• Σχόλιο του χρήστη 'Π.ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΥΠ' | 2 Νοεμβρίου 2018, 11:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 «Για το έργο της τυποποίησης δύναται να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή Οργανισμούς Τυποποίησης » πρέπει να αντικατασταθεί με βάση το άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου του ΕΛΟΤ 372/1976 ως αρμόδιου για την προαγωγή κι εφαρμογή της τυποποίησης στην Ελλάδα, ως ακολούθως : «Για το έργο της τυποποίησης μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) κάθε έργο ή μελέτη που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της».