστούμε.
  2. Ζητάτε έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τοποθέτηση της κεραίας σε κοινόχρηστο χώρο. Είναι αυτονόητο, για τους έχοντες ελάχιστες γνώσεις φυσικής, ότι η κεραία θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου (ταράτσα ή στέγη) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε μπαλκόνι ή οπουδήποτε αλλού. Μάλιστα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Έχετε εμπάθεια με τους ραδιοερασιτέχνες; Ζητάτε δήλωση συναίνεσης και για τις ήδη υπάρχουσες κεραίες, μετατρέποντας αναδρομικά, τις ήδη νόμιμα τοποθετημένες κεραίες σε παράνομες, χωρίς να έχει γίνει καμία παραβατική συμπεριφορά ή παρέμβαση του κατόχου τους ραδιοερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου γνωρίζουν κάποια οικοδομή που υπάρχει ομοφωνία και μάλιστα έγγραφη, μεταξύ των συνιδιοκτητών για πιο απλά πράγματα (αγορά λαμπτήρων εισόδου και κλίμακας, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα, αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων, κλπ). Ζητάτε να συναινέσουν άνθρωποι άσχετοι, πολλές φορές χωρίς καν σχετική παιδεία και γνώσεις, άνθρωποι που βλέπουν ασύρματο και τρέχουν μην τους προσβάλει η… ραδιενέργεια (έτσι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον δέκτη της τηλεόρασής τους, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα ανάβουν και ποιες ώρες τα φώτα της εισόδου της οικοδομής . Αυτό είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ, καθώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Άραγε ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; Και το περίεργο, αν όχι ύποπτο, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ; Ο νόμος αυτός για να ισχύσει απαιτεί τις ψήφους όλων των βουλευτών της βουλής ή μόνο την πλειοψηφία αυτών; Τι σόι δημοκρατία είναι αυτή; Και ξαναρωτώ. ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ; Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω, ως φωτογραφική διάταξη.
  3. Ζητάτε στο εδάφιο α να μην επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αυτό πως αποδεικνύεται και από ποιόν; Ποια η διαδικασία, ποιο το κόστος και ποιος θα το επωμιστεί; Αυτά τα λάβατε υπόψη σας κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου;
  4. Ζητάτε επίσης στο εδάφιο β να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης. Μα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β’/ 2-9-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ;
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 (ΦΕΚ Β’ 105/27-1-2016) Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ;
  5. Ποια είναι τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017; Αφορά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα την έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στο άρθρο 29 παρ. 2 του ιδίου νόμου όπου περιγράφονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, δεν αναφέρεται πουθενά η κατασκευή κεραίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ;
  Συμπερασματικά το νομοσχέδιο στην ουσία καταργεί την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο, φτιαγμένο στο πόδι από ανθρώπους μάλλον άσχετους με το ραδιοερασιτεχνισμό, άστοχο, ανεδαφικό, εμπαθές προς τους ραδιοερασιτέχνες, που πιθανώς εξυπηρετεί κάτι άλλο και υποκρύπτει μια έμμεση φορολόγηση των ραδιοερασιτεχνών, από το κόστος μελετών και τελών που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση των κεραιών.
  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, ως απόρροια της καθαίρεσης των κεραιών, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσημων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.
  Η κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών θα έχει και διεθνές αρνητικό αντίπτυπο, εξαιτίας της μειωμένης προβολής της χώρας μας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιθανό ακόμα και τον υποβιβασμό της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας, χαρακτηρισμός ο οποίος δύνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών.
  Ζητώ την απόσυρση ή την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.

  Επιγραμματικά ως επίλογος:
  Ο ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Παναγιώτης Μανώλης
  SV4GEG
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 20:56 | Παναγιώτης Γ. Χάλαρης SV1AHP

  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.
  Σας συνιστώ να εντάξετε τους ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς στην κατηγορία των Ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και να επικοινωνήσετε με την ‘Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, που θεσμικά αντιπροσωπεύει τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισμό σε όλους τους Ελληνικούς και διεθνείς φορείς και υπηρεσίες.

  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Γ. Χάλαρης
  SV1AHP
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 20:39 | ΑΧΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – SV2AOK

  Σχετικά με το άρθρο 10 στο 1 παράγραφος δ) αναφέρετε ότι για τις κεραίες ραδιοερασιτεχνών, απαιτείται έγγραφη δήλωση συναίνεσης των ιδιοκτητών του ακινήτου.
  Αυτό το άρθρο θα καταργήσει την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη εντός των πόλεων καθώς θα βάλει τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων σε αντιδικίες με αποτέλεσμα ο ραδιοερασιτέχνης να αντιμετωπίζεται σαν ραδιοπειρατής .
  Εφόσον όποιος θέλει τοποθετεί δορυφορικές κεραίες , κλιματιστικά , δεξαμενές , ηλιακούς θερμοσίφωνες, χωρίς να χρειάζεται την συναίνεση των ιδιοκτήτων γιατί να την χρειάζονται οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες (εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ).
  Ακόμη και για την αλλαγή της θέρμανσης από πετρέλαιο σε αέριο σταμάτησε να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών .
  Πιστεύω ότι θα το δείτε από άλλη οπτική γωνία και δεν θα αφήσετε να καταργηθούν οι ραδιοερασιτέχνες όπως σε κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα .

