• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας SZ4SRM' | 1 Νοεμβρίου 2018, 17:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας SZ4SRM Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας με την παρούσα ανάρτηση και υιοθετώντας το πλήρες κείμενο του μέλους του συλλόγου Εμμανουήλ Καραβίδα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τους προβληματισμούς ημών και επιπροσθέτως των εξήντα μελών του συλλόγου σχετικά με το σχέδιο νόμου με θέμα “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά” το οποίο έχει αναρτηθεί στον παρόν ιστότοπο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, οι εκχωρημένες συχνότητες βάση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) καθώς και οι υποχρεώσεις μας περιγράφονται με το ΦΕΚ 1969/2-9-2011/Τεύχος Β’ και στο ΦΕΚ 648/21-3-2012/Τεύχος Β’ , ενώ τα θέματα λειτουργίας και εγκατάστασης ραδιοερασιτεχνικών κεραιών διευκρινίζονται με το ΦΕΚ 2997/12-11-2012/Τεύχος Β’. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, αναγνωρίζεται ο ερασιτεχνικός τρόπος λειτουργίας καθώς και το κομμάτι της έρευνας, του πειραματισμού και της αυτοεκπαίδευσης, αναφέροντας ρητά ότι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των εν ισχύ μέτρων ασφαλείας τόσο για το χειριστή όσο και για το κοινό. Ως προς το κομμάτι του ελέγχου συμμόρφωσης, αυτό έχει ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Επιπρόσθετα ο νομοθέτης έχει εντάξει την υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη στο κομμάτι υποστήριξης του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και την ευελιξία των αυτόνομων ραδιοεπικοινωνιών όταν ο κύριος εθνικός τηλεπικοινωνιακός κορμός ή μέρος αυτού τεθεί εκτός ενεργείας. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θέτει περιορισμούς και νομοθετεί διαδικασίες, που αφορούν την εγκατάσταση ενός βασικού στοιχείου της σύνθεσης ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, την κεραία εκπομπής και λήψης, πρακτικά εξομοιώνοντας τους νόμιμους ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς με αυτούς των εμπορικών δικτύων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών [κινητή τηλεφωνία, κλειστά ραδιοδίκτυα φωνής και δεδομένων (ραδιοταξί, υπηρεσίες διαχείριση στόλου μέσω ραδιοσυχνότητας, ραδιοεπικοινωνία ιδιωτικού δικτύου σε επαγγελματικό χώρο,κλπ)]. Επιπλέον νομοθετεί γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης, απαιτώντας από τον ενδιαφερόμενο να μεριμνήσει για τη σύμφωνη γνώμη κρατικών φορέων (ΥΠΕΘΑ, ΓΕΑ, ΥΠΑ), Εθνικών Επιτροπών (ΕΕΑΕ, ΕΕΤΤ) καθώς και ιδιωτών (ιδιοκτήτες – ένοικοι πολυκατοικιών). Παράλληλα για κάθε κεραία και εναλλακτική θέση λειτουργίας, επιβάλει ετήσιο τέλος και απαιτεί την υποβολή εγκεκριμένης μελέτης ραδιοεκπομπών από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για κάθε αρχική εγκατάσταση ή τροποποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις ακυρώνουν την ερασιτεχνική, ερευνητική και πειραματική ιδιότητά μας, εκτιμώ οι η πλειοψηφία της Ελληνικής ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας θα ωθηθεί στην απενεργοποίηση και κατάργηση των σταθμών τους, κυρίως λόγω αδυναμίας κάλυψης του οικονομικού κόστους και κατά δεύτερων λόγω της περίπλοκης και χρονοβόρας διαδικασίας πιστοποίησης οποιασδήποτε πειραματικής διάταξης. Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσημων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι ραδιοερασιτέχνες παγκόσμια σε κάθε δημοκρατική και ανεπτυγμένη χώρα, αποτελούν βασικό κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας και πρεσβεύουν με εθνική υπερηφάνεια τα συμφέροντα της χώρας τους. Αντίθετα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, θα προκληθεί παγκόσμιο αρνητικό αντίκτυπο, το οποίο θα οφείλεται στη μειωμένη προβολή της Ελλάδας στις παγκόσμιες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς και προβολής των Εθνικών δυνατοτήτων έρευνας και εξέλιξης. Πιθανός είναι επίσης και ο υποβιβασμός της χώρας μας ως ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας – χαρακτηρισμός ο οποίος δύνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο κρατικό έλεγχο των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα δημοσιευμένα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, παρακαλώ όπως επανεξετάσετε ενδελεχώς το σχέδιο νόμου με θέμα “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά” σε συνεργασία με αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και με τα Συλλογικά όργανα που ασχολούνται με τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.