Άρθρο 05 – Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών από Ελεγκτή Δόμησης- Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

1. Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης, για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και στη συνέχεια συντάσσεται Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44-46 του ν. 4495/17, το οποίο υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Οι δομικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44 του ν. 4495/17. Η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο έλεγχος της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας αφορά τη θέση, τις εξωτερικές διαστάσεις και το ύψος αυτών, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την ύπαρξη πινακίδας σήμανσης, καθώς και την θέση και το ύψος της περίφραξης.
3. Ο επιβλέπων μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) αίτημα για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν Ελεγκτή Δόμησης κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τεκμαίρεται ότι η Υ.ΔΟΜ. δεν έχει παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος, το οποίο δρομολογείται περαιτέρω αυτόματα στο σύστημα.
4. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα Ελέγχου συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α.). Στη συνέχεια εκδίδεται η βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως πολεοδομικές παραβάσεις αποκλίσεις των διαστάσεων των δομικών κατασκευών κεραίας και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο τοις εκατό (2%) με μέγιστο τα δέκα (10) εκατοστά, σε σχέση με τις μελέτες που συνοδεύουν την Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας. Σε αυτή την περίπτωση με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού ενημερώνεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
5. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα Ελέγχου συντάσσεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Στις περιπτώσεις αυτές ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια υποβάλει αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Εφόσον με το Πόρισμα Ελέγχου διαπιστωθεί η συμμόρφωση εκδίδεται βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
6. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας πρέπει να απομακρυνθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) η αρμόδια ΥΔΟΜ για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα περί αυθαιρέτων πολεοδομική νομοθεσία.
7. Κατά των Πορισμάτων Ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.
8. Σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στη νομιμότητα εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσσει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας κατασκευάσθηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α.). Στη συνέχεια υποβάλει αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου υποβάλλεται από τον Ελεγκτή Δόμησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Σε περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας πρέπει να απομακρυνθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες, καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα την παροχή κάθε υπηρεσίας. Επίσης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) ενημερώνεται η αρμόδια Υ.ΔΟ.Μ, η οποία ανακαλεί την χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου κατά το πόρισμα και προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:28 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 5 παρ. 2:

  Ο έλεγχος της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας αφορά την υλοποίηση των κατασκευών εντός του προβλεπόμενου από το τοπογραφικό διάγραμμα χώρου, οριοθετημένου ή μη, τις εξωτερικές διαστάσεις και το ύψος αυτών, και την θέση και το ύψος της περίφραξης, εφόσον η κατασκευή της έχει προβλεφθεί στον φάκελο πολεοδομικής έγκρισης.»
  Θεωρούμε ότι στην περίπτωση εκτός σχεδίου κατασκευής κεραίας, ο έλεγχος θα πρέπει αφορά μόνο τις εξωτερικές διαστάσεις και το ύψος των δομικών κατασκευών. Αναμένεται να υπάρχει δυσκολία στην μέτρηση ύψους κατασκευής κεραίας μεγάλου ύψους (π.χ. 20+μέτρων). Η ακριβής θέση εγκατάστασης της κεραίας και του οικίσκου θα πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει για τεχνικούς λόγους εντός της έγκρισης επέμβασης που έχει δοθεί από την αρμόδια δασική υπηρεσία, ή γενικώς εντός της έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική άδεια κατασκευής κεραίας. Όσον αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, δεδομένου ότι δεν αποτελεί δικαιολογητικό που πρέπει να κατατίθεται δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου.