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 20:24 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από
  10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους,
  είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου
  νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων
  καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος
  του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει
  ανεξήγητη εμπάθεια,ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από
  παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν
  έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος
  του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται
  διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη
  και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την
  Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών
  στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί
  με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη
  και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές
  διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής
  τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη
  γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής
  ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα
  μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι
  χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν.
  Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα,
  ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές,
  για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.

  Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν,
  και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία,
  η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως
  η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.

  ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ
  SV1RWS

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 20:50 | Ψαράκης Κωνσταντίνος

  Κύριοι,

  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» αυτού του απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής πάροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές, για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.

  Επίσης απαράδεκτη είναι και η κοστοβόρος έγκριση ΕΑΕΕ η οποία πρέπει να εκλείψει μαζί με όλη την παράγραφο 1δ) του άρθρου 10 και οι ραδιοερασιτέχνες παρακαλούμε να αναφέρονται στην παράγραφο 1α) μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, όπως έλεγε ο προηγούμενος νόμος. Ο σημαντικότερος λόγος είναι το ότι οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες είμαστε ενταγμένοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας επειδή η Πατρίδα χρειάζεται τους ασυρμάτους μας κι εμάς τους ίδιους σαν χειριστές των όποτε παραστεί ανάγκη επικοινωνίας και ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ετσι γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη παγκοσμίως όπου οι επικοινωνίες εκτάκτου ανάγκης (EMCOMM) των ραδιοερασιτεχνών για τις οποίες εμείς οι ραδιοερασιτέχνες προετοιμαζόμαστε καθημερινά λόγω αγάπης προς το χόμπυ μας και την Πατρίδα μας, υποστηρίζονται και δεν διώκονται, όπως σκοπεύει να κάνει η παράγραφος 1δ) του άρθρου 10 του νέου νόμου.
  Οι ραδιοερασιτέχνες κύριοι ανά την υφήλιο χαίρουν σεβασμού και εκτίμησης έχουν την αμέριστη βοήθεια των κρατών ως ελάχιστο δείγμα ευγνομωσύνης και σεβασμού για το έργο που επιτελούν σε θεομηνίες,σεισμούς,Ναυάγια και σε ακραίες καταστάσεις όπου κανένα μέσο δεν μπορεί να ανταποκριθει για επικοινωνία.Πρέπει πράγματι οσοι ασχολήθηκαν με την εκπόνηση αυτού του απαράδεκτου για τους ραδιοερασιτέχνες νομοσχεδίου να γνωρίζουν ότι υπάρχουν διεθνείς κανόνες και διεθνείς ενώσεις IARU REGION 1 και ITU, υπεύθυνες για τη διεθνή διαχείριση και τον καθορισμό όλων των συχνοτήτων στον κόσμο οι οποίες προστατεύουν και ευτυχώς αγαπούν τον θεσμό του ραδιοερασιτέχνη.

  Κύριοι,

  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.

