• Σχόλιο του χρήστη 'FORTHNET AE' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:46

    Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι «ο κάτοχος της κατασκευής της κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ)….» ωστόσο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) δεν αναφέρεται/προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά μόνο σε Μηχανικούς και Υπηρεσίες δόμησης. Με ποιον τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση των παρόχων σε περίπτωση καταγγελίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εντός της ταχθείσας προθεσμίας; Επίσης ορίζεται ότι «σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στην νομιμότητα εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικό έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσσει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών». Χρειάζεται αποσαφήνιση της διαδικασίας ανάθεσης του ελέγχου σε Ελεγκτή Δόμησης. Ποιος θα είναι ο φορέας που θα προβαίνει στη συγκεκριμένη ανάθεση και ποια η διαδικασία που θα ακολουθείται; Ποια νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύει ο Ελεγκτής Δόμησης προκειμένου να διενεργεί τον σχετικό έλεγχο;