  Άρθρο 5 παρ. 4:
  Η προδιαγραφή του 2% και των 10 εκατοστών αφορά συμβατικές κατασκευές (κτίρια). Για τις κεραίες, επειδή είναι ειδικές κατασκευές θα πρέπει η επιτρεπτή απόκλιση να είναι της τάξεως του 5% χωρίς κάποιον περαιτέρω περιορισμό. Επίσης θα πρέπει να απαγορεύεται η αναρρίχηση Ελεγκτή Δόμησης στις υπό έλεγχο κατασκευές, στην περίπτωση που ο Ελεγκτής Δόμησης δεν διαθέτει ισχύουσα πιστοποίηση εναερίτη και τον απαραίτητο πιστοποιημένο εξοπλισμό εναερίτη. Ο πάροχος που υπόκειται στον έλεγχο, ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον ο Ελεγκτής Δόμησης αναρριχηθεί στις υπό έλεγχο κατασκευές δίχως να διαθέτει την ανωτέρω πιστοποίηση και τον απαραίτητο πιστοποιημένο εξοπλισμό εναερίτη.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:46 | FORTHNET AE

  Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι «ο κάτοχος της κατασκευής της κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ)….» ωστόσο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) δεν αναφέρεται/προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά μόνο σε Μηχανικούς και Υπηρεσίες δόμησης. Με ποιον τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση των παρόχων σε περίπτωση καταγγελίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εντός της ταχθείσας προθεσμίας;
  Επίσης ορίζεται ότι «σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στην νομιμότητα εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικό έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσσει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών». Χρειάζεται αποσαφήνιση της διαδικασίας ανάθεσης του ελέγχου σε Ελεγκτή Δόμησης. Ποιος θα είναι ο φορέας που θα προβαίνει στη συγκεκριμένη ανάθεση και ποια η διαδικασία που θα ακολουθείται; Ποια νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύει ο Ελεγκτής Δόμησης προκειμένου να διενεργεί τον σχετικό έλεγχο;

 • Δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο σε τι Δίκτυο κοινής ωφέλειας αναφέρεστε; Ο ένας καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έξυπνους μετρητές (άρα ΔΕΗ) εμείς πάλι σκεφτόμαστε και την ευρωζωνική, που όταν θα κόβεται το ρεύμα για πολλούς και διαφόρους λόγους και για πολλές ώρες, είτε στην πρωτεύουσα είτε (ακόμα χειρότερα) στην επαρχία, δεν θα έχουμε ούτε σταθερό τηλέφωνο. Οι μεν εταιρίες και κύρια ο ΟΤΕ θα βγει κερδισμένος, χαμένος θα είναι ο παππούς που θα πρέπει να μάθει πως λειτουργεί το ρούτερ και να έχει απαραίτητα κινητό για παν ενδεχόμενο και κυρά Κούλα των 80 Μαΐων στα ορεινά!

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:30 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 5 :

  Αν και μάλλον προφανώς (αν έχουν εξαιρεθεί της έγκρισης του άρθρου 4) οι ραδιοερασιτέχνες του άρθρου 10, δεν υπάγονται στο άρθρο 5, καλό θα ήταν να γίνει κάπου σαφή αναφορά, ότι δεν έχουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 5. Οι νομοί φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:06 | Μέτσης Θεοδωρος

  Στο άρθρο 5 αναφέρετε στον τίτλο μόνο, την σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας προφανώς για την σύνδεση με τους έξυπνους μετρητές χωρίς να υπάρχει ίχνος αναφοράς για την προστασία του πολίτη από τέτοια ενέργεια που αποδεδειγμένα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας σε χιλιάδες καταναλωτές σε πολλές άλλες χώρες.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:43 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Στο άρθρο 5: Γενική Παρατήρηση. Υπερβολικά σύντομη η προθεσμία των 24 ωρών στα άρθρα 3 και 4, για να ελεγχθεί η αίτηση προς ΥΔΟΜ αφ’ενός και για να συνταχθεί το Πόρισμα Ελέγχου, αφ’ ετέρου. Αυτές οι fast track διαδικασίες δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την πραγματική πρόθεση των διατάξεων στο να υπάρχει εμπεριστατωμένος και ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας και ευνοούνται άλλου είδους συναλλαγές και πρακτικές.
  Διόρθωση στο άρθρο 5 παράγραφος 2: ….την ύπαρξη των δύο πινακίδων σήμανσης, και στην κεραία και στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, σύμφωνα με το α.2 παρ.5 του παρόντος