  Ψαράκης Κων/νος

  Διακριτικό SV1XY

  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • Κύριε Υπουργέ,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει χρησιμοποιεί τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους οδηγεί να λειτουργούν χωρίς κεραίες.Συγκεκριμένα για το Άρθρο 10 παράγραφος
  1. δ)1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικήςυπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002).2. Δεδομένου ότι οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από μελέτη ραδιοεκπομπών (ΚΥΑ 53571/3839/2000), προτείνεται η πλήρης απαλοιφή της συγκεκριμένης απαίτησης καθως η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών και δεν απαιτείται, άλλα, και *τεχνικά δεν δύναται για σταθμούς της Υπηρεσιας Ραδιερασιτεχνη*. Κύριο χαρακτηριστικό ραδιοερασιτεχνικου σταθμού είναι οι ανάπτυξη πειραματικών κεραιών-συστημάτων τα οποία αλλάζουν συχνά (μη σταθερές κεραίες), καθώς και η προσωρινή, περιστασιακή και διακεκομμένη εκπομπή ολιγόλεπτων σημάτων (απο 3 μέχρι 180 δευτερόλεπτα) που, συγκριτικά με άλλες υπηρεσίες, αναλογούν σε εξαιρετικά μικρό χρόνο εκπομπής, και αντίστοιχα σε εξαιρετικά μικρή έκθεση Η/Μ ακτινοβολίας.Συγκριτικά οι σταθμοί της Υπερεσιας Ραδιοερασιτεχνη δεν συντρέχουν κοινά στοιχεία με άλλες υπηρεσίες όπως σταθμών βάσεως κινητής τηλεφωνίας, σταθερών ράδιο-δικτύων, ραδιοφωνία/τηλεόραση/broadcasting, point-to-point links, WiFi WAN bridging, συνεχόμενη τηλεμετρία κλπ, οποίες έχουν κατά κανόνα σταθερές εγκαταστάσεις κεραιών, με σταθερό και προβλέψιμο λοβό εκπομπής και **εκπέμπουν συνεχόμενα όλο το εικοσιτετράωρο**, άρα και δύναται να γινούν σταθερές, ουσιαστικές και αξιόπιστες μετρήσεις πυκνότητας Η/Μ πεδίου. Αντίστοιχα στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτεχνη τέτοιες μελέτες δεν έχουν καμιά αξιοπιστία ή πρακτική εφαρμογή και τεχνικά είναι μη εφαρμόσιμες.3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής! Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
  – Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των συνιδιοκτητών.
  – Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000 αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
  – Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
  – Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων κοκ5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών. 7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασυρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».

  Με τιμή
  για το Δ.Σ

  Νικηφόρος Νικόλαος, SV7LNX
  Αντιπρόεδρος

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 18:14 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α SY1BMA

  Άρθρο 01: Ορισμοί
  Δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, όπως
  αναφέρονται στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Το άρθρο πρέπει να
  συμπληρωθεί με τους ορισμούς:
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»
   «Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»
   «Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»
  Άρθρο 02: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά
  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 10 παράγραφος 1. δ)
  1. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του ραδιοερασιτέχνη και της ραδιοερασιτεχνικής
  υπηρεσίας στο αρθ. 1. του παρόντος, αυτά πρέπει να συμπληρωθούν, όπως αναφέρονται
  στον κανονισμό ραδιοερασιτεχνών (ΚΥΑ 68000/763/2002). Δες σχόλιό μας στο άρθρο 01.
  2. Προτείνεται η προσθήκη στην περ. δ της παρ.1 του άρθρου 10 της φράσης «ΕΦΟΣΟΝ
  ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ», δεδομένου ότι η αναφερόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται
  για χαμηλές ισχείς εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής :
  «…..γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, εφόσον αυτή
  απαιτείται.».
  3. Το εδάφιο δ) πρέπει να αναφέρεται σε ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ραδιοερασιτέχνες και όχι γενικά και
  αόριστα “έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης“,
  όπως αναφέρεται για τους λοιπούς χρήστες του φάσματος.
  4. Με τη διάταξη, που προβλέπει την έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του
  ακινήτου (η οποία επιδιώκει να περιλάβει στην ρύθμισή της ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις
  κεραίες, όχι μόνον τις νέες, αλλά και τις υφιστάμενες), εφόσον προφανώς οι κατασκευές
  αυτές έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους οικοπέδου ή
  οικοδομής, προστίθεται μια νέα και ιδιαίτερα επαχθής για τον ενδιαφερόμενο ρ/ε ουσιαστική
  προϋπόθεση ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, για την κάλυψη της οποίας θα πρέπει μάλιστα να
  έχει εξασφαλίσει έγγραφη δήλωση συναίνεσης των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής!
  2
  Θεωρούμε ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, γιατί προβλέπεται μόνο για τους
  ραδιοερασιτέχνες και δεν προβλέπεται για κανέναν από τους λοιπούς χρήστες του
  ραδιοφάσματος, που εξαιρούνται με το άρθρο 10 της αδειοδότησης των κεραιών τους!
  Αν και η διάταξη δεν ορίζει σαφώς εάν απαιτείται η δήλωση της συναίνεσης εκ μέρους του
  συνόλου των συνιδιοκτητών ή εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτών, θα πρέπει να γίνει δεκτό
  (βάσει των γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ότι ο
  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει και να εξεύρει όλους τους συνιδιοκτήτες της
  οικοδομής, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς
  πολύ δύσκολο έως αδύνατο για έναν ιδιώτη, ακόμα και αν γίνει ανάθεση σχετικής έρευνας
  σε δικηγόρο (στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο), αφού υπάρχουν ακίνητα τα
  οποία μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ακίνητα των οποίων οι τελευταίοι
  γνωστοί ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει και δεν έχουν ακόμα συνταχθεί αποδοχές κληρονομίας,
  ακίνητα τα οποία είναι επίδικα μεταξύ περισσοτέρων προσώπων κλπ.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 10 άρα ο ραδιοερασιτέχνης μπαίνει σε μια διαδικασία, η οποία
  συνεπάγεται:
   Απροσδιόριστο μέγεθος εξόδων για την εμπλοκή δικηγόρου με σκοπό την ανεύρεση των
  συνιδιοκτητών.
   Κοινωνική αναταραχή στους ιδιοκτήτες σε κάθε εμπλεκόμενη πολυκατοικία (10.000
  αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, 70% διαμένοντες σε πολυκατοικίες, 10 διαμερίσματα ανά
  πολυκατοικία, δηλαδή αναταραχή σε 70.000 ιδιοκτήτες περίπου!)
   Δημιουργία φόβου, καχυποψίας και διαπληκτισμών μεταξύ των ενοίκων της
  πολυκατοικίας.
   Καλλιέργεια φόβου για κάθε τι το ασύρματο, Wifi συσκευές, router παροχής Internet,
  κινητών τηλεφώνων, blue tooth κλπ.
  5. Εάν πάλι στην οικοδομή υπάρχει κανονισμός, ο οποίος ορίζει ότι οι αποφάσεις των Γ.Σ.
  λαμβάνονται με πλειοψηφία, τότε η απαίτηση για εξασφάλιση παμψηφίας στην λήψη της
  σχετικής απόφασης θα αποτελεί ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ν.3741/1929, ο οποίος δίνει την ευχέρεια
  στους συνιδιοκτήτες να καθορίζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
  6. Να σημειωθεί επίσης ότι η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών εκ μέρους ραδιοερασιτεχνών
  σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής, αποτελεί δικαίωμά του σύμφωνα με το
  άρθρο 5 του ν.3741 σε περίπτωση ανυπαρξίας κανονισμού, δεδομένου ότι κάθε
  συνιδιοκτήτης μπορεί να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, υπό τον όρο να μην
  βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μην μεταβάλει τον συνήθη
  προορισμό τους. Είναι δε θέμα απόδειξης και κρίσης κατά περίπτωση, εάν η εγκατάσταση
  συγκεκριμένων κεραιών υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η ανωτέρω διάταξη.
  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τυχόν θιγόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στα
  αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και, εφόσον κριθεί ότι όντως θίγονται τα έννομα συμφέροντά
  του, θα διαταχθεί η απομάκρυνση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών.
  7. Σε περίπτωση όμως, που είχε τυχόν εκδοθεί στο παρελθόν δικαστική απόφαση κατόπιν
  προσφυγής θιγομένου συνιδιοκτήτη κατά του ραδιοερασιτέχνη, δικαιώνοντας τον τελευταίο,
  σοβαρές επιφυλάξεις εγείρονται ακόμα και ως προς την συνταγματικότητα της προκείμενης
  διάταξης περί δήλωσης συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, δεδομένου ότι μέσω
  αυτής η νομοθετική εξουσία έρχεται όχι μόνον να αμφισβητήσει, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ
  ΠΛΗΡΩΣ το κύρος και την ισχύ της δικαστικής αυτής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η
  πραγματοποιηθείσα στο παρελθόν κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου σχετικά με την νόμιμη
  εγκατάσταση των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών απαξιώνεται πλήρως και δεν παράγει κανένα
  3
  έννομο αποτέλεσμα, αφού είναι βέβαιο ότι ο συγκεκριμένος συνιδιοκτήτης δεν πρόκειται να
  δηλώσει την συναίνεσή του. Αντιθέτως, ενώ το αρμόδιο για την επίλυση των ιδιωτικών
  διαφορών Δικαστήριο θα έχει κρίνει διαφορετικά, η διοίκηση, αδιαφορώντας πλήρως και
  εκμηδενίζοντας την κρίση του, θα ζητά από τον ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη να
  εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση αυτού, που πρωτύτερα τον είχε ενάγει!
  Είναι προφανές και αυτονόητο ότι οι καταστάσεις που θα προκύψουν, αν τελικά ψηφισθεί το
  εν λόγω άρθρο με την παρούσα μορφή του, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις έννοιες της
  ασφάλειας του δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών, της συνέχειας του Κράτους και της
  εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτό.
  8. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης
  φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις
  αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με τις εταιρείες ραδιοφωνίας,
  τηλεόρασης ή τις κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του
  ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η
  σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Αυτό αποδεικνύει και η ευρύτατη και πολύχρονη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, τις Περιφερειακές Ενότητες, το Λιμενικό, τον ΣΕΓΑΣ,
  βαλκανικές χώρες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις
  φυσικών καταστροφών, όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, και για λόγους
  «αισθητικής» η ασύρματοφοβίας να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η πλήρης απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της
  περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (ήτοι από «Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης
  λήψεως ….. στην περ.ζ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017».
  Άρθρο 10, παρ. 2
  Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, στις
  οποίες περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών / αναμεταδοτών,
  αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
  καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή
  ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή
  οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ
  ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την
  μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να
  διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου τελους

  SY1BMA

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 17:15 | Αντώνιος Παράσχης

  Μεταξύ των (δεκάδων χιλιάδων) Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
  που έχουν πιστοποιηθεί για την επάρκεια της γνώσης τους στο αντικείμενο,
  υπάρχουν αρκετοί με πτυχία, περγαμηνές, σπουδές και βαθιά γνώση του αντικειμένου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  και άλλων παρεμφερών επιστημών.
  Επίσης κάποιοι από αυτούς έχουν πολυετή σχέση με την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη
  μέσα από τα όργανα (συλλόγους κλπ) έχοντας στελεχώσει αυτά επί σειρά ετών
  γνωρίζοντας από άλλη οπτική τα θέματά της.

  Φαίνεται πως προτιμήθηκε ο δρόμος της επιλογής παντελώς άσχετων ως συμβούλων
  προκειμένου να συνταχθεί ένας νέος νόμος που αφορά την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη.

  Έχοντας καταλάβει την αναστάτωση που έχετε δημιουργήσει στην κοινότητα
  προτείνεται να απευθυνθείτε στους παραπάνω
  όταν θα ασχοληθείτε ξανά με το θέμα
  προκειμένου να διορθώσετε τα προβλήματα του χώρου
  και όχι να τον καταστρέψετε.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 17:11 | Παναγιώτης Τσεκούρας

  Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημερώσεις!

  Κύριε Υπουργέ,
  Η διάταξη του άρθρου 10 του συγκεκριμένου νόμου έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το ίδιο το κράτος και συγκεκριμένα το υπουργείο μεταφορών και επικοινωνιών το οποίο κατόπιν επιτυχών εξετάσεων του ενδιαφερόμενου χορηγεί δίπλωμα ραδιοερασιτέχνη όπως και άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου, δηλώνοντας μόνιμο χώρο εγκαταστάσεις του σταθμού βάσεις όπως και εναλλακτική θέση!
  Άρα το δικαίωμα εγκατάσταση κεραίας για την λειτουργία σταθμού βάσεις παρέχεται από την ίδια την άδεια λειτουργίας που εσείς εκδίδεται μία και η κεραία είναι βασικό εξάρτημα ενός πομποδέκτη!
  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει τα οφέλη που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη και συγκεκριμένα είχε ένταξη της ραδιοερασιτεχνικές κεραίες και στο άρθρο 1 του ν.2801 με το οποίο εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες των Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ.
  Προς τι λοιπόν σήμερα ακυρώνεται όλα τα προηγούμενα και προσπαθείτε να θεσπίζεται μία πρακτικά ανέφικτη διάταξη;
  Σας υπενθυμίζω ότι οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2801/2000 & του ν.3431/2006 οπως ισχύουν έως και τώρα!

  Θα παρακαλέσω να πρυτανεύσει η λογική και να προβείτε σε έλεγχο εκείνον που με λάθος εισηγήσεις σας οδηγούν σε επικίνδυνες πολιτικές αποφάσεις, και να αναθέσετε σε έμπειρη επιστημονική ομάδα εργασίας την σύνταξη νέου νομοσχεδίου!
  Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας!

  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Τσεκούρας
  (Information Technology)
  Πτυχιούχος και Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης
  Διακριτικό κλήσης: SV1CDR

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 17:31 | Π. Κακολύρης SV3AAG

  Ως Ραδιοερασιτέχνης διαμαρτύρομαι έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και ζητώ την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους. Ειναι απαράδεκτο, το Κράτος, από τη μια να μας εξετάζει, να μας αδειοδοτεί και να μας εντάσσει σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη με το παρόν Ν/Σ να μας ευνουχίζει καταργώντας ουσιαστικά τις κεραίες μας. Μας ζητείται να ζητιανεύουμε την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τη στιγμή που συνήθως δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το τι χρώμα θα βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο;;; Αν είναι δυνατόν!!! Ελεος!! Ας μείνει και κάτι σωστό σ’ αυτό τον τόπο.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 15:50 | ΑΜΠΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Κύριοι
  Άφωνος ο ραδιοερασιτεχνικός πληθυσμός της χώρας, που απαρτίζεται από 10.000 περίπου αδειούχους ραδιοερασιτέχνες με τις οικογένειες τους, είδε την πρόσφατη δημοσίευση στο «Διαύγεια» ενός απαράδεκτου νομοσχεδίου στο μέρος που μας αφορά, του οποίου οι διατάξεις μεταξύ άλλων καθιστούν απαγορευτική σχεδόν την εγκατάσταση του κυριότερου τμήματος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, δηλαδή της κεραίας.

  Το νομοσχέδιο είναι φανερά εχθρικό προς τους ραδιοερασιτέχνες και δηλώνει ανεξήγητη εμπάθεια, ενώ τεχνικά είναι ένα συνοθύλευμα και συρραφή από παλαιότερους νόμους, φαίνεται δε να έχει συνταχθεί από άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Ούτε καν η αρμόδια υπηρεσία φάσματος του Υπουργείου σας φαίνεται να έχει εμπλακεί στη σύνταξή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά η παράβλεψη των νόμων της Φυσικής, οι οποίοι απαιτούν για την καλύτερη και οικολογικά αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σταθμού την καλύτερη δυνατή κεραία.

  Μέχρι σήμερα η Πολιτεία αναγνώριζε τα οφέλη, που προκύπτουν από την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, και είχε εντάξει τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 1 του νόμου 2801, με το οποίο τις εξαιρούσε από κάθε υποχρέωση μαζί με τις κεραίες Υπουργείων, Πρεσβειών κλπ. Σήμερα θεσπίζει μια απαράδεκτη και πρακτικά ανέφικτη διάταξη, που ακυρώνει τις ευεργετικές αυτές διατάξεις και στην ουσία εξισώνει τους ραδιοερασιτέχνες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και κάθε λογής παροχο ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

  Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας για την τοποθέτηση κάθε απλής ή σύνθετης ραδιοερασιτεχνικής κεραίας, κάτι πρακτικά ανέφικτο για οποιοδήποτε θέμα μέσα στις πολυκατοικίες, όπου οι ένοικοι πολλές φορές δεν συμφωνούν ούτε στο τι χρώμα θα την βάψουν ή αν θα βάλουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή οι ταράτσες βρίθουν από κεραίες τηλεόρασης, τηλεοπτικά κάτοπτρα, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοσίφωνες, air condition και κάθε λογής κατασκευές, για τις οποίες ποτέ δεν ζητείται η ομόφωνη έγκριση των συνιδιοκτητών.

  Κύριοι
  Διαμαρτύρομε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορούν, και απαιτούμε την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίησή τους ως απαράδεκτες από μια Υπηρεσία, η οποία από τη μια εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους ευνουχίζει να λειτουργούν χωρίς κεραίες.
  Αμπάτης Χαράλαμπος
  SV1CDZ
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 14:01 | Αλεξ Δεληγιάννης SV8QG

  Κε Υπουργέ,

  Με τις προηγούμενες αναρτήσεις σίγουρα θα έχετε μια αρτιότερη εικόνα περί ραδιοερασιτεχνισμού. Ακολουθούν οι προτάσεις μου προκειμένου ο νέος νόμος να καλύψει το θέμα των ραδιοερασιτεχνών κεραιών όσο το δυνατόν καλύτερα καθώς θα έχετε αντιληφθεί ότι αυτές απαρτίζουν το βασικότερο μέρος του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.

  Η απαλοιφή της απαίτησης μελέτης ραδιοεκπομπών και έγκρισης της από την ΕΕΑΕ της παραγράφου 1 παρ δ καθώς η πλειονότης των ραδιοερασιτεχνών εγκαταστάσεων κεραιών ανήκει στην κατηγορία των σταθμών των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16, εκτός εάν σε έλεγχο της ΕΕΤΤ υπάρχουν ενδείξεις για την υπέρβαση των άνω ορίων οπότε θα απαιτείται μελέτη και παρεμβάσεις προκειμένου να περιορίζονται εντός των ορίων οι εκπομπές.

  Στην παράγραφο 5 να συμπεριληφθεί και η κατηγορία ραδιοερασιτεχνών κεραιών (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών Αναμεταδοτών και Επαναληπτών) σε παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές καθώς η συμβολή των ραδιοερασιτεχνών είναι καθοριστική σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και όταν έχει καταρρεύσει κάθε τηλεπικοινωνιακή δομή.

  Μετά τιμής

  Αλεξ Δεληγιάννης SV8QG

  Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΥΠΑ

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 14:21 | Παπαλεωνίδας

  Λυπηρό να κατατίθεται νομοσχέδιο που θα περιορίζει την χρήση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη και τη μελέτη, εγκατάσταση, δοκιμή, βελτίωση/εξέλιξη των ιδιοκατασκευών κεραιών μόνο για τους «έχοντες» και κατέχοντες ιδιόκτητα ακίνητα, εις βάρος των υπολοίπων.

  Κατά τα άλλα οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, οι σύλλογοι, οι ενώσεις, ο εξοπλισμός, τα πιστοποιημένα & αδειοδοτημένα ραδιοδίκτυα τους, όπως και οι Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης, είναι (υποτίθεται) ενταγμένοι και πιστοποιημένοι από την Πολιτική Προστασία, και σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, τους φορείς και τις υπηρεσίες (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, διασώστες κτλ)…

  Υ.Γ: Αλήθεια, στις περιπτώσεις εγκαταστάστασης κεραιοσυστημάτων εκπομπής ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ Η/Μ ακτινοβολίας των εμπορικών εταιρειών (βλέπε κινητής τηλεφωνίας πχ), απαιτείται η συγκατάθεση όλων των ιδιοκτητών/ενοίκων της κάθε οικοδομής που φιλοξενεί κεραίες?

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 13:44 | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SY2ASZ

  Δεν θα επαναλάβω την επιχειρηματολογία πάνω στα τεχνικά θέματα, όπου απο τα σχόλια των συναδέλφων που διαβασα, θεωρώ ότι με ΥΠΕΡ καλύπτουν. Θα σταθώ σε ένα θέμα μόνο. τα τελευταία τρία τουλάχιστον χρόνια, στον νομό μας (νομός ΠΙΕΡΙΑΣ) καταφέραμε να κάνουμε ραδιοερασιτέχνες άτομα που ανήκουν σε άλλες ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ , όπως Διασωστική Ομάδα Πιερίας, Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού, Λέσχη εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, Μέλη των Ορειβατικών συλλόγων του Ολύμπου, συνοδούς βουνού, το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου και πολλούς άλλους, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και σαν Ρ/Ε και σαν μέλη των ομάδων που ανήκουν. (συχνά πολλά άτομα είνα μέλη δύο και παραπάνω συλλόγων). Επειδή οι επικοινωνίες είναι νευραλγικός τομέας κάθε επιχειρησιακής ομάδας, η κάθε ομάδα έχει οργανώσει τα δικά της κέντρα επικοινωνιών ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και χρησιμοποιώντας τον έναν αναμεταδοτη και τους δυο επαναλήπτες με τους οποίους ο σύλλογος Ρ/Ε ΠΙΕΡΙΑΣ καλύπτει επικοινωνιακά όλο τον νομό. Με το νομοσχέδιο αυτό καταργούνται οι επικοινωνίες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, κρίνεται αμφίβολη η ικανότητα παραμονης των ομαδων αυτων στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Δεν θα είναι δυνατή η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ με τον θάλαμο της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (προσφάτως εορτάσαμε τις 100!!),δεν θα είναι πλέον δυνατόν να καλυφθούν αθλητικά γεγονότα οπως ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ και ο ULTRA που τον συνοδευει, και όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις των δήμων και της περιφερειακής ενότητας του νομού μας ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.Φυσικά δεν θα μπορύμε να συμμετέχουμε στον ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ αφού απο την μη χρήση αναμεταδοτών, δεν θα υπάρχουν επικοινωνίες στα 2/3 περίπου της διαδρομής, Τα σχολεία της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ με τον ISS τον διεθνή διαστημικό σταθμό (2 ΦΟΡΕΣ επιτευχ8η η επικοινωνια ως τώρα ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ)οι πρόσκοποι δεν θα ξανακάνουν το ΕΤΗΣΙΟ JUMBOREE τους και ένα πλήθος αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων όπου οι ραδιοερασιτέχνες δραστηριοποιούνται με τις ομάδες τους. ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΣΤΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ να εμφυσήσουν το ενδιαφέρον σε άτομα, να διδάξουν νεους Ρ/Ε, ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΒΛΕΨΙΑΣ!!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ…… ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ….. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ……..

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 12:48 | Θεοδωρος Γιαμτσίδης SV1GRM

  Αλήθεια κύριοι του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής, στις 31 Οκτ. και ώρα 11.00 θα συναντηθείτε με εκπροσώπους των ραδιοερασιτεχνών για να σας θέσουν τις τεκμηριωμένες απόψεις τους, εσείς όμως τι θα τους πείτε ??? θα καταλαβαίνετε άραγε γιατί πράγμα θα σας μιλούν ή θα ζητάτε συνεχώς διευκρινήσεις από τους «συμβούλους» σας ???
  Για ποιό λόγο βάλατε σε αυτήν την περιπέτεια, χιλάδες Ελληνες ραδιοερασιτέχνες και με τι κόστος για τον Δημόσιο προυπολογισμό ?
  Έχετε καταλάβει άραγε ότι, με αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, η χώρα θα διασυρθεί (για μία ακόμη φορά) διεθνώς ?
  Παρακαλώ να ενεργήσετε με την πρέπουσα σοβαρότητα, ούτως ώστε να δικαιολογήσετε επαρκώς τον τίτλο του υπουργείου το οποίο εκπροσωπείτε.

  Θεόδωρος Γιαμτσίδης
  Διακριτικό Κλήσης: SV1GRM

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 11:23 | Παπανικολάου Γεώργιος

  Ασφαλώς θα γνωρίζετε τι είναι ραδιοερασιτέχνης και τι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ και τι προσφέρουμε εθελοντικά στις έκτακτες ανάγκες και όχι μόνο.
  Είναι δυνατόν να προβείτε σε έναν τέτοιο καταπιεστικό νόμο, που στην ουσία εκμηδενίζει την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ;
  Παρακαλώ πολύ όπως αποσυρθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο ως απαράδεκτο για τον λόγο του ότι από την μία εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε Υπηρεσίες όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη τους καταργεί τις κεραίες, οπότε αυτομάτως και την λειτουργία τους, πράγμα το οποίο και θα έχει δυσμενή απήχηση για την χώρα μας ΔΙΕΘΝΩΣ.

  Γιώργος Παπανικολάου
  SV1HAK
  Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης

 • Παρακαλώ να διευκρινιστεί το μέγεθος του δορυφορικού κατόπτρου σε σύστημα vsat μέχρι 2W το οποίο εξαιρείται αδειοδότησης.

  Με εκτίμηση

 • Κύριοι,
  σχετικά με τους δορυφορικούς σταθμούς vsat που θα πρέπει να εξαιρούνται από την διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί που είναι μόνο λήψης μέχρι μεγέθους κατόπτρου 3,7μ.

  Με εκτίμηση

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 11:02 | Βασίλης Σκουλλής

  Κύριοι,
  Με την διάταξη 1δ του παρόντος άρθρου 10, ουσιαστικά καταργείτε την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, αφού σχεδόν μας στερείτε την δυνατότητα να στήσουμε την κεραία του σταθμού μας!
  * Ζητάτε η κεραία να μην επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αλήθεια, ποιος θα το κρίνει αυτό; Με τί διαδικασίες και έξοδα; Και κάθε φορά που θα κάνουμε τροποποιήσεις στην κεραία, όπως προβλέπεται από την φύση της Υπηρεσίας μας, θα μπαίνουμε σε τέτοιες περιπέτειες;
  * Ζητάτε να έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης. Μα η άδεια που μας χορηγείτε δεν προβλέπει ότι λειτουργούμε εντός συγκεκριμένου κι εγκεκριμένου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων;
  * Ζητάτε να έχει υποβληθεί κι εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών. Δηλαδή κι άλλα έξοδα και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και ξαναρωτώ: για κάθε τροποποίηση των χαρακτηριστικών της κεραίας, οπότε θα αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά των ραδιοεκπομπών, θα μπαίνουμε σε τέτοιες περιπέτειες;
  * Ζητάτε έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την κεραία. Αλήθεια, θεωρείτε ότι υπάρχει έστω και μία στις εκατό πιθανότητα να υπάρξει συναίνεση σε μία πολυκατοικία με δεκάδες άσχετους με το θέμα ενοίκους, που πιθανότατα έχουν προστριβές και διαφωνίες για άλλα θέματα; Τους κάνετε «ειδικούς» να αποφασίσουν αν πρέπει ή όχι να στηθεί η κεραία μας; Δεν το βρίσκω πολύ επιστημονικό αυτό…
  Κύριοι,
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, στο μέρος που μας αφορά και απαιτούμε την απόσυρσή του ή την ουσιαστική τροποποίησή του. Δεν έχει νόημα η Πολιτεία από την μία να εξετάζει, αδειοδοτεί και εντάσσει τους ραδιοερασιτέχνες σε οργανισμούς όπως η Πολιτική Προστασία και από την άλλη να τους υποχρεώνει ουσιαστικά να λειτουργούν χωρίς κεραίες!

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 10:08 | Κυριακος Ρεκλείτης (SV1SGF)

  Με λύπη μου διάβασα το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο σας για τους ραδιοερασιτέχνες και αποκόμισα μόνον έχθρα και ρεμβασισμό απέναντι σε ανθρώπους χομπίστες εθελοντές αποδεδειγμένα σε δύσκολες περιόδους και καταστάσεις του Έθνους.Τολμώ να πώ ότι οσοι εκπόνησαν αυτά τα άρθρα μόνον σχετικοί δεν είναι με την έννοια του ραδιοερασιτεχνισμού διότι δεν μπορείς να εξομοιώνεις τον εθελοντή,χομπίστα ραδιοερασιτέχνη με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επαγγελματικών σταθμών με τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.Οι ραδιοερασιτέχνες κύριε υπουργέ ανά την υφήλιο χαίρουν σεβασμού και εκτίμησης έχουν την αμέριστη βοήθεια των κρατών ως ελάχιστο δείγμα ευγνομωσύνης και σεβασμού για το έργο που επιτελούν σε θεομηνίες,σεισμούς,Ναυάγια και σε ακραίες καταστάσεις όπου κανένα μέσο δεν μπορεί να ανταποκριθει για επικοινωνία.Πρέπει πράγματι οσοι ασχολήθηκαν με την εκπόνηση αυτού του απαράδεκτου για τους ραδιοερασιτέχνες νο